Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Регіональна економіка -- 2019 рік, №2(92)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Регіональна політика і територіальний розвитокРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.3/354:330.342.146:[332.122:911.375](477); JEL K19, O43, R58
Zalutskyy I. R. Socio-economic environment of city in digital economy development: conceptual grounds of transformation [Концептуальні засади трансформації соціально-економічного середовища міста в контексті розвитку цифрової економіки]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy. 2019. №2(92). P. 56-66. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-7.

Літер.: 20


Здійснено аналіз наукових підходів до трактування дефініції «цифрова економіка». Обґрунтовано визначення поняття «цифрова економіка» як економіки, що заснована на домінуючому застосуванні цифрових технологій та забезпечує інклюзивний соціально-економічний розвиток і зростання. Розкрито специфіку, протиріччя та проблеми переходу державної політики в сфері інформатизації до інтенсивного розвитку цифрової економіки. Встановлено, що здійснення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки, а також Плану заходів щодо її реалізації перебувають в стані стагнації. Доведено, що питання розвитку цифрової економіки та суспільства України досі належним чином не трансформовано у відповідні обов’язкові функції, завдання та повноваження центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Обґрунтовано, що пріоритетним об’єктом та самодостатнім суб’єктом розвитку цифрової економіки та суспільства в Україні необхідно визначити сучасне місто. Міста України доцільно розглядати як локальні центри потенційних динамічних зрушень в соціально-економічному середовищі регіону та розгортання процесів економічного зростання на засадах цифрового розвитку. Висвітлено перспективи реалізації концепції «старт-сіті» в контексті сучасної політики цифрового розвитку. Аргументовано, що детермінантою результативності політики цифрового розвитку в адміністративно-територіальних одиницях України є адекватність системного законодавчого врегулювання інституційно-правового механізму її реалізації нормами Інформаційного та Цифрового кодексів України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Запропоновано: виокремлення розвитку цифрової економіки та суспільства в Україні в числі пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; стале забезпечення пріоритетності форсорваної трансформації соціально-економічного середовища міст при схвалення стратегічних планів, програм, заходів, що розроблятимуться у рамках державної регіональної політики. 
цифрова економіка, місто, розвиток, трансформація, соціально-економічне середовище Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341:332.021; JEL R28, R50, O10, O18
Снігова О. Ю. Оцінювання перспектив забезпечення інклюзивного розвитку в процесі реалізації державної регіональної політики. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 10-17. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-2.

Літер.: 27


Обґрунтовано потребу врахування принципів інклюзивного розвитку під час формування та реалізації державної регіональної політики. Розглянуто найбільш поширені в Україні та у світі напрями досліджень питань інклюзивного розвитку, серед яких узагальнення теоретико-методологічних засад інклюзивного розвитку та обґрунтування національної державної політики інклюзивного зростання. Доведено, що диверсифікація регіональної економіки має значний потенціал для реалізації цілей інклюзивного розвитку. Здійснено аналіз нормативно-правових засад у сфері державного регіонального управління для оцінки перспектив диверсифікації економіки регіонів України. Встановлено недостатню орієнтованість державної регіональної політики на подолання моноекономічного укладу регіонів України та забезпечення на цій підставі інклюзивного розвитку регіонів. Надано пропозиції з удосконалення державної політики регіонального розвитку на засадах впровадження принципів інклюзивного розвитку з використанням потенціалу територіальної соціально-економічної інтеграції та диверсифікації економіки регіонів. 
регіон, інклюзивний розвиток, диверсифікація, Державна стратегія регіонального розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352; JEL R13, R58
Загорський В. С. Стан і перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 18-25. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-3.

Літер.: 8


Проаналізовано динаміку формування об’єднаних територіальних громад. З’ясовано, що вона значною мірою обумовлена тим, що законодавчо передбачено лише добровільне об’єднання, що у подальшому уповільнить процес і спричинить певні проблеми. Обґрунтовано положення про те, що важливим шляхом підвищення ефективності місцевого самоврядування та формування спроможності територіальних громад є максимальне залучення інституцій громадянського суспільства, представників бізнесу до співробітництва на партнерських засадах. Встановлено, що значна розбіжність результативності об’єднаних територіальних громад обумовлена їх стартовими умовами та рівнем наявного менеджменту. Доведено, що досягнення об’єднаними територіальними громадами фінансової спроможності буде можливе шляхом наповнення місцевих бюджетів доходами від єдиного податку, акцизу на пальне, плати за землю та іншими власними доходами, а не лише через ПДФО. Визначено пріоритетні напрями діяльності органів місцевого самоврядування щодо посилення фінансової стійкості та самостійності місцевих бюджетів. Визначено роль прогнозування змін у структурі населення територій у плануванні їх просторового розвитку для забезпечення сталого, збалансованого розвитку об’єднаних територіальних громад. 
децентралізація, інститути громадянського суспільства, об’єднані територіальні громади, прогнозування змін у структурі населення територій, спроможність місцевого самоврядування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352:351.88(477); JEL R50, R58, R59
Максимчук М. В., Кльоба С. М. Міжмуніципальне співробітництво як інструмент підвищення інклюзивності розвитку об’єднаних територіальних громад України. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 26-35. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-4.

