Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2017.01.113

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.2+336.5; JEL E25
Заблоцький М. Б. Регулювання балансу національних витрат і національного доходу / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 113-119.
Літер.: 11

Автори

Анотація

Розглянуто питання балансу національних витрат і національного доходу. Відзначено, що обсяги національних витрат формуються витратами населення на споживчі товари і послуги та підприємств на матеріальні ресурси для виробництва товарів і послуг. Підкреслено і обґрунтовано, що при балансі національних витрат і національного доходу ціни, тарифи і обіговість грошей є незмінними. За переважання номінального ВВП над фізичним – прояви дисбалансу і підвищення цін, при переважанні фізичного ВВП над номінальним – прояви дисбалансу і зниження цін. Здійснена оцінка обсягу і динаміки двох форм ВВП в Україні і виявлено їх дисбаланс у часі: номінальний ВВП переважає реальний ВВП. Розраховані коефіцієнти добутків індексів виявили інертність, яка виражає високі темпи щорічного зростання національних витрат і попиту на гроші, через що бюджети більшості домогосподарств населення, підприємств і уряду стають неплатоспроможними. Зроблено узагальнені висновки для регуляторів руху грошового і фізичного продукту.

Ключові слова:

баланс, інвестиційні потоки, національні витрати, національні доходи, регулювання

Посилання

  
 1. Алімпієв Є. В. Фінансова і монетарна трансформація в економіці України / Є. В. Алімпієв // Фінанси України. – 2010. – №5. – С. 23-30.
 2. Береславська О. Тенденції розвитку фінансових ринків у 2002 році та їх вплив на економіку України / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2003. – №2. – С. 54-58.
 3. Заблоцький М. Б. Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2014. – №4 (74). – С. 87-94.
 4. Макконнелл К. Р. Экономикс / Р. К. Макконнелл, С. Л. Брю // Рынок / упоряд., авт. вст. ст. А. А. Чухно. – К. : Україна, 1995. – С. 352-445.
 5. Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл // Рынок / упоряд., авт. вст. ст. А. А. Чухно. – К. : Україна, 1995. – С. 192-217.
 6. Самуэльсон П. А. Экономикс / П. А. Самуэльсон // Рынок / упоряд., авт. вст. ст. А. А. Чухно. – К. : Україна, 1995. – 448 с. – С. 278-322.
 7. Ставицький А. В. Ефективність монетарного трансмісійного механізму / А. В. Ставицький // Фінанси України. – 2010. – №7. – С. 50-57.
 8. Статистичний щорічник України за 2005 рік / [заг. ред.: О. Г. Осауленко]. – К.: Консультант, 2006. – 575 с.
 9. Статистичний щорічник України за 2011 рік / [заг. ред.: О. Г. Осауленко]. – К.: Август-Трейд, 2012. – 558 с.
 10. Україна у цифрах у 2015 році : статистичний збірник / заг. ред.: І. М. Жук ; Державна служба статистики України. – К. : Консультант, 2016. – 240 с.
 11. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12 січня 2015 р. №5/2015. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.74;JELE58
Заблоцький М. Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 130-137.

Літер.: 8


Розглянуто питання стабілізації валютного курсу методом регулювання макроекономічної рівноваги. Відзначено, що валютний курс є результуючою ціновою змінною співвідношення фізичних обсягів експортно-імпортного обміну. Розкрито взаємозв’язок натуральної і грошової форми головної тотожності національних рахунків і формування ціни одиниці продукту (товару) на товарному ринку та курсу одиниці валюти (гривні) на валютному сегменті фінансового ринку. Здійснено оцінку рахунку руху капіталу і рахунку поточних операцій платіжного балансу України. Обґрунтовано модель рівноваги пропозиції валюти і попиту на гривню та попиту на валюту і пропозицію гривні. Запропоновано розраховувати коефіцієнти пропозиції валюти і попиту на валюту, які за рівнем більше чи менше одиниці вказуватимуть на тенденції девальвації чи ревальвації валюти (гривні) і напрями валютної політики регуляторів (НБУ та уряду України) щодо стабілізації її курсу. Рекомендовано регулювання макроекономічної рівноваги і стабілізації валютного курсу здійснювати активізацією фінансових і реальних інвестицій для прискорених темпів виробництва фізичного обсягу продукту, його експорту та оптимізації імпорту. 
гроші, валюта, платіжний баланс, рахунок руху капіталу, поточний рахунок, чистий експорт Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кислий О. С. Принципи управління обслуговуванням корпоративних клієнтів / О. С. Кислий // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 95-100. 

