Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.100

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.075.1:[336.02+330.322]; JEL F02, O18, R10
Сірик З. О. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 100-112. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-11.
Літер.: 26

АвториСірик Зеновій Орестович

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фундаментальних дисциплін, Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: zsiryk62@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Встановлено, що формування фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування безпосередньо впливає на спроможність територіальної громади, яка повинна володіти фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами в обсязі, достатньому для ефективної реалізації завдань та функцій місцевої влади, надання соціальних послуг населенню на рівні, передбаченому загальнодержавними стандартами. Обґрунтовано, що розширення повноважень органів місцевого самоврядування, наділення їх більшою самостійністю вимагають від останніх більшої відповідальності у сфері реалізації фінансово-інвестиційної політики на місцях, формування умов для здійснення економічної діяльності та розвитку ділової активності всіма суб’єктами господарювання, підтримання сприятливого інвестиційного клімату в регіоні. На основі аналізу наведених підходів щодо визначення суті термінів «фінансове забезпечення» та «інвестиційне забезпечення» в контексті особливостей діяльності органів місцевого самоврядування під поняттям «фінансово-інвестиційне забезпечення місцевого самоврядування» запропоновано розуміти його як сукупність можливостей та заходів щодо розподілу та використання фінансових ресурсів та ресурсів територій з метою створення умов, необхідних для ефективного функціонування органів місцевого самоврядування та реалізації їхніх повноважень.

Ключові слова:

місцеве самоврядування, реформи, територіальні громади, фінансово-інвестиційне забезпечення, фінансові ресурси

Посилання

  
 1. Антоньєва Г. П. Проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні. Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання: міжнар. наук. практ. конференція. Київ, 25-26 трав. 2001 р. К., 2001 С. 220.
 2. Бондарук Т. Г. Місцеві фінанси: навч. посібник. К.: Інформ. аналіт. агентство, 2013. 529 с.
 3. Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні: монографія, Київ, 2009. 608 с.
 4. Брязкало А. Є. Удосконалення фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації. 2007. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/Udoskonalennya-finansovogo-zabezpechennya-organiv.pdf
 5. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Місцеве та регіональне самоврядування України. 1994. Вип. 1/2(6/7). С. 65-69.
 6. Галько І. М. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6. С. 127-131.
 7. Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку: навч. посібник. К.: Центр громадської експертизи, 2013. 176 с.
 8. Сірик З. Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. 2016. Вип. 4(49). Ч. 1. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_49/fail/32.pdf
 9. Звіздай О. В. Нормативно-правові засади розвитку місцевого самоврядування в Україні. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-1/doc/3/07.pdf
 10. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України: історія, теорія, практика. К.: НІОС, 2000. 384 с.
 11. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 12. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: навч посібник. Київ: Знання, 1999. 487 с.
 13. Кравченко С. О., Марковський С. С. Сутність фінансового забезпечення державної регіональної політики. 2011. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Kravchenko.pdf
 14. Матвеєва О. Ю. Запровадження децентралізованої моделі фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика: зб. наук. пр. 2012. Вип. 2. С. 145-156. Public management: theory and practice
 15. Мельничук Н. Ю. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні. Экономика Крыма. 2011. № 1(34). С. 78-81.
 16. Крайник О. Напрямки зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування. Демократичне врядування. 2008. Вип. 1. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/O.%C2%A0Kraynyk.pdf
 17. Жук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22. Regional economy
 18. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9.04.1999 р. № 586-XIV. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14
 19. Письменний В. В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2011. 196 с.
 20. Рябушка Л. Б., Мерщій Б. Є. Фінансове забезпечення інститутів місцевого самоврядування. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. 2015. № 3. С. 62-71.
 21. Сапожніков В. Б. Практика і проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 11. С. 69-71.
 22. Сухарська Л. В. Елементи системи фінансового забезпечення розвитку територіальної громади. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія: Державне управління. 2016. № 1(80). С. 119-125. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/Du_2016_1_15.pdf
 23. Сухарська Л. В. Організація фінансового забезпечення розвитку територіальних громад: дис. … канд. наук з державного управління. Київ, 2019.
 24. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація: практ. посіб. К.: Софія, 2012. 120 с.
 25. Фінанси регіону: навч. посіб. / М. А. Коваленко, Т. О. Мацієвич, Г. М. Полевик, Н. В. Радванська; Херсон. нац. техн. ун-т. Херсон: Олді-плюс, 2010. 311 с.
 26. Хімійчук О. М., Струк Б. М. Особливості фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Молодий вчений. 2014. № 5(2). С. 25-28.


Веб-майстер П. Попадюк