Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.01.107

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 37: 351.851: 332.05
Шевчук А. В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем / А. В. Шевчук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 107-113.
Літер.: 6

Автори

Анотація

Сформульовано основні проблемні аспекти реалізації чинних в Україні стандартів освіти як важливих нормативно-правових інструментів розвитку регіональних освітніх систем. Охарактеризовано регламентовані напрями дії стандартів освіти в Україні за традиційним підходом та на основі цього визначено інноваційні вектори їх змін. Систематизовано ключові напрями інноватизації стандартів освіти залежно від їх предметної спрямованості.

Ключові слова:

регіональні освітні системи, стандартизація, стандарти освіти, інноваційні стандарти освіти

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Хомуляк Т. І. Критичний погляд на уніфікацію національної облікової системи згідно з вимогами міжнародних стандартів / Т. І. Хомуляк // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 116-121. 

Описано труднощі запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у світовому масштабі та України зокрема. Виділено проблемні моменти, які виникають при розгляді національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Такі невідповідності розглянуто з погляду загальних вимог до складання звітності, структури інформації та підходів до оцінки статей, обмеженості облікових підходів і вимог до розкриття даних. Проаналізувавши з критичної точки зору розбіжності, що мають місце між МСФЗ і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), запропоновано шляхи їх усунення з метою приведення національної облікової системи до міжнародних вимог. 
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, стандартизація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.1: [37.07:005.33]: 378.1
Дмитрів А. Я. Інструменти оцінки престижності вищого навчального закладу (на прикладі дослідження ВНЗ Львівського регіону) / А. Я. Дмитрів, С. В. Корягіна // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 180-187.

Літер.: 7


Здійснено оцінку місця фактора престижності вищого навчального закладу в процесі прийняття абітурієнтом рішення про його вибір. Запропоновано метод оцінки престижності ВНЗ на основі оцінок респондентів. Досліджено причинно-наслідкові зв’язки між вартістю навчання та набором на перший курс як основу для оцінки престижності напрямів підготовки. Обґрунтовано важливість оцінки престижності для розробки маркетингової концепції розвитку ринку послуг вищої освіти. 
вища освіта, вищий навчальний заклад, престиж, маркетингові дослідження, опитування, вартість навчання, маркетингова концепція 


Веб-майстер П. Попадюк