Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2017.01.120

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15:334.722; JEL P25, R32, R58
Яскал І. В. Підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності / І. В. Яскал // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 120-128.
Літер.: 25

Автори

Анотація

Стаття присвячена питанню оцінювання локалізації підприємницької діяльності. Зростання уваги до вивчення локалізації пояснюється необхідністю реагувати на зрушення, породжені глобальною економікою. Проведено огляд літератури про методичні підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності. Оцінено потенційну можливість використання цих методик в українських реаліях. Висвітлено сильні та слабкі сторони кожної методики. Показано, що кожен наступний підхід мав на меті нівелювати недоліки попередніх розробок, а також максимально врахувати наявні особливості розміщення підприємницької діяльності в просторі. Як наслідок, на сьогодні доступними є різні методичні підходи до оцінювання локалізації економічної діяльності, включаючи модифікації. Різноманіття підходів до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності пояснюється складністю досліджуваного явища, особливо на сучасному етапі, коли вчені постійно виявляють невідомі раніше фактори концентрації діяльності в тому чи іншому місці. Наголошено на необхідності імплементувати їх у систематичний моніторинг процесів просторової локалізації. Це створить основу для регулювання цих процесів.

Ключові слова:

локалізація підприємницької діяльності, коефіцієнт локалізації, коефіцієнт Джині, EG-індекс, D-індекс, метричні методи

Посилання

  
 1. Бачуріна І. В. Плодоовочева галузь України: регіональні виклики / І. В. Бачуріна, М. П. Бутко // Регіональна економіка. – 2009. – №3. – С. 59-66.
 2. Заблоцький Б. Ф. Регіональна економіка : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 456 с.
 3. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах / У. Изард ; [пер. с англ. В. М. Гахмана, Ю. Г. Линеца и др.]. – М. : Прогресс, 1966. – 659 с.
 4. Олійник Я. Б. Регіональна економіка : навч. посіб. (2-ге вид. змін. і доп.) / [Я. Б. Олійник, С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, А. Л. Мельничук, В. Ф. Пасько] ; наук. ред. О. Я. Олійник. – К.: Видавець Фурса С. Я., 2008. – 444 с.
 5. Яскал І. В. Удосконалення методів визначення напрямків і форм виробничо-ресурсної інтеграції у регіоні / І. В. Яскал // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 23-32.
 6. Carlton D. The location and employment choices of new firms: An econometric model with discrete and continuous endogenous variables / D. Carlton // The Review of Economic and Statistics. – 1983. – Vol. 65, Iss. 3. – Pp. 440-449.
 7. De Silva D. G. Geographic concentration and high tech firm survival / D. G. De Silva, R. P. McComb // Regional Science and Urban Economics. – 2012. – Vol. 42. – Pp. 691-701.
 8. Devereux M. P. The Geographic Distribution of Production Activity in the UK / M. P. Devereux, R. Griffith, H. Simpson // Regional Science and Urban Economics. – 2004. – Vol. 34, Iss. 5. – Pp. 533-564.
 9. Duranton G. Testing for Localisation Using Micro-Geographic Data / G. Duranton, H. Overman // Review of Economic Studies. – 2005. – Vol. 72, Iss. 4. – Pp. 1077-1106.
 10. Ellison G. Geographic Concentration in U.S. Manufacturing Industries: A Dartboard Approach / G. Ellison, E. Glaeser // Journal of Political Economy. – 1997. – Vol. 105, Iss. 5. – Pp. 889-927.
 11. Feser E. J. Theory, methods and cross-metropolitan comparison of business clustering / E. J. Feser, S. H. Sweeney // Industrial Location Economics / P. McCann & E. Elgar (Eds.). – Cheltenham: Glos, 2002. – Pp. 221-259.
 12. Fratesi U. Issues in the measurement of localization / U. Fratesi // Environment and Planning A. – 2008. – Vol. 40, Iss. 3. – Pp. 733-758.
 13. Guimaraes P. Measuring the localization of economic activity: a parametric approach / P. Guimaraes, O. Figueiredo, D. Woodward // Journal of Regional Science. – 2007. – Vol. 47, Iss. 4. – Pp. 753-774.
 14. Goldsmith E. The Case Against the Global Economy and for a Turn Towards Localization / E. Goldsmith, J. Mander. – London: Earthscan, 2001.
 15. Hill E. W. A Methodology for Identifying the Drivers of Industrial Clusters: The Foundation of Regional Competitive Advantage / E. W. Hill, J. F. Brennan // Economic Development Quarterly. – 2000. – Vol. 14, No. 1. – Pp. 65-96.
 16. Hines C. Localization: A Global Manifesto / C. Hines. – London: Earthscan, 2000.
 17. Kim Y. Industry Characteristics Link to Establishments Concentration in Nonmetropolitan Areas / Y. Kim, D. Barkley, M. Henry // Journal of Regional Science. – 2000. – Vol. 40, Iss. 2. – Pp. 231-259.
 18. Krugman P. Geography and Trade / P. Krugman. – Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1991.
 19. Liao W. -Ch. Inshoring: The geographic fragmentation of production and inequality // Journal of Urban Economics. – 2012. – Vol. 72. – Pp. 1-16.
 20. Marcon E. Evaluating the geographic concentration of industries using distance-based methods / E. Marcon, F. Puech // Journal of Economic Geography. – 2003. – Vol. 3. – Pp. 409-428.
 21. Maurel F. A Measure of the Geographic Concentration in French Manufacturing Industries / F. Maurel, B. Sedillot // Regional Science and Urban Economics. – 1999. – Vol. 29, Iss. 5. – Pp. 575-604.
 22. Mori T. A divergence statistic for industrial localization / T. Mori, K. Nishikimi, T. E. Smith // Review of Economics and Statistics. – 2005. – Vol. 87. – Pp. 635-651.
 23. Mota I. The determinants of location choice: Single plants versus multi-plants / I. Mota, A. Brandão // Papers in Regional Science. – 2013. – Vol. 92, No. 1. – Pp. 31-49.
 24. Shuman M. Going Local Creating Self-Reliant Communities in a Global Age / M. Shuman. – New York: Free Press, 1998.
 25. Strotebeck F. The Location Quotient – Assembly and application of methodological enhancements / F. Strotebeck // MPRA Paper No. 47988. – 2013.