Літер.: 14


Викладено результати досліджень проблем співробітництва територіальних громад у регіонах України в контексті активізації процесів інклюзивного розвитку. Подано авторське концептуальне бачення теоретичного базису вивчення інклюзивності розвитку територіальних громад, проаналізовано процеси укладання угод про співробітництво громад у регіонах України з моменту його початку до сьогодні, виокремлено проблеми та виклики розвитку міжмуніципального співробітництва об’єднаних територіальних громад (ОТГ) регіонів а також виявлено причини виникнення проблем і перешкод, і на цій основі сформульовано і обґрунтовано рекомендації з підвищення ефективності розвитку міжмуніципальної співпраці на базовому рівні. 
об’єднані територіальні громади, міжмуніципальне співробітництво, співробітництво територіальних громад, інклюзивність, ексклюзивність, соціальна ексклюзія, економічна ексклюзія, інклюзивний розвиток, ексклюзивний розвиток, економічні інструменти, регіон, Україна Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.075.1(477.8); JEL O18, R11, R51
Патицька Х. О. Проблемні аспекти формування та розвитку об’єднаних територіальних громад Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 36-44. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-5.

Літер.: 7


Проведене аналітичне дослідження формування ОТГ областей Карпатського регіону (Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей). Виявлено особливість об’єднаних громад у регіоні – наявність у складі ОТГ населених пунктів, віднесених Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» до гірських, а також існування прикордонних громад. Проаналізовано відповідність сформованих ОТГ регіону критеріям спроможних територіальних громад (чисельність населення, питома вага базової дотації, витрати на утримання управлінського апарату), визначених Міністерством регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та будівництва, та здійснено порівняння цих показників з середніми показниками по ОТГ України. Зроблено відповідні висновки. Акцентовано на впливі рівня соціально-економічного розвитку регіону на особливості формування внутрішнього потенціалу ОТГ. Виявлено залежність надходжень до бюджетів ОТГ від рівня їх економічного розвитку та розташування на території підприємницьких структур; обґрунтовано відсутність залежності між обсягом власних доходів на одну особу в ОТГ і чисельністю її жителів на основі проведеного ранжування. Проведено дослідження рівня соціально-економічного становища міських і сільських об’єднаних громад, виявлено суттєво нижчі показники дохідності бюджетів сільських територіальних громад на одну особу від міських ОТГ, що є результатом порівняно високого рівня розвитку міст і їх позиціонування як центрів економічного зростання. Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352:658.115.31; JEL H72, H83, L32, M42
Чумакова І. Ю., Двігун А. О. Механізми підвищення ефективності управління комунальним господарством органами місцевого самоврядування. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 45-55. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-6.

Літер.: 18


Визначено ключові ризики і проблеми у сфері децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад в Україні у контексті забезпечення прозорого і відповідального управління комунальними підприємствами з боку органів місцевого самоврядування. Розглянуто механізми забезпечення підвищення ефективності управління комунальним господарством громади та запровадження нових стандартів прозорості і підзвітності комунальних підприємств. Аналіз норм національного законодавства дав змогу дійти висновку, що в Україні було створено законодавчі передумови для прозорості та підзвітності комунальних унітарних підприємств населенню територіальних громад. Однак зміни, які було внесено в законодавство у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також оновлення Закону про аудиторську діяльність у зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом у вітчизняну практику посилюють вимоги до оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств, визнаючи їх підприємствами, що становлять суспільний інтерес, та/або такими, що належать до суб’єктів природної монополії на загальнодержавному ринку. Задля зміцнення нагляду за такими підприємствами у системі управління ними мають бути створені колегіальні органи управління комунальними підприємствами – наглядові ради. У статті надано пропозиції для органів місцевого самоврядування щодо порядку створення наглядових рад на вітчизняних комунальних підприємствах України, забезпечення умов доступу до інформації про фінансові та економічні показники діяльності цих підприємств і забезпечення достовірності їх річної фінансової звітності шляхом проведення обов’язкового аудиту. 
органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, наглядова рада, аудит Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.3/354:330.342.146:[332.122:911.375](477); JEL K19, O43, R58
Zalutskyy I. R. Socio-economic environment of city in digital economy development: conceptual grounds of transformation [Концептуальні засади трансформації соціально-економічного середовища міста в контексті розвитку цифрової економіки]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy. 2019. №2(92). P. 56-66. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-7.

