Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Попело Ольга ВолодимирівнаПопело Ольга Володимирівна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління, Чернігівський національний технологічний університет

Контакти: popelo_olga@mail.ruСпівавториБутко Микола ПетровичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5:35.072.1; JEL E24, R12
Бутко М. П. Інституціональні засади модернізації сфери зайнятості в умовах децентралізації владних повноважень / М. П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 6-14.

Літер.: 13


Проаналізовано сучасний стан рівня зайнятості населення за регіонами. Систематизовано нетрадиційні форми зайнятості населення у контексті модернізації економіки регіонів. Виділено і розглянуто такі атипові форми зайнятості, як: повну зайнятість за умов гнучких форм організації робочого часу; неповну зайнятість; тимчасову зайнятість; зайнятість на засадах вторинної зайнятості; зайнятість на основі договорів цивільно-правового характеру; надомну працю; працю за викликом; дистанційну зайнятість; позикову працю, неформальну зайнятість; нереєстровану зайнятість у неформальному секторі. Розглянуто питання інноваційності трансформаційних змін у сфері зайнятості та наведено основні чинники запуску та підтримки відповідних процесів. Виявлено перспективні інновації, які дозволять принципово активізувати державну політику у сфері зайнятості міського населення. Для вирішення проблеми відсутності активної профорієнтаційної політики держави запропоновано застосування інноваційної комплексної програми професійної орієнтації, суть якої полягає у реалізації державою стимулів для користування профорієнтаційними послугами особами будь-якого віку та етапу трудового життя, пов’язаних з більшим сприянням у працевлаштуванні, а також створенні системи надання таких послуг та її доступності. 
децентралізація, нетрадиційна зайнятість, ринок праці, глобалізація, модернізація, соціально-трудові відносини Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1
Попело О. В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону / О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 95-105.

Літер.: 8


Проаналізовано розвиток кластерних структур України, розглянуто нормативно-правове забезпечення кластеризації економіки країни. Визначено принципові відмінності між кластерними структурами та технопарками, що полягають у їх різних функціональних призначеннях і завданнях, які вони мають вирішувати. Наведено основні типи інноваційних кластерів: залежний, галузевий, інноваційно-галузевий, проінноваційний, інноваційно орієнтований і досліджено ступінь їх впливу на модернізацію економіки регіону. Розглянуто моделі розвитку кластерних структур і можливості їх застосування. Визначено, що для регіонів України прийнятою є адаптивна модель розвитку кластерних структур, що акумулює розглянуті моделі і передбачає забезпечення функціонування галузей і виробництв різного масштабу та ступеня технологічності як на базі власних розробок, так і на запозичених. 
підприємницький кластер, інноваційний кластер, кластеризація, кластерні структури, інноваційне ядро, технопарк, модернізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:330.322(23)(477)
Бутко М. П. Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону / М. П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 67-74.

Літер.: 10


Визначено роль малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону. Розроблено систему принципів розвитку малого підприємництва та запропоновано методичні аспекти оцінки його інноваційної активності. 
мале підприємництво, інноваційний розвиток, інноваційна активність малого підприємництва ЦитуванняБутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с. {re2016.04.006.002}

Попело О. В. Інноваційна активність як домінуюча складова модернізації продуктивних сил регіону / О. В. Попело // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Чернігівський національний технологічний університет. – 2015. – № 4(4). – С. 222-229. {re2016.04.006.006}

Попело О. В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону / О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2014. – №2. – С. 95-105. {re2016.04.006.007}

Butko M., Popelo O., Pishenin I. Innovations in Human Resources Management in Eurointegration Conditions: Case for Ukrainian Agro-Industrial Complex. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 2. Pp. 74-82. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-07 {re2020.03.065.010}


Веб-майстер П. Попадюк