Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2017.04.046

УДК 331.55:314.7:316.772.4(477); JEL F22, J61, R23
Теслюк Р. Т., Селещук Г. П. Сучасні тенденції української міграції та самоорганізації громад мігрантів // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 46-53.
Літер.: 22

АвториТеслюк Роман Тадейович

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: r.teslyuk@gmail.com, (032)297-38-91

Сторінки:Селещук Григорій Павлович

голова Комісії Української Греко-Католицької Церкви у справах мігрантів

Контакти: hryhoriy.s@ugcc.org.ua

Анотація

Проаналізовано головні особливості сучасної української міграції. Оцінено трансформацію східного й західного векторів зовнішньої трудової міграції та регіональні масштаби вимушених внутрішніх переміщень населення в Україні. Показано наявні та можливі економічні й соціальні аспекти взаємодії цих видів міграції. Наголошено на головних наслідках міграцій, а саме на зростанні навантажень на регіональних ринках праці та здешевленні робочої сили. Окреслено основні риси самоорганізації громад українських мігрантів, роль міжнародних організацій у цьому процесі. Відзначено головні секторальні особливості працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні. Обґрунтовано необхідність застосування нових підходів і методик аналізу інтеграційних процесів у регіонах-реципієнтах найбільшої кількості мігрантів для попередження чи залагодження конфліктів між корінним і прибулим населенням.

Ключові слова:

зовнішня трудова міграція, внутрішньо переміщені особи (ВПО), самоорганізація, громада мігрантів, ринок праці

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Теслюк Р. Т. Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст / Р. Т. Теслюк, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 143-145.Репозитарій ІРД НАНУ УДК 36:[314.7:379.85]; JEL H55, О15, R23, F22
Біль М. М. Система забезпечення соціального захисту мобільних категорій населення // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 37-45.

Літер.: 7


Визначено особливості мобільних категорій населення та виділено їх основні сегментні групи. Сформульовано дефініцію соціального захисту мобільних категорій населення. Виокремлено базові умови можливості соціального захисту мобільних категорій населення. Запропоновано функціональну та інституційну модель системи соціального захисту мобільних категорій населення в розрізі складових соціального страхування, соціального забезпечення і допомоги. Описано механізми соціального захисту мобільних категорій населення. Актуалізовано на значенні в системі механізмів соціального захисту дії міждержавних угод про взаємне працевлаштування і соціальний захист. Досліджено сфери договірного регулювання в системі соціального захисту мобільних категорій населення. Обґрунтовано необхідність розвитку мобільності соціального захисту. 
соціальний захист, соціальне забезпечення, мобільні категорії населення, просторова мобільність, мобільність соціального захисту Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:331.55(477)(430); JEL J61
Бараняк І. Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 66-74.


Проведено огляд наявних теоретичних підходів щодо визначення територіальної міграційної системи. З’ясовано основні чинники, що впливають на процес формування міграційних зв’язків між Україною та Німеччиною. Особлива увага приділена історичним передумовам становлення сучасних українсько-німецьких міграційних потоків. На основі офіційних статистичних джерел оцінено зовнішньоторговельні зв’язки між Україною та Німеччиною, масштаби міграційних потоків між двома державами у 2005-2015 рр., чисельність, статево-вікову структуру, територіальний розподіл кількості українців, які офіційно проживають у Німеччині станом на кінець 2015 р. Сформульовано соціально-демографічний профіль пересічного українця-мігранта в Німеччині. Зроблено висновок, що посилення інтенсивності міграційних процесів у їх якісному зрізі між двома країнами може мати позитивні наслідки для України у вигляді нових інвестицій, збільшення товарообігу, трансферу знань. 
міграція, територіальна міграційна система, міжнародна міграція, міграційні зв’язки, структура населення Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.522-053.67; JEL J13, J24, R23
Помінчук С. Г. Удосконалення напрямів профорієнтаційної роботи з молоддю в регіонах / С. Г. Помінчук // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 65-69.

Літер.: 10


Розглянуто проблему асиметрії формування ринків праці регіонів. На основі досліджених матеріалів доведено, що проблеми міжрегіональних диспропорцій розвитку регіональних ринків праці України вимагають розробки новітніх механізмів сприяння формуванню перспективних кадрів, орієнтованих на локальний ринок. Одним з дієвих механізмів формування кадрового потенціалу регіону є професійна орієнтація, яка в умовах проведення освітньої та адміністративно-територіальної реформ потребує модернізації. Для вирівнювання регіональних диспропорцій ринку праці регіонів удосконалено інструментарій професійної орієнтації учнівської молоді в державній службі зайнятості, складовою якої є: інформація про стан і перспективи розвитку окремих регіонів, об’єднаних територіальних громад, інформація про капітальні інвестиції за видами економічної діяльності в регіонах, розвиток перспективних галузей. У статті запропоновано методологію ознайомлення учнів з професіями регіону за галузевими ознаками на основі чотирьохвимірної структури: «галузь – робітничі професії галузі – спеціальності галузі з неповною вищою освітою – спеціальності галузі з повною вищою освітою». Визначено алгоритм впровадження оновленої методології професійної орієнтації учнівської молоді в державній службі зайнятості. 
регіон, ринок праці, професійна орієнтація, учнівська молодь Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.556.2:332.1, JEL J24, J19, O15, R23
Риндзак О. Т. Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі / О. Т. Риндзак // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 120-127.

Літер.: 7


Статтю присвячено висвітленню соціокультурних аспектів інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих регіонах України. Результати авторського соціологічного обстеження дають підстави для висновку, що вимушені переселенці здебільшого обирають регіони, де домінують світоглядні орієнтації та настрої, близькі особисто їхнім. Тому виражених ознак соціокультурної напруги між внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та населенням досліджуваних регіонів виявлено не було. З’ясовано, що внутрішні вимушені мігранти у західних областях відчувають до себе здебільшого доброзичливе, а у східних – позитивно-нейтральне ставлення місцевого населення. Загалом внутрішньо переміщені особи були доброї думки про мешканців приймаючих регіонів або ж змінили її у позитивному напрямі після переїзду. Виявлено, що понад третина респондентів прагнуть повернутися на малу батьківщину, а менше третини – не визначились зі своїми планами на найближче майбутнє. При цьому встановлено: чим далі від зони конфлікту, тим більшою є частка осіб, котрі прагнуть залишитись у приймаючому регіоні. У статті запропоновано основні шляхи вирішення найгостріших проблем ВПО, залежно від їх планів щодо майбутнього місця проживання. 
внутрішньо переміщені особи (ВПО), дослідження, інтеграція, проблеми, зайнятість, ставлення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.24.01:339.37
Мазур О. Є. Інтересоцентрична модель регіонального управління сферою роздрібної торгівлі / О. Є. Мазур // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 167-174.

Літер.: 9


Висвітлено питання формування ефективної моделі регіонального управління в сфері роздрібної торгівлі. З використанням підходів кібернетики та синергетики запропонована авторська управлінська модель розвитку торгівлі в регіонах, представлене відповідне філософсько-методологічне підґрунтя. Основною ідеєю моделі є орієнтування управління на внутрішні механізми самоорганізації в торговельному бізнесі, врахування природних траєкторій його розвитку, визначення резонансних зон і точок самоорганізації. Підкреслено необхідність формування реальних зворотних зв’язків між торгівлею і регіональними управлінськими структурами. 
роздрібна торгівля, державне управління, регіональне управління, самоорганізація, інтереси Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.49:330.342.146]:316.422:332.1(477); JEL O15, R10
Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 28-36.

Літер.: 15


Досліджено понятійний контур соціальної інфраструктури як каталізатора модернізації соціогуманітарного простору регіонів України. Запропоноване власне визначення поняття «соціальна інфраструктура». Обґрунтовано підходи до класифікації соціальної інфраструктури регіонів України. Визначено, що головним елементом соціальної інфраструктури, який забезпечує якісний людський розвиток, є освіта. Встановлено, що доступність освіти залежить від матеріальної бази освітніх інституцій, кількості навчальних закладів, їх оснащеності, рівня кваліфікації персоналу, можливості використання освітніх інституцій і якості послуг, які вони надають. Розглянуто головні бар’єри рівного доступу населення регіонів України до освіти та причини їх виникнення. Доведено, що детермінантою функціонування соціальної інфраструктури є всебічний розвиток людини шляхом створення комплексу життєвих благ, необхідних для розширеного відтворення. 
соціальна інфраструктура, соціальна політика, соціогуманітарний простір, освіта, доступ до освіти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 314.7:330.342.146:338.46(477)
Садова У. Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 55-64.

Літер.: 18


Здійснено огляд історичних передумов становлення понятійно-термінологічного апарату дослідження процесів рееміграції. Наведено аргументи доцільності використання в соціоекономічному та геопросторовому аналізі міграцій поняття «регургітація», а також концепції «мотиваційного кола» міграційної поведінки населення. Вказано на загальні й специфічні риси застосування рееміграційних механізмів у стратегіях соціально-економічного розвитку територій різного міжнародного, державного й управлінського статусу. Акцентовано увагу на проблемах рееміграційних настроїв населення України та можливостей територіальних рухів внутрішньо переміщених осіб. На основі спеціального соціологічного обстеження запропоновано заходи до державної соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
мігрант, рееміграція, мотиваційне коло векторів міграційної поведінки, регургітація, соціальна політика, регіон 


Веб-майстер П. Попадюк