Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Ключник Лілія ВасилівнаКлючник Лілія Василівна

провідний інженер відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: liliya_ird@i.ua

Сторінки:СпівавториДавимука Степан Антонович

Козоріз Марія АндріївнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 330.567.25:330.322(477); JEL D10
Давимука С. А., Ключник Л. В. Активи домашніх господарств у формуванні інвестиційного потенціалу України в умовах соціально-економічної нестабільності. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 85-93. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-7.

Літер.: 12


Обґрунтовано роль заощаджень домогосподарств у розвитку економіки, розглянуто класифікацію заощаджень залежно від характеру мобілізації. Проаналізовано динаміку заощаджень, залучених банківською системою України. Окреслено ситуацію з депозитними внесками вітчизняних домогосподарств і продемонстровано залежність інвестиційних рішень домашніх господарств від загальної політичної та економічної ситуації в країні. Зроблено акцент на небанківські кредитні установи, зокрема кредитні спілки та недержавні пенсійні фонди, договори страхування життя. Доведено популярність неорганізованих заощаджень домогосподарств в Україні, що зумовлено відсутністю довіри населення до фінансових інститутів. Запропоновано напрями мотивації заощаджень домогосподарств України для підвищення продуктивності їх функціонування. 
домогосподарства, заощадження домогосподарств, інвестиційний потенціал, банки, небанківські кредитні установи, фінансові інститути, населення Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352/354:336:338.2; JEL Н70, Н73
Ключник Л. В. Публічне управління в територіальних громадах: організаційні та фінансові аспекти. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 104-112. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-9.

Літер.: 6


Досліджено перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні та їх фінансове забезпечення. Акцентовано увагу на успішності процесу бюджетної децентралізації, яка значною мірою залежить від фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, що визначає виконання покладених на них функцій. Проаналізовано загальну динаміку видатків зведеного бюджету України на утримання органів державного управління. Визначено, що за більшої фінансової спроможності бюджету частка видатків на державне управління у власних доходах (без трансфертів) є меншою. Оскільки такі витрати мають відносно стале значення, тому у бюджетах з більшим ресурсом витрат на державне управління у відсотковому значенні є меншими. Як наслідок, громади мають можливість спрямувати більше коштів на розвиток своїх територій. Доведено, що видатки на утримання органів державного управління необхідно визначати, виходячи з можливостей державного бюджету та з дотриманням принципу рівності у фінансовому забезпеченні органів державного управління. Визначено ефективність державного управління та проаналізовано дані Світового банку про контроль над корупцією в Україні. 
об’єднані територіальні громади, органи публічного управління, видатки на утримання органів публічного управління, власні доходи об’єднаних територіальних громад, видатки на утримання органів державного управління, ефективність державного управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.74:331.556.46:332.1; JEL D10, H31
Ключник Л. В. Потенціал використання міграційного капіталу як ресурсу розвитку економіки регіону. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 103-109. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.103_u.php.


Визначено, що один з факторів збільшення доходів домогосподарств є трудова міграція. Зроблено відстеження динаміки основних показників української трудової міграції за кордон. Обґрунтовано зростаючу тенденцію щодо активізації міграційних потоків протягом останніх років. Проведена оцінка грошових переказів трудових мігрантів в Україну за джерелами формування і за каналами надходження. Розглянуто масштаби вітчизняної трудової міграції та обсяги міграційного капіталу. Окреслено та проаналізовано основні напрями використання грошових переказів трудових мігрантів домогосподарствами України. Зроблено акцент на фінансові та адміністративні важелі державної політики щодо грошових переказів. Досліджено напрями залучення переказів трудових мігрантів для розвитку країни. Доведено необхідність державного регулювання міграційних процесів у контексті надходження міграційного капіталу. Розглянуто зарубіжний досвід на прикладі країн Латинської Америки, Прибалтики та США щодо використання міграційного капіталу. 
трудові мігранти, міграційний капітал, грошові перекази трудових мігрантів, приватні трансферти, канали надходження грошових переказів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.567.28:336
Козоріз М. А. Фінансові ресурси домашніх господарств: проблеми формування і використання / М. А. Козоріз, Л. В. Ключник // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 94-103.

Літер.: 5


Висвітлені проблеми розвитку домашніх господарств в Україні, визначені особливості формування фінансових відносин домогосподарств з іншими суб’єктами ринкової економіки. Основна увага приділена дослідженню джерел формування фінансових ресурсів домашніх господарств та обґрунтуванню напрямів підвищення ефективності їх використання з позицій інтересів власників і національної економіки загалом. 
фінансові ресурси, домашні господарства, доходи, витрати, заощадження 


Веб-майстер П. Попадюк