Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Музика Ірина СтаніславівнаМузика Ірина Станіславівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: i.s.muzyka@gmail.com (Ірина Музика)

Сторінки:СпівавториКозоріз Марія АндріївнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:336.77:336.712
Muzyka I. S. Loans of regional economy: issues, trends, directions of activation [Кредитування економіки регіонів: проблеми, тенденції, напрями активізації] / I. S. Muzyka // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2015. – №1(75). – P. 96-103.

Літер.: 4


На підставі проведеного дослідження концентрації ресурсної бази вітчизняних комерційних банків визначено наявність в Україні шести фінансових центів, які формували протягом охопленого дослідженням періоду близько 90% банківської інфраструктури країни. Проаналізовано структуру кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків у розрізі визначених фінансових центів і в розрізі суб’єктів залучення. Акцентовано на проблемах міжрегіональної диференціації за показниками, які характеризують кредитування суб’єктів економіки в України. Доведено, що не можна однозначно позитивно оцінювати те, що максимізація кредитних вливань у реальну економіку дозволить максимізувати й економічні ефекти, які в результаті таких вливань можуть відбуватись. Спираючись на таке твердження, встановлено, що ефективність кредитування має визначатись через приріст ВРП, який спричиняються залученням в економіку кредитних ресурсів. Розраховано частку ВРП, яка була створена в результаті залучення суб’єктами економіки регіонів країни зазначених ресурсів. Отримані результати дозволили констатувати незначність такого ефекту. На основі проведеного дослідження запропоновано низку напрямів розв’язання окреслених проблем, які було згруповано за принципом організації взаємодії та взаємовпливу трьох основних рівнів: національного, регіонального та місцевого. 
кредитування, банківські установи, регіон, диспропорції, регіональний розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[338.45:61](477.83)
Музика І. С. Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров’я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 111-120.

Літер.: 5


Здійснено аналіз стану бюджетного забезпечення та означено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я на прикладі Львівської області. Досліджено стан та тенденції видатків за функціональною та економічною класифікацію видатків бюджету. Проаналізовано мережу закладів охорони здоров’я та їх ліжкову мережу. Визначено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я. 
видатки бюджету, галузь охорони здоров’я, фінансування галузі, місцеві бюджети Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:330.131(477.8)
Музика І. С. Особливості кредитного забезпечення розвитку Карпатського регіону України / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 24-32.

Літер.: 3


Здійснено аналіз стану та тенденцій кредитного забезпечення областей Карпатського макрорегіону. Визначено динаміку показників, які характеризують ресурсну базу комерційних банків регіону загалом та в розрізі областей, які входять до його складу. Визначено основні проблеми забезпечення регіону банківськими кредитними ресурсами. 
макрорегіон, банківська система, банки, ресурсна база, кредитне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:332.1
Козоріз М. А. Механізм управління кредитним потенціалом регіону / М. А. Козоріз, І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 98-106.

Літер.: 4


Розраховано рівень забезпеченості регіону кредитними ресурсами. Розроблено модель відтворення кредитного потенціалу регіону та запропоновано механізм управління його кредитним потенціалом. 
кредитний потенціал, регіон, рівні управління, модель відтворення, механізм управління 


Веб-майстер П. Попадюк