Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Казьмір Любомир ПавловичКазьмір Любомир Павлович

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: box5@ukr.net

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:[330.341.1+316.422](477); JEL L16, L50, O32
Казьмір Л. П. Концептуальні аспекти модернізації системи управління розвитком промисловості в Україні. Регіональна економіка. 2020. №4(98). С. 115-124. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-14.

Літер.: 25


Глобалізація економіки, революційні технологічні зміни у виробничих процесах і лібералізація торгівлі обумовлюють потребу в поглибленні досліджень теоретико-методологічних аспектів формування нових моделей управління промисловим розвитком. Висвітлено низку теоретичних положень, які можуть слугувати концептуальними орієнтирами модернізації системи управління розвитком промисловості в Україні в умовах сучасних глобалізаційних і технологічних викликів. Зокрема, розглянуто специфіку стратегування інноваційного розвитку промисловості, надано рекомендації щодо формування своєрідної «науково-інформаційної оболонки» управлінської системи на основі координації діяльності органів влади, бізнесу, освітніх і наукових установ, громадських організацій під час модернізації промислової політики та імплементації нової моделі управління промисловим розвитком, виділено базисні функції модернізації системи управління промисловим розвитком. Запропоновано принципові схеми імплементації нової моделі управління розвитком промисловості та його інтелектуалізації на макрорівні. Підкреслено важливість регіонального рівня модернізації управління промисловим розвитком. 
четверта промислова революція, Індустрія 4.0, стратегування, нова промислова політика, інтелектуалізація управління, науково-освітнє забезпечення Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:338.439:005; JEL O13, Q13, Q18, R10, R58
Казьмір Л. П. Сучасні парадигми розвитку регіональних агропродовольчих систем. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 94-103. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-8.

Літер.: 24


Глобалізація продовольчих ринків, лібералізація торгівлі, технологічні зміни у способах виробництва і зберігання продуктів харчування обумовлюють потребу у поглибленні досліджень теоретико-методологічних засад розвитку агропродовольчих систем. У контексті постнекласичної методології розглянуто характерні ознаки агропромислової, територіальної та гібридної парадигм розвитку регіональних агропродовольчих систем. Для аналізу виділених парадигм використано схему Г. Бортіса, що відображає впорядкування окремих елементів реальності відповідно до їх стабільності в часі. Особливу увагу зосереджено на висвітленні інституціональних аспектів розвитку регіональних агропродовольчих систем і ролі громадянського суспільства у цьому процесі. Відзначено, що гібридна парадигма, яка поєднує елементи агропромислової та територіальної парадигм і враховує незавершеність перехідних процесів, є найбільш прийнятною для імплементації в Україні, де за роки постсоціалістичних трансформацій утвердилась дуалістична модель функціонування агропродовольчого сектору економіки. Виділено пріоритетні напрями досліджень перспектив розвитку регіональних агропродовольчих систем в умовах стратегічного зближення України з Європейським Союзом. 
регіональні агропродовольчі системи, альтернативні продовольчі мережі, парадигма розвитку, постнекласична методологія, інституціональний підхід, громадянське суспільство ЦитуванняКазьмір Л. П. Інституціональний підхід в теорії управління землекористуванням. Землеустрій і кадастр. 2010. № 2. С. 24-34. {re2019.04.094.021}

Казьмір Л. П. Сучасні парадигми розвитку регіональних агропродовольчих систем. Регіональна економіка. 2019. №4. С. 94-103. {re2020.03.014.005}


Веб-майстер П. Попадюк