Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2008 рік №3(49)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Вовканич С. Й. Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 7-22.

Літер.: 9


В умовах глобалізаційних викликів та впливів досліджуються роль і значення запропонованої соціогуманістичної парадигми для розробки інтеграційної стратегії розвитку України (її регіонів) як універсальної концепції гармонізації процесів націо-державотворення в посттоталітарних (постколоніальних) країнах. 
соціогуманістична парадигма, інтеграційна стратегія, посттоталітарні (постколоніальні) країни Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.3:316:330.101.541
Мішенін Є. В. Принципи макроекономічної оцінки соціального капіталу / Є. В. Мішенін, Н. В. Олійник // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 23-30.

Літер.: 16


Запропоновано методичні підходи до здійснення якісної оцінки соціального капіталу на макроекономічному рівні, що базуються на основі визначення комплексних індексів соціального капіталу. Запропоновані підходи до оцінки рівня соціального капіталу дозволили виявити та врахувати найбільш суттєві стимулюючі та дестимулюючі індикатори, що розкривають сутнісно-змістовну основу соціального капіталу, а також визначити ступінь їх впливу на загальний рівень соціального капіталу в країні. Представлено порівняльну оцінку рівня соціального капіталу досліджуваних країн та визначено залежність їх економічного розвитку від рівня соціального капіталу за допомогою проведення кореляційно-регресійного аналізу, що підтверджує причинно-наслідковий зв’язок та вплив накопиченого в країні соціального капіталу на її економічний розвиток. 
соціальний капітал, кореляційно-регресійний аналіз, дестимулюючі індикатори, стимулюючі індикатори 


Регіональна економікаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Федулова Л. І. Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки / Л. І. Федулова, Н. Ю. Буга // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 31-41. 

Розглянуто методологічні підходи до визначення регіонального розвитку та запропонована власна точка зору на характеристику проблемних регіонів. Обґрунтована необхідність розробки нових положень регіональної політики інноваційного спрямування. 
регіональний розвиток, проблемні регіони, інноваційний напрямок, регіональна політика, інноваційна структура регіону, стратегія регіонального економічного розвитку 


Регіональні проблеми природокористуванняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Віленчук О. М. Проблеми формування еколого-економічного простору в контексті регіонального розвитку / О. М. Віленчук // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 42-49. 

Висвітлюються проблеми формування еколого-економічного простору, виходячи з інтересів регіонального розвитку. Досліджено екологічні проблеми Житомирської області та виявлено джерела техногенного та антропогенного навантаження на елементи довкілля. Проведено порівняльний аналіз розвитку валового регіонального продукту з масштабами забруднення повітряного басейну області. Обґрунтовуються пропозиції щодо розвитку регіонального еколого-економічного простору, в якому мають бути гармонізовані соціо-, еколого-економічні проблеми територій. 
регіон, еколого-економічний простір, просторовий регіональний розвиток, економічне зростання, екологічна безпека, джерела забруднення, небезпечні відходи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Витвицький Я. С. Рентоутворюючі фактори у сфері видобування нафти і газу (на прикладі Західного нафтогазоносного регіону України) / Я. С. Витвицький // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 49-56. 

Встановлено найважливіші рентоутворюючі фактори, залежно від яких повинна здійснюватись диференціація рентних платежів під час видобутку нафти і газу. Подано їх детальну характеристику, обґрунтовано методику кількісного виміру, а також методологію визначення величини рентних платежів з врахуванням встановлених факторів на будь-якому родовищі нафти чи газу. 
нафтогазовидобування, рентоутворюючі фактори, диференціація, рентні платежі Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Польовський А. М. Застосування розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції лісової продукції для аналізу лісової політики України / А. М. Польовський // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 57-64. 

Проаналізовано результати апробації розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції продукції лісового сектора України. Обґрунтовано систему основних інструментів, спрямованих на вдосконалення національної та регіональної лісової політики України. 
лісова політика, аналіз, лісовий сектор економіки, альтернативні сценарії, моделювання загальної рівноваги, інструменти 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Джулай В. О. Антикризове управління в банківському секторі економіки України / В. О. Джулай // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 65-70. 