Літер.: 20


Здійснено аналіз наукових підходів до трактування дефініції «цифрова економіка». Обґрунтовано визначення поняття «цифрова економіка» як економіки, що заснована на домінуючому застосуванні цифрових технологій та забезпечує інклюзивний соціально-економічний розвиток і зростання. Розкрито специфіку, протиріччя та проблеми переходу державної політики в сфері інформатизації до інтенсивного розвитку цифрової економіки. Встановлено, що здійснення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки, а також Плану заходів щодо її реалізації перебувають в стані стагнації. Доведено, що питання розвитку цифрової економіки та суспільства України досі належним чином не трансформовано у відповідні обов’язкові функції, завдання та повноваження центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Обґрунтовано, що пріоритетним об’єктом та самодостатнім суб’єктом розвитку цифрової економіки та суспільства в Україні необхідно визначити сучасне місто. Міста України доцільно розглядати як локальні центри потенційних динамічних зрушень в соціально-економічному середовищі регіону та розгортання процесів економічного зростання на засадах цифрового розвитку. Висвітлено перспективи реалізації концепції «старт-сіті» в контексті сучасної політики цифрового розвитку. Аргументовано, що детермінантою результативності політики цифрового розвитку в адміністративно-територіальних одиницях України є адекватність системного законодавчого врегулювання інституційно-правового механізму її реалізації нормами Інформаційного та Цифрового кодексів України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Запропоновано: виокремлення розвитку цифрової економіки та суспільства в Україні в числі пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; стале забезпечення пріоритетності форсорваної трансформації соціально-економічного середовища міст при схвалення стратегічних планів, програм, заходів, що розроблятимуться у рамках державної регіональної політики. 
цифрова економіка, місто, розвиток, трансформація, соціально-економічне середовище 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.49:330.837]:316.422:[330/34:332.12]; JEL A13, O15, R58
Буй Ю. В., Антонюк К. І. Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 67-78. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-8.

Літер.: 25


У статті розглянуто проблеми функціонування інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій як однієї з базових передумов розвитку інноваційної діяльності в соціальній складовій з позиції сталого (збалансованого) розвитку. Встановлено пріоритети розвитку соціальних інновацій крізь призму інституціональної інфраструктури інноваційної діяльності на регіональному рівні. Висвітлено основні етапи впровадження соціальних ініціатив «зверху-вниз» у соціально-економічній системі регіону. Зазначено, що генерування, продукування та поширення соціальних інновацій у регіонах можливо інтенсифікувати завдяки створенню науково-освітніх і науково-дослідних центрів з відповідною державною підтримкою, а також упровадженню регіональних інструментів пільгового кредитування соціально орієнтованих підприємств, технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів. 
інноваційна діяльність, соціальні інновації, сталий розвиток, збалансований розвиток, інституціональна інфраструктура 


Транскордонне співробітництвоРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.021.8:338.24:332.135; JEL R58, H77, O18
Притула Х. М., Калат Я. Я., Кирик І. М. Виклики розвитку прикордонних територій в контексті здійснення реформи децентралізації. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 79-89. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-9.

Літер.: 11


Невід’ємною складовою впровадження будь-якої реформи є виникнення ризиків негативного впливу її на ту чи іншу сферу розвитку регіону. Не є винятком реформа децентралізації в Україні, в умовах проведення якої найбільш імовірним є виникнення негативних явищ у прикордонних регіонах, яких можна було б запобігти, попередньо виявивши їх. У науковій статті основний акцент автори зробили на аналізі низки викликів розвитку прикордонних регіонів у контексті здійснення реформи децентралізації. На основі експертного опитування представників 15 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) обґрунтовано можливість виникнення таких ризиків децентралізації у прикордонних регіонах, як: нецільове використання коштів місцевого бюджету; поява значних дисбалансів між делегованими новими повноваженнями та доступними фінансовими ресурсами громади; посилення нерівномірності розвитку територій у межах громади; посилення нерівномірності розвитку громад у межах країни; погіршення доступності та якості надання освітніх і медичних послуг; погіршення якості місцевого управління; зменшення впливу держави на управління процесами розвитку на місцях; радикалізація політичних об’єднань, що представляють інтереси етнічних меншин у місцях їх компактного проживання; подальший економічний занепад території громад тощо. 
виклики розвитку прикордонних регіонів, ризики децентралізації, реформа децентралізації, прикордонні регіони, регіональна політика, об’єднані територіальні громади 


Економіка та управління національним господарствомРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:351.82; JEL L80, Z30, P25
Демко В. С. Передумови розвитку зеленого туризму: глобальний, національний і регіональний виміри. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 90-97. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-10.

Літер.: 11


Здійснено узагальнення об’єктної оцінки розвитку зеленого туризму в системі його комплексного аналізу. Об’єктна оцінка охоплює економічний, соціальний і культурний зрізи аналізу та передбачає врахування впливу глобальних і національних тенденцій розвитку туризму. Проведено аналіз глобальних трендів розвитку туризму, що формують загальні тенденції на ринку туристичних послуг. Проаналізовано стан туристичної галузі в Україні з погляду можливостей розвитку зеленого туризму з акцентом на внутрішні туристичні потоки. Виявлено регіональні особливості розвитку туризму в Україні з перспективою регіоналізації регулювання галузі та цільової підтримки зеленого туризму. 
зелений туризм, внутрішній туризм, ринок туристичних послуг, передумови розвитку, об’єктна оцінка 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК ; JEL
Демченко В. В. Економічні дискусії на Світязі – 2019. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 98-100. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-11.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК ; JEL
Доктору економічних наук, професору Кузьміну Олегу Євгеновичу – 70 років. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 101-102. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-12.


Веб-майстер П. Попадюк