Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.037

УДК 314.7:332.112(477.8); JEL С18, I20, O15
Семів Л. К. Методичний підхід до оцінки середовища освітньої міграції населення Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 37-48. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-4.
Літер.: 4

АвториСемів Любов Казимирівна

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: semivlk@rambler.ru, semivlubov@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано роль і значення середовища освітньої міграції в активізації міграційних переміщень населення. Визначено його головні складові, окреслено їхні особливості. Запропоновано індикатори (показники) та визначено умови формування середовища освітньої міграції населення. Оцінено рівень сформованості середовища освітньої міграції в областях Карпатського регіону. Доведено, що «свобода руху знань» мотивує студентську молодь, викладачів і дослідників поєднувати освітню та дослідницьку діяльність з майбутнім працевлаштуванням за кордоном. Представлено процеси освітньої міграції у формі здобуття транскордонної освіти та академічної мобільності. Визначено поняття середовища освітньої міграції та охарактеризовано п’ять основних компонент його формування. Наведено перелік показників, які розробляє українська статистика, для кількісного представлення кожної складової середовища освітньої міграції. На основі методу багатовимірного (кластерного) аналізу розраховано регіональний індекс формування середовища освітньої міграції. Використання цього методу дає можливість перейти від оцінки середовища освітньої міграції за 28 показниками до побудови одного синтетичного показника. Отримані результати інтерпретовані за укрупненими групами показників та інтегральним показником. Застосування методичного підходу дозволяє бачити місце регіону за важливими параметрами розвитку середовища освітньої міграції населення, оцінити привабливість, можливості та загрози формування цього середовища в регіональному вимірі.

Ключові слова:

міграція, освітня міграція, середовище, показники, інтегральний індекс, регіон, Карпатський регіон

Посилання

    
  1. Гнатюк Т. О. Освітня міграція з України: сучасні тенденції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент: зб. наук. пр. 2018. Вип. 33. С. 85-89. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/33-2018/13.pdf
  2. New rules to attraction EU students, researchers and interns to the EU. European Parliament: Website. 2016.URL: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news#room/20160504IPR25749/new#rules#to#attract#non#eu#students#researchers#and#interns#to#the#eu
  3. Гринькевич О. С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та напрями державного регулювання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2013. Вип. 3(101). С. 254-264.
  4. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа / пер. с польск. М.: Статистика, 1980. 151 с.


Веб-майстер П. Попадюк