Проаналізовано передумови забезпечення стійкого функціонування банківського сектора економіки та обґрунтовано систему підходів до формування механізмів антикризового управління шляхом дослідження головних чинників, що впливають на стан банківської системи України. 
антикризове управління, стійкість банківського сектора, механізм антикризового управління, антикризовий потенціал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Сердюк Л. В. Діяльність банків Харківської області на ринку цінних паперів / Л. В. Сердюк // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 71-76. 

Розглянуто структуру портфеля цінних паперів банківських установ Харківського регіону, визначено мотиви діяльності банків як інвесторів на фондовому ринку, проаналізовані різноманітні підходи до визначення стратегій управління інвестиційним портфелем, залежність обсягів та якості інвестиційного портфеля банку від прийняття стратегічних і тактичних рішень. 
комерційний банк, фондовий ринок, інвестиції, інвестиційний портфель, інвестиційний ризик, цінні папери Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Хіміч Н. О. Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків / Н. О. Хіміч // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 76-83. 

Розглянуто сутність та класифікацію ознак банківської ліквідності, сутність управління банківською ліквідністю, проаналізовано різні стратегії управління ліквідністю комерційних банків та запропоновано напрями вдосконалення управління банківською ліквідністю. 
фінансові ринки, комерційні банки, банківська ліквідність, різновиди банківської ліквідності, управління ліквідністю Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Павлишин О. П. Впровадження інноваційних технологій кредитування / О. П. Павлишин // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 84-89. 

Досліджено зарубіжний досвід проведення операцій документарного кредитування та можливості їх широкого впровадження у практиці діяльності вітчизняних банків. Проведення банками цих операцій сприяє раціональному використанню кредитних ресурсів та пожвавленню ділового середовища в країні. 
банк, документарне кредитування, кредитні ресурси, банківська гарантія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Крилова А. О. Валова додана вартість як індикатор порівняння фінансових систем / А. О. Крилова // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 90-95. 

Розвиток економіки вимагає відповідного розвитку фінансової системи країни. На сучасному етапі розвитку України зростає актуальність питання порівняння її фінансової системи із фінансовими системами інших країн світу. У статті на основі аналізу світового досвіду визначено підходи щодо порівняння фінансових систем. 
фінансова система, валова додана вартість, індикатори Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Слобода Л. Я. Особливості внутрішнього аудиту національного банку України на основі оцінки ризиків / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 96-103. 

Актуалізовано здійснення внутрішнього аудиту Національного банку України на основі оцінки ризиків, визначено зміст і класифікацію ризиків за видами діяльності Національного банку України, обґрунтовано роль та особливості організації внутрішнього аудиту на основі оцінки ризиків у структурних підрозділах Національного банку України, визначено критерії оцінки рівня ризиків, що притаманні певному підрозділу Національного банку України та оцінки якості системи управління цими ризиками. 
ризики Національного банку України, внутрішній аудит на основі оцінки ризиків, система управління ризиками Національного банку України Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Безугла В. О. Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України / В. О. Безугла, Л. П. Шаповал // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 104-109. 

Розглянуто механізм реалізації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату в Україні. Здійснено спробу виявлення можливості залучення іноземних інвестицій та формування додаткових фінансових ресурсів в економіці країни. 
Кіотський протокол, спільна реалізація, викиди, квота, парникові гази, одиниці скорочення викидів, іноземні інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кльоба Л. Г. Методичні підходи до використання реінжинірингу і бенчмаркінгу в забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків / Л. Г. Кльоба // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 110-119. 

На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи вкрай актуальним є питання використання новітніх технологій та інструментів, необхідних для вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю з метою забезпечення надійного та ефективного інвестування банками коштів у розвиток економіки. Запропоновано практичні рекомендації щодо використання реінжинірингу і бенчмаркінгу для вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю. 
реінжиніринг, бенчмаркінг, банківська інвестиційна діяльність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Данилишин О. А. Сучасні засади монетарної політики в Україні / О. А. Данилишин // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 120-126. 

