Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Попадинець Назарій МиколайовичПопадинець Назарій Миколайович

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:СпівавториГабрель Марта Степанівна

Данило Світлана Іванівна

Журавель Юлія Вікторівна

Іртищева Інна Олександрівна

Карп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

Крамаренко Ірина Сергіївна

Луцків Олена Миколаївна

Максимів Юлія Василівна

Попович Володимир ВасильовичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:330.123.4; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М., Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Данило С. І., Журавель Ю. В. Стратегічні орієнтири державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 131-143. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-11.

Літер.: 16


Досліджено теоретичні основи державного регулювання внутрішнього ринку. Проаналізовано діяльність підприємств на внутрішньому ринку, на основі чого виведено результативність їх роботи. Проаналізовано нормативно-правові акти, які стосуються питання розвитку економіки, у тому числі торговельних процесів у період COVID-19. На основі аналізу зовнішнього сектору України за період 2013-2019 рр. та консенсус-прогнозу на 2020-2021 рр. в умовах COVID-19 запропоновано пріоритети та завдання регулювання конкурентного процесу внутрішнього ринку на короткострокову та середньострокову перспективи. Визначено місце стратегії розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів у забезпеченні сталого розвитку України та виділено основні завдання реалізації державної політики розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. Здійснено характеристику стратегії розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. 
внутрішній ринок, споживчі товари, державне регулювання, стратегічні пріоритети, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:330.123.4; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Структурно-інституційна модель внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 123-133. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-13.

Літер.: 18


Розкрито зміст економічного категоріального апарату сутності поняття «інститути» та «інституції». Визначено структурно-інституційний концепт функціонування внутрішнього ринку споживчих товарів. Побудовано структурно-інституційну модель внутрішнього ринку споживчих товарів і визначено її екзогенне та ендогенне середовище. Встановлено, що така модель може реалізовуватися, застосовуючи такий інституційний елемент, як механізми функціонування ринку, що є важелем впливу на економічних агентів (учасників ринку). Запропоновано композицію формування та розвитку структурно-інституційних зв’язків між суб’єктами внутрішнього ринку споживчих товарів. Встановлено, що структурно-інституційний вимір функціонування ринку споживчих товарів показує значимість використання комплексного підходу до його розвитку, роблячи акценти на взаємозв’язку всіх інституційних компонентів, що мають можливість забезпечувати нормальну діяльність ринку у внутрішньому середовищі. 
внутрішній ринок, регулювання, споживчі товари, структурно-інституційна модель, ендогенне середовище, екзогенне середовище Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13.029; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Сутність маркетингової діяльності в системі організації забезпечення споживчими товарами внутрішнього ринку. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 127-136. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-12.

Літер.: 11


Встановлено, що основним завданням регулювання споживчого ринку є підвищення якості життя шляхом перевірки безпечності та якості продуктів харчування. Визначено, що сутність маркетингової діяльності полягає у стимулюванні попиту, його формуванні, а також стимулюванні виробництва споживчих товарів, створення умов забезпечення їх якості і конкурентоспроможності. Завдання маркетингової діяльності в системі організації забезпечення споживчими товарами внутрішнього ринку спрямовані на якісне задоволення споживчих потреб населення шляхом застосування різних маркетингових технологій і підходів. Охарактеризовані маркетингові підходи до організації забезпечення споживчими товарами внутрішнього ринку. Визначено маркетингові методи аналізу та оцінювання обсягів продукції та потреб населення на внутрішньому ринку споживчих товарів. 
бренд, внутрішній ринок, Інтернет, маркетинг, реклама, соціальні мережі, споживчі товари Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.3:330.567.2/.4; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Сучасні тенденції розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2018. №2(88). С. 75-79. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.02.075_u.php.

Літер.: 6


На сучасному етапі розвитку суспільства внутрішній споживчий ринок став одним з перших індикаторів багатьох трансформаційних процесів, що відбуваються в державі, регіоні, місті чи селі. Проблеми розвитку споживчого ринку набувають особливого значення, оскільки він є невід’ємною частиною відтворювальної системи країни, забезпечує взаємозв’язок виробництва і споживання, реалізацію товарів і послуг споживання і істотно впливає на якість і рівень життя населення. Цей процес потребує логічної послідовності дій, що робляться з урахуванням діючих напрямів і критеріїв розвитку споживчого ринку, постійного обміну інформацією, зіставлення отриманих на певних етапах результатів з бажаними. Усе це дозволить якісно і своєчасно коригувати напрями його розвитку. Споживчий ринок складається з таких основних сегментів, як ринок продовольчих товарів і непродовольчих товарів. Взаємодіючи один з одним, вони забезпечують потреби населення і створюють можливості для успішного функціонування економіки. Реформування його сегментів і поява конкуренції привели до розвитку нових форм і методів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування і змінили усталені в цій сфері принципи і методи управління підприємствами. Цей сектор економіки держави стрімко розвивається разом зі збільшенням притоку в нього внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Тому дослідження споживчого ринку в сучасних умовах є надзвичайно актуальним. Метою статті є аналіз сучасних тенденцій розвитку внутрішнього споживчого ринку та обґрунтування на цій основі пропозицій, спрямованих на активізацію цього процесу. Визначено сучасні тенденції розвитку внутрішнього споживчого ринку Україні з урахуванням фінансово-економічної кризи (2008-2009 рр.), нестабільності суспільно-політичної ситуації в країні (2013-2014 рр.), стрімкої девальвації національної валюти та високої імпортозалежності. Проаналізовано індекси фізичного обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств в Україні та динаміку роздрібного товарообороту, зокрема продовольчих і непродовольчих товарів. З’ясовано, що метою функціонування споживчого ринку є задоволення потреб різних соціальних верств населення необхідними товарами споживання відповідно до їх купівельної спроможності. Запропоновано заходи щодо підвищення активізації розвитку внутрішнього споживчого ринку України. 
внутрішній споживчий ринок, непродовольчі товари, продовольчі товари, товарообіг, фінансово-економічна криза Репозитарій ІРД НАНУ УДК 354.327.008, JEL I38, M14, Z10
Попадинець Н. М. Напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 116-122.

Літер.: 8


Висвітлено організаційні засади функціонування сфери культури в умовах секторальної децентралізації Визначено мережу сфери культури (бібліотеки і клубні заклади) в регіональному розрізі в сільській і міській місцевості. Встановлено рівень забезпеченості клубними закладами та бібліотеками міських і сільських територій. З’ясовано основні проблеми та ризики децентралізації сфери культури. Охарактеризовано основні причини низького залучення приватних джерел фінансування у розвиток сфери культури. Виділено основні недержавні джерела фінансування сфери культури на місцевому та державному рівні. Запропоновано основні напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації. 
джерела фінансування, заклади культури, об’єднані територіальні громади, секторальна децентралізація, сфера культури Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:330.123.4:332.122; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 17-22.

Літер.: 10


Досліджено відмінності між поняттями «споживчий ринок» і «ринок споживчих товарів». Установлено суть поняття «регіональний ринок споживчих товарів». Визначено, що функціонування та розвиток регіонального ринку споживчих товарів має спиратися на певну систему завдань, функцій і методологічних принципів, що відображають основні його закономірності. З’ясовано, що метою функціонування ринку споживчих товарів є задоволення потреб різних соціальних верств населення необхідними товарами споживання відповідно до їх купівельної спроможності. Узагальнено основні характеристики регіонального ринку споживчих товарів. Встановлено, що насиченість і ємність ринку споживчих товарів залежить від ефективності соціально-економічної діяльності в регіоні, тобто чим вона вища, тим, як правило, більше виробляється товарів, вища заробітна плата і кінцеве споживання. Запропоновано напрями розвитку та організації регіонального ринку споживчих товарів. 
регіональний ринок споживчих товарів, споживання, споживчий ринок, товар, ціна Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9.012.24:332.1:330.341.4(477)(470+571);JELN70,R12
Карп’як М. О. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України в умовах російської агресії: структурні особливості / М. О. Карп’як, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 51-58.

