Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Козоріз Григорій ГеоргійовичКозоріз Григорій Георгійович

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування, факультет фінансів та управління, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: kozoriz@i.ua

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 351.84:304.4;JELG22,H53
Козоріз Г. Г. Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 70-77.

Літер.: 18


Розглянуто питання функціонування системи соціального страхування як механізму реалізації державної соціальної політики України на сучасному етапі. Проаналізовано основні напрями соціального страхування та джерела формування відповідних фондів соціального страхування. Зроблено детальний аналіз доходів і витрат Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., у результаті якого виявлено граничні розміри та джерела фінансування дефіциту коштів ПФУ на виплату призначених пенсій. Порівняльний аналіз розмірів призначених місячних пенсії, прожиткового мінімуму та заробітної плати дозволяє зробити висновок про низький рівень забезпечення соціальних стандартів життя населення і високий ступінь диференціації пенсій, призначених за різними законами. Робиться акцент на появі нових соціальних ризиків для населення, що вимагають перебудови чинної системи соціального страхування. Обґрунтовуються напрями подальшого розвитку системи соціального страхування: об’єднання загальних функцій ФСС, можливість створення єдиного ФСС, введення накопичувальної системи пенсійного страхування, впровадження загальнообов’язкового медичного страхування, посилення прозорості функціонування ФСС. 
соціальна політика, соціальне страхування, фонди соціального страхування, ПФУ, пенсійне страхування, соціальні стандарти і гарантії Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 369(477)
Козоріз Г. Г. Напрями підвищення ефективного функціонування системи соціального страхування в Україні / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2014. – №4(74). – С. 117-126.

Літер.: 17


Визначено проблемні питання організаційно-фінансового характеру, що знижують ефективність функціонування та гальмують розвиток системи соціального страхування в Україні. Основну увагу приділено дослідженню динаміки видатків на соціальне та пенсійне забезпечення громадян з Державного бюджету. Обґрунтовано стратегічні напрями вдосконалення системи соціального страхування і механізми їх реалізації в Україні. Виявлено зв’язок між макроекономічними показниками, що характеризують результати функціонування національної економіки та розвиток системи соціального страхування. Основну увагу звернуто на наявність в Україні факторів макроекономічного характеру, що негативно впливають на розвиток системи соціального страхування, а саме: часті зміни в законодавчій базі, що має забезпечувати ефективний розвиток соціального страхування в країні; суперечності між державною політикою соціального страхування і механізмами її реалізації в реальній економіці; відсутність середньо- і довгострокової державної стратегії розвитку системи соціального страхування. На основі проведеного аналізу динаміки видатків з Державного бюджету України на формування фондів соціального страхування обґрунтовано необхідність вдосконалення організаційно-фінансових методів управління ними. 
страхування, соціальне страхування, пенсійне страхування, страхові фонди, реформування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368.02:316.422(477)
Козоріз Г. Г. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 26-34.

Літер.: 18


Досліджено особливості функціонування українського страхового ринку у світовому економічному просторі, визначено останні нові тенденції розвитку страхової сфери у світі, запропоновано ключові напрями адаптації та удосконалення страхового ринку України в умовах глобального економічного середовища. 
страховий ринок, страхові премії, страхові виплати, глобалізація, інтеграція, глобальні виклики, модернізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз Г. Г. Проблеми реалізації соціальних функцій страхування в Україні / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 137-142. 

Визначені проблеми розвитку вітчизняного страхового ринку, обґрунтована необхідність посилення соціальних функцій страхування, спрямоваиих на задоволення потреб населення і юридичних осіб у страховому захисті. Основна увага приділена визначенню сутності соціальних функцій страхування та їх впливу на розвиток національної економіки, суспільний розвиток загалом. В окремий блок виділені питання, пов’язані із забезпеченням страхового захисту окремих громадян, груп населення в результаті реалізації соціальних функцій страхування в Україні. 
страховий захист, соціальні функції страхування, проблеми розвитку, населення, юридичні особи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз Г. Г. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності і платоспроможності страхових компаній / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 76-82. 

Доведено, що слабкими місцями в розвитку вітчизняного страхового ринку є надмірна закритість результатів його фінансової діяльності, обмеженість доступу страхувальників до інформації, що характеризує рівень фінансової надійності і платоспроможності конкретних страхових компаній. З позицій системного підходу і врахування інтересів страхувальників обґрунтовано вимоги до аналізу і оцінки результатів фінансової діяльності страхових компаній. 
фінансова надійність і платоспроможність, страхові компанії, страхувальники, аналіз, оцінка, системний підхід Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368(477)
Козоріз Г. Г. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 182-191.

Літер.: 10


Проаналізовано причини і проблеми, які гальмують розвиток страхового ринку України, і запропонована їх систематизація. Вказані шляхи розв’язання проблемних питань розвитку страхового ринку України. 
страховий ринок, страхові компанії, шахрайства у страхуванні, рівень страхових виплат 


Веб-майстер П. Попадюк