Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.01.107

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.439:330.337; JEL Q10, Q18
Прунцева Г. О. Аналіз проблем функціонування інституціонального механізму продовольчої безпеки. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 107-114. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-12.
Літер.: 13

АвториПрунцева Гелена Олександрівна

кандидат економічних наук

докторант відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»; директор ТОВ “Центрафарм” (м. Київ); керівник ГО «Інституціональні реформи»

Контакти: gelena2020@ukr.net, -pgelena@mail.ru

Сторінки:

Анотація

Установлено, що сучасний стан інституційної бази не відповідає новим викликам економічних трансформацій, спричинених станом світової економіки та глобалізаційними тенденціями, через наявність системних суперечностей, інертність інтеграції в сучасні інституціональні об’єднання та недооцінку рівня впливу неформальних інститутів. Визначено основні аспекти трансформації інституціонального механізму продовольчої безпеки. Проведено SWOT- та PEST-аналіз інституціонального механізму та визначено основні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Для покращення наявної ситуації запропоновані основні напрями регулювання інституціонального механізму продовольчої безпеки, серед яких можна виділити посилення ролі формальних інститутів у сфері агропромислового виробництва та системи продовольчого забезпечення населення, стимулювання розвитку та створення стимулів для збереження і дотримання норм і правил неформальних інститутів у сфері продовольчої безпеки тощо.

Ключові слова:

продовольча безпека, інституціональний механізм, виробництво продукції, продукти харчування

Посилання

  
 1. Болдирєва Л. М. Формування інституційного середовища агропродовольчого сектора економіки. Агросвіт. 2017. № 4. С. 10-15.
 2. Васільєва Л. М. Інституціональні основи розвитку аграрного сектора економіки. Університетські наукові записки. 2011. № 4(40). С. 379-383.
 3. Гришова І. Ю., Бондаренко В. М., Єлінєвський В. Ю. Інституційне забезпечення аграрного ринку як чинник продовольчої безпеки. Економічний аналіз: зб. наук. пр. 2015. Т. 19. № 3. С. 4-9.
 4. Грановська В. Г. Формування інституційного механізму забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 18(1). С. 124-129.
 5. Жураківський Є. С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій. Агросвіт. 2015. № 12. С. 63-70.
 6. Загурський О. М. Аналіз інституціонального устрою аграрного сектора України. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2014. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_41
 7. Заскалкіна О. М. Державне регулювання інституціональних перетворень в аграрному секторі економіки України. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. 2016. № 1(52). С. 147-153.
 8. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Розгон А. В. Інституціональні особливості розвитку і регулювання аграрного підприємництва. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: економічні науки. 2010. № 3. С. 4-13.
 9. Славік Р. В. Формування інституційного середовища розвитку рекреаційного господарства в контексті підвищення інвестиційної привабливості галузі. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 11. С. 277-284.
 10. Фролов А. Ю. Інституціоналізація державного регулювання забезпечення продовольством населення України: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02. Київ, 2013. 23 с.
 11. Хорішко І. В. Формування інституційного механізму екологобезпечного агровиробництва. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2015. Вип. 14(4). С. 59-63.
 12. Шпикуляк О. Г. Проблеми формування інститутів ринку в аграрній сфері. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси: зб. наук. пр. 2010. Вип. 7(3). С. 516-522.
 13. Улько Є. М. Інституціональна складова економічного розвитку тваринництва на основі диференціації впливу інституцій та інститутів. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2015. № 2. С. 131-141.


Веб-майстер П. Попадюк