Розглянуто особливості грошово–кредитної політики Національного банку України. Виявлено та проаналізовано її принципи та закономірності на сучасному етапі економічного розвитку. На основі здійсненого аналізу доведена необхідність зміни стратегічної цілі грошово–кредитної політики та обґрунтовано засади впровадження таргетування інфляції в Україні. 
Національний банк, монетарна політика, стабільність цін, таргетування інфляції 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Верней О. Є. Особливості діяльності промислово-фінансових груп: зарубіжний досвід та українські перспективи / О. Є. Верней // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 127-1. 

Розглянуто світовий досвід та переваги функціонування найтиповіших моделей фінансово-промислових груп, обґрунтовано доцільність їх створення в Україні на основі регулювання вітчизняної законодавчо–правової бази. 
промислово–фінансова група, фінансовий капітал, банк, фінансово–кредитна установа Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Микитчин І. І. Закордонний досвід оцінки фінансової стійкості банків / І. І. Микитчин // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 133-138. 

Розглянуто та проаналізовано закордонний практичний досвід ранньої діагностики банківської сфери та методи оцінки фінансової стійкості банківських установ. Також подано рекомендації щодо застосування та дієвості даних методів у сучасній банківській практиці України. 
рання діагностика банківської сфери, система оцінки фінансової стійкості банків, рейтингові системи, коефіцієнтний аналіз Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мірдала Р. Розвиток міжнародних інвестиційних позицій країн - новообраних членів Європейського Союзу / Р. Мірдала // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 139-151. 

Досліджуються головні аспекти розвитку міжнародного інвестиційного положення держав – новообраних членів Європейського Союзу (з 1999 року), з акцентом на структурі їх міжнародних фінансових активів і пасивів. Оцінюється рівень міжнародної фінансової інтеграції Болгарії і Румунії в порівнянні з Чеською республікою і Словаччиною. Мета полягає в тому, аби досліджувати головні значення різних економічних дій країн по вибраних аспектах їх міжнародної фінансової інтеграції. Також обговорюються головні тенденції в розвитку структури їх зовнішнього капіталу в термінах відносної важливості іноземних прямих інвестицій, портфеля акцій і боргових інвестицій і зовнішнього боргу. Нарешті, досліджуються значення накопичених запасів зовнішнього капіталу для розвитку збалансованості майбутньої торгівлі і поточного балансу. 
фінансова інтеграція, структура зовнішнього капіталу, торговельна інтеграція, перехідні економіки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гайдук А. Б. Дослідження розвитку світової туристичної індустрії з використанням методу сценаріїв / А. Б. Гайдук // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 152-160. 

Досліджуються існуючий досвід використання методу сценаріїв у туризмі як одного з групи інтуїтивних методів прогнозування. Основна мета методу – опрацювання так званих сценаріїв розвитку на основі минулих, сьогоднішніх та очікуваних у майбутньому трендів. Метод сценаріїв застосовується в рамках його другого етапу – досліджується один з шести чинників (трендів) розвитку міжнародного туризму, а саме, – «Розвиток туристичної індустрії». Встановлюються тенденції та форми прояву глобалізації (в широкому та вузькому значенні) в міжнародному туризмі, зокрема, досліджуються інтеграційні процеси у формі концентрації капіталу та кооперування. Наводяться мінісценарії розвитку світової туристичної індустрії в майбутньому. 
методи прогнозування, метод сценаріїв, тренди, туристична індустрія, туристичне господарство, глобалізація, інтернаціоналізація, інтегрований туристичний концерн, глобальні системи дистрибуції туристичних послуг, готельні мережі, туристична агенція, кооперація, стратегічні альянси, франчайзинг 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шурпенкова Р. К. Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством / Р. К. Шурпенкова, І. І. Демко // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 161-166. 

Визначено особливості, завдання, принципи раціональної організації економічного аналізу та обґрунтовано необхідність вдосконалення управління підприємством на основі автоматизованої системи аналізу з використанням автоматизованих робочих місць. З’ясовано, що комплексне проведення аналізу вимагає правильної організації аналітичної роботи, тобто упорядкування, налагодження координації та погодження її здійснення з метою попередження дублювання, внесення єдності в роботу окремих посадових осіб чи аналітичних органів. Раціональна організація забезпечує реальність і дієвість аналізу, зводяться до мінімуму втрата чи спотворення вхідної інформації. Забезпечується вихід аналітичної інформації за різною ієрархією управління чи за різним ступенем досягнення проміжних і кінцевих аналітичних результатів. 
економічний аналіз, організація економічного аналізу, управління підприємством, завдання, принципи, аналітична робота, автоматизація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пинда Ю. В. Тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельному комплексі Львівського регіону / Ю. В. Пинда // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 167-174. 

