Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Шульц Світлана ЛеонідівнаШульц Світлана Леонідівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: swetshul@i.ua, (032)270-70-89, (+38097)253-66-22

Сторінки:СпівавториБілик Ростислав Романович

Габрель Марта Степанівна

Карп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

Кіт Леся Зеновіївна

Луцків Олена Миколаївна

Максимчук Максим Віталійович

Мокій Анатолій Іванович

Семів Любов Казимирівна

Сторонянська Ірина Зеновіївна

Тесля Дмитро ВадимовичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 338.24.01; JEL E22, C67, O40
Шульц С. Л., Луцків О. М., Габрель М. С. Методичні підходи до оцінювання продуктивної спроможності регіонів: секторальний підхід. Регіональна економіка. 2023. №1(107). С. 76-87. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-1-8

Літер.: 19


Здійснено аналіз, порівняння та систематизацію методичних підходів до оцінювання продуктивної спроможності секторів економіки. Визначено їхні основні переваги та певні недоліки. Зокрема, проаналізовано європейський і світовий досвід оцінювання продуктивної спроможності економіки. Виокремлено основні процеси, на які зосереджують увагу американські та європейські вчені, досліджуючи продуктивність економіки. Зроблено акцент на пріоритетності певних чинників підвищення продуктивності секторів економіки: інноваційно-технологічного, капіталу, праці, зовнішньоекономічного та ін. Представлено динаміку рейтингів України за рівнем інноваційної спроможності впродовж 2014-2021 рр. та зроблено висновок про відсутність в Україні активної політики та проривів щодо сприяння інноваторству з боку держави та бізнесу. Сформовано перелік детермінант продуктивної спроможності регіонів у розрізі структурного-секторального, просторово-секторального та інноваційно-секторального її виміру та визначено основні напрями оцінювання їх. 
методичні підходи, продуктивна спроможність, структурні пропорції, відтворювальні процеси, секторальна структура Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:003.13:330.11.4; JEL E22, O18, O40
Шульц С. Л., Луцків О. М. Просторові та секторальні детермінанти продуктивної спроможності регіонів: теоретична генеза та методологічні засади дослідження. Регіональна економіка. 2022. №4(106). С. 5-20. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-4-1

Літер.: 49


Досліджено еволюцію теоретичного базису концепції продуктивності економіки на національному та регіональному рівнях. Ґрунтуючись на визначенні сутності понять «продуктивність» і «спроможність», автори пропонують власне визначення терміна «продуктивна спроможність регіонів». Охарактеризовано доробок зарубіжних науковців у частині дослідження особливостей регіонального розвитку та проблематики продуктивності, ідентифікації та оцінювання впливу просторових чинників на продуктивність економіки територіальних систем різного ієрархічного рівня і виявлення просторових детермінант продуктивної спроможності регіонів. На основі проведеного аналізу досвіду емпіричних досліджень з оцінювання впливу просторових чинників на продуктивність економіки виокремлено низку закономірностей її зростання. Розкрито специфіку природи міжрегіональних і внутрішньорегіональних диспропорцій продуктивності. Доведено, що взаємодія просторових і секторальних детермінант визначає рівень продуктивності економіки країни, регіону та окремих територіальних громад. Акцентовано на проблемі продуктивності ресурсів і запропоновано напрями подальших теоретико-прикладних досліджень проблематики продуктивної спроможності регіонів. 
продуктивність, продуктивна спроможність регіонів, фактори виробництва, просторові детермінанти, продуктивність ресурсів Репозитарій ІРД НАНУ Шульц С. Л., Мокій А. І. Імперативи та безпекові пріоритети збереження і розвитку продуктивної спроможності регіонів України в умовах війни. Регіональна економіка. 2022. №2(104). С. 131-136. URL: http://re.gov.ua/doi/re2022.02.131_u.Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.49:338.47:332.146.2(477); JEL R49, H54, O18
Шульц С. Л., Луцків О. М. Проблеми функціонування транспортної інфраструктури та логістики України в умовах воєнного часу. Регіональна економіка. 2022. №2(104). С. 85-93. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-9.

Літер.: 11


Проаналізовано спричинені військовою агресією Росії проблеми функціонування транспортної інфраструктури та логістичних ланцюгів. Акцентовано увагу на особливостях нормативно-правового та програмного забезпечення процесів модернізації транспортної інфраструктури в довоєнний період. Оцінено рівень розвиненості транспортної інфраструктури України в передвоєний час порівняно з високорозвиненими країнами світу. Проаналізовано основні втрати транспортної інфраструктури регіонів України внаслідок ведення бойових дій. Виокремлено основні бар’єри для організації ефективної транспортної логістики. Визначено основні обмеження та зазначено сприятливі чинники розбудови транспортної інфраструктури України. Проаналізовано низку законодавчо-нормативних новацій, які розроблені урядом для покращення логістики перевезень у сучасних реаліях. Розглянуто питання диверсифікації транспортних шляхів і вантажопотоків. Основну увагу зосереджено на питанні перспектив відновлення транспортної інфраструктури та пошуку нових логістичних шляхів просування товарів. 
транспорт, транспортна інфраструктура, автошляхи, логістика, транспортна логістика, логістичні потоки, логістична система Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:331.102.344:332.146.2; JEL O18, L60
Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 15-26. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-2.

Літер.: 8


Проведено оцінювання структурно-технологічних зрушень в економіці регіонів України. Здійснено аналіз технологічної структури промисловості України та її регіонів у розрізі високотехнологічного, середньотехнологічного та низькотехнологічного виробництв. На основі результатів оцінювання питомої ваги високо- і середньотехнологічних виробництв у структурі обсягів реалізованої продукції регіонів та аналізу динаміки їхньої частки виокремлено групи регіонів за рівнем технологічності та інтенсивності структурних змін. Дослідження секторальної структури ВДВ свідчить про зниження ролі промислового виробництва, яке є формуючою складовою смарт-спеціалізації економіки регіонів. Обґрунтовано доцільність застосування інтегрованого підходу до реалізації смарт орієнтованого стратегічного планування розвитку регіонів України та акцентовано увагу на основних завданнях підвищення ефективності регіональної структурної політики. 
структура промисловості, структурно-технологічні зрушення, технологічна модернізація, рівень технологічності виробництва, смарт-спеціалізація Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:005.311.2; JEL F29, O30, O31
Шульц С. Л., Луцків О. М. Детермінанти суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів: теоретичні та методичні аспекти. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 102-111. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-9.

Літер.: 15


Основна увага зосереджена на вивченні сутності та основних детермінант суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів. Досліджено особливості суспільних трансформацій країн-членів ЄС та України за індексом трансформації Бертельсмана. Розраховано динаміку зміни індексу трансформації. Розглянуто концептуальні підходи до визначення сутності технологічного укладу, проаналізовано етапи їх життєвого циклу. Особлива увага приділяється дослідженню чинників, що впливають на зародження і поширення технологічних укладів і на процеси їх зміни в економіці різних країн. Охарактеризовано специфіку структури економіки та особливості інноваційного розвитку у межах технологічних укладів. Виявлено основні тенденції, що визначають процес технологічного розвитку світової економіки. Представлено особливості формування та переходу світової економіки до VI та VIІ технологічних укладів і зазначено основні сфери їх реалізації. Проаналізовано та узагальнено сучасний стан розвитку світової економіки в умовах реалізації постіндустріальних технологічних укладів. 
технологічний уклад, технологічний розвиток, структурні зміни, трансформаційний індекс, інноваційні технології, економічний розвиток, модернізація Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.49:332.14; JEL R58, K00
Шульц С. Л., Луцків О. М. Нормативно-правові засади розбудови прикордонної інфраструктури. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 24-36. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-3.

Літер.: 18


Проаналізовано особливості та виокремлено основні проблеми інфраструктурного забезпечення розвитку прикордонних територій, що стримують нарощення їхнього транзитного потенціалу та зумовлюють значні економічні втрати. Окрім того, основна увага зосереджена на аналізі низки законодавчих, нормативно-правових, стратегічних і програмних документів підтримки розвитку прикордонної інфраструктури. Проаналізовано законодавчі акти, що регламентують діяльність у сфері транскордонного співробітництва, просторового розвитку й територіального планування, діяльності транспорту та функціонування транспортних мереж, а також нормативно-правові акти, які стосуються діяльності державної прикордонної служби та облаштування пунктів пропуску тощо. Окрім того, проаналізовано також і концепції, стратегічні та програмні документи на національному й регіональному рівні. Виокремлено проблемні та дискусійні аспекти в них і розроблено пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до них. Зазначено, що розбудова прикордонної інфраструктури відповідно до європейських правових норм і стандартів сприятиме збільшенню пропускної спроможності державного кордону, створенню на митних постах більшої кількості автомобільних смух, зменшенню черг при перетині кордону, створенню транспортних коридорів із сучасним оснащенням, будівництву нових і реконструкції під’їзних доріг до державних кордонів. 
прикордонна інфраструктура, прикордонне співробітництво, законодавча база, транзитний потенціал, транспортна мережа Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 351.863:[339.137:332.1]; JEL H56, O18, R58
Білик Р. Р., Шульц С. Л. Забезпечення економічної безпеки як системна умова формування конкурентних позицій в економіці регіонів. Регіональна економіка. 2018. №2(88). С. 15-23. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.02.015_u.php.

Літер.: 6


У статті зазначається, що невирішеність низки проблем соціально-економічного розвитку регіонів обумовлює необхідність змін у підходах до розробки та реалізації нової державної регіональної політики, яка базуватиметься на європейських традиціях і партнерстві між державою, регіонами та територіальними громадами.
Акцентовано увагу на засадничих положеннях нової парадигми державної регіональної політики в Україні, яка має враховувати сучасні реформи у сфері децентралізації влади та «мультицентристську» сутність регіонального управління, а також будуватись на принципах вертикальної та горизонтальної координації управлінських впливів щодо вирішення проблем регіонального розвитку.
Вказано, що сучасний підхід до реалізації державної регіональної політики потребує вдосконалення її нормативно-законодавчого та інституційного забезпечення, чіткого розподілу функцій і вироблення узгоджених механізмів функціонування інституцій управління регіональним розвитком. Обґрунтовано, що дієздатне інституційне підґрунтя державної регіональної політики в Україні має забезпечити узгодженість інтересів суб’єктів реалізації державної регіональної політики та залучення різноманітних форм громадської активності.
Зазначено, що кардинальний перегляд відносин держави і регіонів у процесі децентралізації потребуватиме узгодження цілей регіонального розвитку з пріоритетами реформ на державному рівні. У загальному підсумку цілі регіонального розвитку мають бути тісно інтегровані у загальну стратегію реформ.
Врешті реформи у сфері управління регіональним розвитком мають забезпечити перехід від застосування прямих інструментів стимулювання розвитку регіонів до комплексного регуляторного впливу.
Визначено перелік заходів у сфері вдосконалення правового підґрунтя та зміцнення економічної безпеки регіонів. Окреслено пріоритетні напрями діяльності регіональних органів влади щодо залучення сучасного інструментарію управлінського впливу, забезпечення інституційної та ресурсної скоординованості реалізації регіональних стратегій і проектів регіонального та місцевого розвитку. 
державна регіональна політика, конкурентоспроможність, економічна безпека регіонів, принципи, стратегічні цілі, інструментарій Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:61]:35.072.1; JEL H51, I18, I19
Шульц С. Л. Організаційно-інституційні особливості реформування системи охорони здоров'я в Україні в умовах децентралізації / С. Л. Шульц, М. О. Карп’як // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 108-115.

Літер.: 6


Висвітлено організаційні засади реформування системи охорони здоров'я в Україні в умовах адміністративно-фінансової та секторальної децентралізації. Досліджено питання оптимізації мережі медичних закладів, доступності та якості медичних послуг, а також механізму фінансування медицини в нових умовах функціонування системи охорони здоров'я в Україні. Проаналізовано сучасний стан функціонування системи охорони здоров'я в Україні, розглянуто особливості організації мережі медичної інфраструктури, зокрема на різних рівнях надання медичної допомоги, а також висвітлено основні проблеми надання медичних послуг в умовах наявної системи охорони здоров'я. Відтак у контексті зазначеного виявлено організаційно-інституційні особливості здійснення реформування системи охорони здоров'я в Україні, означено фундамент нормативно-правового забезпечення для його впровадження та основні напрями реалізації реформ. Висвітлено основні проблеми реформування медичної галузі в умовах децентралізації, а також можливі шляхи покращення медичного забезпечення населення в Україні. 
децентралізація, реформа системи охорони здоров'я, медична інфраструктура, госпітальний округ Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 001.89:332.1, JEL B30
Шульц С. Л. Школа регіоналістики М. І. Долішнього: ідейні витоки та сучасні здобутки / С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 7-12.

Літер.: 3


Висвітлено науковий доробок академіка М. І. Долішнього у формуванні Львівської школи регіоналістики. Окреслено широкий спектр наукових досліджень ученого, зокрема у сфері формування нормативно-правового забезпечення державної регіональної політики, стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів, економічного районування та макрорегіоналізації країни, проведення адміністративно-територіальної реформи, структурної перебудови економіки регіонів і транскордонного співробітництва.
Акцентовано увагу на активній державницькій позиції вченого в частині збереження територіальної цілісності України та усвідомлення вагомої ролі наукового потенціалу країни у реалізації необхідних для економіки країни реформ в умовах поглиблення процесів євроінтеграції та глобалізації. 
економічне районування, Львівська школа регіоналістики, регіональна політика, соціально-економічний розвиток, прикордонне співробітництво Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:330
Шульц С. Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи / С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 26-36.

Літер.: 5


На основі аналізу особливостей формування державної регіональної політики в Україні виділено етапи її еволюційних змін. Проаналізовано основні недоліки її реалізації. Обґрунтовано засадничі положення, напрями та першочергові орієнтири модернізації державної регіональної політики в Україні. Акцентовано увагу на ролі Львівської школи регіоналістики у формуванні методологічних засад регіональної політики, розробці стратегічних і нормативно-правових документів загальнонаціонального та регіонального рівнів. Обґрунтовано необхідність постановки питання про удосконалення регіональної політики в Україні та механізмів її реалізації. Доведено, що в умовах українських реалій незначні проміжні результати трансформування української економіки до ринку не змінили: макроекономічної нестабільності, посилення нерівномірності розвитку регіонів, зростання рівня їх диференціації та диспропорційності. Нестабільний і непослідовний характер реформ у сфері регіонального розвитку призвів до відсутності чітких та узгоджених засадничих параметрів державної регіональної політики. 
державна регіональна політика, стратегія регіонального розвитку, децентралізація, місцеве самоврядування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1
Тесля Д. В. Ринковий потенціал регіону: сутність і його складові / Д. В. Тесля, С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 27-37.

Літер.: 22


Розкрито сутність наявних методологічних підходів до трактування поняття «ринковий потенціал», визначено його структурні елементи. Акцентується увага на еволюційних аспектах розвитку просторової економіки та теоретичних концепцій, що використовують цю дефініцію. На основі узагальнення теоретичного підґрунтя сучасної економічної науки та обґрунтування дослідницької площини просторової економіки розкрито засадничі положення економічних теорій, що лежать в основі досліджень ринкового потенціалу територій та особливостей функціонування локальних ринків. Акцентовано увагу на запропонованих ученими алгоритмах розрахунків оцінювання ринкового потенціалу територій. Запропоновано авторське визначення поняття «ринковий потенціал регіону», що базується на врахуванні виробничих і споживчих можливостей ринку та особливостей інфраструктурного забезпечення його функціонування. Окреслено перспективні напрями наукових досліджень ринкового простору регіонів, зокрема: проблем розвитку вітчизняних регіональних ринків, чинників, що визначають конкурентне середовище і умови формування та використання ринкового потенціалу регіонів України та методики його оцінки. 
ринковий потенціал регіону, внутрішній ринок, попит, пропозиція, споживчий потенціал, виробничий потенціал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.722
Шульц С. Л. Мережеві бізнес-структури: концептуалізація понять та засад функціонування (та функціонування базових основ) / С. Л. Шульц, Л. З. Кіт // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 15-24.

Літер.: 28


Розкрито сутність підходів до трактування поняття «мережеві бізнес-структури» та запропоновано його авторське визначення. Акцентується увага на конкурентних перевагах функціонування мережевих підприємницьких структур, їх ролі у розвитку національної економіки та вітчизняного підприємництва. Запропоновано класифікацію мережевих бізнес-структур, аналізується конкурентні переваги та недоліки мережевої форми організації бізнесу. 
мережева економіка, мережеві бізнес-структури, конкурентні переваги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шульц С. Л. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій / С. Л. Шульц, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 191-196.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шульц С. Л. Еволюція парадигми районування та її модернізація в умовах реформування просторово-інституційної структури економіки України / С. Л. Шульц, М. В. Максимчук, І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 20-28. 

Досліджено еволюцію підходів до районування економічного простору України та доведено необхідність його модернізації з огляду на розвиток інноваційних видів економічної діяльності, появу нових організаційних форм підприємницької діяльності, посилення просторової конкуренції та вплив глобалізаційних процесів. Запропоновано нову ідеологію районування, суть якої полягає у переході від територіально-виробничого підходу, основою якого є енерговиробничі цикли, до мережевого, який ґрунтується на структуруванні економічного простору на засадах кластеризації економіки. Проведено компаративний аналіз класичної та нової парадигм економічного районування. Обґрунтовано необхідність реалізації потенціалу міжрегіональних інтеграційних взаємодій регіонів України та формування нових конкурентних на міжнародному рівні економічних районів. 
районування, просторово-інституційна структура економіки, класична парадигма районування, нова парадигма районування, економічний район Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Семів Л. К. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону / Л. К. Семів, С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 223-227.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.53[330.111.4+332.1](477)
Шульц С. Л. Ціновий чинник інтегрованості економічного простору України / С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 12-24.

Літер.: 10


Обґрунтовуються методологічні підходи до розуміння єдності економічного простору країни. Акцентується увага на проблемах просторової інтеграції ринків і розглядаються умови, методичні підходи і прийоми оцінки інтегрованості регіональних ринків товарів. Проаналізовано ступінь інтегрованості регіональних ринків з національним та визначені фактори, що впливають на ці процеси. 
єдність економічного простору, просторова інтегрованість ринку, розходження регіональних цін ЦитуванняРозвиток соціальної сфери територіальних громад в у мовах адміністративно-фінансової децентралізації / ред. С. Л. Шульц. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 2018. 140 с. {re2019.01.014.008}

Шульц С. Л., Сторонянська І. З. Регіональна соціально-економічна асиметрія: сутнісні ознаки та чинники. Економічний форум. 2013. № 1. С. 161-165. {re2019.01.024.002}

Шульц С. Л. Школа регіоналістики М. І. Долішнього: ідейні витоки та сучасні здобутки. Регіональна економіка. 2016. № 2. С. 7-12. {re2019.01.076.001}

Механізми реалізації регіональної політики: оцінка ефективності та напрями удосконалення: монографія / наук. ред. С. Л. Шульц. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 205 с. {re2020.03.035.001}

Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 15-26. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-2 {re2022.04.021.012}

Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. № 2(100). С. 15-26. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-2 {re2022.04.027.012}

Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. № 2(100). С. 15-26. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-2 {re2022.04.033.012}

Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. № 2(100). С. 15-26. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-2 {re2023.02.041.009}


Веб-майстер П. Попадюк