Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Ткач Соломія МиколаївнаТкач Соломія Миколаївна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник сектору просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: t.solomija@gmail.com

Сторінки:СпівавториІщук Світлана Олексіївна

Панас Ярослав ВолодимировичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:621]:322.133.6(477); JEL C13, L60, O18, O31, R12
Ткач С. М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні / С. М. Ткач, Я. В. Панас // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 133-140.

Літер.: 11


Досліджено основні тенденції розвитку машинобудування в Україні за 2010-2016 рр. Установлено внесок машинобудівних підприємств у розвиток інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано ефективність діяльності підприємств у розрізі видів машинобудування. Визначено продуктивність праці на машинобудівних підприємствах України. На основі розрахунку показника локалізації за обсягом реалізованої промислової продукції виявлено області, у яких машинобудування є однією з профільних сфер господарювання на фоні країни. Обґрунтовано необхідність створення в регіонах машинобудівних кластерів, що дозволить укріпити після деформації машинобудівний комплекс України, налагодити нові коопераційні зв’язки як в Україні, так і за її межами, збільшити високотехнологічне виробництво з використанням нових технологій, підвищить конкурентні переваги національного товаровиробника. Проаналізовано наявність машинобудівних кластерів у регіонах України. На основі результатів дослідження визначено як регіони, у яких є передумови для створення машинобудівних кластерів, так і основні напрями за видами машинобудування для цих кластерів. Отримані результати дослідження можуть слугувати державним органам влади науково-аналітичною основою для прийняття відповідних рішень щодо формування машинобудівних кластерів у регіонах України. 
просторова організація бізнесу, кластер, інновації, конкурентоспроможність, кооперація, машинобудівні підприємства Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.13(477), JEL E20, H22, L16, R11
Ткач С. М. Спеціальні економічні зони в Україні: досвід і нові пріоритети просторової організації / С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 86-97.

Літер.: 22


Досліджено умови, особливості та результати функціонування СЕЗ в Україні. Здійснено комплексне оцінювання ефективності функціонування СЕЗ у Львівській області (на прикладі СЕЗ «Яворів» і СЕЗ туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець») за період 2000-2015 рр. Показано їх вплив на соціально-економічний розвиток Львівської області загалом і м. Трускавець і Яворівського району зокрема. Визначено основні причини невдалого досвіду застосування СЕЗ на територіях регіонів. Ґрунтуючись на отриманих результатах дослідження та враховуючи первинну мету створення СЕЗ, задекларовану законодавством, проведено SWOT-аналіз функціонування СЕЗ в Україні. Встановлено відсутність доцільності продовжувати функціонування СЕЗ у попередньому вигляді та визначено необхідність переходу до СЕЗ третього покоління. У цьому контексті окреслено нові пріоритети просторової організації. 
спеціальні економічні зони, інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність, інноваційна діяльність, нові форми просторової організації бізнесу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322.5:332.1(477)
Іщук С. О. Рейтинг регіонів України за ефективністю інвестицій / С. О. Іщук, С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 132-142.

Літер.: 11


Проведено оцінку зміни позицій регіонів України у рейтингу інвестиційної привабливості. Побудовано рейтинг регіонів за обсягом капітальних і прямих іноземних інвестицій і проаналізовано тенденції їх приросту. Розраховано інтегральний індекс ефективності інвестицій на основі п’яти показників (співвідношення валового регіонального продукту і капітальних інвестицій, фінансового результату прибуткових підприємств і капітальних інвестицій, обсягу промислової продукції і капітальних інвестицій, обсягу наданих послуг і капітальних інвестицій, обсягу реалізованої інноваційної продукції і витрат на інновації) за період 2006-2014 рр. Проведено рейтингування та групування регіонів за рівнем ефективності інвестування. Визначено ключові проблеми інвестиційної діяльності в Україні і окреслено напрями їх вирішення на державному та регіональному рівнях. 
інвестиції, регіон, рейтинг, ефективність, інтегральний індекс Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658:330.341.1:330.352.3:334.025
Панас Я. В. Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект / Я. В. Панас, С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 69-75.

Літер.: 10


Здійснено узагальнення теоретичних підходів до визначення ключових понять управління інноваційною діяльністю. Визначено перелік елементів управління, які потребують неперервного моніторингу для забезпечення ефективності інноваційної діяльності суб’єкта господарювання. Запропоновано двоконтурну схему прийняття і реалізації управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності. 
інновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, контролінг, контролінг інноваційної діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322(477.83)
Ткач С. М. Оцінка рівня ефективності інвестиційної діяльності у містах та районах Львівської області / С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 86-95.

Літер.: 2


На основі розрахунку показників інвестовіддачі, інвестомісткості і рентабельності інвестицій здійснено типологічне групування міст та районів Львівщини за критерієм рівня ефективності інвестицій. Запропоновано шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності у районах Львівської області. 
інвестиції, ефективність, райони, інвестовіддача, інвестомісткість, рентабельність інвестицій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іщук С. О. Комплексна оцінка ефективності функціонування промислових територіальних систем регіону / С. О. Іщук, С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 40-48. 

Сформовано систему показників для оцінювання ефективності функціонування територіально-виробничих систем за трьома напрямками: фінансовий стан, ділова активність і рівень прибутковості. Запропоновано методичний підхід до вибору основних параметрів диференціації промислових територіальних систем за групами, що характеризують їх виробничо-фінансовий потенціал. Проведено апробаційні розрахунки для промислових територіальних систем Волинської області. 
промислові територіальні системи, ефективність, показники, оцінка ЦитуванняТкач С. М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 234 с. {re2018.01.048.005}

Ткач С. М. Спеціальні економічні зони в Україні: досвід і нові пріоритети просторової організації. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 86-97. {re2018.03.070.010}

Ткач С. М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 234 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {re2019.04.120.002}


Веб-майстер П. Попадюк