Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.01.111

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336:[338.45:61](477.83)
Музика І. С. Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров’я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 111-120.
Літер.: 5

Автори

Анотація

Здійснено аналіз стану бюджетного забезпечення та означено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я на прикладі Львівської області. Досліджено стан та тенденції видатків за функціональною та економічною класифікацію видатків бюджету. Проаналізовано мережу закладів охорони здоров’я та їх ліжкову мережу. Визначено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я.

Ключові слова:

видатки бюджету, галузь охорони здоров’я, фінансування галузі, місцеві бюджети

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:330.131(477.8)
Музика І. С. Особливості кредитного забезпечення розвитку Карпатського регіону України / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 24-32.

Літер.: 3


Здійснено аналіз стану та тенденцій кредитного забезпечення областей Карпатського макрорегіону. Визначено динаміку показників, які характеризують ресурсну базу комерційних банків регіону загалом та в розрізі областей, які входять до його складу. Визначено основні проблеми забезпечення регіону банківськими кредитними ресурсами. 
макрорегіон, банківська система, банки, ресурсна база, кредитне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:352 (477.83)
Возняк Г. В. Особливості формування місцевих бюджетів у контексті забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 96-105.

Літер.: 9


Проаналізовано сучасні тенденції формування місцевих бюджетів на прикладі Львівської області. Досліджено склад та структуру власних фінансових ресурсів зведеного бюджету області. Визначено особливості забезпечення місцевих бюджетів Львівської області власними доходами. Виокремлено проблеми формування місцевих бюджетів Львівської області та запропоновано можливі напрями вдосконалення процесів нарощення власної дохідної бази. 
місцеві бюджети, фінансова спроможність, органи місцевого самоврядування, доходи бюджету Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.1:352
Волохова І. С. Розподіл видаткових повноважень між рівнями влади: концептуальні підходи до реформування / І. С. Волохова // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 98-105.

Літер.: 6


Досліджуються проблеми існуючої структури видаткових повноважень органів місцевого самоврядування України. Пропонуються концептуальні підходи до реформування розподілу видаткових повноважень між органами влади. Основні напрями реформування: підвищення ефективності витрачання місцевих та регіональних фінансових ресурсів; збільшення ступеня деволюції; максимально можливе залучення населення до процесу прийняття рішень щодо місцевих і регіональних справ. Автор доводить, що кількість зовнішніх споживачів, рівень значущості для країни і територій, а також можливість економії на масштабах виробництва визначають той рівень влади, який найефективніше здатний надавати суспільні блага населенню. 
суспільні блага, місцеве самоврядування, видаткові повноваження, місцеві бюджети, видатки, територіальні фінанси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Фурдичко Л. О. Сучасне становище системи охорони здоров'я України / Л. О. Фурдичко // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 187-193. 

Показано, що державна політика в сфері охорони здоров’я повинна гарантувати надання громадянам необхідного рівня лікувально-діагностичної, профілактичної і реабілітаційної допомоги на основі економічно виправданого поєднання бюджетного, страхового та інших видів фінансування. У процесі реформування галузі охорони здоров’я України пропонується створення такої національної системи медицини, інфраструктура якої відповідатиме потребам громадян в якісній медичній допомозі відповідних рівнів, у фінансуванні за рахунок коштів фондів соціального медичного страхування. 
галузь охорони здоров’я, фінансове забезпечення галузі медицини, загальнообов’язкове державне медичне страхування, рівень, якість медичної допомоги, страхова медицина, реформування системи галузі охорони здоров’я, здоров’я нації, добробут населення; медична допомога, медикаментозне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.83]:330.341.4:336.71
Шевчук Т. В. Удосконалення структури фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ / Т. В. Шевчук, І. І. Коркуна // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 104-110.

Літер.: 5


Проаналізовано організаційно-функціональну структуру діяльності Фондів фінансування будівництва житла (ФФБ). Розглянуто фінансово-правові відносини учасників ФФБ (довірителів, управителів, забудовників). Удосконалено механізм функціонування ФФБ шляхом коригування системи договорів, прав та обов’язків учасників фонду за цими договорами. 
житлове будівництво, фонд фінансування будівництва, довірителі, управителі, забудовники Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71(477.83)
Волкова О. К. Реструктуризація банківського сектора Львівської області / О. К. Волкова // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 182-187.

Літер.: 10


Досліджено динаміку розвитку банківського сектора Львівської області у посткризовий період. Проаналізовано структурні перетворення банківських систем у регіоні. Розглянуто особливості функціонування банків Львівщини, динаміку їх чисельності, насиченість регіону банківськими установами. 
банк, банківська мережа, відділення банку, реструктуризація, концентрація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.567.28:336
Козоріз М. А. Фінансові ресурси домашніх господарств: проблеми формування і використання / М. А. Козоріз, Л. В. Ключник // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 94-103.

Літер.: 5


Висвітлені проблеми розвитку домашніх господарств в Україні, визначені особливості формування фінансових відносин домогосподарств з іншими суб’єктами ринкової економіки. Основна увага приділена дослідженню джерел формування фінансових ресурсів домашніх господарств та обґрунтуванню напрямів підвищення ефективності їх використання з позицій інтересів власників і національної економіки загалом. 
фінансові ресурси, домашні господарства, доходи, витрати, заощадження Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:61]:330.59:332.1
Бачинська М. В. Аналіз та прогноз чисельності осіб похилого віку в контексті розвитку геріатричної допомоги населенню регіону / М. В. Бачинська // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 129-135.

Літер.: 9


Розглядається актуальна проблема сьогодення – старіння населення та необхідність пошуку шляхів вирішення проблем з підвищення якості життя населення літнього віку. Проаналізовано чисельність осіб похилого віку у Львівській області, а також прогноз населення Львівщини літнього віку до 2030 р. із застосуванням методу пересуву віку, який підтверджує необхідність розвитку геріатричної допомоги, оскільки прогнозована чисельність осіб похилого віку в регіоні зростатиме ще до 2026 р. із максимальними темпами зростання у 2016-2022 рр. Запропоновано орієнтири розвитку системи геріатричної допомоги Львівської області відповідно до потреб населення та необхідність підвищення якості геріатричних послуг, які повинні здійснюватись із врахуванням ступеня задоволеності населення геріатричними послугами, діяльністю суб’єктів геріатричної допомоги. 
старіння населення, якість життя, організація системи геріатричної допомоги, геріатрична послуга, особи похилого віку, прогнозування населення, програмно-цільовий метод 


Веб-майстер П. Попадюк