Досліджено динаміку основних показників діяльності підприємств будівельного комплексу Львівської області та відображено їх взаємозв’язки. Встановлено тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельній сфері регіону. 
будівельний комплекс, будівництво, підрядні роботи, будівельні підприємства Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шевченко Н. В. Особливості дослідження сутності капіталізації промислових підприємств / Н. В. Шевченко // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 175-181. 

Розглянуто сутність капіталізації промислових підприємств як економічної категорії. Визначено та систематизовано різні підходи до визначення поняття капіталізації. Виокремлено визначення поняття капіталізації залежно від виду капіталу, який використовує підприємство у своїй діяльності. 
капітал, капіталізація, ринкова капіталізація, промислове підприємство, виробництво, діяльність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Тоцька О. Л. Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів харчування у Волинському регіоні / О. Л. Тоцька // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 182-188. 

Проводиться факторний аналіз показників виробництва основних продовольчих товарів у Волинському регіоні з допомогою методу головних компонент. Для автоматизації розрахунків використовується програмний пакет StatSoft Statistica 6.0. Актуальність дослідження полягає в тому, що факторний аналіз цих об’єктів не проводився. 
факторний аналіз, метод головних компонент, факторні навантаження, продовольчі товари, Волинський регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Калинець К. С. Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж в Україні / К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 189-197. 

Розглядається необхідність розвитку фондової біржі як невід’ємного елемента фінансового ринку. Визначено основні етапи розвитку фондових бірж в Україні. Проведено аналіз фондових бірж на кожному етапі розвитку біржової системи. Розглянуто головні законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність фондової біржі в Україні. За результатами аналізу етапів розвитку біржової системи України визначено основні проблеми та здобутки кожного із них. З’ясовано слабини сучасного стану функціонування фондової біржі. На основі проведеного аналізу розроблено комплекс заходів щодо підвищення рівня розвитку біржової системи України. 
фондова біржа, етапи формування біржової торгівлі, динаміка розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мірошко В. М. Аналіз та напрямки розвитку морських портів України / В. М. Мірошко // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 197-203. 

Досліджуються концептуальні і практичні основи формування стратегічних планів економічного розвитку морських портів України в умовах інтеграції до світової транспортної системи. Здійснено аналіз діяльності морських портів. На основі проведеного аналізу обґрунтовано основні стратегічні напрямки розвитку. 
стратегія, аналіз, морські порти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гончаренко І. В. Ретроспектива формування сільських територій регіонів України / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 204-209. 

Досліджуються історичні аспекти формування сільських територій України. Вивчаються сучасні проблеми та розглядаються перспективні напрями розвитку сільської місцевості. 
сільські території, занепад сільського господарства Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Манцевич Ю. М. Про окремі методологічні аспекти розподілу цін на ринку житла в містах України / Ю. М. Манцевич // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 210-218. 

Розглядаються окремі методологічні проблемами вивчення сучасного українського ринку житла, які випливають з проведеного аналізу пропозицій квартир з різною кількістю кімнат по містах-представниках. 
житло, нерухомість, ринок, регіон, класифікація, вартість, ціна 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Демченко В. В. Міжнародний науково-практичний семінар з планування територій / В. В. Демченко // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 219-220.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія / В. С. Кравців, Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 221-223.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Воротіна Л. І. Сучасний погляд на процеси обігу нерухомості / Л. І. Воротіна // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 224-225.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дайновський Ю. А. Новаторське дослідження економічних систем / Ю. А. Дайновський // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 226-227.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Професору Бойку Євгену Івановичу – 70 // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 228-229.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ До 50-річчя В.С. Кравціва // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 230-231.

Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк