Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Коломієць Ігор ФедоровичКоломієць Ігор Федорович

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: kolomiyets_i@ukr.net

Сторінки:СпівавториГошовська Анна Володимирівна

Пабат Олександр Вікторович

Рифяк Роман РомановичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:[338.45:629.33/.36](477);JELD40,L62
Коломієць І. Ф. Екзогенні чинники розвитку ринку автомобілів в Україні / І. Ф. Коломієць, Р. Р. Рифяк // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 150-157.

Літер.: 10


Встановлено, що внутрішньоукраїнський ринок автомобілів постійно перебуває під впливом значної сукупності чинників, які визначають траєкторію його функціонування і одночасно формують передумови розвитку у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Оскільки ринок автомобілів є відкритою економічною системою національного масштабу, то об’єктивний вплив на нього мають чинники світогосподарського та внутрішньодержавного характеру. Сукупність чинників національного рівня розглянуто за такими групами: економічні (обсяг і темпи зростання ВВП, його структура; темпи інфляції; доступність кредитних інструментів при купівлі автомобілів; рівень купівельної спроможності населення; рівень зайнятості населення), ринкові, соціальні, політичні, конкурентні, інституційні. Доведено, що розглянута сукупність чинників має бути врахована при виробленні напрямів розвитку ринку автомобілів Україні, зокрема в частині виявлення різного роду ризиків як для формування пропозиції, так і попиту на автомобілі. 
екзогенні чинники, внутрішній ринок автомобілів, світовий ринок автомобілів, зовнішнє середовище Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:330.341.1:001.8
Коломієць І. Ф. Еволюція теорій інноваційно-технологічного розвитку в ретроспективній оцінці / І. Ф. Коломієць, Г. В. Гошовська // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 178-186.

Літер.: 9


Здійснена оцінка еволюції теорій інноваційно-технологічного розвитку. Окреслено основні положення регіонального розвитку. Розкрито погляди вчених на роль інновацій у розвитку економіки та їх значення у вирішенні актуальних проблем інноваційно-технологічного розвитку регіону. Встановлено, що економічне зростання регіонів усіх рівнів ієрархії залежить від інноваційної активності підприємницьких структур, від їх прагнень і спроможності використовувати у своїй діяльності новітні технології у всіх сферах суспільного життя. Визначено, що еволюція формування системи наукових знань про інноваційний розвиток економіки віддзеркалює сукупність процесів, що свідчать про складний шлях становлення і розквіту не тільки усієї економічної теорії загалом, але і науки «регіональна економіка» зокрема. 
теорії, інновація, інноваційно-технологічний розвиток, регіональний розвиток, регіональна економіка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:330.341.1:001.89
Коломієць І. Ф. Інноваційно-технологічний розвиток регіону: сутність та наукові підходи до трактування поняття / І. Ф. Коломієць, Г. В. Гошовська // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 175-181.

Літер.: 15


Проаналізовано понятійно-термінологічний апарат інноваційно-технологічного розвитку. Розкрито наукові підходи до системи вихідних понять «інновація», «технологічний», «розвиток». Подається авторське трактування поняття «інноваційно-технологічний розвиток регіону». 
інновації, технології, розвиток, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Коломієць І. Ф. Загрози та виклики економічній безпеці держави: синергетичний аспект / І. Ф. Коломієць, О. В. Пабат // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 7-13. 

Удосконалено теоретико-методологічні засади дослідження економічної безпеки держави із застосуванням синергетичного підходу. Обґрунтовано поняття загроз та викликів національній економічній безпеці, запропоновано їх авторські визначення. Здійснено класифікацію загроз та викликів економічній безпеці держави за низкою ознак. Розроблено схему функціонування системи економічної безпеки держави із використанням головних положень синергетичного підходу, описано механізм її дії. Обґрунтовано оптимальні сценарії розвитку системи національної економічної безпеки. Зроблено наголос на тому, що головним фактором розвитку економічної безпеки у сучасних умовах є інноваційний. Зосереджено увагу на важливості збалансованого розвитку усіх складових національної безпеки держави для її ефективного функціонування. 
економічна безпека держави, загрози і виклики економічній безпеці, синергетичний підхід, функціонування системи, сценарії розвитку ЦитуванняПелехатий А. О., Коломієць І. Ф. Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних громад в Україні. Економіка України. 2017. № 4(665). С. 46-55. {re2020.04.086.010}


Веб-майстер П. Попадюк