Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Буднікевич Ірина МихайлівнаБуднікевич Ірина Михайлівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Контакти: -budnikevich@mail.ru, budnikevich20@gmail.com

Сторінки:СпівавториГавриш Ірина Іванівна

Черданцева Ірина ГеннадіївнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 332.021; JEL O18, R10, M39
Буднікевич І. М. Політика привабливості регіонів: суть, види та успішні практики / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 28-35.

Літер.: 15


Розглянуто суть регіональної політики привабливості як сукупності цілей, завдань, намірів, дій, методів, засобів, інститутів, що спрямовані на залучення уваги цільових аудиторій до певного регіону, розробляються та реалізуються органами територіальної влади за активної участі членів громади і через територіальні програми та стратегії розвитку, впливають на різні види привабливості. Відзначено, що маркетинговий підхід формує нові напрями та визначає специфічні завдання регіональної політики привабливості. Визначено суб’єкти та об’єкти, розглянуто екзогенний та ендогенний, формалізований і неформалізований види регіональної політики привабливості. Особливу увагу зосереджено на суті та механізмах стимулюючої, компенсаційної, адаптивної, протидіючої регіональної політики привабливості, наведено успішні закордонні практики реалізації їх інструментів. Зроблено висновок про те, що маркетинговий підхід до регіональної політики привабливості передбачає багатоваріантність регіонального розвитку, різноманітність варіантів взаємодії та партнерських моделей, відбір ефективних технологій, методів та інструментів її реалізації, урахування успішної практики розвинених країн з її обов’язковою адаптацією до вітчизняних умов. 
регіональна політика привабливості, політика привабливості регіонів, маркетинговий підхід, види політики, стимулююча регіональна політика, компенсаційна регіональна політика, адаптивна регіональна політика, протидіюча регіональна політика, успішні практики Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.138:332.146.2; JEL O18, R10, R38, M39
Буднікевич І. М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості регіонів / І. М. Буднікевич, І. І. Гавриш // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 76-85.

Літер.: 14


Розглянуто інструменти формування та підвищення привабливості території в межах ситуативних та стратегічних концепцій маркетингу. Описано схему мультиатрибутивного територіального продукту, яка формує привабливість окремо для кожної з цільових груп. Визначено роль елементів комплексу маркетингу у формуванні привабливості окремих міст і регіонів зарубіжних країн. Уточнено економічні категорії, які формують понятійний апарат привабливості територій. Введено поняття маркетингова політика привабливості територій, яка є сукупністю заходів, що спрямовані на залучення уваги цільових аудиторій до певної території, розробляється та реалізується органами територіальної влади за активної участі членів громади і є елементом територіальних програм і стратегій розвитку. Визначено, що за маркетинговим підходом привабливість територій є відображенням ступеня задоволення потреб і очікувань цільових аудиторій. Описано рейтингові показники привабливості Чернівецької області та звернуто увагу на те, що кожний з рейтингів є досить суб’єктивним, суперечливим, включає результати оцінки обраних чинників і може вважатися тільки своєрідним орієнтиром для цільової аудиторії. Акцентовано увагу на необхідності розробки та застосування інструментів демаркетингу території, які будуть спрямовані на небажані для певної території цільові аудиторії. 
привабливість територій, маркетинговий підхід, маркетингова політика привабливості, концепції маркетингу територій, інструменти маркетингу територій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Буднікевич І. М. Роль концепції партнерського маркетингу в забезпеченні сталого розвитку міста / І. М. Буднікевич // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 44-53. 

Вказуються світові тенденції розвитку муніципального управління та роль партнерської концепції маркетингу в становленні нової ідеології управління міськими територіями. Розглянуто роль маркетингу в реалізації принципів «доброго місцевого врядування» (good urban governance). Акцентовано увагу на маркетингових інструментах залучення представників усіх цільових аудиторій до обговорення (розуміння) міських проблем, формулювання цілей управління соціальними об’єктами, участі в контролі за їх досягненням. Проаналізовано підходи закордонних учених до трактування маркетингу взаємодії, запропоновано визначення муніципального маркетингу в його рамках. Розроблена схема взаємозв’язків міста та оточуючого середовища. Виділено ряд принципових відмінностей партнерської концепції від інших концепцій муніципального маркетингу. Зроблено висновок про можливість та необхідність використання маркетингу взаємодії в муніципальному управлінні. 
муніципальний маркетинг, партнерська концепція, маркетинг взаємодії, добре місцеве самоврядування, сталий міський розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Буднікевич І. М. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) / І. М. Буднікевич, І. Г. Черданцева // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 242-250. 

Розглядаються особливості розробки маркетингових стратегій у туристичній сфері регіону на основі використання методики SWOT-аналізу. 
маркетингова стратегія, туристична сфера, SWOT-аналіз ЦитуванняБуднікевич І. М., Венгер Є. І. Аналіз окремих напрямків інвестицій як чинників капіталізації регіону. Економічний форум. 2016. № 2. С. 109-117. {re2019.04.120.005}


Веб-майстер П. Попадюк