Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.03.054

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:330.131.7:36(477); JEL E24, J61
Бідак В. Я. Методологічні засади ідентифікації міграційних ризиків у фокусі конфліктної ситуації в Україні. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 54-61. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.054_u.php.
Літер.: 12

АвториБідак Володимир Ярославович

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: vbidak1@gmail.com, (050)155-0545, (032)270-6445

Сторінки:

Анотація

Розкрито методологічні засади ризикогенності міграційних процесів у країні, спричинених факторами екзогенної та ендогенної дії (політичного, економічного, соціального характеру), щодо ідентифікації новітніх міграційних ризиків у контексті мілітарних загроз. Визначено класифікаційні ознаки типологізації ризиків, а також фактори їхнього утворення та акумуляції дефіцитності базових соціально захисних потреб вимушених мігрантів. Доведено, що в подоланні основного ризику життєзабезпечення вимушених мігрантів найсуттєвіше значення відіграє створення умов зайнятості та інших форм реалізації їхнього потенціалу на основі впровадження моніторингу міграційних процесів за соціально-економічними та демографічними індикаторами. Водночас налагодження ефективної соціальної інтеграції мігрантів у приймаючий регіон-соціум має нівелювати прояви ризиків інтеграції мігрантів: девіантних, майнових, захисних, соціоментальних. Обґрунтовано, що державна міграційна політика має працювати на випередження прояву соціальних ризиків (протидія масовому виїзду працездатного населення за межі України) шляхом впливу на відповідні міграційні чинники та покращення добробуту населення загалом.

Ключові слова:

міграційні процеси, вимушена міграція, ризикогенність, міграційні ризики, соціальна захищеність мігрантів, внутрішньо переміщені особи

Посилання

  
 1. Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 05.11.2015 №761-19. Відомості Верховної Ради України. 2015. №49-50. Ст. 463. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/761-19
 2. Лібанова Е. М. (ред.), Горбулін В. П., Пирожков С. І. та ін. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: національна доповідь. К.: НАН України, 2015. 363 с. URL: http://www.idss.org.ua/monografii/2016_dopov_Donbas.pdf
 3. Теслюк Р. Т., Селещук Г. П. Сучасні тенденції української міграції та самоорганізації громад мігрантів. Регіональна економіка. 2017. № 4. С. 46-53.
 4. Кравців В. С. (ред.). Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ: наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 159 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
 5. Обліковано 1 517 320 переселенців. Міністерство соціальної політики України: офіційний сайт. 21.05.2018. URL: https://www.msp.gov.ua/news/15316.html
 6. Збройний конфлікт на Донбасі: оцінки, пропозиції, сценарії подолання. Сайт «Нова Україна» Інституту стратегічних досліджень. 2014. URL: http://newukraineinstitute.org/new/417
 7. Сучасні загрози соціального характеру. Інформаційне бюро «Сек’юріті юей»: сайт. 2017. URL: http://www.security-ua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=4613:suchasni-zagrozi-sotsialnogo-harakteru&Itemid=574&lang=ru
 8. Постмодерністські моделі політичної влади та механізми її дії в суспільстві. Studies.In.Ua: сайт. 2014. URL: http://studies.in.ua/meh_vladu/1308-postmodernstsk-model-poltichnoyi-vladi-ta-mehanzmi-yiyi-dyi-v-susplstv-postmodernu.html
 9. Демчук Д. В. Концепція «суспільства ризику» як фундаментальний підхід до аналізу політичного ризику. Актуальні проблеми політики. 2014. Вип. 51. С. 61-67. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/241/Demchuk%20Kontsep%20susp%20ryz%203.pdf?sequence=1
 10. Бідак В. Я. Класифікація чинників ризикогенності вимушеної міграції в Україні. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 червня 2016 р.). Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. С. 133-136. URL: http://li-maup.edu.lviv.ua/uploads/media/content/zbirnyk_conf_2016.pdf
 11. Приятельчук А. О., Іщенко О. М. Соціально-філософський конструкт суспільства ризику. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія. 2011. Вип. 104. С. 23-26. URL: http://papers.univ.kiev.ua/filosofija_politologija/articles/Socio_philosophical_ construct_of_risk_society_16897.pdf
 12. Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки: аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України. Національний інститут стратегічних досліджень: офіційний сайт. 2014. 148 с. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_book/Dopovid_Prezudent.pdf


Веб-майстер П. Попадюк