Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Павлов Олександр ІвановичПавлов Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри економіки промисловості, інститут прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, Одеська національна академія харчових технологій

Контакти: pavlovodessaep@gmail.com, pavlovodessa@mail.ru

Сторінки:СпівавториБарвіненко Віталій Дмитрович

Дідух Сергій МирославовичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК [338.43:658.114.5]:911.374/375-044.964:338.244.47; JEL D63, О18, Q18
Павлов О. І., Дідух С. М., Барвіненко В. Д. Роль агрохолдингів в інклюзивному розвитку об’єднаних територіальних громад і районів: синергетичний ефект децентралізації. Регіональна економіка. 2020. №4(98). С. 32-42. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-4.

Літер.: 21


Обґрунтовано синергетичний взаємозв’язок між наслідками децентралізації влади та управління, які полягають у формуванні об’єднаних територіальних громад (ОТГ) і нових районів, і роллю агрохолдингів у створенні інклюзивного середовища в межах цих соціально-просторових утворень. Основними результатами дослідження, які випливають з аналізу соціально-економічного та політичного процесів, що відбуваються в межах ОТГ і районів, є виявлення їх спрямованості за такими напрямами: формування сільсько-міських агломерацій конвергентно-континуального типу; комплементарного взаємозв’язку між аграрним, сільським та інклюзивним розвитком, який формує передумови для створення в межах зазначеного простору інклюзії добробуту; визначення вимірів інклюзивного розвитку ОТГ і районів; розкриття пріоритетної ролі агрохолдингів як активаторів процесу створення інклюзії за умови підвищення їх соціальної відповідальності за результати власної господарської діяльності та налагодження гармонічного партнерства між владою, бізнесом і суспільством. Оригінальність і новизна проведеного дослідження полягають у використанні ефекту синергії в аналізі взаємозв’язаних явищ, сполучених єдиною спрямованістю щодо формування сільсько-міського інклюзивного середовища як гідних умов для життєдіяльності місцевого населення, соціально орієнтованого ведення бізнесу та встановлення ефективного рурального самоврядування за участю великих агропродовольчих компаній холдингового типу. Обґрунтовано умови, напрями та шляхи перетворення агрохолдингів на активаторів інклюзивного розвитку ОТГ і районів, які можуть бути використані у практичній діяльності органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання. 
агрохолдинги, децентралізація влади та управління, інклюзивний розвиток, об’єднані територіальні громади, райони, сільсько-міські агломерації, синергія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122^338.43]:332.1(477)
Павлов О. І. Регіональні особливості розвитку сільських територій України / О. І. Павлов // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 16-23.

Літер.: 14


На основі розгляду сучасних наукових публікацій визначено недосконалість емпіричних спостережень, яка проявляється у спотвореному уявленні про регіональні особливості розвитку сільських територій України. Подано авторське визначення поняття сільських територій, здійснено їх типологізацію за різними класифікаційними ознаками, охарактеризовано рівні та різновиди цих соціально-просторових утворень. Визначено методи виявлення регіональних особливостей розвитку сільських територій у контексті їх типів, рівнів та різновидів, яка базується на системному підході, методах аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії, порівняння, типології, прийомах узагальнення та абстрагування. Запропоновано шляхи підвищення наукового рівня дослідження сільських територій та окреслено перспективи подальших розвідок в даному напрямі. 
регіональні особливості розвитку сільських територій, рівні сільських територій, різновиди сільських територій, сільські території, типи сільських територій ЦитуванняПавлов О. І. Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки / О. І. Павлов // Економіка АПК. – 2014. – №2. – С. 97-103. {re2017.01.030.003}

Павлов О. І. Сільський розвиток як предмет наукового аналізу. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. 2008. № 2. С. 154-161. {re2019.03.071.004}

Павлов О. І. Об’єднана територіальна громада як модель сільсько-міського континууму. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. пр. 2017. Вип. 789. С. 27-33. {re2020.04.032.004}


Веб-майстер П. Попадюк