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Яскал І. В. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні / І. В. Яскал // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 34-43. 

Проаналізовано ефективність територіального розміщення факторів виробництва в Україні. Для цього використано аналітичний апарат теорії виробничих функцій, зокрема Кобба-Дугласа. Встановлено, що регіональний розподіл трудових ресурсів краще відповідає критерію граничної продуктивності ніж розміщення фактора «капітал». Висловлено думку про пріоритетність регулювання територіального розподілу інвестиційних ресурсів. 
виробнича функція Кобба-Дугласа, територіальне розміщення факторів виробництва, гранична продуктивність, міжрегіональна економічна інтеграція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.556.42:339.92:332.122.54; JEL J61, R23, R58
Левицька О. О. Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі / О. О. Левицька // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 56-65.

Літер.: 15


Досліджено особливості формування українсько-польських відносин у контексті міграції. Увагу зосереджено на головних тенденціях асиметричного розвитку прикордонних регіонів на прикладі Львівської області і Підкарпатського воєводства. Під час порівняльного аналізу виявлено ознаки конвергенції регіонів (за демографічними показниками) і точки асиметрії їх розвитку (за соціально-економічними параметрами), на основі чого сформульовано основні фактори притягання і виштовхування у міграційних процесах прикордоння. Оцінено величину міжрегіональних диспропорцій і підтверджено вплив міждержавної міграції на рівень асиметрії розвитку прикордонних територій, особливо в частині економічних показників(середньомісячних доходів населення і подушного валового регіонального продукту). Розглянуто інтенсивність механічного руху населення в межах Львівського і Підкарпатського регіонів у розрізі видів міграції, виокремлено основні міграційні орієнтації мешканців цих територій. З’ясовано роль і вимоги до політики транскордонного співробітництва у вирішенні проблем асиметрії міжрегіонального розвитку та підвищення соціально-економічного потенціалу прикордонних територій України і Польщі. 
міграція населення, міжрегіональна конвергенція, асиметрія розвитку, прикордонний регіон, транскордонна співпраця Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.565.012.23
Благун І. С. Просторово-структурний аналіз доходів населення / І. С. Благун, Л. І. Дмитришин // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 99-106.

Літер.: 6


Проаналізовано міжрегіональну диференціацію грошових доходів населення за регіонами України за період 2000-2011 рр. та її чинники. Досліджено динаміку середньодушового грошового доходу і його джерел формування. Для оцінки диференціації просторового розподілу грошових доходів населення використано коефіцієнти фондів, загальний і часткові коефіцієнти Джині. 
грошові доходи, міжрегіональна диференціація, коефіцієнт фондів, коефіцієнт Джині Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.15:330.3:771.432
Щеглюк С. Д. Електронне урядування як інструмент модернізації державного управління міським розвитком / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 44-54.

Літер.: 16


Розглянуто питання взаємозв’язку електронного урядування як нового інструменту в управлінні регіональними метрополіями та рівня реалізації організаційно-управлінської метрополійної функції. Розкрито переваги електронного урядування для покращання управління міським розвитком через надання якісних адміністративних послуг мешканцям. Проаналізовано методологічні підходи та результати моніторингу впровадження інструментів електронного урядування як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді (2014 р.) за обласними центрами Західного регіону України. Наголошено на необхідності розробки державних стандартів щодо надання електронних адміністративних послуг у регіональних метрополіях і запровадження єдиного підходу щодо реалізації щорічних моніторингів. Виявлено основні проблеми впровадження електронного урядування у регіональних метрополіях з огляду на рівень реалізації організаційно-управлінської метрополійної функції. Запропоновано напрями вдосконалення надання адміністративних послуг шляхом розширення мережі Центрів надання адміністративних послуг у малих містах і селах. 
регіональна метрополія, організаційно-управлінська метрополійна функція, електронне урядування, модернізація, адміністративні послуги, моніторинг Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.221:334.722(477)
Гринюк Р. М. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб'єктів підприємництва в Україні / Р. М. Гринюк // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 115-121.

Літер.: 7


Доведено необхідність оцінки ефективності системи прямого оподаткування. Відображено динаміку основних показників, що показують систему прямого оподаткування держави. Запропоновано методику аналізу системи прямого оподаткування підприємств, а також здійснено практичне її застосування для визначення рівня ефективності системи прямого оподаткування протягом 2010-2014 рр. Розраховано коефіцієнт еластичності системи прямого оподаткування, коефіцієнт навантаження за прямими податками та фактичний і оптимальний рівень оподаткування податком на прибуток. На основі проведених розрахунків виявлено основні позитивні та негативні тенденції у розвитку системи прямого оподаткування підприємств в Україні. Доведено, що зниження податкового навантаження за прямими податками не зумовила економічного зростання суб’єктів господарювання. 
пряме оподаткування, податок на прибуток, еластичність системи прямого оподаткування, податкові надходження, ефективність системи прямого оподаткування 


Веб-майстер П. Попадюк