Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2010 рік №1 (55)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Грішнова О. А. Динаміка змін соціально-трудових відносин під впливом глобалізаційних тенденцій / О. А. Грішнова, А. С. Пасєка // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 7-14. 

Висвітлено головні тенденції впливу глобалізації на розвиток соціально-трудової сфери та формування людського капіталу. Проаналізовано змістовний компонент глобалізаційних процесів, переваги та недоліки глобалізації соціально-трудових відносин, вплив тенденцій глобального економічного простору на принципи організації праці. Показано роль транснаціоналізації у забезпеченні зайнятості населення та її вплив на продуктивність праці. Висвітлено динаміку зростання продуктивності праці та зменшення бідності працюючого населення. Охарактеризовано відмінності у витратах на оплату праці за регіонами світу. Виокремлено головні тенденції розвитку ринку праці. 
глобалізація, соціально-трудові відносини, продуктивність праці, міжнародна міграція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мельник М. І. Інститут соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах: цілі та інструменти стимулювання / М. І. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 15-23. 

Запропоновано принципи та критерії формування інституту соціально орієнтованого бізнес-середовища; узагальнено загрози соціально-економічного характеру в результаті трансплантації норм інституту соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах; проаналізовано основні тенденції та чинники розвитку соціального партнерства в Україні; розроблено цільову модель формування соціально орієнтованого бізнес-середовища, яка розкриває механізми інституціалізації норм соціально відповідальної поведінки бізнесу, задоволення соціальних потреб суспільства, забезпечення соціальної згуртованості бізнесу, підвищення іміджу соціально відповідальних суб’єктів бізнесу та реалізації організаційно-економічних інструментів стимулювання соціально відповідальної поведінки вітчизняних суб’єктів підприємництва. 
соціально орієнтоване бізнес-середовище, соціальна відповідальність бізнесу, соціальна згуртованість бізнесу, соціальне партнерство, соціальний маркетинг, державно-приватне партнерство 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Стеченко Д. М. Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 24-31. 

Запропоновано багаторівневу модель формування стратегії еколого-економічного розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи. На першому рівні обґрунтовується місце рекреаційно-туристичної сфери в економіці регіону. Узагальнено визначення терміна «стратегія», надано авторське тлумачення. Побудовано «дерево цілей» стратегії еколого-економічного розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи. Проведено ранжування стратегічних цілей для різних типів адміністративних районів Чернігівської області. 
стратегія еколого-економічного розвитку, регіональна рекреаційно-туристична система, ранжування, стратегічні цілі Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козловський С. В. Методичні основи розробки системи індикативного планування в регіоні / С. В. Козловський // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 32-38. 

Проведено теоретичне дослідження характеристики системи індикативного планування в регіоні. Запропоновано етапи розробки індикативного плану розвитку регіону. Досліджена схему взаємозв’язку об’єктів, завдань і методів індикативного планування розвитку регіону. Розроблено технологію і методи формування індикативного плану розвитку регіону. 
індикативний план, економічні системи, регіон, стійкість 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бутко М. П. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 39-47. 

Поглиблено методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності на мезорівні. Поряд з відомими методологічними принципами оцінки інвестиційних процесів на регіональному рівні розглянуто принципи загальноекономічного і специфічного характеру, надано їх характеристику. Обґрунтовано та апробовано авторську методику визначення ефективності використання інвестиційного потенціалу. Запропоновано методи розрахунку інвестиційної активності регіональних господарських систем та використання їх інвестиційного потенціалу. Здійснено групування регіонів України за індексом інвестиційної активності та індексом використання інвестиційного потенціалу. 
ефективність, оцінка, принципи, інвестиційний потенціал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Герасимчук З. В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України / З. В. Герасимчук, Н. С. Куцай // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 48-52. 

Неспроможність країни здійснити структурну перебудову національної економіки відповідно до вимог нової технологічної парадигми чи зволікання проведення таких структурних змін не просто гальмує її розвиток, а й призводить до економічної кризи регіону. Саме тому формування механізму становлення інноваційного потенціалу на регіональному рівні є важливим та актуальним. Цінність проведеного дослідження зумовлена потребою більш ґрунтовного розкриття цілісного комплексу взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих заходів щодо управління інноваційним потенціалом регіону. Зроблені висновки можуть бути корисними для розуміння формування механізму становлення інноваційного потенціалу регіону. 
потенціал, інноваційний потенціал регіону, інноваційна модель регіону Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Князь С. В. Оцінювання систем трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / С. В. Князь // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 53-62. 