Розглянуто проблемні питання обґрунтування принципів корпоративного управління в умовах фінансової глобалізації, особливості обслуговування корпоративних клієнтів. Проаналізовано сучасний стан з реалізацією принципів корпоративного управління в Україні та визначено шляхи створення розвиненого інституційного середовища з метою забезпечення реалізації національних принципів обслуговування корпоративних клієнтів. 
корпоративне управління, принципи, регулювання, акціонерні товариства Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.76:338.246.025.2
Заблоцький М. Б. Балансова фінансово-ринкова регулятивна система: механізм синхронізації трендів грошової пропозиції і натурального продукту / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 132-147.

Літер.: 15


Поставлено питання оцінки традиційної фінансово-ринкової регулятивної системи за концепцією Дж. М. Кейнса, в основу якої покладено зростання сукупного попиту задля пожвавлення споживання і піднесення інвестиційної активності. На основі моделей фінансового і товарного ринків доведено, що зростання сукупного попиту у формі грошової пропозиції неминуче викликатиме зростання навіть у короткостроковому періоді. Зазначено, що ключовими факторами на фінансовому ринку є кількість фінансового капіталу, на товарному – кількість натурального продукту і суми грошей для їх обігу, а результуючими – оборотність грошей і ціни на обох ринках. Підкреслено, що причиною зростання інфляції і появи фінансових криз є асинхронний рух трендів фінансового капіталу, натурального продукту і грошової пропозиції на користь останньої. Запропоновано і обґрунтовано сутність балансової регулятивної системи, в основі якої є регулювання синхронного руху обсягів грошової пропозиції і натурального продукту. Представлено модель взаємозв’язку трендів натурального продукту і ціни одиниці продукту з нормами нагромадження і споживання при розподілі національного доходу та їх регулювання з боку НБУ та уряду України щодо становлення балансової рівноваги ринків і економіки. 
вільні кошти, інвестиції, натуральний продукт, національний дохід, система регулювання, балансова рівновага, норма нагромадження, норма споживання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.76:338.246.025.2
Заблоцький М. Б. Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2014. – №4(74). – С. 87-94.

Літер.: 10


Зроблено акцент на проблемі тривалого депресивного стану економіки України і її регіонів. Узагальнено досвід дослідження і виявлення причин розбалансованості економіки класиками економічної теорії і дослідження українських учених щодо пошуку шляхів стабілізації економіки в Україні. Запропоновано застосувати модель економічної системи як кількісні співвідношення обсягів натурального продукту і його ціни та грошей і їх оборотності для регулювання і стабілізації національного доходу і національних витрат через зростання граничного продукту задіяних у виробництво праці і капіталу. Обґрунтовано умови «золотого правила» як співвідношення індексів продуктивності, доходів і витрат, дотримання яких забезпечить рівновагу і стабільність ринків, регіонів і економіки загалом. Висвітлено взаємозв’язок коливань в економіці з недотриманням умов «золотого правила». Підкреслено необхідність застосувати регулятивні засоби з врахуванням ефектів продуктово-цінової дихотомії. 
кількість натурального продукту, ціна продукту, кількість грошей, оборотність грошей, національний дохід, національні витрати, розбалансованість економіки, продуктивність праці і капіталу, рівновага економіки 


Веб-майстер П. Попадюк