Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.184

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.5:351.84:339.92:330.837
Іляш О. І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О. І. Іляш, Т. Г. Васильців // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 184-191.
Літер.: 12

Автори

Анотація

Досліджено особливості функціонування інститутів ринку праці в системі соціальної безпеки регіону. Визначено недоліки інституціонального забезпечення розвитку ринку праці. Запропоновано правові, адміністративні, організаційно-економічні напрями легалізації ринку праці та зайнятості населення.

Ключові слова:

соціальна безпека регіону, ринок праці, інституціалізація, легалізація, зайнятість, соціальні загрози, небезпеки соціальної сфери

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Жовнір С. М. Мобільність на ринку праці України в умовах фінансово-економічної кризи: основні тенденції, регіональні особливості / С. М. Жовнір // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 118-125. 

Висвітлено результати дослідження мобільності на ринку праці в контексті трансформації соціально-економічної ситуації в Україні. Розглянуто особливості мобільності трудових ресурсів за видами діяльності в умовах рецесії національної економіки. Проаналізовано регіональні особливості впливу фінансово-економічної кризи на використання трудового потенціалу. Визначено основні тенденції мобільності трудових ресурсів, схарактеризовано наслідки рецесії для вітчизняного ринку праці. Окреслено шляхи вирішення проблем зайнятості працездатного населення за умов активізації мобільності робочої сили на ринку праці, сформульовано основні завдання удосконалення законодавчого забезпечення сфери соціально-трудових відносин. 
ринок праці, зайнятість, безробіття, трудові ресурси, мобільність, трудовий потенціал, регіон, фінансово-економічна криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ключник А. В. Зайнятість населення сільських територій: проблеми та стратегічні напрями їх вирішення / А. В. Ключник // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 134-139. 

Розглянуто найгостріші проблеми сільського населення України. Проаналізовано стан зайнятості та безробіття населення сільських територій Миколаївської області. Досліджено основні фактори, що призводять до загострення ситуації зайнятості сільського населення. Визначені стратегічні напрями подолання безробіття та підвищення зайнятості сільського населення. Визначено, що одним з найперспективніших напрямів забезпечення зайнятості на селі Миколаївщини є використання такого виду підприємницької діяльності, як зелений туризм. 
зайнятість, безробіття, аграрний сектор, сільські території, сільське населення, зелений туризм, сільський ринок праці, підприємницька діяльність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Глущенко О. О. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в Україні / О. О. Глущенко // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 191-200. 

Запропоновано огляд теоретичних і практичних аспектів функціонування регуляторної політики стримування нелегального підприємництва в Україні, а також теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо її вдосконалення. 
нелегальне підприємництво, тіньова економіка, регуляторна політика стримування, легалізація (відмивання), злочинні доходи, системний підхід, інститути, фінансовий моніторинг Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5:351.84:339.92:330.837
Паянок Т. М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України / Т. М. Паянок, Л. А. Задорожня // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 76-85.

Літер.: 11


Здійснено комплексний аналіз розвитку регіонів України та розглянуто вплив фінансової кризи. Запропоновано методологію розрахунку коефіцієнта економічного розвитку регіонів, яка ґрунтується на статистичних методах. 
регіон, коефіцієнт економічного розвитку регіону, фінансова криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142:[339.923:061.1](439)
Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 160-168.

Літер.: 8


Розглянуті питання вирівнювання розвитку регіонів Угорщини, а саме децентралізація, зменшення рівня відставання між окремими регіонами, забезпечення суспільству рівних шансів існування та розвитку, стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в економічно відсталі східні регіони. Проаналізовано план розвитку Нової Угорщини в близький перспективі, в якому домінація Будапешта повинна знижуватися. 
регіональна політика, децентралізація, іноземні інвестиції 


Веб-майстер П. Попадюк