Літер.: 10


Економічна та політична ситуація, яка сформувалася в Україні сьогодні, революційні та воєнні події останніх років, – усе це спричинило динамічні зміни у загальній структурі економіки держави, а, зокрема, і у сфері зовнішньоекономічної діяльності її регіонів. Відтак у статті здійснено аналіз особливостей розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України за період 2013-2015 рр. та оцінку впливу воєнної агресії з боку Російської Федерації на розвиток їх зовнішньоторговельних зв’язків. Упродовж досліджуваного періоду виявлено переорієнтацію експортного вектора регіонів України та зміну ринків збуту зі звичних на нові. На фоні загального падіння експорту українських товарів виявлено, що відчутного падіння впродовж 2013-2015 рр. зазнав також імпорт. Досліджено та проаналізовано фактори, які вплинули на скорочення зовнішньоекономічної активності у всіх без винятку регіонах України. Унаслідок зміни структурних пропорцій у зовнішній торгівлі регіонів України визначено основні проблеми розвитку їх зовнішньоекономічних зв’язків. У результаті аналізу запропоновано рекомендації для подолання виявлених проблем і регулювання структурних диспропорцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. 
експорт, зовнішньоекономічна діяльність, зона вільної торгівлі, імпорт, регіони України Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:332.1:339.9(477)
Габрель М. С. Структурні зміни в економіці регіонів у контексті європейського вибору України / М. С. Габрель, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 27-34.

Літер.: 10


Оцінено структурні зміни економіки регіонів у контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС). Окреслено основні проблеми розвитку структури економіки регіонів і запропоновано шляхи успішного процесу імплементації положень даної Угоди, а саме структурна перебудова промисловості регіонів і модернізація виробництва на основі нових технологій, зміна пропорцій у видах економічної діяльності регіонів, формування оптимальної територіальної структури економіки, реструктуризація аграрного сектору економіки регіонів, збільшення внутрішньовиробничого попиту на продукцію інноваційно-інвестиційного походження в регіонах, збільшення частки інноваційної активності малих підприємств у регіонах, збільшення інвестиційної активності регіонів, зменшення регіональної диспропорційності інвестування тощо. 
структура економіки, регіональна структурна політика, промисловість, інвестиції, інновації, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, євроінтеграційні процеси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:332.1
Попадинець Н. М. Стратегічні цілі регіональної структурної політики (на прикладі Івано-Франківської області) / Н. М. Попадинець, В. В. Попович // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 22-29.

Літер.: 6


Проаналізовано структурні зміни в Івано-Франківській області та визначено пріоритети структурної корекції економіки регіону. Визначено стратегічні цілі регіональної структурної політики: стійкий розвиток економіки; розвиток туристично-рекреаційної сфери; розвиток сільських територій; розвиток людського капіталу. Оцінено структурні зміни в економіці регіону за видами економічної діяльності та в розрізі окремих галузей промисловості. Встановлено, що важливе значення у досягненні стратегічної цілі регіональної структурної політики має реалізація операційних цілей. Встановлено проблеми розвитку Івано-Франківської області. На основі досягнення стратегічних цілей регіональної структурної політики запропоновано шляхи усунення виявлених дисбалансів в економіці регіону. 
інвестиції, інновації, Івано-Франківська область, операційні цілі, промисловість, сектори економіки, стратегічні цілі, структурна регіональна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:332.1
Попадинець Н. М. Суть механізму реалізації регіональної структурної політики / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 48-55.

Літер.: 6


Визначено, що для вирішення протиріч у сучасній економіці необхідний особливий механізм узгодження, який забезпечив би необхідний захист і реалізацію економічних інтересів усіх суб’єктів економічних відносин, стійкий та ефективний соціально-економічний розвиток регіонів і держави загалом. Встановлено, що метою регіональної структурної політики є створення умов для успішного входження у ринок усіх зацікавлених суб’єктів підприємництва з урахуванням територіальної та економічної специфіки регіону, стратегічних напрямів розвитку країни. Узагальнено програми реалізації регіональної структурної політики та побудовано механізм реалізації регіональної структурної політики, визначено інструменти її реалізації. З’ясовано, що основою всієї сукупності соціально-економічних відносин, пріоритетом розвитку господарської системи і фактором забезпечення стійкості є ефективна структурна регіональна політика держави. 
механізм, потенціал регіону, програми регіональної структурної політики, регіональна структурна політика, стратегічне управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:332.14(477)
Попадинець Н. М. Стратегічні цілі державної структурної політики України / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 175-183.

Літер.: 11


Розглянуто зміст поняття «структурна політика держави». Досліджено роль структурної політики держави. Визначено основні цілі структурної політики держави, розвиток якої впливає на економічне зростання та підвищення національної конкурентоспроможності на світовому рівні. Обґрунтовано пріоритети промислової, інвестиційної та інноваційної політики у структурній політиці держави. Виділено етапи державної структурної політики при формуванні інноваційної політики. Визначено стримуючі чинники щодо основних напрямів реалізації структурної політики держави. Запропоновано заходи для усунення цих чинників. 
держава, інновації, інфраструктура, промисловість, структурна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 33.021/658.511.2:674
Максимів Ю. В. Методичні підходи до аналізу забезпеченості деревинними відходами виробництва твердого біопалива / Ю. В. Максимів, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 178-184.

Літер.: 6


Обґрунтовано важливість проведення аналізу забезпеченості відходами як вторинною сировиною для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами як інструменту, здатного вплинути на прийняття управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності використання сировинних ресурсів. Виявлено вплив недостатньої забезпеченості деревинними відходами як вторинною сировиною на виготовлення продукції, причини її виникнення й наслідки для деревообробних підприємств. Описано методику здійснення аналізу з врахуванням галузевої специфіки. 
економічний аналіз, планування, відходи як вторинна сировина, деревообробні підприємства, тверде біопаливо Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.3:630*6 (477)
Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: підходи до оцінювання та напрями розвитку / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 201-210.

Літер.: 10


Здійснено аналіз розвитку внутрішнього ринку продукції лісової промисловості (ЛП) України як в цілому, так і по регіонах, щодо його відповідності тенденціям розвитку економіки. Розроблено методичний підхід до аналізу внутрішнього ринку продукції ЛП, що передбачає авторське застосування методики розрахунку внутрішнього ринку продукції ЛП та складається з чотирьох етапів дослідження: визначення та обґрунтування мети та завдань проведення оцінки та аналізу; визначення обсягів внутрішнього ринку та внутрішнього ринку продукції ЛП; оцінка розвитку внутрішнього ринку продукції ЛП; співставлення та узагальнення отриманих результатів та виявлення основних проблем розвитку внутрішнього ринку продукції ЛП. Запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності продукції ЛП на внутрішньому ринку на основі розвитку кластерної стратегії. Розглянуто можливість створення кластера ЛП в межах Житомирської, Рівненської, Чернігівської, Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей України. 
внутрішній ринок, експорт, імпорт, кластер, конкурентоспроможність, лісова промисловість Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Луцків О. М. Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори / О. М. Луцків, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 209-211.ЦитуванняІнноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець та ін. ; заг. ред.: С. А. Давимука ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 432 с. {re2016.04.170.001}

Попадинець Н. М. Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування // Регіональна економіка. 2017. №1. С. 17-22. {re2018.02.075.001}

Попадинець Н. М. Модернізація промисловості як передумова перспективного розвитку внутрішнього ринку України. Економіка промисловості. 2012. №1-2(57). С. 50-58. {re2018.04.056.004}

Попадинець Н. М., Максимів Ю. В. Розвиток внутрішнього ринку твердого біопалива України в сучасних умовах. Економічний часопис-XXI. 2016. 159(5-6). С. 93-96. {re2018.04.122.022}

Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: підходи до оцінювання та напрями розвитку. Регіональна економіка. 2013. №1 (67). С. 201-210. {re2019.04.127.004}

Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: проблеми та напрями розвитку. Львів, ІРД НАН України, 2014. 182 с. {re2019.04.127.005}

Yakubiv V., Maksymiv Yu., Hryhoruk I., Popadynets N., Piatnychuk I. Development of Renewable Energy Sources in the Context of Energy Management. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2019. Vol. 6(3-4). Pp. 77-87. DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.6.3-4.77-87. {re2020.01.165.005}

Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69. {re2020.02.017.009}

Попадинець Н. М. Структурно-інституційна модель внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 137-144. {re2020.02.131.016}

Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Yu., Boiko Ye., Ishchenko O. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy. Management Science Letters. 2020. Vol. 10(13). Pp. 3173-3182. DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.004 {re2020.03.081.019}

Anhelko I. V., Oryshchyn I. S., Popadynets N. M., Zhuravel Yu. V., Nezveshchuk-Kohut T. S. Theoretical and methodological principles of tourist attractiveness of territories. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 3(143). С. 43-47. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-3-6 {re2021.01.100.001*}


Веб-майстер П. Попадюк