Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2009 рік №3 (53)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Симоненко В. К. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і регіонів / В. К. Симоненко // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 7-15. 

На основі аналізу економічних показників проілюстровано, що інноваційна складова української економіки з року в рік скорочується. Окреслено основні причини такого положення та шляхи виведення економіки держави на інноваційну модель розвитку. 
інноваційна складова економіки, інноваційна модель розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Вовканич С. Й. Економічний простір в інтеграційній стратегії розвитку України: теоретико-методологічний аспект / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 16-26. 

Вперше розглядається економічний простір як єдиний національний в інтеграційній стратегії розвитку України. З метою комплексного його вивчення зроблена спроба структуризації різновидів векторів у широкому контексті, по-перше, міждисциплінарних досліджень; по-друге, в системі загальнонаціональних пріоритетів, ідей та консолідації країни задля збереження тотожності титульного народу. 
економічний простір, інтеграційна стратегія розвитку, українська національна ідея, національний простір, збереження національної ідентичності 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Палійчук М. В. Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних систем / М. В. Палійчук, Є. І. Крижанівський, Я. С. Витвицький, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 27-35. 

Запропоновані шляхи адаптації та удосконалення відомої технології реінжинірингу бізнес-процесів щодо регіональних суспільних систем, ідентифіковані особливості використання цієї технології, сформульовано поняття постіндустріального реінжинірингу та продемонстровані потенційні переваги його використання у практиці управління регіоном. 
реінжиніринг, бізнес-процеси, регіональні суспільні системи, постіндустріальний реінжиніринг Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кратінов Р. О. Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного комплексу / Р. О. Кратінов // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 36-43. 

Розглянуто теоретико-методологічні засади формування регіональних рекреаційно-туристичних комплексів (РТК). Поряд з відомими принципами функціонально-цільового підходу, формування та функціонування РТК розглядається з позицій теорії інтеграції економічних структур. Обґрунтовано об’єктивність інтеграційних процесів у досліджуваній сфері, визначено і проаналізовано стадії еволюційного циклу розвитку РТК у регіонах України. 
регіональний рекреаційно-туристичний комплекс, міжгалузевий комплекс, системний підхід, інтеграційні процеси, економічна інтеграція, цільова функція, еволюційний цикл Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Залуцький І. Р. Стан та тенденції промислового розвитку Львівської області / І. Р. Залуцький, І. Ф. Ступницький // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 44-51. 

Розглянуто стан та особливості розвитку промислового комплексу Львівщини за сучасних умов. Досліджено секторальні та територіальні тенденції промислового розвитку в умовах впливу світової фінансової кризи. Визначено фактори, що негативно впливають на розвиток промислового виробництва. Розкрито сутність антикризової програми діяльності органів влади Львівщини в промисловому секторі економіки. Окреслено підходи до стабілізації розвитку промислового виробництва в умовах фінансової кризи. 
промисловий комплекс, тенденції промислового розвитку, фактори розвитку промислового виробництва, стабілізація розвитку промислового виробництва Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Прокопович-Павлюк І. В. Розробка методології побудови багатовимірного критерію оцінки конкурентоспроможності регіону / І. В. Прокопович-Павлюк // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 52-58. 

Запропоновано використання багатовимірного критерію для оцінки рівня конкурентоспроможності регіонів України з використанням факторного та кластерного аналізів. Здійснено прикладне застосування розробленої моделі для регіонів України, прокласифіковано їх за рівнем конкурентоспроможності. На основі побудованої моделі визначено фактори, які мають вплив на рівні конкурентоспроможності відповідних груп регіонів. Обґрунтовано доцільність та якість проведених розрахунків. Запропоновано використання розробленої моделі для узагальнюючої оцінки рівнів конкурентоспроможності економіки регіонів. 
конкурентоспроможність регіону, кластер, функції класифікації, стратегія, модель оцінки конкурентоспроможності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бачуріна І. В. Плодоовочева галузь України: регіональні виклики / І. В. Бачуріна, М. П. Бутко // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 59-66. 

