Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Васильців Тарас ГригоровичВасильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: tgvas77@ukr.net, (098)11-555-01, (063)854-01-50

Сторінки:СпівавториВасилечко Наталія Володимирівна

Іляш Ольга Ігорівна

Левицька Ольга Олександрівна

Лупак Руслан Любомирович

Мульска Ольга Петрівна

Шопська Юлія КостянтинівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[332.122:352/354]; JEL H83, Р41
Васильців Т. Г., Мульска О. П., Шопська Ю. К. Засоби фінансового контролю розвитку об’єднаних територіальних громад. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 81-90. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-9.

Літер.: 9


Досліджено питання актуальності запровадження системи фінансового контролю розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Зроблено висновки щодо особливостей, мети та завдань фінансового контролю розвитку територіальних громад. Уточнено сутність поняття фінансового контролю розвитку територіальних громад. Наведено результати аналізу низки показників фінансового розвитку об’єднаних територіальних громад Львівської області та зроблено висновки в контексті диспропорцій фінансового забезпечення розвитку громад. Розроблено авторський методичний підхід до побудови інтегрального коефіцієнта рівня фінансової спроможності територіальних громад регіону. Здійснено аналіз стану фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області. Зроблено висновок, що імплементація цих практик аналізування може використовуватися як достатньо інформативний засіб фінансового контролю розвитку територіальних громад. Окреслено й інші перспективні напрями щодо засобів удосконалення фінансового контролювання процесів соціально-економічного розвитку громад. 
соціально-економічний розвиток територій, моніторинг, контроль, фінансові інструменти, фінансові засоби, регіональний розвиток, стале зростання територій Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:[339.923:061.1ЄС]:005; JEL C18, O18, O52, R58
Васильців Т. Г., Левицька О. О. Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації в регіонах ЄС. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 153-162. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-13.

Літер.: 13


Обґрунтовано актуальність використання креативних та інформаційно-знаннєвих чинників під час формування та реалізації регіональної політики смарт-спеціалізації. Проаналізовано методичні підходи, які використовуються для оцінювання впровадження в економіці креативних та інформаційно-знаннєвих чинників. Здійснено порівняльну характеристику міжнародних і регіональних систем оцінювання креативних та інформаційно-знаннєвих компонент економічного зростання. Вказано на недоліки та недосконалості використовуваних методичних підходів. Розроблено систему індикаторів авторського тривекторного підходу (за напрямами: (1) інтелектуалізація економіки, (2) цифровізація економіки і суспільства, (3) технологічна модернізація) до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації на регіональному рівні. Обґрунтовано методичну послідовність аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників при реалізації стратегій смарт-спеціалізації у регіонах ЄС. Враховано аспект оцінювання соціально-економічних наслідків для регіонального розвитку за результатами застосування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників. 
регіональна політика, соціально-економічний розвиток регіонів, смарт-спеціалізація, креативні та інформаційно-знаннєві чинники Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.1:336.22; JEL E62, E64, F36, G15
Васильців Т. Г., Мульска О. П., Василечко Н. В. Стратегічні пріоритети державної політики протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 113-122. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-12.

Літер.: 10


Системна криза банківського сектору та кредитної компоненти фінансової безпеки, нестабільний валютний курс, нерозвинуті парабанківський фінансовий сектор і фондовий ринок, зростання обсягів боргових зобов’язань України, низький рівень фінансово-економічної ефективності суб’єктів реального сектору економіки є екзистенційними передумовами для формування та реалізації державної політики зміцнення фінансової безпеки України шляхом протидії ухиленню від сплати податків із використанням офшорних зон. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики зміцнення фінансової безпеки держави та їх узгодження з політикою протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних зон. Ідентифіковано чотири структурні зміни (зрушення), що мають відбутися у визначеному напрямі, з яких пріоритетною є зміцнення бюджетної компоненти фінансової безпеки країни. Надалі слід забезпечити акумулювання в країні капіталу, який буде використовуватися в банківській та парабанківській фінансових системах. Третім напрямом державної політики у сфері протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій визначено покращення боргової безпеки держави. Четвертий напрям державної політики вбачається у зміцненні фінансової безпеки держави засобом посилення фінансової безпеки суб’єктів реального сектору економіки. Метою державної політики зміцнення фінансової безпеки визначено зміцнення фінансової безпеки України шляхом протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій. Авторами обґрунтовано напрями посилення фінансової безпеки країни як складові мети державної політики, які узгоджені з відповідними стратегічними завданнями. На основі авторської моделі державної політики визначено стратегічні пріоритети державної політики деофшоризації економіки України шляхом протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій. 
фінансова безпеки держави, стратегічні пріоритети, офшорні юрисдикції, ухилення від сплати податків Репозитарій ІРД НАНУ
Васильців Т. Г. Наукова дискусія з проблем міграційної активності молоді Карпатського регіону України. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 166-168. URL: http://re.gov.ua/doi/re2019.04.166_u.Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.012.64:314.745(477); JEL J23, M21, O15, R23
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 49-59. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-5.

Літер.: 8


Узагальнено засадничі передумови для розвитку малого підприємництва у гірських районах і ступінь їхньої диференціації з іншими територіями Карпатського регіону України. Охарактеризовано головні перешкоди для розвитку малого підприємництва у гірських районах України, які в міру їх збереження пришвидшують міграційну активність населення. На базі результатів соціологічних опитувань ідентифіковані причини, що призвели до погіршення функціональних характеристик розвитку малого підприємництва у Карпатському регіоні України, та виділені недоліки державної міграційної політики в гірських районах. З огляду на визначені проблеми та перешкоди сформовані цільові орієнтири державної політики розвитку малого підприємництва у гірських районах України, досягнення яких сприятиме розвитку малого бізнесу, збільшенню зайнятості та стабілізації міграційної ситуації. Визначено структуру перспективних напрямів розвитку та підвищення ефективності функціонування малого підприємництва в гірських районах Карпатського регіону України. Розроблені заходи для підтримки та створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва як провідного чинника збереження демовідтворювального потенціалу та усунення диспропорцій соціально-економічного розвитку гірських районів Карпатського регіону України. 
мале підприємництво, міграція населення, гірські райони, державна міграційна політика, розвиток малого бізнесу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5:351.84:339.92:330.837
Іляш О. І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О. І. Іляш, Т. Г. Васильців // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 184-191.

Літер.: 12


Досліджено особливості функціонування інститутів ринку праці в системі соціальної безпеки регіону. Визначено недоліки інституціонального забезпечення розвитку ринку праці. Запропоновано правові, адміністративні, організаційно-економічні напрями легалізації ринку праці та зайнятості населення. 
соціальна безпека регіону, ринок праці, інституціалізація, легалізація, зайнятість, соціальні загрози, небезпеки соціальної сфери ЦитуванняВасильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 384 с. {re2017.02.046.001}

Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції: монографія / ред.: Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 303 с. {re2019.03.049.003}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5 (133). С. 14-19. {re2019.03.049.006}

Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Osadchuck Yu. M. Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Економічний часопис-XXI. 2017. № 167 (9-10). С. 13-17. DOI https://doi.org/10.21003/ea.v167-03. {re2019.03.049.008}

Васильців Т. Г., Бойко В. В. Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України. Львів: Ліга-Прес, 2016. 262 с. {re2019.03.071.001}

Васильців Т. Г., Волошин В. І. Економічна безпека підприємництва в умовах європейської інтеграції України. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. 2007. C. 1639-1644. {re2020.01.113.003}

Васильців Т. Г., Шехлович А. М., Васильців В. В. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. Економічний дискурс. 2017. № 4. С. 128-136. {re2020.01.134.002}

Орлик І. О., Васильців Т. Г., Рудик С. А. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 102-109. {re2020.01.134.010}

Васильців Т. Г., Ткачук І.-М. О., Рудик С. А. Недоліки інституційного середовища сучасного розвитку внутрішнього ринку України та напрями їх усунення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 273-277. {re2020.02.131.005}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В. Роль сектору інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні та реалізації потенціалу smart-спеціалізації на регіональному рівні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 5(110). С. 162-169. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-30 {re2020.02.153.002}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Васильців В. Г. Характеристики функціональних складових економічної безпеки сектору інформаційно-комунікаційних технологій України. Економічний дискурс. 2017. Вип. 1. С. 161-172. {re2020.03.081.003}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Штець Т. Ф. Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. Підприємництво і торгівля: зб. наук. пр. Львів. 2018. Вип. 23. С. 56-63. {re2020.03.081.004}

Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції: монографія / ред.: Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 303 с. {re2020.03.081.017}

Levytska O., Mulska O., Ivanyuk U., Kunytska-Ilyash M., Vasyltsiv T., Lupak R. Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine. Tem Journal. 2020. Vol. 9(2). Pp. 507-514. DOI: https://doi.org/10.18421/TEM92-12 {re2020.03.081.018}

Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Yu., Boiko Ye., Ishchenko O. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy. Management Science Letters. 2020. Vol. 10(13). Pp. 3173-3182. DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.004 {re2020.03.081.019}

Міграційна активність студентської та учнівської молоді Карпатського регіону України (результати соціологічного дослідження): науково-аналітичне видання / ред.: Т. Г. Васильців, О. Т. Риндзак. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 60 с. {re2020.04.065.005}

Васильців Т., Магас Н. Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. техн. пр. 2014. Вип. 24 (2). С. 218-222. {re2020.04.106.008}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні. Фінанси України. 2012. № 3. С. 90-101. {re2020.04.106.009}

Міграційна активність студентської та учнівської молоді Карпатського регіону України (результати соціологічного дослідження) / ред.: Т. Г. Васильців, О. Т. Риндзак. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 60 с. {re2021.01.029.004}

Лихолат С. М., Васильців Т. Г., Бідак В. Я. Характеристика впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток областей Карпатського регіону. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: зб. наук. пр. 2020. Вип. 25. С. 62-70. {re2021.01.044.007}

Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання / ред. Т. Г. Васильців; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 127 с. {re2021.01.044.010}

Vasyltsiv T. H., Klipkova O. I., Lupak R. L., Mitsenko N. H., Mishchuk I. P. Monetary and financial policy of Ukraine: theoretical-empirical connections and priorities of state regulation. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2019. Vol. 4(31). Pp. 320-330. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190934 {re2021.01.081.009*}


Веб-майстер П. Попадюк