Розглядається сутність поняття «система трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівного підприємства», виділяються її функції (інформаційно-комунікаційна функція, функція узгодження інтересів суб’єктів трансферних відносин, функція раціонального використання інноваційного потенціалу суб’єктів трансферних відносин і логістична функція), а також розкриваються особливості оцінювання цієї системи у розрізі показників фінансової стійкості і прибутковості інвестицій, спрямованих на розвиток інноваційної діяльності. Проведене дослідження спрямоване на розробку теоретичних основ і методико-прикладних рекомендацій із формування і реалізації трансферного потенціалу інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. 
трансфер, розвиток, інноваційна діяльність, оцінювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Землянкін А. І. Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу "освіта - наука - виробництво" в Україні / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 63-69. 

Вказано головні чинники, що стоять на перешкоді налагодженню взаємовигідних стосунків між науковими, освітніми організаціями і підприємствами реального сектора економіки. Запропоновано конкретні шляхи щодо усунення цих перешкод і стимулювання інтеграційних процесів як передумови інноваційного розвитку країни. 
наука, освіта, виробництво, інтеграційний процес 


Економіка підприємствРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Долішній Д. Б. Про перспективи електрозабезпечення підприємств нафтогазового комплексу Івано-Франківської області / Д. Б. Долішній // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 70-77. 

Висвітлено структуру нафтогазового і електроенергетичного комплексів Івано-Франківської області, умови роботи і можливості конкурентної боротьби на регіональному ринку постачання електроенергії між обленерго як регіональним природним монополістом з передачі та постачання електроенергії та незалежними постачальниками як постачальниками електроенергії за нерегульованими тарифами. Наведено етапи переходу до повномасштабного конкурентного ринку електричної енергії, що передбачає створення ринку двосторонніх договорів купівлі-продажу, біржі, балансуючого ринку і роздрібного ринку електричної енергії. Подано умови участі на цих ринках підприємств нафтогазового комплексу регіону. 
підприємства нафтогазового комплексу, електрична енергія, постачальник за регульованим тарифом, постачальник за нерегульованим тарифом, незалежний постачальник, оптовий ринок, ринок двосторонніх договорів, балансуючий ринок, біржовий ринок, регіональний ринок Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мельник О. Г. Етимологія та типологія систем діагностики діяльності підприємств / О. Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 78-85. 

Висвітлено результати досліджень характеристик, параметрів, проблем та результатів використання систем діагностики на машинобудівних підприємствах Львівщини. При цьому виявлено рівень комплексності та фундаментальності систем діагностики, що застосовуються на підприємствах; визначено пріоритетність спрямування діагностики; охарактеризовано джерела інформаційного забезпечення діагностики діяльності машинобудівних підприємств; визначено пріоритетність діагностичних функцій на підприємстві; охарактеризовано інструментарій, що використовується в діагностичних цілях; виокремлено ключові проблеми та результати використання діагностики на машинобудівних підприємствах тощо. 
діагностика, система, параметр, машинобудівне підприємство 


Регіональні проблеми природокористуванняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Жук П. В. Питання зближення інструментів еколого-економічного регулювання в контексті Карпатської конвенції / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 86-93. 

Розглядаються підходи до реалізації принципу «забруднювач платить» у країнах, що є сторонами Карпатської конвенції (ратифікована Україною у 2004 р.). Порівнюються механізми реалізації даного принципу охорони навколишнього природного середовища в Україні, інших країнах – учасниках Карпатської конвенції та країнах Європейського Союзу. Аналізуються розміри екологічних зборів, що застосовуються в Україні, у співставленні з розмірами екологічних податків та зборів у інших країнах. Прогнозуються тенденції подальшого розвитку екологічного оподаткування та пропонуються напрямки його вдосконалення в Україні з урахуванням світових тенденцій та практики Європейського Союзу. 
Карпатська конвенція, охорона навколишнього природного середовища, екологічні збори, екологічні податки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бабкевич У. П. Національна лісова політика України в контексті Кіотського протоколу / У. П. Бабкевич // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 94-98. 

Розглянуто суть Кіотського протоколу. Коротко охарактеризовано розвиток лісового господарства України. Висвітлено доцільність стимулювання поглинання вуглекислого газу та впровадження еластичних механізмів Кіотського протоколу. Досліджено ступінь залучення проектів спільного впровадження і торгівлі квотами на викиди парникових газів у лісовому господарстві. Наведені основні невідповідності національної лісової політики вимогам Кіотського протоколу. Наголошено на важливості залучення лісового господарства до боротьби зі зміною клімату. 
Кіотський протокол, стимулювання поглинання вуглекислого газу, торгівля квотами, проекти спільного впровадження 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Полінський О. М. Факторний аналіз прибутків комерційних банків / О. М. Полінський // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 99-106. 

Запропоновані нові моделі факторного аналізу процентних прибутків і процентних витрат комерційних банків. Мета аналізу – виявлення потенційних резервів зростання прибутковості банківської діяльності. На підґрунті кількісної оцінки взаємопов’язаних параметрів, що роблять вирішальний вплив на розмір доходів, менеджмент банку забезпечується інструментарієм, який дозволяє приймати оптимальні рішення з максимізації вартості конкретної банківської установи. Дані методики аналізу процентних витрат слід використовувати для аналізу витрат за депозитами фізичних і юридичних осіб, процентних витрат за цінними паперами, що розповсюдив банк. 
аналіз, прибуток, резерви, відсотки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Піхоцький В. Ф. Державне забезпечення соціальних потреб регіонів / В. Ф. Піхоцький // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 107-114. 

Розглянуто проблеми формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів, проведено аналіз системи організації міжбюджетних відносин в Україні, аналіз стану надання з державного бюджету України міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам Львівської та Тернопільської областей у 2006-2008 рр., запровадження у 2007 р. нового виду міжбюджетного трансферту – додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості регіонів, висвітлено наявні проблеми на прикладі Львівської і Тернопільської областей. Досліджено, що збільшення обсягів трансфертів у доходах та видатках місцевих бюджетів свідчить про централізацію бюджетної політики та зростання впливу центральних органів влади на управління фінансовими потоками в регіонах, що не дозволяє органам місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних ресурсів, внесено пропозиції щодо їх удосконалення та ролі системи державного фінансового контролю у забезпеченні ефективності використання коштів. 
бюджетна система, міжбюджетні відносини, трансферти, дотаційність регіонів, збалансованість бюджетів, децентралізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пшик Б. І. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики та посилення її ролі у розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 115-122. 

Аналізуються проблеми амортизаційної політики в Україні та її ролі у формуванні інвестиційного потенціалу підприємств та створенні фінансової бази для оновлення основних фондів. Запропоновано комплексну модель реформування державної амортизаційної політики, спрямовану на активізацію інвестиційного потенціалу держави на основі здійснення відповідних регулятивних заходів. Значну увагу приділено питанням посилення ролі амортизаційної політики в процесах розвитку фінансово-кредитних відносин на базі відокремленого зберігання коштів поточного та стратегічного використання, а також формування особливого сектора фондового ринку – ринку коштів амортизаційних фондів, що дає змогу активізувати інвестиційні процеси в країні. 
амортизація, амортизаційна політика, інвестиційний процес, об’єднані амортизаційні фонди, основні фонди 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Куценко В. І. Освітня міграція: соціально-економічні та професійні аспекти / В. І. Куценко, Н. П. Руденко // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 123-130. 

Розкрито головні соціально-економічні та професійні аспекти освітньої міграції в сучасному світі. Означено вплив освітнього рівня робочої сили на головні макроекономічні показники країни, особливості міграційної політики у сфері освіти розвинених країн світу та України. Проаналізовано структуру іноземних студентів у вищих навчальних закладах України за країнами їх походження, структуру підготовки фахівців із зарубіжних країн у розрізі регіонів України та за галузями наук. Визначено головні переваги та можливі негативні наслідки залучення освітніх мігрантів на національні ринки праці. 
освітня міграція, іноземні студенти, освітній рівень, міграційна політика у сфері освіти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Семів Л. К. Регіональні особливості освітньої міграції / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 131-140. 

В умовах глобалізації зростає роль освітньої міграції як важливої, інтелектуальної за змістом форми міграційних переміщень населення. В Україні левова частка освітньої міграції здійснюється в межах країни, має специфічні прояви на регіональному та міжрегіональному рівнях. Оцінка обсягів регіональних та міжрегіональних освітніх міграцій здійснена за допомогою статистичних показників (кількість приїжджих студентів денної форми навчання, які мають потребу у поселенні в гуртожитки; частка сільської молоді в загальній кількості осіб, які зараховані до вищих навчальних закладів (ВНЗ); кількість відокремлених структурних підрозділів головних ВНЗ у регіонах; кількість іноземних студентів, залучених на навчання). Проведений аналіз показав активну роль регіональної та міжрегіональної освітньої міграції у формуванні контингенту ВНЗ в усіх регіонах, а передусім у великих обласних центрах. За результатами експертного опитування оцінено міграційні настрої представників інтелектуальної еліти Західного регіону України. Зроблено пропозиції щодо державного регулювання освітніх міграцій освітян та науковців. 
освітня міграція, студенти, викладачі, регіон, регіональні особливості, оцінка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Позняк О. В. Особливості розвитку міграційних процесів у регіонах України / О. В. Позняк // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 141-147. 

Представлено комплексне міграційне районування України. Проаналізовано головні тенденції міграційних процесів у виділених за допомогою кластерного аналізу міграційних районах. Виявлено головний напрямок зміни основних міграційних показників у географічному просторі України. Пояснено особливості міграційної ситуації в столиці та прилеглих до неї районах. Зроблено висновок про поступове зменшення міжтериторіальних відмінностей міграційної ситуації. Визначено основні завдання держави у сфері міграційної політики, окреслено першочергові питання регулювання міграційних процесів відповідно до регіональних особливостей їх розвитку. 
міграційні процеси, міграційне районування України, метод кластерного аналізу, міграційна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Прибиткова І. М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України / І. М. Прибиткова // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 148-155. 

Аналізується вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України. Визначено характерні риси трудових мігрантів як окремої соціально-професійної групи. Відображено колективний соціально-демографічний портрет зарубіжних трудових мігрантів; представлено оцінки українцями наслідків світової фінансово-економічної кризи; вказано стратегії виживання в умовах кризи; проаналізовано особливості працевлаштування мігрантів та причини їх повернення на батьківщину; наведено самооцінку рівня матеріального добробуту сім’ї та статусних позицій у соціальній ієрархії. Доведено необхідність вивчення досвіду трудових мігрантів на зарубіжних ринках праці. 
зарубіжна трудова міграція, світова фінансово-економічна криза, трудові мігранти, соціально-демографічний портрет мігрантів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Лапшина І. А. Міжнародна трудова міграція і соціальний капітал України / І. А. Лапшина // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 156-162. 

Розглядається проблема впливу міжнародної трудової міграції на формування соціального капіталу країни. Обґрунтовано необхідність дослідження проблеми соціального капіталу в українській науці та створення відповідного напрямку економічної теорії. На прикладі розвитку Силіконової Долини у США показано результати впливу соціального капіталу на підприємництво та генерування інноваційних ідей. Оцінено вплив соціального капіталу на безпеку людини в суспільстві. Наголошено на важливості ролі державної політики у формуванні соціального капіталу країни. В руслі гіпотези «пересаджування» людей показано, як міжнародна міграція знижує їх соціальну вкоріненість. 
соціальний капітал, міжнародна трудова міграція, довірчі стосунки, соціальна вкоріненість Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бідак В. Я. Ризики формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Львівської області) / В. Я. Бідак, М. М. Гладченко // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 163-171. 

Досліджено складові формування інституту соціального захисту населення, зокрема в регіональному вимірі. Проаналізовано низку ризиків, що перешкоджають належному функціонуванню цього інституту. Висвітлено чинники, які істотно знижують ефективність національної і регіональної політики соціального захисту в умовах фінансово-економічної кризи при акумуляції соціальних ризиків. Пропонується врахування особливостей соціально-економічного розвитку регіону в ув’язуванні з поліструктурністю його соціального середовища, диференціацією населення за його доходами при розробці соціально-захисних програм (на прикладі гірських районів Львівської області). 
система соціального захисту населення, інститут соціального захисту населення, ризики формування інституту соціального захисту населення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бендасюк О. О. Особливості розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки / О. О. Бендасюк // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 172-177. 

З’ясовано особливості розвитку трудового потенціалу регіонів України в умовах фінансово-економічної кризи та переходу до інноваційної моделі економіки; конкретизовано сучасні риси міграційної та інтелектуальної складових трудового потенціалу. 
інноваційна модель економіки, міграційна та інтелектуальна складові трудового потенціалу, трудовий потенціал 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Kuzmisinova V. Enterprises as actors of regional competitiveness in the environment of Slovakia [Підприємницькі суб’єкти як дійові особи регіональної конкурентоспроможності в умовах Словаччини] / V. Kuzmisinova // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2010. – №1(55). – P. 178-186. 

Європейський Союз розглядає регіони як основні одиниці реалізації своїх стратегічних намірів, спрямованих на забезпечення допустимого зростання та підвищення життєвого рівня його населення. Та оскільки в умовах регіонів визначним реалізатором наведених стратегічних цілей є підприємницькі суб’єкти, то в останній час нагальною стає потреба дослідження підприємства як учасника регіонального розвитку та регіональної конкурентоспроможності. У зв’язку з наведеним аналізуються підприємницькі суб’єкти як творці регіональної конкурентоспроможності з точки зору їх внесків до регіональної продукції (ПДВ) та регіональної зайнятості у вісьмох регіонах Словаччини (СР). При аналізі підприємницьких одиниць у регіонах СР та їх значення для регіонального розвитку використані основні статистичні методи: елементарні (дескриптивні), статистичні характеристики, індексовий аналіз та кореляційний аналіз. За оцінкою екстенсивного показника – кількості підприємницьких одиниць у регіонах СР – дескриптивними статистичними характеристиками в компоненті фізичних осіб була ідентифікована конвергентна тенденція, а в компоненті юридичних осіб – дивергентна тенденція. В обох компонентах у всіх регіонах ідентифіковане зростання. При аналізі частки підприємств як творців ПДВ був використаний інтенсивний показник – індекс регіональної підприємницької продуктивності (ІРПП) – як співвідношення регіонального ПДВ та регіональної кількості підприємств. У всіх регіонах в досліджуваний період ІРПП зріс і була ідентифікована дивергентна тенденція. Для глибшого аналізу був використаний коефіцієнт залежності Пірсона. В усіх регіонах було встановлено тісну залежність між кількістю підприємницьких одиниць у регіонах СР та регіональним ПДВ. При аналізі частки підприємств у творенні зайнятості була встановлена позитивна залежність між кількістю підприємницьких одиниць і кількістю зайнятих тільки у двох регіонах (БСК і ТТСК). В решті регіонів (ТНСК, НКС, ЖКС, ПСК і КСК) наявна негативна залежність, тобто із зростанням кількості підприємницьких одиниць знижується кількість зайнятих. Ця тенденція стосується також СР (коефіцієнт Пірсона –0,876). Частка підприємств у загальній зайнятості в регіонах становить приблизно 60%. На основі одержаних результатів регіони СР було розподілено на дві групи: а) регіони, які досягають результатів вище середнього (БСК, ТТСК, ЖСК, КСК), а таким чином і вищої конкурентоспроможності; б) регіони, які досягають результатів нижчих середнього, внаслідок чого їх конкурентоспроможність є нижчою. У висновках рекомендується регіональному менеджменту трансформувати регіони на «регіони, що вчаться», в яких всі регіональні учасники творять та реалізують стратегію розвитку, засновану на використанні знань. 
підприємницькі суб'єкти, регіональна конкурентоспроможність, конвергенція, дивергенція, показники економічної продуктивності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Сухаревич В. Т. Діяльність банків на ринку лізингу Польщі: уроки для України / В. Т. Сухаревич // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 187-195. 

Досліджуються процес становлення та сучасний стан розвитку ринку лізингу в Польщі. Визначається роль банківських установ у цьому процесі. Виділяються проблеми, що стримують вітчизняні банки в бажанні активно стимулювати ринок лізингу в Україні, та пропонуються шляхи їх вирішення. 
лізинг, лізингова компанія, ринок лізингу, банк, фінансування, стимулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ 

Розглянуто вплив економічної кризи на міжнародну трудову міграцію молдавського населення. Проаналізовано сучасні тенденції скорочення чисельності трудових мігрантів, його головні причини, наслідки міграційної політики країн призначення молдавських трудових мігрантів. Вказано роль грошових переказів від молдавських трудових мігрантів в економіці країни, їх вплив на бідність і соціальну структуру Молдови. З урахуванням погіршення ситуації на ринку праці в Республіці Молдова визначено можливі дії людей у випадку втрати роботи, в т.ч. намір мати чи почати власний бізнес у колишніх трудових мігрантів. 
економічна криза, міжнародна трудова міграція, грошові перекази, ринок праці Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ 

Аналізуються історичні передумови міграції сільського населення Білорусі. Обґрунтовано тенденції міграційних процесів у країні в контексті теорії «міграційних переходів». Виділено стадії переходів у Білорусі. Детально досліджено динаміку, об’єми та структуру міграції населення в сільській місцевості Білорусі, окреслено характерні особливості зовнішньої міграції. Проведено мезорегіональний аналіз міграційного руху сільського населення. Виокремлено три групи районів з найбільшою інтенсивністю вибуття. Відзначено головні тенденції міграційних процесів на мікрогеографічному рівні. 
сільське населення, структура міграції, теорія «міграційних переходів», інтенсивність вибуття населення 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Чухрай Н. І. Досвід підвищення якості послуг органів місцевого самоврядування українських міст / Н. І. Чухрай, Н. Ю. Глинський // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 209-216. 

