Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2012 рік №2 (64)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.342.146:168.522:94(477):321.01
Вовканич С. Й. Соціогуманістичні засади модернізації економіки в системі реалізації української національної ідеї / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 7-22.

Літер.: 9


Аналізується вузьке розуміння існуючої гуманітарної політики, її нездатність захистити національну ідентичність українства за умов посилення загроз глобалізаційного зодноріднення їхнього інформаційного простору та поширення патогенного неоімперіалістичного впливу на сфери вітчизняної освіти, науки, економіки, культури тощо. У цьому контексті висвітлено актуалізацію потреби широкого впровадження нової соціогуманістичної парадигми буття, обов’язковим духовно-моральним імперативом якої має стати в національному та міжнародному масштабі бінарний захист і людини, і націй на всіх етапах їх відродження, формування власного духовно-інтелектуального потенціалу та нагальність належної його оцінки в системі соціально-економічного, науково-технічного, духовно-культурного, екологічного та іншого розвитку. 
гуманітарна політика, соціогуманістична парадигма буття, бінарний захист людини і нації, українська національна ідея, інформаційний простір, оцінювання інформації, духовно-інтелектуальний потенціал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:37] :338.49

Літер.: 12


Висвітлюється суть інноваційної освіти. Розподілені критерії інноваційного вищого навчального закладу. Показана роль місії та інноваційних стратегій, сформульованих відповідно до місії, при формуванні інфраструктури професійної освіти в інформаційному суспільстві. Приведені основні складові інфраструктури інноваційної освіти. 
інноваційна освіта, інноваційний ВНЗ, інноваційні стратегії, місія, інфраструктура 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:336.131(477)
Радіонов Ю. Д. Стан розвитку та деякі напрямки модернізації регіонів України / Ю. Д. Радіонов // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 38-47.

Літер.: 12


Здійснено аналіз проблем соціально-економічного розвитку регіонів. Досліджено причини, що впливають на динаміку економічних та соціальних показників. Запропоновано деякі напрями подальшого удосконалення структури регіональної економіки відповідно до сучасних викликів. 
валовий регіональний продукт, людські ресурси, бюджетні кошти, неефективне використання, нецільове використання, міжбюджетні відносини, трансферти, модернізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.3:339.562:[338.43+338.439](477.74)
Кухарська Н. О. Обґрунтування розвитку імпортозамінюючих виробництв у регіоні (на прикладі сільського господарства та харчової промисловості Одеської області) / Н. О. Кухарська, О. О. Ворожейкін // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 48-54.

Літер.: 7


Здійснено моніторинг імпортних поставок товарів сільського господарства і харчовій промисловості в Одеську область за період 2003–2010 рр. Запропоновано та обґрунтовано структурно-логічні схеми за напрямками «[сировина -> продукт] – субпродукт» для цілеспрямованого визначення потенційних імпортозамінюючих виробництв в цьому регіоні. 
імпорт товарів, виробництво товарів, імпортозамінюючі виробництва Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.722:338.43.01
Скиба Т. В. Детермінанти розвитку сільського підприємництва / Т. В. Скиба // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 55-63.

Літер.: 10


Узагальнено теоретико-методологічні підходи до трактування змісту поняття «сільське підприємництво». Проаналізовано детермінанти розвитку сільського підприємництва та визначено доцільність розмежування стимулюючих і стримуючих факторів процесу його розвитку. 
підприємництво, сільське підприємництво, сільські території, детермінанти розвитку сільського підприємництва Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142:330.131.7(477.8)
Качинський А. Б. Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій в областях Західного регіону України / А. Б. Качинський, С. П. Іванюта // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 64-72.

Літер.: 8


Здійснено оцінку природних і техногенних загроз регіональній безпеці Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Визначено ймовірності втрат та економічний ризик природних і техногенних надзвичайних ситуацій в областях Західного регіону України. На цій основі проаналізовано динаміку економічного ризику надзвичайних ситуацій різного характеру в областях Західного регіону України. 
регіональна безпека, природно-техногенні загрози, економічний ризик, надзвичайні ситуації, джерела загроз, економічні збитки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.2/7:338.43(477.85)
Гилка М. Д. Проблеми забезпеченості та ефективності використання земельних ресурсів в сільському господарстві Чернівецької області / М. Д. Гилка // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 73-79.

Літер.: 10


Розглянуто вплив процесу реформування аграрного сектору на ефективність сільськогосподарського виробництва у Чернівецькій області, причини зниження обсягів виробництва. Проаналізовано землезабезпеченість, перерозподіл та ефективність використання сільськогосподарських угідь. Розглянуто причини низької ефективності використання сільськогосподарських угідь, зокрема погіршення родючості, деградацію земель, недостатнє внесення добрив. Запропоновано заходи підвищення ефективності використання земельних ресурсів. 
земельні ресурси, сільськогосподарські угіддя, реформування сільського господарства, родючість ґрунтів, ефективність виробництва Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.6:338.48(477)
Нездоймінов С. Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 80-88.

Літер.: 11


Розглядаються наукові погляди щодо проблем формування принципів «зеленого регіоналізму» в сфері рекреації та туризму в контексті концепції ЮНЕП «зелена економіка». Обґрунтовано авторські підходи щодо формування принципів «зеленого регіоналізму» регіональної політики розвитку сфери рекреації і туризму, типології рекреаційно-туристичних регіонів на основі оцінки їх конкурентоспроможності та економічної ефективності розвитку. Визначено основні проблеми регіоналізації соціально-економічної політики туристичних регіонів. 
регіоналізм, «зелена економіка», типологія регіонів, принципи «зеленого регіоналізму» в сфері рекреації і туризму 


Економіка підприємствРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.101.3:658
Кузьмін О. Є. Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності / О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 89-98.

Літер.: 12


Відзначено важливість подальшого дослідження структури і вагомості складових елементів мотиваційного потенціалу підприємства. Уточнено перелік коефіцієнтів, що характеризують кількісну оцінку кожної складової мотиваційного потенціалу підприємства. Апробовано інтегральний метод оцінювання рівня використання мотиваційного потенціалу підприємства на підставі даних ряду підприємств Західного регіону України. Запропоновано економетричні моделі для дослідження впливу показників мотиваційного потенціалу підприємства на результати його діяльності. 
мотиваційний потенціал підприємства; інтегральний показник; матеріальні, нематеріальні стимули; економетричні моделі 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[658:330.341.1]:332.1
Алєксєєв І. В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 99-108.

Літер.: 7


Досліджено важливість розвитку інноваційної діяльності підприємств. Зазначено, що проведення цілеспрямованої інноваційної політики полягає у забезпеченні реалізації інноваційних програм та проектів. Розглянуто пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано фінансування інновацій та інвестиції на інноваційну діяльність в Україні. Запропоновано показники оцінки інноваційної діяльності підприємств та сутність стимулювання інноваційних проектів. 
інноваційна діяльність, об’єкти та суб’єкти інновацій, пріоритетні напрями інноваційної діяльності, джерела фінансування інновацій, стимулювання інноваційного процесу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[338.45:620.9]:332.1
Вознюк М. А. Фінансування енергозберігаючих технологій компанії НЕФКО, регіональний досвід та завдання / М. А. Вознюк, В. А. П'ятак // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 109-114.

Літер.: 11


Розглянуто питання необхідності енергозберігаючих технологій, можливості реалізації проектів у сфері енергозбереження, механізми їх фінансування. Представлено приклади реалізованих проектів з енергозбереження компанії НЕФКО. Запропоновано програму заходів та завдань для реалізації досвіду компанії НЕФКО в Україні. 
енергозбереження, чисте виробництво, програмні заходи, енергоефективність, фінансова організація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.432
Янченко З. Б. Соціальні аспекти інноваційної діяльності аграрних підприємств Житомирської області / З. Б. Янченко // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 115-120.

Літер.: 10


Розглянуто особливості забезпечення трудовими ресурсами сільського господарства Житомирської області, зокрема вивчено недоліки механізму підготовки нових працівників, проблеми, з якими вони стикаються при входженні в галузь, а також вплив інноваційних аграрних підприємств на послаблення соціальної напруги на селі. 
соціальна сфера, село, аграрні підприємства, зайнятість, заробітна плата, попит на робочу силу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.816.4:[330.322:332.85]
Ковтун М. В. Оренда житла з правом викупу як альтернативний фінансовий механізм інвестування ринку житла / М. В. Ковтун // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 121-128.

Літер.: 12


Розглянуто альтернативний варіант розв’язання «житлової проблеми», який враховує переваги житлового кредитування та оренди. Обґрунтовано доступність та перспективність впровадження оренди житла з правом викупу в сучасних умовах. 
оренда, іпотека, оренда житла з правом викупу, девелопер Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.727.24:[658:330.131.7]
Дурицька Г. В. Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів / Г. В. Дурицька // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 129-138.

Літер.: 7


Визначено сутність ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів; запропонована систематизація джерел (факторів) ризику; охарактеризовано міжнародні стандарти управління ризиками ISO 31000:2009. Особлива увага зосереджена на моделі ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів у розрізі основних його етапів: ідентифікації ризиків, аналізу й оцінки ризиків та розробки стратегії і тактики управління ризиками. 
ризик-менеджмент, ризики міжнародних інвестиційних проектів, джерела (фактори) ризику, міжнародні стандарти управління ризиками, оцінка ризику, модель управління ризиками міжнародних інвестиційних проектів 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9.012.23:[332.1:336](477.82)
Кулай А. В. Транскордонне співробітництво регіону та його вплив на регіональний фінансовий ресурс територіальних громад Волині / А. В. Кулай // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 139-146.

Літер.: 13


Розглянуто науково-теоретичні аспекти транскордонного співробітництва в Україні, проаналізовано програми міжнародного партнерства Волинської області та їх вплив на формування фінансових ресурсів територіальних громад сіл, селищ і міст області. 
транскордонне співробітництво, територіальні громади, соціально-економічний розвиток, бюджет, міжбюджетні відносини Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71.078.3:330.131.7
Бобиль В. В. Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків / В. В. Бобиль // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 147-154.

Літер.: 6


Розглядаються моделі фінансового контролю й етапи його проведення. Досліджуються переваги банківського контролю на основі оцінки ризиків. Аналізуються переваги й недоліки створення мегарегулятора на базі Національного банку України. 
банківський контроль, мегарегулятор, ризик-менеджмент, фінансова сфера 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48
Галиця І. О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії / І. О. Галиця, І. Л. Мельник // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 155-161.

Літер.: 7


Розглядається форма організації бізнесу – підприємницькі мережі. Описані основні характерні ознаки цих мереж, а також їх переваги та недоліки. Розглянуті результати інтелектуально-конкурентної гри щодо перспектив широкого застосування підприємницьких мереж у туристичній індустрії. Показано, що створення таких мереж надасть значні конкурентні переваги туристичним фірмам, що увійдуть до їх складу. 
підприємницькі мережі, корпоративно-конкурентне середовище, туристична індустрія, інтелектуально-конкурентна гра Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.486:339.137:332.1:001.5
Бігус М. М. Науковий дискурс дефініції конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні / М. М. Бігус // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 162-167.

Літер.: 12


Визначено основні підходи до сутнісного розуміння конкурентоспроможності на регіональному рівні. Сформульовано авторську дефініцію конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні. Виділено основні переваги якісної оцінки конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні для місцевих органів державної влади, суб’єктів туристичного бізнесу та туристів як споживачів туристичних послуг. 
конкурентоспроможність, туристичний бізнес, регіон, оцінка конкурентоспроможності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.15
Стадницький Ю. І. Класифікація економічних благ за чинниками місця виробництва / Ю. І. Стадницький, Ю. Ю. Стадницька // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 168-176.

Літер.: 10


Пропонується класифікація благ за чинниками місця їхнього виробництва. Обґрунтовується існування чотирьох груп та низки підгруп економічних благ, де домінує одна «сіамська» пара чинників розміщення. Розроблено засади класифікації економічних благ, де домінує кілька «сіамських» пар чинників розміщення. Виконана класифікація економічних благ за чинниками місця їхнього виробництва дозволить підвищити якість і прискорити прийняття рішень щодо вибору оптимальних місць виробництва. 
класифікація благ, чинники розміщення виробництва, місце виробництва Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.5:332.122.54:005
Холонюк О. Л. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники / О. Л. Холонюк // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 177-184.

Літер.: 15


Проаналізовано основні підходи до визначення поняття регіональної цінової диференціації та запропоновано власне трактування терміна і його класифікацію. Досліджено основні чинники, що зумовлюють виникнення регіональної диференціації цін в Україні. Розраховано числові значення регіональної диференціації окремих економічних показників. Виділено основні напрями регулювання цінової диференціації між регіонами держави. 
ціна, диференціація цін, регіональна диференціація цін, чинники регіональної диференціації цін Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:339.137(477)
Колосінська М. І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 185-193.

Літер.: 12


Обґрунтовано доцільність дослідження конкурентних переваг туристичного ринку на основі звітів Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) щодо визначення індексу конкурентоспроможності країни у сфері подорожей і туризму (ІКПТ). Розглянуто та проаналізовано ІКПТ, а також його складові. Змодельовано туристичний профіль України за 2007-2011 рр. на основі середньоарифметичних бальних показників субіндексів та індексів конкурентоспроможності України за досліджуваний період. Подано та окреслено основні конкурентні переваги та недоліки туристичної конкурентоспроможності України в 2011 р. 
індекс конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму, туристичний профіль, конкурентні переваги, туристичний ринок, туризм Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:630*6(23)
Ярема І. І. Напрямки стимулювання сталого використання лісоресурсного потенціалу гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами / І. І. Ярема // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 194-199.

Літер.: 2


Визначено пріоритетні завдання розвитку лісового господарства та лісової промисловості регіону в контексті сталого лісокористування. Проаналізовано економічні вектори регіональної стратегії збалансованого лісокористування і лісового менеджменту та запропоновано заходи щодо його досягнення. 
сталий розвиток, лісові ресурси, лісова політика, гірські території 


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Єлейко В. І. Вагомий внесок у дослідження економічних систем / В. І. Єлейко // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 200-201.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ярема В. І. Електроенергетичний комплекс Карпатського регіону: фінансово-економічний аспект / В. І. Ярема // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 202-203.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк