Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Колодійчук Ірина АнатоліївнаКолодійчук Ірина Анатоліївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira1166@ukr.net, +38(067)81-17-182

Сторінки:СпівавториМорська Тетяна ВасилівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 330:330.113:574.63:338.24; JEL O10, O13, P41, P49, Q32
Колодійчук І. А. Ідентифікація факторів системи управління відходами. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 79-87. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-8.

Літер.: 9


Акцентовано увагу на загрозливих масштабах проблем у сфері поводження з відходами, прямо пропорційній залежності між динамікою соціально-економічного розвитку та накопиченням відходів, що вимагає формування адекватної системи управління відходами на основі територіально-збалансованого підходу. Наголошується на важливості оцінювання впливу факторів, що спричинюють кількісні та якісні параметри генерування / утилізації відходів, які з позицій їхньої керованості формують передумови територіальної збалансованості систем управління відходами. Обґрунтовано організаційно-економічні фактори, які визначають обсяги та структуру утворення / утилізації відходів, до яких передусім відносимо макроекономічну ситуацію в країні, економічну активність підприємств, логістику відходів, економічні, екологічні важелі та обмеження виробництва. Виокремлено групу інноваційно-технологічних факторів, які впливають на формування територіально-збалансованих систем управління відходами, зокрема техніко-технологічний рівень виробництва (використання мало – та безвідходних технологій) та утилізаційних потужностей, інвестиційну діяльність і доступ до кредитних ресурсів. Наголошується на ефектоутворювальній ролі соціально-правової групи факторів, до яких відносимо рівень екологічної свідомості генераторів відходів, відповідальність за порушення технологічних стандартів, здатність організувати сортування побутових відходів, державні пріоритети реалізації політики поводження з відходами, юридичну відповідальність за несанкціоноване поводження з відходами. 
територіально-збалансована система управління відходами, генерування відходів, утилізація відходів, регіон, баланс, фактори, організаційно-економічні фактори, інноваційно-технологічні фактори, соціально-правові фактори Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:338.43](23)(477); JEL O10, O18, Q28, R58
Колодійчук І. А. Розвиток сільського господарства у гірських регіонах: європейський досвід і пропозиції для України // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 139-147.

Літер.: 13


Розглядаються сучасні підходи до вирішення проблем гірських територій у європейських країнах. Наголошується на визначальній ролі сільського господарства у їх розвитку. Аналіз засвідчує, що проблеми економічного, екологічного та соціального характеру в межах гірських територій європейських країн вирішуються чи шляхом проведення активної аграрної політики, чи в межах реалізації регіональної гірської політики, спрямованої на компенсацію негативного впливу природно-кліматичних ресурсних властивостей гірських територій, надаючи інвестиційну підтримку для розвитку пріоритетних видів і сфер економічної діяльності, зокрема сільському господарству. Значна увага приділена питанню стимулювання сільгоспвиробників у гірській місцевості. Виокремлено основні недоліки вітчизняної системи стимулювання гірського сільського господарства, що не дозволяє повною мірою розкрити можливості цих територій. Запропоновано напрями економічної підтримки сільськогосподарських виробників у гірських регіонах України для недопущення занепаду традиційно провідної для таких територій аграрної сфери зайнятості місцевого населення та екологізації сільського господарства в гірській місцевості. 
гірські території, гірська політика, сільське господарство, інструменти стимулювання, підтримка сільськогосподарського виробника Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.113:351.777.613:338.24; JEL O10, O13, P41, P49, Q32
Колодійчук І. А. Засадничі принципи формування системи поводження з відходами / І. А. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 80-88.

Літер.: 8


Визначено основні принципи, на яких ґрунтуються концептуальні основи формування системи управління відходами. Запропоновані принципи доповнюють технічну редакцію проекту Національної стратегії поводження з відходами, у якій основні положення трактуються не чітко, що ускладнює їх сприйняття. Зокрема уточнено, деталізовано та розширено перелік сформульованих у ній керуючих принципів з відповідною інтерпретацією для цільового використання, що в комплексі із розробкою основних положень концепції управління відходами створює потужний теоретичний базис для якісних перетворень, сприяє поясненню і розвитку теорії та аналітичному дослідженню наявних механізмів. Автор наголошує на тому, що комплексні фундаментальні й прикладні дослідження на теоретичному та емпіричному рівнях мають бути в основі як законодавчих, так і виконавчих функцій в управлінні та поводженні з відходами. 
принципи, система управління відходами, генерування відходів, утилізація відходів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330:332.021(477)
Kolodiychuk I. A. The current state of the regional environmental policy of Ukraine [Сучасний стан регіональної екологічної політики України] / I. A. Kolodiychuk // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2015. – №2(76). – P. 90-95.

Літер.: 9


Розглянуто питання інформаційного забезпечення регіональної екологічної політики України. Вказані головні причини, що формують низьку якість екологічної інформації. На основі всебічного дослідження екологічної ситуації в областях України протягом 2006-2013 рр. проведений аналіз рівня екологічної безпеки в регіонах і прогнозних даних щодо перебігу ситуації в майбутньому. Обґрунтовано необхідність постановки питання про удосконалення регіональної екологічної політики в Україні та механізмів її реалізації. Досліджено, що на сьогодні переважна більшість регіональних екологічних програм є малоефективними, за винятком регіональних програм щодо формування екологічної мережі та розвитку заповідної справи в країні. Визначені регресивні ознаки фінансової складової регіональної екологічної політики. Доведено, що низьку ефективність програмних заходів можна пояснити не лише відсутністю достатніх фінансових коштів на їх реалізацію, але й недоліками при їх розробці. Окреслені чинники, що знижують ефективність регіональної екологічної політики в Україні. 
регіональна екологічна політика, екологічна ситуація, екологічна безпека, природоохоронні заходи, екологічна інформація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.15:338.1:004.853
Колодійчук І. А. Напрями та інструменти удосконалення державної підтримки гірського сільського господарства / І. А. Колодійчук, Т. В. Морська // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 48-56.

Літер.: 4


Обґрунтована необхідність державної підтримки гірського сільського господарства. Представлені результати аналізу проведення заходів державної підтримки гірських районів. Окреслені напрями підвищення результативності сільськогосподарського виробництва. Запропоновано механізм державної підтримки виробництва молока. 
державна підтримка, гірські райони, сільськогосподарська продукція, виробництво молока Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Колодійчук І. А. Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні / І. А. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 148-155. 

Проаналізовано положення чинної нормативно-правової бази регулювання земельних відносин. Визначені проблеми економічного регулювання землекористування. Представлено концептуальну модель функціонування ринкових механізмів у сфері землекористування як сукупність взаємопов’язаних інструментів механізму економічного регулювання землекористування в Україні та її регіонах. Визначені особливості формування відносин власності, нормативного й фінансово-економічного регулювання земельних відносин, стимулювання раціонального землекористування та забезпечення регіональних інтересів стосовно господарського використання земельних ресурсів. 
землекористування, економічний механізм, земельні відносини ЦитуванняКравців В. С., Жук П. В., Колодійчук І. А. та ін. Наукові основи формування та шляхи реалізації гірської політики в Україні / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 121 с. {re2020.03.023.003}


Веб-майстер П. Попадюк