Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2022.01.014

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9:[330.34+330.35]; JEL F63, O11, O40
Мельник М. І., Залуцький І. Р. Виокремлення глобалізаційних чинників соціально-економічного розвитку: концепт ендогенізації. Регіональна економіка. 2022. №1(103). С. 14-30. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1-2.
Літер.: 25

АвториМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:Залуцький Іван Романович

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: zalutskij.ivan@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розглянуто проблему впливу сучасних глобалізаційних чинників соціально-економічного розвитку в контексті його ендогенізації. Визначено, що сутністю та основною рисою сучасних процесів глобалізації є формування світової економічної системи з високим рівнем взаємопов’язаності регіональних інтеграційних утворень і взаємодії економік окремих держав у глобальних умовах невизначеності, нестабільності та непередбачуваності. Глобальна взаємозалежність є основним чинником глобальної взаємодії для ефективного розв’язання спільних проблем, попередження їх та реалізації спільних інтересів. За методологією виміру на національному рівні індексу глобалізації (KOF Globalization Index) глобалізаційні чинники ідентифіковано за типами, видами та підвидами глобалізації. На основі контент-аналізу аналітичних, наукових, правових джерел і практики врядування у сфері соціально-економічного розвитку держави визначено основні чинники, що де-факто негативно впливають на економічне зростання в Україні та її регіонах; зовнішньополітичні чинники, що посилюватимуть зв’язок національної економіки із сучасними глобальними процесами та сприятимуть ендогенному розвитку регіонів України; чинники цілеспрямованої ендогенізації регіонального розвитку в Україні (внутрішньополітичні, просторові, економічні, соціальні, екологічні) як потенційні драйвери сталого соціально-економічного зростання в Україні.

Ключові слова:

глобалізаційні чинники, соціально-економічний розвиток, ендогенізація розвитку

Посилання

  
 1. Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України: аналіт. доп. К.: НІСД, 2014. 48 с. (Сер. «Національна безпека». Вип. 6).
 2. Яценко О. Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків. Міжнародна економічна політика. 2013. № 2. С. 66-100. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mep_2013_2_6.pdf
 3. Диба О., Осадчий Є. Вплив глобалізації на соціально-економічний стан України. Ринок цінних паперів України. 2014. № 7. С. 19-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2014_7_3
 4. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз): монографія. К.: Вид-во НАДУ, 2007. 680 с.
 5. Собкевич О. В., Шевченко А. В., Русан В. М. та ін. Реальний сектор економіки України в умовах системних викликів: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2021. 83 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-09/analytrep_14_2021.pdf
 6. Геєць В. М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку / НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Київ: Академперіодика, 2020. 456 с. DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.403.456
 7. Гальчинський А. Глобальна перспектива – не багатополярний, а аполярний світ. Дзеркало тижня: сайт. 03.02.2017. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/anatoliy-galchinskiy-globalna-perspektiva-ne-bagatopolyarniy-a-apolyarniy-svit-_.html
 8. Гальчинський А. Капіталізм втрачає спроможність адекватно реагувати на виклики сучасності. Дзеркало тижня: сайт. 08.03.2019. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/anatoliy-galchinskiy-kapitalizm-vtrachaye-spromozhnist-adekvatno-reaguvati-na-vikliki-suchasnosti-304828_.html
 9. Human Development Report 2020. The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. New York. 412 p. UNDP: Website. 2020. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
 10. KOF Globalisation Index. ETH Zürich: Website. 2022. URL: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
 11. Gygli S., Haelg F., Potrafke N., Sturm J. E. The KOF Globalisation Index – Revisited. Review of International Organizations. 2019. Vol. 14(3). Pp. 543-574. DOI: https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2
 12. 2020 KOF Globalisation Index: Structure, variables and weights. ETH Zürich: Website. 2020. URL: https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-dam/documents/Medienmitteilungen/Globalisierungsindex/KOFGI_2020_structure.pdf
 13. 2021 KOF Globalisation Index. Мethod of calculation. ETH Zürich: Website. 2021. URL: https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-dam/documents/Globalization/2021/KOFGI_2021_method.pdf
 14. KOF Globalisation Index. Ranking. ETH Zürich: Website. 2021. URL: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
 15. Доповідь про стан людського розвитку за 2019 рік: Огляд. UNDP: сайт. 18.12.2019. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/human-development-report-2019.html
 16. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
 17. Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25
 18. Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна / наук. ред. В. Юрчишин. Київ: Заповіт, 2018. 202 с.
 19. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
 20. Пленарне засідання Верховної Ради України (відео). Верховна Ради України: сайт. 17.12.2021. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/217958.html
 21. Horizon Europe – the most ambitious EU research & innovation programme ever. Publications Office of the European Union: Website. 04.05.2021. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2777/714209
 22. Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості: Закон України від 16.12.2021 р. № 1977-IX. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-20#Text
 23. Про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки» та деяких інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків: Закон України від 07.09.2021 р. № 1710-IX. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-20#Text
 24. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України від 15.07.2021 р. № 1667-IX. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text
 25. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.


Веб-майстер П. Попадюк