Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2012 рік №1 (63)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 001.89«2006/2010
Кравців В. С. Інститут регіональних досліджень НАН України за 2006-2010 рр.: здобутки, проблеми, перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 7-20.


У стислому вигляді викладено основні результати наукової та науково-організаційної діяльності Інституту регіональних досліджень НАН України за 2006-2010 рр. Показано теоретичні здобутки вчених, наведено підсумки впровадження результатів досліджень в практику. Висвітлено найбільш важливі досягнення в науково-організаційній діяльності, виданні наукових праць, розвитку міжнародних зв’язків. Окреслено пріоритетні завдання подальшої наукової та науково-організаційної діяльності Інституту. 
науково-організаційна діяльність, наукові розробки, конференції, видавнича діяльність, співробітництво, наукові кадри Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.748.12:338.51
Марцин В. С. Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 21-30.

Літер.: 17


Розглянуто інфляцію попиту, яка має місце в тому випадку, коли грошові доходи населення і фірм зростають швидше, ніж реальний обсяг товарів та послуг, та інфляцію пропозиції, коли зростання цін зумовлене збільшенням витрат виробництва в умовах недовикористання виробничих ресурсів, що призводить до скорочення сукупної пропозиції. Досліджено, що найвагомішим показником інфляції, її глибини є індекс цін, який характеризує зміни в економіці через дефлятор ВВП, що використовується для перерахунку вартісних показників у цінах базового періоду. Запропоновано шляхи розробки антиінфляційних заходів, механізм заміщення зовнішніх запозичень, регулювання частини надлишкової грошової маси, що є на руках у населення, трансформацію вільних коштів громадян в інвестиційні ресурси. 
інфляційні процеси, сукупна пропозиція, вільні кошти, споживчі ціни, темп інфляції, купівельна спроможність, соціальні видатки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322(477)
Другов О. О. Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України / О. О. Другов // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 31-37.

Літер.: 5


Досліджено сучасні теоретичні підходи до забезпечення економічного зростання, зокрема проаналізовано кластерний підхід до забезпечення конкурентоспроможності економіки. Розроблено та запропоновано концептуальні засади функціонування в Україні інтелектуально-інноваційних кластерів: етапи їх створення, функції держави у цьому процесі, організаційно-економічні умови регулювання та інвестування. 
економічне зростання, кластери, інтелектуально-інноваційна діяльність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9:911.375:330.3
Чужиков В. І. Еволюція методології лідерства міст / В. І. Чужиков, В. С. Орловська // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 38-46.

Літер.: 31


Досліджено особливості формування методологічних засад розвитку економіки міст. У відповідності до принципу історизму та, спираючись на надбання основних наукових шкіл, запропонована нова класифікація теоретичних підходів щодо рушійних сил трансформації ролі мегаполісів у глобальній економіці. 
агломерація, теорії розвитку міст, каркас міст, теорія локалізації економічної діяльності 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:352/354:005(477)
Кузьмин В. М. Засади і принципи інтеграційного управління територіальною громадою (теоретичний аспект) / В. М. Кузьмин // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 47-53.

Літер.: 11


Висвітлено можливість об’єднання основних підходів, видів, функцій, стилів управління територіальною громадою в одну управлінську концепцію, яку доцільно окреслити як інтеграційне управління. Наведені основні принципи інтеграційного управління, які створюють умови для його практичного використання територіальними громадами. Розглянуті теоретичні аспекти і принципи створили основу для формування визначення інтеграційного управління територіальною громадою. 
цінності, цілі, стратегія, принципи, інтеграційний менеджмент Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [322.122:338.43](477.8)
Крупін В. Є. Економічний розвиток сільських територій Карпатського регіону України: стан, тенденції, перспективи / В. Є. Крупін // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 54-61.

Літер.: 10


Проведено аналіз стану та тенденцій розвитку економічної складової сільських територій Карпатського регіону. Визначено основні особливості економіки регіону в розрізі секторів сільського господарства, проаналізовано динаміку показників виробництва окремих видів продукції рослинництва та тваринництва. Окреслено відмінності обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції від обсягів реального та рекомендованого споживання в регіоні. Виділено основні проблеми в розвитку сільського господарства регіону, охарактеризовано частку сільськогосподарських підприємств у валовому виробництві сільськогосподарської продукції, а також їх економічну ефективність. 
сільські території, економічний розвиток, Карпатський регіон, сільське господарство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146.2:[338.45:622.33]
Пашкевич М. С. Комплексний розвиток вугледобувних регіонів України в умовах реформування вугільної галузі / М. С. Пашкевич // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 62-68.