Розглянуто досвід українських органів місцевої влади у підвищенні якості адміністративних та управлінських послуг, що надаються населенню та бізнесу. Зокрема, проаналізовано методики, які найширше використовуються в Україні, а саме: стратегічне планування, програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів, впровадження систем управління якістю надання послуг виконавчими органами міських рад. 
орган місцевого самоврядування, якість послуг, система управління якістю, стратегічне управління, формування бюджету Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Тарасюк М. В. Організація інформаційних потоків контролінгу в управлінні торговельними мережами / М. В. Тарасюк // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 217-223. 

Запропоновано трирівневий підхід до деталізації інформаційних потоків, розглянуто основні методи аналізу інформаційних потоків та обґрунтовано механізм організації інформаційних потоків контролінгу в управлінні торговельними мережами та оптимізації інформаційних потоків суб’єкта мережевого торговельного підприємництва в цілому. 
контролінг, торговельна мережа, система інформаційного забезпечення, інформаційні потоки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садула Л. М. Зовнішня торгівля західноукраїнських областей / Л. М. Садула // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 224-231. 

Досліджується зовнішня торгівля західноукраїнських областей у 1996-2007 pp., її місце в зовнішній торгівлі України. На основі статистичних даних здійснено аналіз географічної та товарної структури зовнішньої торгівлі товарами та послугами областей Західної України. Проводиться порівняння показників зовнішньої торгівлі західноукраїнських областей із найбільшими за часткою у зовнішній торгівлі України регіонами: Київ, Донецька та Дніпропетровська області. Визначено динаміку розвитку зовнішньої торгівлі областей Західної України. Встановлено частку ЄС і СНД у експорті та імпорті товарів областей Західного регіону України. 
експорт, імпорт, ЄС, СНД Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Карпова Я. Ю. Маркетинговий аналіз ефективності функціонування товарного ринку хлібних продуктів у Львівській області / Я. Ю. Карпова // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 232-239. 

Запропоновано нові підходи щодо оцінки ефективності функціонування товарних ринків (на прикладі ринку хлібних продуктів у Львівській області) на основі балансового методу та розрахунку показників концентрації. При аналізі формування і функціонування структури ринку хлібних продуктів у Львівській області було взято до уваги основні критерії, які визначають тип товарного ринку, а саме: кількість виробників, їхню ринкову частку, характер продукту, особливості контролю за цінами з боку держави. Обґрунтовано висновок щодо рівня конкуренції на ринку та визначення бар’єрів входу на ринок іншими суб’єктами підприємницької діяльності. 
ринкова частка, ринкові бар’єри, показники концентрації, ринкова структура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Румянцева Г. І. До питання ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку / Г. І. Румянцева // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 240-247. 

Розкрито теоретичні засади функціонування територій пріоритетного розвитку (ТПР) як різновиду спеціальних економічних зон з притаманним їм преференційним режимом. Проаналізовано практику інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання ТПР у Волинській області. На основі оцінки соціально-економічної ефективності функціонування створеної у Волинській області території пріоритетного розвитку обґрунтовано роль ТПР у розвитку економіки регіону та подоланні проблем, пов’язаних з необхідністю структурної перебудови економіки проблемних шахтарських регіонів. Обґрунтовано пропозицію щодо доцільності продовження практики створення територій пріоритетного розвитку в окремих регіонах України. 
преференційний режим, спеціальна економічна зона, територія пріоритетного розвитку 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Яворський М. С. Міжнародна науково-практична конференція "Навколишнє середовище, будівництво, енергія - потреба розвитку, шанси ринку в Україні" / М. С. Яворський, О. В. Муха // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 248-250.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз М. А. Капіталізація регіональних активів / М. А. Козоріз, Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 251-253.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення / Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 254-255.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ювілей академіка НАН України Елли Марленівни Лібанової // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 256-257.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Професору С.І. Юрію - 60 років // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 258-258.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Вітаємо лауреатів Премії Верховної Ради України молодим ученим // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 259-259.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк