Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Регіональна економіка -- 2016 рік, №4(82)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.56(477+470+571); JEL F10
Шевчук В. О. Українсько-російська торгівля: емпіричні оцінки / В. О. Шевчук, О. Б. Яким // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 137-144.

Літер.: 19


За допомогою квартальних даних для 2000-2016 рр. оцінено засадничі функціональні залежності українсько-російської торгівлі та її вплив на зростання ВВП в Україні. Попит на імпорт з Росії не залежить від динаміки доходу в Україні, але зростає в разі збільшення українського експорту до Росії та здешевлення енергоносіїв. Збільшенню українського експорту до Росії сприяє економічне зростання в обох країнах, а також подорожчання сирої нафти. Зростання українського ВВП стимулюється експортом до Росії, але російський імпорт має негативний вплив. Девальвація гривні погіршує динаміку доходу в Україні та зменшує імпорт з Росії, тоді як немає очікуваного збільшення експорту. Вступ України до СОТ позначився збільшенням імпорту з Росії, тоді як після вступу Росії до СОТ обсяги українського експорту до цієї країни зменшилися. 
Україна, Росія, зовнішня торгівля, економічне зростання 


Економіка підприємствРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.221; JEL H21, H25, R30
Алєксєєв І. В. Управління податковим навантаженням підприємств / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, Н. Г. Синютка // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 145-152.

Літер.: 14


Обґрунтовано сутність поняття «податкового навантаження» та оцінено його вплив на вітчизняну економіку. Встановлено, що державна податкова політика в Україні здебільшого зорієнтована на максимальне застосування фіскальної функції. Недосконале податкове законодавство не забезпечує сприятливих умов для функціонування підприємств регіонів і створює надмірний податковий тягар на них. Сформульовано авторську інтерпретацію терміна «податкове навантаження». Розглянуто рівень податкового навантаження та його значення для окремих податків на мікрорівні (підприємствах регіонів). Виокремлено локальні (мікро- та макроекономічні) заходи оптимізації. Узагальнено дані податкового навантаження підприємств європейських країн у вигляді ставок податків, а також основні напрями податкового планування на підставі зарубіжного досвіду. Запропоновано основні напрями управління податковим навантаженням в Україні в контексті подальших перспектив розвитку та європейської інтеграції. 
система оподаткування, податкове навантаження, податкове планування, оптимізація податкового навантаження, податкові пільги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 65.014.1+655.5; JEL R1, М10
Лазановський П. П. Проблеми управління видавничою діяльністю на регіональному рівні / П. П. Лазановський, О. М. Гірняк // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 153-159.

Літер.: 10


Підкреслено особливості видавничої діяльності (видавничої справи) та її значення в житті суспільства і держави. Наголошено на необхідності виділення видавничої діяльності в окремий блок у складі видавничої справи та розроблення самостійних заходів з управління нею. Проаналізовано результати видавничої діяльності за три роки в розрізі окремих областей України. Встановлено, що на сьогодні в усіх областях має місце значне зниження щорічних темпів видавничої діяльності як за кількістю назв, так і за їх тиражами. Наголошено на необхідності удосконалення управління видавничою діяльністю на основі висновків з аналізу. Проведено дослідження сучасного стану системи управління видавничою діяльністю на рівні регіону. Вказано на деякі недоліки наявних програм і планів управління видавничою справою на рівні областей і міст. Підкреслено доцільність розроблення заходів для вдосконалення управління в блоці «авторське середовище-видавництво (видавнича організація)». Запропоновано основні напрями вдосконалення управління видавничою діяльністю на регіональному рівні. Визначено, що перспективою подальших розвідок у досліджуваному напрямі є вибудовування ефективної системи регіонального управління видавничою справою загалом. 
видавнича діяльність, видавнича справа, регіон, видавнича продукція, аналіз, управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.13:334.78; JEL M3, M21, M29
Чорний Р. С. Концептуальні підходи до дослідження просторової організації підприємницької діяльності / Р. С. Чорний, В. П. Цюпак // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 160-166.

Літер.: 14


Систематизовано теоретичні та методологічні засади дослідження просторової організації підприємницької діяльності, а саме: розглянуто концептуальні підходи до вивчення таких понять, як «територіальна організація» та «просторова організація» економіки, суспільства, господарської та підприємницької діяльності; визначено трансформацію понятійно-термінологічної системи просторової організації суспільного життя. Узагальнено пріоритетні напрями обґрунтування дієвих організаційно-інституційних та економічних механізмів (засобів, інструментів) регулювання просторової організації підприємницької діяльності. Окреслено коло проблемних питань щодо подальшого вивчення процесу теоретичного й методологічного осмислення наукової системи, яка б описувала питання просторової організації та взаємодій, впливу процесів просторового розвитку на макро-, мікро- і глобальну економічну динаміку. 
простір, територіальна організація економіки, просторова організація підприємницької діяльності, просторові форми організації бізнесу 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Калат Я. Я. Транскордонне співробітництво України: реалії, перспективи розвитку та завдання економічної науки / Я. Я. Калат // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 167-169.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Барна М. Ю. Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств торгівлі / М. Ю. Барна // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 170-171.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Чернюк Л. Г. Конкурентоспроможність регіонів України в євроінтеграційному вимірі / Л. Г. Чернюк // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 171-172.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пшик Б. І. Теоретичні та прикладні аспекти бюджетної політики розвитку регіонів України / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 173-174.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Члену-кореспонденту НАН України Мікловді Василю Петровичу - 70 років // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 175-176.

Файл Adobe ReaderЗміст за рік


Веб-майстер П. Попадюк