Літер.: 5


Розглянуто проблему розвитку вугледобувних регіонів України, на території яких тривають процеси ліквідації вугільних підприємств, у контексті державного реформування вугільної галузі. Розглянуто альтернативну концепцію стимулювання розвитку шахтарських регіонів під назвою «постгірництво». Виконано аналіз та узагальнення відмінних та схожих положень концепцій державної реформи та постгірництва щодо розвитку депресивних регіонів вуглевидобутку. Розкрито відповідність концепції постгірництва принципам сталого розвитку, інноваційної економіки, державно-приватного партнерства, інвестиційної політики та реформи міжбюджетних відносин. Показано зв’язок процесів трансформації закритої шахти у прибуткове підприємство з регіональним розвитком депресивних регіонів. 
депресивний регіон, вугільна галузь, постгірництво, сталий розвиток 


Економіка підприємствРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.14/.17
Прядко В. В. Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 69-80.

Літер.: 12


Розглянуто суть та обґрунтовано об’єктивну необхідність вдосконалення оцінки фінансового стану підприємств як основних суб’єктів економічних відносин. На основі аналізу наявних методологічних підходів запропоновано вдосконалену методику інтегральної оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання як інструменту регулювання їх економічної поведінки в умовах мінливого середовища. Запропонована власна альтернативна методика поділу показників фінансового стану на нормовані та тенденційні. Доводяться переваги запропонованої методики. 
фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент, фінансовий стан, фінансові коефіцієнти, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт оборотності, нормативні показники, тенденційні показники Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658:005.5
Кузьмін О. Є. Інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами / О. Є. Кузьмін, М. Є. Адамів // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 81-90.

Літер.: 12


Проаналізовано позиції науковців щодо інформаційного забезпечення антисипативного управління підприємствами. На цій основі охарактеризовано та обґрунтовано інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами. Здійснено систематизацію інформаційних джерел для антисипативного управління підприємствами. 
інформаційне забезпечення, інформаційне джерело, антисипативне управління підприємствами Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.012.23«313
Маслак О. І. Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства / О. І. Маслак, Л. А. Квятковська // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 91-97.

Літер.: 7


Розглянуто основні етапи формування та оцінювання стратегічного потенціалу підприємства в умовах нестабільності з метою підвищення рівня обґрунтованості управлінських рішень. 
стратегія, стратегічний потенціал, стратегічний набір, компетенції, синергія, конкуренція 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:332.1
Козоріз М. А. Механізм управління кредитним потенціалом регіону / М. А. Козоріз, І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 98-106.

Літер.: 4


Розраховано рівень забезпеченості регіону кредитними ресурсами. Розроблено модель відтворення кредитного потенціалу регіону та запропоновано механізм управління його кредитним потенціалом. 
кредитний потенціал, регіон, рівні управління, модель відтворення, механізм управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:336:005
Возняк Г. В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 107-116.

Літер.: 8


Подано теоретичні основи формування та використання фінансового потенціалу реального сектору економіки регіону. Проаналізовано зміст поняття «фінансовий потенціал». Запропоновано авторське бачення розуміння поняття «фінансовий потенціал реального сектору економіки регіону» та його структурних елементів. Запропоновано та обґрунтовано доцільність застосування показників вартості підприємств в якості критерію ефективності використання їх фінансового потенціалу. 
формування, використання, фінансовий потенціал, реальний сектор, регіон, ефективність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:65.012.32
Слобода Л. Я. Обґрунтування методів управління власним капіталом банків / Л. Я. Слобода, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 117-123.

Літер.: 3


Висвітлено проблемні питання управління банківським капіталом за економічної нестабільності та обґрунтовано критерії вибору методів управління власним капіталом банків для забезпечення функціональної достатності капіталу потребам розвитку національної економіки з урахуванням міжнародного досвіду. 
банківський капітал, методи управління власним капіталом банків, капіталізація, Базель ІІІ Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.713:631.11
Карасьова Н. А. Вдосконалення методики нарахувань лізингових платежів / Н. А. Карасьова // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 124-131.

Літер.: 12


Розкриті резерви скорочення вартості лізингу для підприємств аграрного сектору. Запропонована методика розрахунку лізингових платежів з урахуванням особливостей сільського господарства. 
лізинг, лізингові платежі; реновація основних засобів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.717 (477)
Домбровська Л. В. Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні / Л. В. Домбровська // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 132-137.

Літер.: 2


Дана порівняльна оцінка структури емісії платіжних карток та інфраструктурного обладнання (сукупності банкоматів і терміналів) у розрізі областей України в середньому за 2008-2010 рр., що дозволило виявити регіональні диспропорції в розвитку карткового бізнесу. Розрахована додаткова потреба в інфраструктурному устаткуванні для тих областей України, в яких динаміка кількості емітованих карток випереджає зміну кількості банкоматів і терміналів. 
банки, банківська система, ринок платіжних карток, інфраструктурне обладнання, диспропорції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:519.876.5
Гірна О. Й. Показники та класифікації банківської концентрації на регіональному рівні / О. Й. Гірна // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 138-148.

Літер.: 9


Проаналізовано регіональний розподіл банківських ресурсів в групах регіонів високої, середньої, незначної та низької концентрації. Застосовано показники ринкової концентрації до оцінки процесів банківської концентрації в регіонах України. Проведено групування регіонів України на основі кластерного аналізу за показниками банківського капіталу, кредитів, депозитів та інфраструктури. 
банківські ресурси, регіон, показники ринкової концентрації, кластерний аналіз Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.747
Безштанько Д. В. Внутрішні системні передумови фінансової кризи / Д. В. Безштанько // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 149-154.

Літер.: 12


Досліджено основні внутрішні системні причини світової фінансової кризи 2008 р. Виявлено, що США, як лідер капіталістичної економіки, своїми діями направляє і визначає світову економіку. Головна ціль ринкової економіки – максимізація прибутку призвела до накопичення фінансових «бульбашок». Для вирішення проблеми запропоновано зменшити залежність світової економіки від американської валюти, або ж повернутися до золотого стандарту, що дасть змогу стабілізувати міжнародну фінансову систему та вберегти від потрясінь. 
фінансова криза, крах капіталізму, спекуляція, економіка США Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.713:330.133
Гнатишак О. В. Вплив фінансових факторів на зростання вартості комерційного банку / О. В. Гнатишак // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 155-160.

Літер.: 7


Охарактеризовано процес формування вартості, виділено основні фактори її формування. При оцінці банків доведено неефективність використання окремо відношення ринкової і балансової вартості, ринкової вартості і прибутку та відношення між капіталізацією і виручкою. Здійснено факторний аналіз фінансових важелів, а саме: простежено вплив капіталу банку, фінансових результатів та обсягу активів на вартість придбаних банків. 
банк, вартість, фактори зростання вартості, фінансові показники Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:[336.77+330.322]
Огородник В. В. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї / В. В. Огородник // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 161-169.

Літер.: 14


Проаналізовано сучасний стан банківської системи України, кредитно-інвестиційну діяльність банків у динаміці за 2006-2011 рр. та фактори впливу на неї. Особливу увагу зосереджено на дослідженні проблем, що постають перед банками за умов фінансової нестабільності, та окресленні шляхів їх розв’язання. 
банківська система, кредитно-інвестиційна діяльність банків, кредитно-інвестиційний портфель Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.27
Слав'юк Н. Р. Особливості дефолтів за суверенними зобов'язаннями країн світу / Н. Р. Слав'юк // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 170-175.

Літер.: 8


Розглянуто сутність та історію дефолтів суверенних зобов’язань держав. Проаналізовано сучасні дослідження науковців щодо оцінки фінансових наслідків дефолтів для економік країн світу. Оцінено сучасний стан державної заборгованості уряду Греції. 
дефолт, державний борг, платоспроможність уряду, вартість суверенних облігацій, кредитні рейтинги, реструктуризація державної заборгованості 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.342.146:314.17:332.1
Цапок С. О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 176-183.

Літер.: 12


Аналізуються сучасні тенденції соціально-демографічного розвитку України та її регіонів, обстоюється теза про першочергову необхідність покращання якісних параметрів деморозвитку за умов всезагальної глобалізації та зростання міграційної активності населення. Намічено низку підходів та практичних заходів щодо вдосконалення соціально-демографічної ситуації, зокрема на регіональному рівні функціонування суспільних систем. 
якісні характеристики трудового потенціалу, суспільні системи, тип відтворення населення, міграційні процеси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.101.262:332.1(477)
Гальків Л. І. Інтегральні оцінки втрат людського капіталу регіонів України / Л. І. Гальків // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 184-193.

Літер.: 8


Охарактеризовано зміст втрат людського капіталу та розраховано інтегральні показники цих втрат у регіонах України за 2008-2009 рр. Оцінено регіональну варіацію, структуру та структурні зрушення інтегрального показника втрат людського капіталу. Розраховано стандартизовані коефіцієнти та здійснено інтегральну оцінку за системою показників, які обернено корелюють із втратами людського капіталу. Досліджено структуру регіонів за цим інтегральним показником. Оцінено кореляцію рангів регіонів за втратами людського капіталу та недостимулюванням його розвитку. 
людський капітал, втрати людського капіталу, інтегральні показники, варіація, регіональний розвиток, регіональна структура, ранжування регіонів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:338.43]:[330.342.146+314](477.73)
Гончаренко І. В. Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області) / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 194-199.

Літер.: 1


Подано характеристику соціально-демографічної ситуації, що склалася в сільських поселеннях Миколаївської області. Зроблено висновок про необхідність створення умов для збереження та виживання сільського населення, без чого підтримання національної безпеки держави буде справою безперспективною. Запропоновано напрями покращення ситуації. 
сільське населення, соціально-демографічна ситуація, умови Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.49:330.342.146]:332.146.2
Соляр В. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону / В. В. Соляр // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 200-207.

Літер.: 10


Запропоновані методичні рекомендації для обґрунтованого добору пріоритетних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіонів України. Методичний підхід передбачає розрахунок інтегральних та комплексних показників стану, масштабу й динаміки системи з урахуванням ентропії ознак на базі даних офіційної статистики. На основі використання комплексного алгоритму з чотирьох етапів визначено об’єкти першочергового розвитку соціальної інфраструктури у Харківській, Полтавській та Сумській областях. 
соціальна інфраструктура, регіон, пріоритетний напрямок розвитку, державна підтримка, інтегральна оцінка, ентропія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.49:330.342.146]:332.146.2
Кушнірчук-Ставнича О. М. Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі / О. М. Кушнірчук-Ставнича // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 208-213.

Літер.: 5


Розглядаються особливості регіональної трудової міграції населення. Окреслено тенденції, фактори, наслідки та ризики трудової міграції в регіональному вимірі. Здійснено прогнозування міграційного сальдо до 2014 р. 
трудова міграція, міграційний процес, регіональні ризики міграції, прогноз міграції, наслідки міграції, фактори міграції 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [336+330]:338.124.4(476)

Літер.: 8


Розглядаються питання циклічності розвитку світової економіки і обумовлені нею системні кризи, які негативно впливають на темпи економічного зростання і рівень кінцевого споживання. Розкриваються латентні фактори, які створюють в економіці фінансові та структурні диспропорції, що задаються довгостроковою мегатехнологічною динамікою. Досліджуються ендогенні причини кризи білоруської економіки, які резонансно проявили себе в умовах дестабілізації світових фінансових ринків. 
ендогенні фактори, латентні фактори, Білорусь, фінансово-економічна криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.131.7:658(437.6)
Filip S. Risk Management at Regional Level in the Slovak Republic [Ризик-менеджмент на регіональному рівні у Словацькій Республіці] / S. Filip // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2012. – №1(63). – P. 224-227.

Літер.: 9


Розглянуто теоретичні та практичні аспекти ризик-менеджменту при виникненні нещасних випадків на регіональному рівні у Словацькій Республіці з метою визначення причин та можливостей їх запобігання ще на фазі виникнення ризику. Проведено теоретичний аналіз аспектів забезпечення безпеки на державному та особистому рівні і визначено основні принципи ризик-менеджменту. Також розглянуто практичні методи управління ризиками виникнення непередбачуваних ситуацій на регіональному рівні у Словацькій Республіці, а саме – ідентифікація, аналіз, оцінка ризиків, методи управління ними і боротьби з ситуаціями що склалися внаслідок нещасних випадків. 
управління ризиками, рівні управління, Словацька Республіка 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.49
Лифар В. В. Технологія створення транзитної послуги на основі процесного підходу / В. В. Лифар // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 228-237.

Літер.: 20


Визначено типи бізнес-процесів у транзитній діяльності, їх складові та представлено ланцюг формування вартості транзитної послуги. Запропоновано імітаційну модель та концептуальну схему управління бізнес-процесом «Створення транзитної послуги». Науково обґрунтовано сутність технології створення транзитної послуги на основі процесного підходу, виділено параметри контролю входу і виходу кожного підпроцесу. 
бізнес-процес, транзитна послуга, управління, процесний підхід, технологія, механізм Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.722:330.131.7(477.87)
Бондаренко В. М. Емпірична оцінка зовнішніх та внутрішніх ризиків бізнесу у Закарпатській області / В. М. Бондаренко // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 238-246.

Літер.: 9


Висвітлено методологію емпіричного дослідження ризиків бізнесу Закарпатської області в рамках проекту «Стратегічні пріоритети економічного розвитку до 2020 року (на матеріалах Закарпатської області)». За результатами опитування визначено стабільні види діяльності, ризики підприємств, які найкритичніше впливають на їх кінцеві результати за сферами внутрішнього та зовнішнього оточення. Виявлено основні проблеми підприємств регіону у виробничій, інвестиційній та фінансовій сферах та розроблено рекомендації щодо вирішення. 
підприємницькі ризики, види діяльності, соціальні, економічні, фінансові, виробничі ризики Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк