Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Білик Ростислав РомановичБілик Ростислав Романович

доктор економічних наук, доцент

доцент кафедри економічної теорії і менеджменту, економічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Контакти: rostikbiluk78@gmail.com

Сторінки:СпівавториФіліпчук Наталія Василівна

Шульц Світлана ЛеонідівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 346.548-049.5:332.146.2; JEL H56, O18, R58
Білик Р. Р., Філіпчук Н. В. Проблеми економічної безпеки та конкурентоспроможності регіонів в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 53-63. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-4.

Літер.: 10


Охарактеризовано сутність державної регіональної політики в частині зміцнення конкурентоспроможності та економічної безпеки в умовах реформи децентралізації. Висвітлено проблеми інституційного забезпечення впровадження реформи адміністративно-територіального устрою. Розкрито методичні підходи до організації моніторингу параметрів конкурентоспроможності та економічної безпеки регіонів. Сформульовано основні загрози економічній безпеці територіальних громад в Україні та запропоновано індикатори оцінювання стану конкурентоспроможності та економічної безпеки регіонів. Запропоновано комплекс заходів з реалізації ефективної регіональної політики щодо зміцнення конкурентоспроможності економіки та економічної безпеки територіальних громад. 
економічна безпека, регіон, конкурентоспроможність регіонів, децентралізація, територіальна громада Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 351.863:[339.137:332.1]; JEL H56, O18, R58
Білик Р. Р., Шульц С. Л. Забезпечення економічної безпеки як системна умова формування конкурентних позицій в економіці регіонів. Регіональна економіка. 2018. №2(88). С. 15-23. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.02.015_u.php.

Літер.: 6


У статті зазначається, що невирішеність низки проблем соціально-економічного розвитку регіонів обумовлює необхідність змін у підходах до розробки та реалізації нової державної регіональної політики, яка базуватиметься на європейських традиціях і партнерстві між державою, регіонами та територіальними громадами.
Акцентовано увагу на засадничих положеннях нової парадигми державної регіональної політики в Україні, яка має враховувати сучасні реформи у сфері децентралізації влади та «мультицентристську» сутність регіонального управління, а також будуватись на принципах вертикальної та горизонтальної координації управлінських впливів щодо вирішення проблем регіонального розвитку.
Вказано, що сучасний підхід до реалізації державної регіональної політики потребує вдосконалення її нормативно-законодавчого та інституційного забезпечення, чіткого розподілу функцій і вироблення узгоджених механізмів функціонування інституцій управління регіональним розвитком. Обґрунтовано, що дієздатне інституційне підґрунтя державної регіональної політики в Україні має забезпечити узгодженість інтересів суб’єктів реалізації державної регіональної політики та залучення різноманітних форм громадської активності.
Зазначено, що кардинальний перегляд відносин держави і регіонів у процесі децентралізації потребуватиме узгодження цілей регіонального розвитку з пріоритетами реформ на державному рівні. У загальному підсумку цілі регіонального розвитку мають бути тісно інтегровані у загальну стратегію реформ.
Врешті реформи у сфері управління регіональним розвитком мають забезпечити перехід від застосування прямих інструментів стимулювання розвитку регіонів до комплексного регуляторного впливу.
Визначено перелік заходів у сфері вдосконалення правового підґрунтя та зміцнення економічної безпеки регіонів. Окреслено пріоритетні напрями діяльності регіональних органів влади щодо залучення сучасного інструментарію управлінського впливу, забезпечення інституційної та ресурсної скоординованості реалізації регіональних стратегій і проектів регіонального та місцевого розвитку. 
державна регіональна політика, конкурентоспроможність, економічна безпека регіонів, принципи, стратегічні цілі, інструментарій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.6:330.34
Білик Р. Р. Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого природокористування в регіоні / Р. Р. Білик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 91-99.

Літер.: 5


Розкрито суть поняття природно-ресурсного потенціалу території. Досліджені питання соціально-економічної оцінки природних ресурсів. Визначені пріоритетні напрямки формування регіональної стратегії сталого природокористування, основні завдання та важелі її реалізації. 
природно-ресурсний потенціал, стале природокористування, регіональна стратегія розвитку ЦитуванняБілик Р. Р. Детермінанти регіонального розвитку у вимірі економічної безпеки України : монографія / Р. Р. Білик ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 352 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {re2017.01.131.001}

Білик Р. Р. Механізми та інструменти забезпечення економічної безпеки регіонів України у процесі децентралізації // Бізнес Інформ. 2015. № 9. С. 67-72. {re2018.02.015.002}


Веб-майстер П. Попадюк