Розглянуто та критично проаналізовано різні підходи до досліджень регіональних проблем розвитку плодоовочевої галузі в Україні. Визначено регіональні особливості розвитку плодоовочевих ринків в Україні, обґрунтовано перспективні тенденції. Оцінено перспективи розвитку плодоовочевої галузі України за кластерною моделлю, обґрунтовано та апробовано авторську методику визначення потенційних кластерів та їх ядер. Розрахунково підтверджено авторську гіпотезу про вирішальну роль елементів збутової інфраструктури для розміщення та розвитку плодоовочевої галузі України. 
регіональний підхід, овочівництво, кластер, концентрація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Годя І. М. Проблеми розвитку міжнародної транспортної інфраструктури Закарпатської області / І. М. Годя // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 67-73. 

Науково обґрунтовано вирішення однієї із сучасних науково-практичних проблем – формування та розвиток регіональних транспортно-логістичних систем. Визначено, що розвиток системи регіональних ринків може бути ефективним тільки за умови їх раціональної територіальної організації відповідно до конкретних соціально-економічних умов регіону. Основними напрямами розвитку прикордонної транспортної інфраструктури, логістики прикордонного регіону визначено: практичну реалізацію можливостей вигідного транспортно-географічного розташування регіону, активізацію роботи в контексті розвитку міжнародного транспортного коридору, інтеграцію у транспортні коридори країн Європи. 
регіон, інфраструктура, логістика, логістична система, Закарпаття, Україна, Європейський Союз 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Маслак О. О. Регіональні аспекти оцінювання інвестиційної привабливості як чинника стимулювання інноваційної діяльності / О. О. Маслак, Н. Р. Стасюк, В. Й. Жежуха // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 74-79. 

Висвітлено особливості оцінювання інвестиційної привабливості регіонів як фактора стимулювання інноваційної діяльності, наведено фактори, які слід враховувати інвесторам під час здійснення такої оцінки. Запропоновані зміни у сфері інвестиційної політики, що призведуть до зростання обсягів інвестицій в регіональну економіку. 
інвестиційна привабливість, інвестори, інвестування, інвестиційна програма, інноваційна діяльність, оцінювання, стимулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Олександренко І. В. Оцінка інвестиційного потенціалу регіонів / І. В. Олександренко // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 80-91. 

Розглянуто методичні підходи до розрахунку та оцінки інвестиційного потенціалу, запропоновані науковцями у сфері досліджень інвестиційних процесів на регіональному рівні. Розкривається сутність поняття «інвестиційний потенціал» та пропонується методичний інструментарій оцінки інвестиційного потенціалу окремого регіону. На основі запропонованої методики оцінки здійснено розрахунок інвестиційного потенціалу в сучасних умовах та визначено рейтингові позиції регіонів. 
потенціал, інвестиційний потенціал регіону, інвестиційні ресурси, інтегральний індекс інвестиційного потенціалу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Одрехівський М. В. Логістична система інноваційних структур / М. В. Одрехівський // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 92-97. 

Для ефективного функціонування економічного механізму інноваційних структур запропонована модель логістичної системи та алгоритм її функціонування, описана структура матеріальних потоків, їх рух та механізм управління ними. Це сприятиме аналізу, оцінці та прогнозуванню станів матеріальних потоків, підготовці та прийняттю рішень з станів вхідних і процесних ресурсних потоків, вихідних і ринкових продуктових потоків, у підготовці й прийнятті рішень з управління станами і ресурсних, і продуктових потоків. 
інновації, модель, логістика, система, структура, ресурси, процес, продукти, потоки 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дутка Г. Я. Статистично-регресійний аналіз тенденцій ринків банківських депозитів та кредитів населення / Г. Я. Дутка, О. Й. Гірна // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 98-106. 

Розглянуто особливості розвитку та сучасний стан вітчизняних ринків банківських депозитів і кредитів фізичних осіб. Запропоновано використання регресійного аналізу ринкових часток для визначення основних внутрішніх впливів ринку. 
ринок банківських депозитів фізичних осіб, ринок банківських кредитів фізичних осіб, кореляційно-регресійний аналіз Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Миколишин М. М. Аналіз розвитку ринку єврооблігацій банків в Україні / М. М. Миколишин // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 107-114. 

Розглянуто питання становлення та розвитку ринку українських банківських єврооблігацій, які є одним із перспективних напрямів залучення іноземного капіталу у банківський сектор. Розкрито особливості емісії єврооблігацій. Здійснено аналіз сучасного стану банківських єврооблігацій і визначено найбільш привабливі пропозиції для вкладення. Виявлено ключові проблеми, які гальмують розвиток вітчизняних банків на міжнародному ринку боргових зобов’язань. Окреслено подальші перспективи функціонування банківських запозичень. 
єврооблігації, банки, кредитний рейтинг, емісія, іноземні інвестори Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Рисін В. В. Складові елементи ефективної ресурсної політики комерційного банку / В. В. Рисін // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 115-122. 

Розглянуто сутність ресурсної політики банку, обґрунтовано її поділ на акумуляційну та капіталотворчу політику, охарактеризовано складові ресурсної політики – депозитну політику, політику запозичень, політику капіталізації, кредитну та інвестиційну політику. Визначено проблеми реалізації ресурсної політики українських банків в умовах фінансової кризи. 
банки, ресурсна політика банку, депозитна політика, кредитна політика, фінансова криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Фостяк В. В. Роль банківського капіталу в забезпеченні розвитку національної економіки / В. В. Фостяк // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 123-128. 

Розглянуто важливість достатності банківського капіталу в банківській системі та в економіці держави в цілому. Проаналізовано сучасний стан рівня капіталу вітчизняних банків порівняно з капіталом банків зарубіжних країн. Висвітлено основні фактори, які стримують рівень розвитку банківської системи України, та їх вплив на достатність капіталу банків. 
банківський капітал, глобалізація, капіталізація, банківська система 


Регіональні проблеми природокористуванняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мельник Л. Г. Економічний розвиток регіонів України з урахуванням екологічної компоненти в контексті сталого розвитку / Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 129-135. 

Розглядаються питання сталого розвитку – як досягнення позитивних темпів економічного зростання разом зі зменшенням забруднення довкілля. Змодельовано зв’язок між доходами населення і забрудненням атмосфери. Форма зв’язку між доходами та забрудненням відповідно до теорії економіки природокористування є обернено U-подібна, тобто спочатку забруднення зростає разом зі зростанням доходів, але потім при досягненні певного рівня доходів забруднення повинно починати спадати. З точки зору економічної науки економічне зростання пов’язане зі зниженням навантаження на довкілля і є одним із етапів переходу на засади сталого розвитку. Представлено результати моделювання і показано умови, за яких якість повітряного басейну в Україні поліпшиться. 
екологічна крива Кузнеця, сталий розвиток, економічний розвиток регіонів, модель «доходи – забруднення» Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Хумарова Н. І. Методологічні засади екологічного планування: проблеми та перспективи впровадження / Н. І. Хумарова // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 136-143. 

Висвітлено такий важливий елемент системи організації управління природоохоронною діяльністю та формування природозберігаючої економіки, яким є планування впровадження і реалізації екологічної політики, її завдань та заходів. На основі проведеного аналізу стратегічних документів розвитку України у сфері природокористування визначено стан та перспективи розвитку екологічного планування в умовах ринкового середовища. 
екологічне планування, управління природокористуванням, природозберігаюча економіка, впровадження екологічної політики Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дейнека А. М. Лісовий сектор: аналіз структури, взаємодії з іншими секторами економіки та довкіллям / А. М. Дейнека // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 144-151. 

З позицій системного підходу розглядається лісовий сектор як динамічна структура в контексті національної економіки з урахуванням класифікації видів економічної діяльності, а також економічних, соціальних та екологічних послуг, що надаються суспільству. Звернено увагу на роль окремих видів капіталу у функціонуванні лісового сектора з позицій екологічної економіки. Проаналізовано інституціональні аспекти його розвитку та сутність взаємодії з іншими секторами економіки. 
лісовий сектор економіки, лісові ресурси, інституційна структура, продукція лісового господарства, послуги лісового господарства Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Луців Н. Г. Принципи екологічної політики для стимулювання ефективного рекреаційного природокористування / Н. Г. Луців // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 152-158. 

Розглядаються напрями вдосконалення національної екологічної політики у сфері рекреаційного природокористування. В процесі впровадження механізму регулювання використання і охорони природних ресурсів запропоновано застосовувати критеріальну оцінку вибору інструментів, що враховує екологічну та економічну ефективність рекреаційного природокористування і функціональне призначення окремих інструментів. З метою забезпечення екологічно збалансованого розвитку рекреаційно-оздоровчих територій України визначено принципи для стимулювання ефективного використання та охорони природних рекреаційних ресурсів. 
природні рекреаційні ресурси, рекреаційне природокористування, принципи та інструменти економічного стимулювання, критерії економічної та екологічної ефективності 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ткаченко Л. Г. Міжрегіональна диференціація заробітної плати: чинники та напрями регулювання / Л. Г. Ткаченко // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 159-168. 

Аналізуються ступінь та чинники диференціації заробітної плати в регіонах України, пропонуються шляхи її регулювання. 
заробітна плата, регіональна диференціація, мінімальна заробітна плата, регулювання доходів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козик В. В. Соціальне та доступне житло: проблеми формування та фінансування / В. В. Козик, Л. І. Данчак // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 169-174. 

Проаналізовано нормативно-правові акти з питань державного забезпечення громадян житлом та дотримання норм забезпеченості в Україні. Сформовано порівняльну характеристику двох типів квартирного житла (соціального і доступного): за правом власності, за джерелами фінансування, за правом на отримання та за мінімальними нормами надання житла. Уточнено трактування понять «соціальне житло» та «доступне житло» та встановлено відповідність до них чинних підходів, визначено основні відмінності у їх формуванні та фінансуванні. 
житловий фонд, соціальне житло, доступне житло, фінансування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Тимечко І. Р. Регіональні дослідження впливу прикордонної торгівлі на життєдіяльність мешканців прикордоння / І. Р. Тимечко, Н. А. Мікула, О. Є. Музичук // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 175-181. 

Розглянуто вплив прикордонної торгівлі на життєдіяльність мешканців прикордоння на основі соціологічного дослідження, а також отичних регіональних досліджень. Вивчено поведінку й мотивацію людей у різних аспектах (залежно від віку, національності, соціального стану, освіти, місця проживання тощо) та умови, що визначають масовість зайнятих у прикордонній торгівлі, формування транскордонних потоків на основі соціальних ознак. Обґрунтовано роль та місце прикордонної торгівлі в життєдіяльності населення прикордонних територій. Запропоновано напрями вдосконалення нормативно-правової бази організації прикордонної торгівлі в умовах участі України в СОТ. 
прикордонна торгівля, прикордонна територія 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Калинець К. С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні / К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 182-191. 

Визначено світові моделі організації фінансового ринку, подано їх коротку характеристику. На основі цих моделей проаналізовано досвід організації фондових бірж у США, Німеччині, Франції та Польщі. З’ясовано основні характерні особливості розвитку біржової торгівлі в цих країнах, а саме: структуру органів державного регулювання, діяльність саморегулювальних організацій, депозитарно-клірингову систему, систему зарахування взаємних вимог та зобов’язань, значення та структуру професійних учасників фондової біржі. Водночас проаналізовано динаміку абсолютної капіталізації фондових бірж у досліджуваних країнах, визначено її тенденції та проблеми. 
фондова біржа, капіталізація, динаміка розвитку, ефективність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Залога З. М. Аграрний протекціонізм в Японії та проблеми продовольчої безпеки / З. М. Залога // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 192-198. 

Показано, що роль держави в економіці Японії і сільському господарстві як важливішій галузі життєзабезпечення дуже важлива. Поступово переходячи від прямих до непрямих інструментів регулювання найважливіших галузей економіки, до яких, безперечно, належить сільське господарство, держава проводить високоефективну політику захисту внутрішнього споживача. Аграрний протекціонізм в Японії дозволив перетворити фермера в ефективного партнера держави, забезпечити відповідний рівень продовольчої безпеки. 
аграрний протекціонізм, аграрна політика, захист внутрішнього споживача, продовольча безпека 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Колісник М. К. Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепції управління конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур / М. К. Колісник, А. М. Ульянова // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 199-208. 

За результатами аналізу останніх досліджень із стратегічного управління та в контексті дослідження проблематики оцінювання синергічних ефектів виробничо-господарських структур визначено поняття синергічних ефектів виробничо-господарських структур (ВГС); узагальнено основні підходи оцінювання синергічних ефектів, а також окреслено підхід до оцінювання синергічних ефектів всередині ВГС. 
виробничо-господарські структури, синергічні ефекти, управління конкурентоспроможністю, оцінка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Блонська В. І. Вплив майнових податків на рівень доходів місцевих бюджетів / В. І. Блонська // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 209-216. 

Розглянуто структуру видатків бюджетів місцевого самоврядування. Досліджено основні різновиди та особливості майнових податків, які вже діють в Україні. Проаналізовано динаміку надходжень податків на майно до Зведеного бюджету України. На прикладі міського бюджету міста Львова з’ясовано значення майнових податків для формування доходної частини місцевих бюджетів. 
податки на майно, бюджет, видатки, доходи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шкварчук Л. О. Оцінка ризику діяльності суб'єктів ринку / Л. О. Шкварчук // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 217-223. 

Проведена кількісна та якісна оцінка ризику діяльності суб’єктів продовольчого ринку. Здійснено ранжування суб’єктів за рівнем ризиковості на основі абсолютних та відносних показників ризику. Запропоновані підходи до врахування ризику під час планування діяльності на продовольчому ринку. 
ризиковість, рівень ризику, середній очікуваний прибуток, ймовірність втрат, фактори ризику Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Рак Н. Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями / Н. Є. Рак // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 224-232. 

Розкрито сутність нового типу економіки – економіки знань, визначено три головні складові управління знаннями (місця, люди та речі), обґрунтовано фактори (людський, філософський, організаційний, технологічний, системний, глобальний, біологічний, індивідуальний, фактор навчання, фактор часу, ірраціональність знання, раціональність знання) управління знаннями. 
економіка знань, знання, управління знаннями, фактори управління знаннями Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Адамовський О. М. Ідея сталого лісокористування у ретроспективі / О. М. Адамовський // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 233-240. 

Проаналізовано еволюцію ідеї сталого лісокористування. Подано європейський досвід втілення понять та принципів сталого лісокористування у ретроспективі за останні триста років. Проаналізовано та узагальнено поняття та принципи, починаючи з перших праць Краловіча, Швестки, Гартіга з подальшим їх розвитком та вдосконаленням Юдейхом, Вагнером, Баедером, Кнухелем, Mантелем, Ріхтером та Дейвісом до сьогоднішнього розуміння сталого лісокористування. На думку автора, ідея «цільового лісу» вказує на необхідність оптимізації процесу прийняття рішень через регулювання розмірів та часових меж лісокористування в Україні. 
стале лісокористування, використання лісових ресурсів, модель, цільовий ліс, оптимізація, процес прийняття рішень Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Лабецька Л. М. Теоретико-методологічні засади іпотеки та іпотечного кредиту / Л. М. Лабецька // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 241-247. 

Розглядається зміст поняття іпотеки та предмета іпотеки, аналізуються класифікації видів іпотеки, подається узагальнена класифікація іпотеки за критеріями. Поряд із розкриттям суті подається перелік основних принципів та функцій іпотечного кредиту. На основі проведеного аналізу існуючих визначень сформульоване авторське визначення іпотеки. Розглядаються критерії віднесення об’єкта нерухомого майна до предмета іпотеки, досліджується взаємозв’язок застави та позики під цю заставу. 
іпотека, іпотечний кредит, предмет іпотеки, функції іпотечного кредиту 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іщук С. О. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 248-250.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ліпич Л. Г. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика / Л. Г. Ліпич // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 250-252.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Михасюк І. Р. Про формування вартості машинобудівних підприємств / І. Р. Михасюк // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 253-255.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Парпан В. І. Концептуальні підходи до розвитку лісового господарства на еколого-економічних засадах / В. І. Парпан // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 256-258.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бистряков І. К. Міжрегіональні інтеграційні процеси як домінанта розвитку України / І. К. Бистряков, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 259-260.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк