Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2012 рік №4 (66)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.5:330.341.1/.4(477)
Писаренко С. М. Інноваційна складова структурної трансформації національної економіки / С. М. Писаренко // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 7-15.

Літер.: 17


Розглядається існування об’єктивної необхідності проведення структурної трансформації національної економіки України на інноваційній основі. Висвітлюються результати аналізу сучасного стану її промисловості, який визначається значним відставанням розвитку науково–технічної сфери, конкурентоспроможності від розвинених країн світу. Структурна трансформація, проведена на інноваційній основі у відповідності до існуючих конкурентних переваг країни, буде сприяти зміні структури, обсягів експорту промисловості і відповідно підвищенню конкурентоспроможності національної економіки на внутрішньому і світовому ринках. 
інновація, конкурентоспроможність, кластер, національна економіка, структурна трансформація, інноваційна інфраструктура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.1:745.9
Максимчук М. В. Регіональний інституціоналізм: пошуки концептуальних засад / М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 16-22.

Літер.: 18


На основі використання наукових джерел досліджується проблематика можливості використання інституційного підходу в регіональних дослідженнях. Аналізується використання поняття регіонального інституціоналізму. Подаються можливі напрями побудови концептуальної моделі використання інституційного інструментарію в регіональних дослідженнях, а також окреслюються можливості їх використання в практиці структурування господарської діяльності, зокрема реконцептуалізація регіональної політики. 
інститут, інституціоналізм, регіон, регіональна економіка, регіональні дослідження, діяльність, діяльнісний підхід, суб’єкт-орієнтований підхід, реконцептуалізація 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:338.48
Кифяк В. Ф. Регіональні детермінанти становлення туристичної галузі в контексті розвитку "зеленої економіки" / В. Ф. Кифяк, О. В. Кифяк // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 23-30.

Літер.: 12


Визначається вплив туризму на навколишнє середовище та виділяються основні групи факторів, що сприяють становленню туристичної галузі у регіоні. Визначено шляхи досягнення ефективності функціонування туристичної галузі в контексті розвитку «зеленої економіки». Окрема увага приділяється національним природним паркам, біосферним заповідникам, розвитку екологічного (зеленого) та сільського туризму. 
регіональні детермінанти, туристична галузь, «зелена економіка», навколишнє середовище, туристичні ресурси, фактори розвитку, екологічні ризики, ефективність діяльності, екологічний (зелений) туризм, сільський туризм Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:330.3 (477)
Василенко Д. В. Деякі прийоми діагностики функціонування регіональної економічної системи / Д. В. Василенко // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 31-38.

Літер.: 8


Розглянуто стадії розвитку регіональної економічної системи на прикладі підсистеми продуктивних сил. На базі цих стадій запропонована матриця діагностики функціонування підсистеми продуктивних сил. За результатами аналізу її основних елементів виявлено залежності, при яких виконуються ті чи інші умови функціонування підсистеми продуктивних сил. 
регіональна економічна система, діагностика, матриця, функціонування, підсистема продуктивних сил Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.12
Мартьянов М. П. Структурні деформації як фактор стримування економічного розвитку Вінницького регіону / М. П. Мартьянов // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 39-44.

Літер.: 7


Розглянуто характер і динаміку структурних перетворень в економіці Вінницької області. Показано, що структурні деформації є одним з головних факторів гальмування економічного розвитку області. Подолання структурних диспропорцій потребує спрямування інвестиційних потоків у галузі економіки вищих технологічних укладів, формування сприятливого інституціонального середовища. 
структура економіки, економічний розвиток, інновації, інституціональне середовище Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.137.2:339.9:334.735
Семів С. Р. Пріоритети розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації України на регіональному рівні / С. Р. Семів // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 45-51.

Літер.: 18


Аналізуються сучасний стан та проблеми розвитку зовнішньоторговельного співробітництва підприємств та організацій споживчої кооперації України. Розглянуто тенденції та особливості здійснення зовнішньоторговельних операцій на рівні обласних кооперативних організацій. Визначено механізми посилення конкурентоспроможності споживчої кооперації на зовнішньому ринку з врахуванням регіональних конкурентних відмінностей. 
споживча кооперація, зовнішньоторговельна діяльність, зовнішньоторговельна інфраструктура, конкурентоспроможність 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322
Олексюк Г. В. Сучасний стан розвитку районів Львівщини з точки зору інвестування / Г. В. Олексюк, О. В. Химич // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 52-60.

Літер.: 13


Розглянуто основні напрямки розвитку та види діяльності у районах Львівщини, також досліджено їх спеціалізацію та інвестиційний потенціал. Здійснено рейтингову оцінку районів Львівщини за основними показниками. Визначено, що значна частина регіонів розвивається нерівномірно. Сформовано основні фактори негативного впливу на інвестиційну активність в області. Запропоновано рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості та заходи, що сприятимуть розкриттю інвестиційного потенціалу Львівської області. 
інвестиційний потенціал, розвиток районів, фактори інвестиційної привабливості, перспективні напрями діяльності, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.744
Ісаян А. М. Тенденції розвитку кредитування підприємств АПК банками України / А. М. Ісаян // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 61-71.

Літер.: 11


Визначено об’єктивну необхідність використання кредитних відносин в аграрній сфері економіки, досліджено стан і тенденції розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств з банками, а також сучасні умови банківського кредитування підприємств галузі. Виділено основні проблеми залучення кредитних ресурсів підприємствами АПК. Визначено роль держави та бюджетних коштів у забезпеченні сталого та ефективного процесу кредитування підприємств АПК. 
банки, підприємства АПК, банківське кредитування, пільгове кредитування 


Економіка підприємствРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.716.008
Палига Є. М. Удосконалення методичних підходів до обґрунтування угод щодо злиттів і поглинань компаній на основі оцінки ефекту синергії / Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 72-81.

Літер.: 13


Поглиблено поняття ефекту синергії в контексті злиттів і поглинань компаній. Досліджено взаємозв’язок між чистою приведеною вартістю ефекту синергії та ефективністю злиттів і поглинань компаній, описано підходи та методи оцінки ефекту синергії від злиття і поглинання. Наведено характеристику та наукове обґрунтування алгоритму відбору угод зі злиття (поглинання), який дозволить уникнути неефективних угод щодо реструктуризації компаній. 
злиття, поглинання, ефект синергії, чиста приведена вартість ефекту синергії, реструктуризація компаній, підходи та методи оцінки, ефективність 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.313:336.051
Бистряков І. К. Фінансовий простір держави: відтворення територіальних економічних систем / І. К. Бистряков, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 82-89.

Літер.: 4


Здійснено термінологічне розмежування понять фінансове середовище, фінансова система і фінансовий простір, що розкривають сучасний механізм функціонування територіальних економічних систем різних рівнів. Визначено ієрархію формування фінансового простору держави в рамках його загальнонаціонального, регіонального та локального територіальних рівнів. Обґрунтовано напрями управління фінансовим простором держави. Механізм капіталізації активів визначено джерелом забезпечення відтворення територіальних економічних систем. Обґрунтовано доцільність використання механізму сек’юритизації активів для введення в оборот некапіталізованих елементів національного багатства. 
територіальні економічні системи, відтворення, фінансовий простір, капіталізація активів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.144:352(477)
Жебчук Р. Л. Програмно-цільовий метод бюджетного планування як інструмент реформування місцевих бюджетів в Україні / Р. Л. Жебчук // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 90-97.

Літер.: 13


Визначено низку проблем, що потребують детального розгляду та вирішення у сфері місцевих бюджетів України, а також обґрунтовано необхідність подальшого реформування системи місцевих бюджетів нашої держави. Проаналізовано програмно-цільовий метод (ПЦМ) бюджетного планування як інструмент процесу реформування місцевих бюджетів. Визначено основні переваги застосування даного методу бюджетного планування. Дана оцінка ефективності впровадження ПЦМ в практику планування місцевих бюджетів в Україні. Окреслено сукупність дій, які передбачає імплементація програмно-цільового методу бюджетного планування на місцевому рівні. 
місцеві бюджети, програмно-цільовий метод, бюджетне планування, бюджетна реформа, експеримент 


Природокористування та екологічна безпекаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 34.07:338.2
Дейнеко В. В. Сланцевий газ: екологічні аспекти видобутку (світовий досвід для України, аналітичні оцінки) / В. В. Дейнеко // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 98-108.

Літер.: 5


Наводиться оцінка світових запасів сланцевого газу, розглядаються перспективи його видобування, наводиться порівняльна характеристика родовищ сланцевого газу в Польщі та Україні. Крім того, розглянуті окремі аспекти впливу видобування сланцевого газу на навколишнє середовище. 
сланцевий газ, горизонтальне буріння, гідравлічний розрив породи, ринок газу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 504.062:338.45:553.981
Римар М. В. Екологічна безпека видобування сланцевого газу в Україні / М. В. Римар, А. С. Краєвська, І. С. Дулин // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 109-114.

Літер.: 8


Розглянуто питання екологічної безпеки як однієї з основних цілей національної екологічної політики. Досліджено суперечності між економічними перспективами та екологічними загрозами видобування сланцевого газу в окремих регіонах України. Проаналізовано можливість розвитку відновлюваних джерел енергії та політики енергозбереження на противагу традиційним джерелам вуглеводнів. Запропоновано заходи з оптимізації державної екологічної політики в цьому напрямі. 
сланцевий газ, екологічна безпека, економічна ефективність, екологічний ризик, екологічна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.15:316.48:351.863
Петрушенко М. М. Оцінка еколого-економічних конфліктів із урахуванням чинника безпеки / М. М. Петрушенко // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 115-122.

Літер.: 16


Охарактеризовано основні риси еколого-економічних конфліктів, зокрема при аналізі градації станів екосистем акцентовано увагу на порогових станах як визначальних для ідентифікації конфліктних ситуацій. Розглянуто стан техногенної та природної безпеки Сумської області. Проведено прогностичну оцінку природно-ресурсних конфліктів у системі економіки регіону на прикладі адміністративно-територіальної одиниці з урахуванням чинника безпеки. 
еколого-економічні конфлікти, безпека, оцінка, природно-ресурсний потенціал, територія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:332.142.6:303.4(477.8)
Гулич О. І. Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 123-128.

Літер.: 11


Представлено стратегію екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону, її структуру та передумови реалізації. Визначено цілі та підцілі з формування наукового базису та правових основ екологічно збалансованого рекреаційного природокористування, створення сучасного високопродуктивного рекреаційно-туристичного комплексу. 
природні рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал, екологічно збалансоване рекреаційне природокористування, рекреаційна місткість, стратегія, Карпатський регіон 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:61]:330.59:332.1
Бачинська М. В. Аналіз та прогноз чисельності осіб похилого віку в контексті розвитку геріатричної допомоги населенню регіону / М. В. Бачинська // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 129-135.

Літер.: 9


Розглядається актуальна проблема сьогодення – старіння населення та необхідність пошуку шляхів вирішення проблем з підвищення якості життя населення літнього віку. Проаналізовано чисельність осіб похилого віку у Львівській області, а також прогноз населення Львівщини літнього віку до 2030 р. із застосуванням методу пересуву віку, який підтверджує необхідність розвитку геріатричної допомоги, оскільки прогнозована чисельність осіб похилого віку в регіоні зростатиме ще до 2026 р. із максимальними темпами зростання у 2016-2022 рр. Запропоновано орієнтири розвитку системи геріатричної допомоги Львівської області відповідно до потреб населення та необхідність підвищення якості геріатричних послуг, які повинні здійснюватись із врахуванням ступеня задоволеності населення геріатричними послугами, діяльністю суб’єктів геріатричної допомоги. 
старіння населення, якість життя, організація системи геріатричної допомоги, геріатрична послуга, особи похилого віку, прогнозування населення, програмно-цільовий метод Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [314.17+311.14]
Мульска О. П. Формування інтегрального індексу добробуту дитини в Україні / О. П. Мульска // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 136-144.

Літер.: 14


Порушено актуальні проблеми вдосконалення соціальної політики у справах дітей в Україні. Розглядаються методичні питання аналізу рівня та якості їх життя. Запропоновано алгоритм розрахунку інтегрального індексу добробуту дитини. 
добробут дитини, рівень життя населення, інтегральний індекс добробуту населення 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.123.72:621.2:338

Літер.: 24


Проведено аналіз сучасного стану ринку природного газу у Польщі. Зокрема, описано основні засади його організації, які випливають із внутрішніх законодавчих актів, директив та інших документів регуляторних органів Європейського Союзу. Окрім того, досліджено обсяги власного видобутку, імпорту та продажу енергетичних продуктів. Проаналізовано структуру споживання природного газу, а також фізичні можливості його зберігання на території країни. 
природний газ, газовий конденсат, оператори систем транспортування і розподілу газу, підземні сховища газу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658:114.2:(622.276:665.6):658.168.5] (100)
Когут О. І. Злиття великих нафтових компаній та його вплив на українську нафтову промисловість / О. І. Когут // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 156-160.

Літер.: 10


Проаналізовано історичні аспекти злиття одних із найбільших нафтових компаній світу, а саме злиття Тюменської нафтової компанії та британської British Petroleum. Досліджено вплив даного економічного процесу на український ринок нафтопродуктів, враховуючи тенденцію розвитку українського нафтового ринку під впливом ТНК-ВР. 
злиття, монопольні прибутки, консорціум, картельна угода 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.1:745.9
Бутко М. П. Теоретичні засади становлення ринків флористичної продукції / М. П. Бутко, І. В. Соломаха // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 161-169.

Літер.: 7


Уточнено визначення поняття «флористичного ринку», представлені складові флористичних ринків. Удосконалена система принципів побудови відносин та функцій ринку флористичної продукції. Визначено комплекс найважливіших ознак класифікації системи ринків флористичної продукції та критеріїв її структурування. 
флористичний ринок, декоративне садівництво, ринок продукції квітникарства, флористика, дизайн, функції флористичного ринку, класифікація флористичного ринку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 130.2.15
Домбровський О. Г. Економічні виміри віртуального хронотопу: міжнародний та регіональний контексти / О. Г. Домбровський // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 170-175.

Літер.: 8


Досліджується проблема «віртуального хронотопу» в інформаційному («мережевому») суспільстві, в якому відбувається прискорення цивілізаційних процесів, що приводить до «тиранії часу». Часопросторові трансформації обумовлюють кардинальну зміну економічних процесів у міжнародному і регіональному масштабах. 
хронотоп, час, простір, віртуальний, дромологія, інформаційне суспільство, мережа, економіка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 178

Літер.: 8


Головною метою інноваційних технологій в освіті є підготовка людини до життя в постійно мінливому світі. З урахуванням переходу до глобального інформативного суспільства і повсюдного поширення мережі Інтернет створення системи інтерактивного тестування та оцінювання знань учнів в глобальній мережі є нагальним та актуальним завданням. Створення системи інтерактивного тестування та оцінки знань формує предметну компетенцію студента, що інтегративно сприяє формуванню освітньої компетенції випускника. 
інтерактивне тестування, оцінка знань, компетенції випускника, інноваційні технології в освіті Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.1: [37.07:005.33]: 378.1
Дмитрів А. Я. Інструменти оцінки престижності вищого навчального закладу (на прикладі дослідження ВНЗ Львівського регіону) / А. Я. Дмитрів, С. В. Корягіна // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 180-187.

Літер.: 7


Здійснено оцінку місця фактора престижності вищого навчального закладу в процесі прийняття абітурієнтом рішення про його вибір. Запропоновано метод оцінки престижності ВНЗ на основі оцінок респондентів. Досліджено причинно-наслідкові зв’язки між вартістю навчання та набором на перший курс як основу для оцінки престижності напрямів підготовки. Обґрунтовано важливість оцінки престижності для розробки маркетингової концепції розвитку ринку послуг вищої освіти. 
вища освіта, вищий навчальний заклад, престиж, маркетингові дослідження, опитування, вартість навчання, маркетингова концепція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122: 338.49
Лифар В. В. Взаємодія учасників ринку транспортно-логістичних послуг / В. В. Лифар, В. В. Возіянов // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 188-192.

Літер.: 9


Визначено зону взаємного інтересу учасників ринку транспортно-логістичних послуг, розглянуто складові транспортно-логістичної послуги. Запропоновано врахування інтересів інвесторів і клієнтів транспортно-логістичного центру на основі моделі оцінки інвестиційного проекту. 
транспортно-логістична послуга, транспортно-логістичний центр, інтерес, інвестиційний проект Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92(4-191.2-04):330.341.1
Горін Н. В. Формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва (на прикладі Центральноєвропейського регіону (CENTROPE)) / Н. В. Горін // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 193-201.

Літер.: 9


Досліджено особливості формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва в рамках Центральноєвропейського регіону (CENTROPE). Проаналізовано функціонування CENTROPE на основі чотирьох груп показників системи індикаторів визначення інноваційного потенціалу технологічних кластерів, а саме: витрат та людського капіталу у галузі науки та технологій, активності у винахідницькій діяльності та патентуванні, інвестиційних ресурсів для забезпечення інноваційної діяльності. Визначено слабкі місця та напрямки розвитку транскордонного співробітництва в рамках CENTROPE. 
транскордонне співробітництво, Центральноєвропейський регіон (CENTROPE), інноваційна діяльність, науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), витрати на НДДКР, технології, людський капітал, патенти 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.1:745.9
Іщук С. О. Проблеми активізації інвестиційної діяльності в регіоні / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 202-203.

Літер.: 18Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Жук П. В. Проблеми розвитку гірського Карпатського регіону у фокусі уваги науковців і практиків / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 204-206.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Яремко І. Й. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства / І. Й. Яремко // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 207-209.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей академіка НАН України Б. В. Буркинського // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 210-211.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей академіка НААН України О. І. Фурдичка // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 212-213.


Пам'яті вченогоРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пам'яті професора С. І. Юрія // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 214-215.Файл Adobe ReaderАвтори номераФайл Adobe ReaderЗміст за рік


Веб-майстер П. Попадюк