Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Луцків Олена МиколаївнаЛуцків Олена Миколаївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lutolen@i.ua, (032)270-7089

Сторінки:СпівавториМаксимчук Максим Віталійович

Попадинець Назарій Миколайович

Шульц Світлана ЛеонідівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:331.102.344:332.146.2; JEL O18, L60
Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 15-26. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-2.

Літер.: 8


Проведено оцінювання структурно-технологічних зрушень в економіці регіонів України. Здійснено аналіз технологічної структури промисловості України та її регіонів у розрізі високотехнологічного, середньотехнологічного та низькотехнологічного виробництв. На основі результатів оцінювання питомої ваги високо- і середньотехнологічних виробництв у структурі обсягів реалізованої продукції регіонів та аналізу динаміки їхньої частки виокремлено групи регіонів за рівнем технологічності та інтенсивності структурних змін. Дослідження секторальної структури ВДВ свідчить про зниження ролі промислового виробництва, яке є формуючою складовою смарт-спеціалізації економіки регіонів. Обґрунтовано доцільність застосування інтегрованого підходу до реалізації смарт орієнтованого стратегічного планування розвитку регіонів України та акцентовано увагу на основних завданнях підвищення ефективності регіональної структурної політики. 
структура промисловості, структурно-технологічні зрушення, технологічна модернізація, рівень технологічності виробництва, смарт-спеціалізація Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:005.311.2; JEL F29, O30, O31
Шульц С. Л., Луцків О. М. Детермінанти суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів: теоретичні та методичні аспекти. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 102-111. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-9.

Літер.: 15


Основна увага зосереджена на вивченні сутності та основних детермінант суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів. Досліджено особливості суспільних трансформацій країн-членів ЄС та України за індексом трансформації Бертельсмана. Розраховано динаміку зміни індексу трансформації. Розглянуто концептуальні підходи до визначення сутності технологічного укладу, проаналізовано етапи їх життєвого циклу. Особлива увага приділяється дослідженню чинників, що впливають на зародження і поширення технологічних укладів і на процеси їх зміни в економіці різних країн. Охарактеризовано специфіку структури економіки та особливості інноваційного розвитку у межах технологічних укладів. Виявлено основні тенденції, що визначають процес технологічного розвитку світової економіки. Представлено особливості формування та переходу світової економіки до VI та VIІ технологічних укладів і зазначено основні сфери їх реалізації. Проаналізовано та узагальнено сучасний стан розвитку світової економіки в умовах реалізації постіндустріальних технологічних укладів. 
технологічний уклад, технологічний розвиток, структурні зміни, трансформаційний індекс, інноваційні технології, економічний розвиток, модернізація Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.49:332.14; JEL R58, K00
Шульц С. Л., Луцків О. М. Нормативно-правові засади розбудови прикордонної інфраструктури. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 24-36. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-3.

Літер.: 18


Проаналізовано особливості та виокремлено основні проблеми інфраструктурного забезпечення розвитку прикордонних територій, що стримують нарощення їхнього транзитного потенціалу та зумовлюють значні економічні втрати. Окрім того, основна увага зосереджена на аналізі низки законодавчих, нормативно-правових, стратегічних і програмних документів підтримки розвитку прикордонної інфраструктури. Проаналізовано законодавчі акти, що регламентують діяльність у сфері транскордонного співробітництва, просторового розвитку й територіального планування, діяльності транспорту та функціонування транспортних мереж, а також нормативно-правові акти, які стосуються діяльності державної прикордонної служби та облаштування пунктів пропуску тощо. Окрім того, проаналізовано також і концепції, стратегічні та програмні документи на національному й регіональному рівні. Виокремлено проблемні та дискусійні аспекти в них і розроблено пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до них. Зазначено, що розбудова прикордонної інфраструктури відповідно до європейських правових норм і стандартів сприятиме збільшенню пропускної спроможності державного кордону, створенню на митних постах більшої кількості автомобільних смух, зменшенню черг при перетині кордону, створенню транспортних коридорів із сучасним оснащенням, будівництву нових і реконструкції під’їзних доріг до державних кордонів. 
прикордонна інфраструктура, прикордонне співробітництво, законодавча база, транзитний потенціал, транспортна мережа Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1.001.12:061.1; JEL F29, O38
Луцків О. М. Програмно-стратегічне забезпечення реалізації інноваційної політики ЄС / О. М. Луцків // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 132-141.


Розглянуто стратегічно-програмний інструментарій формування та реалізації інноваційної політики ЄС. Визначено стратегічні пріоритети інноваційного розвитку ЄС. Розглянуто стан і тенденції інноваційному розвитку ЄС. Проаналізовано Стратегії та Програми підтримки інноваційного розвитку в ЄС, виокремлено їх основні пріоритети та шляхи реалізації. Узагальнено й систематизовано європейський досвід регулювання інноваційної діяльності та досліджено основні напрями підтримки реалізації інноваційних процесів у ЄС. Проаналізовано найбільш дієві інструменти стимулювання інноваційної діяльності в ЄС. Виокремлено основні переваги 8-ої Рамкової програми, порівняно з попередніми. Здійснено аналіз фінансового забезпечення реалізації програми «Горизонт-2020». Проаналізовано особливості реалізації інноваційної політики в деяких країнах-членах ЄС. Визначено напрями вдосконалення української інноваційної політики з урахуванням європейського досвіду. 
інноваційна політика, стратегії, програмне забезпечення, програмні документи, інноваційна діяльність, інноваційні процеси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 351.84:304.4;JELG22,H53
Луцків О. М. Особливості динаміки структурних зрушень в економіці регіонів України / О. М. Луцків // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 39-50.

