Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2015.01.087

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.14:354:332
Беновська Л. Я. Проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетно-податкової децентралізації / Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 87-95.
Літер.: 11

Автори

Анотація

Виділено основні проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів. До найактуальніших з них належать: недостатні обсяги фінансових ресурсів місцевих бюджетів; існування значної невідповідності між загальним економічним розвитком і збільшенням соціальних видатків бюджетів; неефективна структура видатків через послаблення інвестиційної складової; існування необґрунтованої мережі закладів і застарілих методичних підходів до фінансування видатків; загострення проблем касового обслуговування видатків бюджетів. Проаналізовано зміни у бюджетній політиці держави в напрямі забезпечення децентралізації фінансових ресурсів, що закріплені з 2015 р. у Бюджетному та Податковому кодексах та з’ясовано їх позитивні та негативні наслідки в контексті фінансування видаткової частини місцевих бюджетів. Акцентовано увагу на погіршенні структури видатків через скорочення надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів.

Ключові слова:

місцеві бюджети, фінансові ресурси, видатки, децентралізація, структура видатків

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Сторонянська І. З. Безпека банківського сектору регіону в умовах сучасних викликів / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 184-186.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.15:338.45:351(477.8)
Заблоцький М. Б. Децентралізація і регулювання рівноваги і стабілізації економіки регіону (на прикладі Львівської області) / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 56-63.

Літер.: 11


Розглядаються проблеми розбалансованості економіки регіонів України і методологічні підходи до становлення їх рівноваги, стабілізації і зростання. Обґрунтовано принципи децентралізації управління і регулювання рівноваги регіональної економіки органами місцевої влади на засадах функціонування ринкової економіки. В основі моделі рівноваги економіки і функцій основних регуляторів області представлено обласний попит на гроші й обласну пропозицію натурального продукту як ключові параметри рівняння збалансованої економіки. На прикладі Львівської області здійснено оцінку динаміки обсягів попиту на гроші і пропозиції натурального продукту та розрахунок реальних параметрів розбалансованої економіки області. Запропоновано організаційно-управлінські та фінансово-інвестиційні заходи стабілізації економіки. Представлено механізм зміни показників моделі в процесі зниження відсоткової ставки і зростання оборотності грошей і їх вплив на стабілізацію цін у процесі досягнення граничної норми накопичення інвестицій. 
децентралізація, регіональна економіка, попит на гроші, пропозиція натурального продукту, рівновага економіки, відсоткова ставка, оборотність грошей, норма накопичення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:332.122:330.3
Козоріз М. А. Стратегічні імперативи управління фінансами регіону / М. А. Козоріз, І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 192-204.

Літер.: 10


Обґрунтовано теоретичні підходи до виокремлення такої категорії як «фінанси регіону» та визначення її цільового призначення в забезпеченні ефективного функціонування регіонів; визначення потенціальних і реальних можливостей регіонів у забезпеченні їх соціально-економічного розвитку на базі раціонального використання власного фінансового ресурсу; представлено критичний аналіз діючих на теперішній час механізмів управління фінансами регіонів і виявлення причин їх низької ефективності; обґрунтовано нові напрями забезпечення ефективного управління фінансами регіонів на основі врахування змін і можливостей, що створюються під впливом активізації інтеграційних процесів в Україні і у світовому економічному просторі. Фінанси регіону розглядаються як складова місцевих фінансів (відповідно до структури фінансової системи України) і становлять собою систему економічних відносин з приводу формування, використання та розподілу фінансових ресурсів між суб’єктами економіки в межах окремого регіону задля забезпечення його поточного функціонування та розвитку. 
фінанси регіону, місцеві бюджети, управління, фінансова система регіону Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.567.28:336
Козоріз М. А. Фінансові ресурси домашніх господарств: проблеми формування і використання / М. А. Козоріз, Л. В. Ключник // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 94-103.

Літер.: 5


Висвітлені проблеми розвитку домашніх господарств в Україні, визначені особливості формування фінансових відносин домогосподарств з іншими суб’єктами ринкової економіки. Основна увага приділена дослідженню джерел формування фінансових ресурсів домашніх господарств та обґрунтуванню напрямів підвищення ефективності їх використання з позицій інтересів власників і національної економіки загалом. 
фінансові ресурси, домашні господарства, доходи, витрати, заощадження Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[338.45:61](477.83)
Музика І. С. Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров’я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 111-120.

Літер.: 5


Здійснено аналіз стану бюджетного забезпечення та означено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я на прикладі Львівської області. Досліджено стан та тенденції видатків за функціональною та економічною класифікацію видатків бюджету. Проаналізовано мережу закладів охорони здоров’я та їх ліжкову мережу. Визначено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я. 
видатки бюджету, галузь охорони здоров’я, фінансування галузі, місцеві бюджети Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:330.341.42
Гусєва М. О. Структурні трансформації в економіці регіону: оцінка стану та пріоритети структурної корекції / М. О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 19-26.

Літер.: 6


Здійснено оцінку структурних змін в економіці регіону (на прикладі Рівненської області) за основними видами діяльності, проведено аналіз його промислового потенціалу та відтворювальної структури економіки, а також обґрунтовано на основі прогнозу валової доданої вартості перспективи структурної корекції економіки регіону на найближчий період. За підсумками здійсненої оцінки структури економіки Рівненської області проаналізовано, наскільки стабільно чи інтенсивно відбуваються зміни у структурі економіки регіону. У результаті дослідження виявлено трансформацію структури економіки регіону, а саме її переорієнтацію з економіки, спрямованої на послуги, на промислово орієнтовану економіку за рахунок збільшення частки промисловості у загальній структурі реалізованої продукції області і, відповідно, скорочення частки традиційного для регіону виду економічної діяльності. Проаналізовано характер трансформаційних процесів в економіці регіону та визначено пріоритетні завдання для регіону на найближчу перспективу у світлі цих трансформацій. 
структурні трансформації, структура економіки регіону, регіональна структурна політика, регіональний розвиток, пріоритети структурної корекції економіки регіону, регіональна економічна система, структурні диспропорції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14 (477.8)
Возняк Г. В. Бюджетні механізми підтримки розвитку регіонів в умовах модернізації економіки України / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 205-216.

Літер.: 9


Розглянуто наявні механізми формування та реалізації бюджетної політики регіонального розвитку. Визначено їх структурні елементи та подано характеристику. Висвітлено стан бюджетних механізмів підтримки регіонального розвитку, джерелами фінансування яких є Державний і місцеві бюджети. Розглянуто поточні проблеми пошуку та акумулювання фінансових ресурсів у рамках бюджетного забезпечення регіонального розвитку. Зроблено акцент на субвенціях, державних цільових програмах, державних гарантіях і Державному фонді регіонального розвитку (ДФРР) як ключових бюджетних механізмах підтримки розвитку регіонів. Доведено, що процесу виділення субвенцій притаманне «латентне управління з центру», недосконала процедура розподілу бюджетних коштів і надмірна розпорошеність субвенцій;реалізація державних програм розвитку регіонів супроводжується неузгодженістю галузевих і регіональних інституцій, а порядок використання коштів ДФРР має низку недоліків. Сформульовано рекомендації щодо оптимізації наявних і пошуку потенційних джерел фінансових ресурсів задля забезпечення регіонального розвитку. 
бюджетні механізми, розвиток регіонів, Державний бюджет, місцевий бюджет, субвенції, цільові програми 


Веб-майстер П. Попадюк