Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.02.069

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.101:536:332.14:330.15; JEL Q57, R58, R12
Гринів Л. С., Ходико Д. І. Формування просторової моделі для сталого розвитку: фізико-економічний підхід. Регіональна економіка. 2018. №2(88). С. 69-74. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.02.069_u.php.
Літер.: 15

АвториГринів Лідія Святославівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: hryniv@lac.lviv.ua, hryniv-lydia@ukr.net, lidiya.hryniv@gmail.com

Сторінки:Ходико Дмитро Ігорович

кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки України, економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: khodyko.dmitry@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Будь-яка просторова екологосоціоекономічна модель виконує продуктивну роботу для економічного споживання та відтворення природних процесів. Ця робота є спільною як для соціально-економічної, так і для природної складової таких систем. Ми інтерпретуємо потенціал продуктивності природного капіталу у екологосоціоекономічних системах (ЕСЕС) як запас вільної енергії. Відповідно до визначення ентропійних потоків у відкритій системі, до земної біосфери відбувається приплив «негативної ентропії», причому стійкість негентропійного бюджету забезпечує додержання закону збереження біомаси живої речовини, сформульованого В.І. Вернадським. Умовою сталого розвитку просторових ЕСЕС, таким чином, є максимальне збереження обсягу негентропії наземних екосистем. Надзвичайно важлива роль належить фотосинтезу автотрофних організмів у біосфері завдяки його ролі у продукції живої речовини як чинника саморегуляції та підтримки життя. Це дозволяє визначити функцію фотосинтезу та її кількісні параметри як провідні індикатори просторової стійкості задля достовірного оцінювання та ефективного управління природним капіталом.
Врахування просторової неоднорідності при визначенні вільної енергії дозволяє виявити властивість неадитивності її обсягів у просторових підсистемах біосфери. Відповідно, повний просторовий розподіл глобального запасу природного капіталу та деполітизований розподіл економічних прав користування локалізованими фондами природного капіталу є неможливими. Це додатково загострює концептуальні недоліки стейкхолдер-орієнтованих і заснованих на власності моделей управління сталим розвитком. Замість цього об’єктом превентивного управління та ризик-менеджменту еконономічних суб’єктів, об’єднаних у багатошарову мережу координації і комунікації, мають стати траєкторії системної динаміки різних організаційних рівнів. Ця схема гетерогенної мережі дає можливість підвищення територіальної опірності та економічної ефективності з точки зору транзакційних витрат, із зростанням кількості ієрархічних рівнів і ступеня горизонтальної децентралізації. Індикатори динаміки просторових ЕСЕС можуть включати параметри продуктивної функції фотосинтезу, внутрішні та транскордонні енергетичні та ентропійні потоки наземних екосистем, а також інформаційні функції просторового розподілу видобутку ресурсів та економічної діяльності.
Для ілюстрації об’єктивної необхідності та інституційних передумов пропонованої просторової багаторівневої мережевої моделі управління сталим розвитком використано приклад Карпатського регіону. Спільні проблеми довкілля та розвитку регіону включають питання економічної реструктуризації, агроекологічні проблеми, відвернення природних стихійних лих, зберігання токсичних відходів та, найважливіше, збереження біорізноманіття в контексті інтенсивного просторового розвитку. Вони спричинені спільними тенденціями розвитку країн та груп країн Карпатського регіону, а також географічними, гідрологічними та біоекологічними аспектами регіональної єдності. Інституційна складність регіону, сприятлива для впровадження пропонованого управлінського підходу, вимагає подальших прикладних досліджень для виявлення оптимальних шляхів координації, розподілу ресурсів і звітності для регіональних, транскордонних, національних, міжнародних і наднаціональних суб’єктів задля розробки неформальної стратегічної рамки як першого кроку до впровадження пропонованого механізму.

Ключові слова:

природний капітал, просторові екологосоціоекономічні системи, вільна енергія, негентропія, превентивне управління для стійкості

Посилання

  
 1. Toptsidou M., Böhme K., Gløersen E., Haarich S., Hans S. Added value of macro-regional strategies. Project and programme perspective. Final report of the study. InterAct Programme, 2017. 76 c.
 2. Richardson, T. Environmental assessment and planning theory: Four short stories about power, multiple rationalities and the need for situated ethical judgement. Planning for Sustainable Development – the practice and potential of Environmental Assessment. Stockholm: Nordregio, 2004. С. 23-52.
 3. Sachs, J. D. From millennium development goals to sustainable development goals. The Lancet. 2012. № 379(9832). С. 2206-2211.
 4. Grodzinska-Jurczak, M., Cent, J. Expansion of Nature Conservation Areas: Problems with Natura 2000. Implementation in Poland. Environmental Management. 2011. № 47. С. 11-27.
 5. von Weizsäcker E. U., Wijkman A. Come On!: Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Springer, 2017.
 6. Гринів Л. С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку. Львів: Ліга-прес, 2016.
 7. Юхновський І. Р. Стратегія розвитку України. К.: Друкарня ДУС, 2006. 43 с.
 8. Nicolis, G., Prigogine, I. Exploring complexity. New York: Freeman and Co., 1989.
 9. Осипов, А. И. Самоорганизация и хаос (Очерк неравновесной термодинамики). М.: Знание, 1986.
 10. Вернадский, В. И. Живое вещество и биосфера / РАН, Комиссия по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского; Институт геохимии и аналитической химии; отв. ред. А. Л. Яншин. М.: Наука, 1994.
 11. Hryniv L. S. Physical economics and accounting of sustainable development indicators. Environmental Accounting and Sustainable Development Indicators. Prague: EASDI, 2009. С. 38-45.
 12. Ходико Д. І. Фізико-економічний підхід до стратегічного управління сталим розвитком територій. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. №5 (61). C. 172-178.
 13. Costanza R., Farley J. Common Assets Trust and the World Environmental Constitution // World Environmental Constitution. Methodological Foundation / Ed. Y. Tunytsia. Lviv: Ukrainian National Forestry University Press, 2014. C. 202.
 14. Hryniv L. S. Khodyko D. I. Target-based environmental programming for Carpathian region: the potential contribution of Visegrad Group. Proceedings of Visegrad Conference on Common Environmental Problems 2013. Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2013. Pp. 37-44.
 15. Common Spatial Development Strategy of the V4+2 countries // Official website of Institute for Spatial Development of the Ministry for Regional Development of the Czech Republic. Prague. Retrieved from http://www.v4plus2.eu/en/


Веб-майстер П. Попадюк