Літер.: 9


Основну увагу приділено оцінці тенденцій і масштабів структурних зрушень в економіці регіонів України в розрізі видів економічної діяльності за показником валова додана вартість (ВДВ) упродовж 2006-2013 рр. Зокрема, оцінено темпи зміни питомої ваги структурної маси економіки регіонів, що відбулися за цей проміжок часу; проаналізовано динамічні процеси які відбулися у структурі економіки українських регіонів упродовж семи років. На основі розрахунку інтегрального коефіцієнта структурних зрушень оцінено інтенсивність їх протікання. З’ясовано основні тенденції та виявлено суттєві диспропорції у структурі економіки регіонів та орієнтацію, в переважній більшості регіонів, на розвиток не інноваційних сфер економічної діяльності. 
структура економіки, сфера економічної діяльності, маса структурних зрушень, темпи структурних зрушень, швидкість структурних зрушень, інтенсивність економічних процесів, інноваційна діяльність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4.001.57:332.1
Луцків О. М. Моделювання структурних змін в економіці регіону / О. М. Луцків, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 13-26.

Літер.: 8


Сформовано методичні підходи до оцінювання впливу факторів на структурні перетворення в економіці регіону. Оцінено вплив внутрішніх і зовнішніх показників-факторів на структурну динаміку економіки регіонів України. Визначено ступінь взаємозв’язку між відібраними показниками-факторами та результуючим показником економічного розвитку регіонів. Із застосуванням методів кореляційно-регресійного аналізу побудовано багатофакторну модель зміни ВРП під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів економічного розвитку. Побудовано модель полімініарної регресії впливу зміни структури зайнятості за видами економічної діяльності в розрізі регіонів України на ВРП. Запропоновано системний підхід до оцінки структурно-динамічних перетворень у регіональній економічній системі на основі розрахунку показників ефективності структурної перебудови. Побудовано модель оцінки якості структури економіки на основі коефіцієнта пропорційності. Подано пропозиції щодо напрямів змін структури економіки та методів впливу задля подолання структурної нестабільності в економіці регіону. 
структурні зміни, структура економіки, моделювання, валовий регіональний продукт, фактори впливу, структурна нестабільність, коефіцієнт пропорційності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:330.341.1
Луцків О. М. Регіональна інноваційна політика: особливості формування та проблеми реалізації / О. М. Луцків // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 153-162.


Розкрито сутність, мету та цілі регіональної інноваційної політики, визначено її суб’єкти й об’єкти. Розглянуто особливості формування та реалізації регіональної інноваційної політики в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки регіону. Визначено основні заходи підтримки інноваційної діяльності на різних ієрархічних рівнях. Акцентовано увагу на тому, що саме регіональний рівень управління набуває визначального значення для активізації інноваційних процесів, надання цільової підтримки інноваційним підприємствам і науковим установам. Виокремлено основні пріоритети регіональної інноваційної політики. Проаналізовано інноваційну активність регіонів України. Наведено інструменти стимулювання регіональними органами влади інноваційної активності промислових підприємств. Визначено основні бар’єри ефективності реалізації регіональної інноваційної політики та запропоновано шляхи їх подолання. 
регіональна інноваційна політика, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, регіональні органи влади, інноваційні технології Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:330.837
Луцків О. М. Інституційне середовище регіональної структурної політики / О. М. Луцків, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 37-47.

Літер.: 12


Визначено базові поняття та окреслено концептуальні засади формування інституційного середовища регіональної структурної політики, під якою розуміється діяльність відповідних органів державної влади на регіональному та субрегіональному рівні, що спрямована на досягнення збалансованої та ефективної структури економіки регіонів держави. Окреслено мету, стратегічні цілі й пріоритети регіональної структурної політики України та запропоновано концептуально-методологічний інструментарій і систему заходів задля досягнення обраних стратегічних цілей і пріоритетів. Досліджено проблеми формування інституційного середовища регіональної структурної політики. Визначено пріоритети проведення структурних трансформації, що полягають у пришвидшеному розвитку третинного (сфера послуг і фінанси) і четвертинного (інформаційна сфера) секторів економіки регіонів. Внаслідок проведених порівняльних досліджень на основі обраних структурних стандартів та орієнтирів визначено коло структурних проблем економіки країни та її Західного регіону, запропоновано шляхи вирішення цих проблем. 
регіональна структурна політика, інституційне середовище, інститут, інституція, регіон, структурні стандарти та орієнтири, реструктуризація, структурна корекція, структурна трансформація, структурні зрушення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Луцків О. М. Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори / О. М. Луцків, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 209-211.ЦитуванняЛуцків О. М. Програмно-стратегічне забезпечення реалізації інноваційної політики ЄС. Регіональна економіка. 2017. № 2(84). С. 132-141. {re2019.01.076.003}

Луцків О. М. Особливості динаміки структурних зрушень в економіці регіонів України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 39-50. {re2020.04.106.011}


Веб-майстер П. Попадюк