Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Колодійчук Володимир АнатолійовичКолодійчук Володимир Анатолійович

доктор економічних наук, доцент

завідувач кафедри менеджменту ім. професор Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет

Контакти: v-a-k@ukr.net

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.7:633.1:331.5(477), JEL D61, G30, P52
Колодійчук В. А. Інтегральна оцінка економічної ефективності регіональних логістичних систем підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК України / В. А. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 121-128.

Літер.: 13


Розглянуто міжнародну практику порівняння ефективності логістичних систем і визначено місце України за індексом ефективності логістики (LPI) серед країн світу. Окреслено конфігурацію регіональних логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК України та представлено їх структурно-функціональну характеристику. Охарактеризовано різні показники та обґрунтовано вибір рентабельності операційної діяльності як інтегрального показника ефективності логістичної системи для підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК. Встановлено, що запропонований інтегральний показник дає змогу илучили з орбіти оцінки інвестиційну і фінансову діяльність філій, зосередившись при цьому на реалізації логістичних функцій, пов’язаних з переміщенням і видозміною зернового потоку. Досліджено тенденції зміни рентабельності від чинників розвитку зернового ринку в Україні, а також проведено розрахунок інтегрального показника ефективності логістичної системи у репрезентативній групі підприємств – ПАТ «ДПЗКУ». Доведено, що зміна ринкової кон’юнктури виявила чутливість до цінових коливань сільськогосподарських підприємств, без істотного впливу на доходи логістичних посередників.
Abstract: In the real economic systems, along with the factors of production performance evaluation, it is necessary to use the integrated performance indicator, which may be a level of profitability. The study aims to determine the most appropriate type of profitability for assessing the economic efficiency of logistics systems and calculate its index on the example of a representative group of companies, which reflects the logistics system in the grain productive sub-complex of the AIC of Ukraine.
International practice of comparing the efficiency of logistics systems was considered and place of Ukraine by logistics performance index (LPI) among the countries was determined. According to the logistics performance index Ukraine in 2014 took the 61st place among 160 countries. The development of logistics in our country is characterized by progressive dynamics and on-time delivery of goods is the most developed component of the national logistics system, and the least developed is the quality of trade and transport infrastructures.
Configuration of regional logistics systems in the grain productive subcomplex of AIC of Ukraine was considered and their structural and functional characteristics were presented. The most vividly, in our opinion, the logistics system is represented by the JSC «SFGCU» which is a vertically integrated national operator that provides virtually all logistical functions and owns 10% of elevator capacity of Ukraine, exports through its own port infrastructure 12% of grain and generates 15% of domestic flour, cereals and animal feed supply.
Various indicators were characterized and the choice of operating profitability as an integrated performance indicator of the logistics system for the grain productive sub-complex AIC enterprises was grounded. The fact that offered integrated parameter allows to remove the investment and financial activities of branches from the assess orbit, while focusing on the implementation of logistics functions related to the transfer and modification of grain flow, was defined. The tendencies of changes in profitability factors of the grain market in Ukraine were outlined, as well as the integral index of efficiency of the logistics system in a representative group of enterprises – JSC «SFGCU» was calculated. Profitability of the operating corporation is quite high and is characterized by a growing trend.
Reducing the world and therefore domestic grain prices during the research period did not affect the logistical component in the grain cost, however, showed the sensitivity to the price fluctuations of agricultural enterprises, where the profitability of grain production for the period decreased significantly. This situation reinforces the confrontation between the spheres of AIC, the result of which may cause the reducing of raw materials parameters and the corresponding deterioration of the logistic system operating parameters in the grain productive sub-complex of AIC of Ukraine.Рубрика: Розвиток сільських територій 
логістична система, ефективність, логістичний ланцюг, зернопродуктовий підкомплекс АПК, інтегральна оцінка, рентабельність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.12:664.7:658.12.34(075.8)(477.83)
Колодійчук В. А. Логістичне обґрунтування просторової локалізації зернозберігаючих потужностей у Львівській області / В. А. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2014. – №4(74). – С. 164-171.

Літер.: 5


Визначено організаційні структури управління та систему підпорядкування їх елементів на загальнодержавному рівні, а також суб’єкти зберігання зерна згідно із законодавством України. Наведено також статистичні показники розподілу сертифікованих зернозберігаючих потужностей в Україні та визначено частку Львівської області у загальнодержавній системі зберігання зерна. Акцентовано увагу на примітивності застарілих технологій зберігання зерна у багатьох елеваторах, що спричинює значні втрати та високу вартість зберігання. Вказано на доцільність використання логістичного підходу до управління матеріальними потоками на зерновому ринку та обґрунтовано використання технологічних систем управління запасами. Розглянуто найтиповіші технологічні системи управління запасами та відповідні їм параметри, а саме: системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення, з фіксованою періодичністю замовлення, система з встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня, а також системи «максимум – мінімум» і оперативного управління. Проведено аналіз підходів до пошуку місць розміщення елеваторів у регіоні та вибору раціональної системи складування зерна. 
логістична система, зерновий ринок, управління запасами, елеваторні комплекси, матеріальні потоки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [339.13.012.42:004.087]:338.439.5
Колодійчук В. А. Регіональні аспекти запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в Україні / В. А. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 158-164.

Літер.: 7


Виробництво зернових та їх експорт – стабільне джерело надходження валюти, яке може забезпечити Україні позитивний ВВП за рахунок масштабності експортного потенціалу зернових культур. Однак треба прийняти відповідні правила гри та запровадити сучасні дієві механізми торгівлі, що дадуть змогу Україні повноцінно інтегруватися у світовий ринок зерна та сподіватися на домінуючі позиції найближчим часом. У статті визначено проблеми реалізації продукції виробниками зерна та обмежені можливості щодо отримання ринкових цін від її збуту. Розглянуто успішний світовий досвід функціонування електронних торговельних систем та обґрунтовано перспективність запровадження біржових електронних торгів в Україні і заходи щодо їх реалізації. Акцентовано увагу на важливості ф’ючерсної торгівлі у майбутньому та структурно-функціональному забезпеченню системи управління ціновими ризиками на зерновому ринку України. 
біржа, ф’ючерс, зерно, електронна торговельна система, трейдер 


Веб-майстер П. Попадюк