Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Лупак Руслан ЛюбомировичЛупак Руслан Любомирович

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у Львові; доцент кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: economist_555@ukr.net

Сторінки:СпівавториВасильців Тарас ГригоровичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 334.012.64:314.745(477); JEL J23, M21, O15, R23
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 49-59. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-5.

Літер.: 8


Узагальнено засадничі передумови для розвитку малого підприємництва у гірських районах і ступінь їхньої диференціації з іншими територіями Карпатського регіону України. Охарактеризовано головні перешкоди для розвитку малого підприємництва у гірських районах України, які в міру їх збереження пришвидшують міграційну активність населення. На базі результатів соціологічних опитувань ідентифіковані причини, що призвели до погіршення функціональних характеристик розвитку малого підприємництва у Карпатському регіоні України, та виділені недоліки державної міграційної політики в гірських районах. З огляду на визначені проблеми та перешкоди сформовані цільові орієнтири державної політики розвитку малого підприємництва у гірських районах України, досягнення яких сприятиме розвитку малого бізнесу, збільшенню зайнятості та стабілізації міграційної ситуації. Визначено структуру перспективних напрямів розвитку та підвищення ефективності функціонування малого підприємництва в гірських районах Карпатського регіону України. Розроблені заходи для підтримки та створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва як провідного чинника збереження демовідтворювального потенціалу та усунення диспропорцій соціально-економічного розвитку гірських районів Карпатського регіону України. 
мале підприємництво, міграція населення, гірські райони, державна міграційна політика, розвиток малого бізнесу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.562+332.14(477+100); JEL F42, F52, L5, M3, O11
Лупак Р. Л. Імплементація в Україні світового досвіду державної політики імпортозаміщення: регіонально-галузеві аспекти / Р. Л. Лупак // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 142-149.

Літер.: 12


Визначено стратегічні пріоритети, інструменти та результати (позитивні та негативні) реалізації державної політики імпортозаміщення у галузях економіки окремих груп країн. Групування країн проведено на основі здатностей відновлювати внутрішньо-торговельний потенціал малорозвинутих галузей, підтримувати основні галузі економіки, стимулювати розвиток високотехнологічних галузей економіки. Надані характеристики досвіду визначених груп країн стосувались можливого його використання на сучасному етапі розвитку економіки України, якій властивий високий рівень імпортозалежності. Зроблено висновки, що світовий досвід державної політики імпортозаміщення дозволяє говорити про різні способи її реалізації, але загалом їх можна згрупувати за двома напрямами: протекціоністським і ліберальним. За відповідними напрямами та в контексті світового досвіду визначено регіонально-галузеві особливості державної політики імпортозаміщення. 
державна політика імпортозаміщення, галузь, протекціонізм, економіка держави, регіональні особливості ЦитуванняЛупак Р. Л., Хомицький А. І. Удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі // Бізнес Інформ. 2016. № 7. С. 73-79. URL: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-7_0-pages-73_79.pdf. {re2018.02.080.004}

Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції: монографія / ред.: Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 303 с. {re2019.03.049.003}

Варналій З. С., Лупак Р. Л., Рудик С. А. Засоби стимулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях в системі державної політики подолання диспропорцій економічної безпеки України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету: Економічні науки: зб. наук. пр. 2017. Вип. 53. С. 5-9. {re2019.03.049.005}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5 (133). С. 14-19. {re2019.03.049.006}

Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Osadchuck Yu. M. Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Економічний часопис-XXI. 2017. № 167 (9-10). С. 13-17. DOI https://doi.org/10.21003/ea.v167-03. {re2019.03.049.008}

Лупак Р. Л. Державна політика імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки України: пріоритети та інструменти реалізації: монографія. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 527 с. {re2020.01.134.012}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В. Роль сектору інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні та реалізації потенціалу smart-спеціалізації на регіональному рівні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 5(110). С. 162-169. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-30 {re2020.02.153.002}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Васильців В. Г. Характеристики функціональних складових економічної безпеки сектору інформаційно-комунікаційних технологій України. Економічний дискурс. 2017. Вип. 1. С. 161-172. {re2020.03.081.003}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Штець Т. Ф. Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. Підприємництво і торгівля: зб. наук. пр. Львів. 2018. Вип. 23. С. 56-63. {re2020.03.081.004}

Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції: монографія / ред.: Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 303 с. {re2020.03.081.017}

Levytska O., Mulska O., Ivanyuk U., Kunytska-Ilyash M., Vasyltsiv T., Lupak R. Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine. Tem Journal. 2020. Vol. 9(2). Pp. 507-514. DOI: https://doi.org/10.18421/TEM92-12 {re2020.03.081.018}

Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Yu., Boiko Ye., Ishchenko O. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy. Management Science Letters. 2020. Vol. 10(13). Pp. 3173-3182. DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.004 {re2020.03.081.019}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні. Фінанси України. 2012. № 3. С. 90-101. {re2020.04.106.009}

Vasyltsiv T. H., Klipkova O. I., Lupak R. L., Mitsenko N. H., Mishchuk I. P. Monetary and financial policy of Ukraine: theoretical-empirical connections and priorities of state regulation. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2019. Vol. 4(31). Pp. 320-330. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190934 {re2021.01.081.009}

Лупак Р. Л. Імпортозаміщення в системі економічної безпеки держави: регіональний аспект: дис. … д-ра екон. наук: спец. 21.04.01 / Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2018. 639 с. {re2022.02.101.006}

Васильців Т. Г., Іляш О. І., Лупак Р. Л. Проблеми та засоби конвергенції соціальної безпеки в Україні та ЄС. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 8-14. {re2022.04.050.009}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5. Актуальні проблеми регіонального розвитку. С. 14-19. {re2022.04.050.010}

Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Y., Boiko Y., Ishchenko O. Economy’s Innovative Technological Competitiveness: Decomposition, Methodics of Analysis and Priorities of Public Policy. Management Science Letters. 2020. № 10(13). Pp. 3173-3182. DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.004 {re2022.04.081.006}


Веб-майстер П. Попадюк