Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Ткач Соломія МиколаївнаТкач Соломія Миколаївна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: t.solomija@gmail.com

Сторінки:СпівавториІщук Світлана Олексіївна

Панас Ярослав ВолодимировичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 351/354:[332.122:911.375](477.8); JEL H70, O18, R11
Ткач С. М. Управління розвитком міст на засадах концепції Smart City у Західному регіоні України. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 91-99. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-9.

Літер.: 13


Установлено, що в умовах стрімкої цифровізації суспільства виникла потреба модифікувати системи управління міст в Україні відповідно до нової концепції урбаністики Smart City. Проведено аналіз стратегічних пріоритетів запровадження концепції Smart City у практику вітчизняних міст на центральному, регіональному (області Західного регіону України) та локальному (міста обласного значення) рівнях. Здійснено порівняння та огляд практики використання адміністраціями 34 міст обласного значення Західного регіону України відкритих даних, різноманітних е-сервісів, визначено стан запровадження інструментів е-врядування на місцях. На основі отриманих результатів аналізу здійснено розподіл міст обласного значення Західного регіону України за рівнем використання е-послуг, які були представлені на їхніх офіційних сайтах, на чотири групи: 1) пасивні, 2) початківці, 3) активні, 4) прогресивні. Визначено головні проблеми локальної політики трансформації міст обласного значення Західного регіону України. Обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення регіональної та локальної політики забезпечення сталого розвитку міст відповідно до критеріїв концепції Smart City. 
урбанізація, управління містом, Smart City, децентралізація, цифровізація, сталий розвиток, регіон Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:621]:322.133.6(477); JEL C13, L60, O18, O31, R12
Ткач С. М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні / С. М. Ткач, Я. В. Панас // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 133-140.

Літер.: 11


Досліджено основні тенденції розвитку машинобудування в Україні за 2010-2016 рр. Установлено внесок машинобудівних підприємств у розвиток інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано ефективність діяльності підприємств у розрізі видів машинобудування. Визначено продуктивність праці на машинобудівних підприємствах України. На основі розрахунку показника локалізації за обсягом реалізованої промислової продукції виявлено області, у яких машинобудування є однією з профільних сфер господарювання на фоні країни. Обґрунтовано необхідність створення в регіонах машинобудівних кластерів, що дозволить укріпити після деформації машинобудівний комплекс України, налагодити нові коопераційні зв’язки як в Україні, так і за її межами, збільшити високотехнологічне виробництво з використанням нових технологій, підвищить конкурентні переваги національного товаровиробника. Проаналізовано наявність машинобудівних кластерів у регіонах України. На основі результатів дослідження визначено як регіони, у яких є передумови для створення машинобудівних кластерів, так і основні напрями за видами машинобудування для цих кластерів. Отримані результати дослідження можуть слугувати державним органам влади науково-аналітичною основою для прийняття відповідних рішень щодо формування машинобудівних кластерів у регіонах України. 
просторова організація бізнесу, кластер, інновації, конкурентоспроможність, кооперація, машинобудівні підприємства Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.13(477), JEL E20, H22, L16, R11
Ткач С. М. Спеціальні економічні зони в Україні: досвід і нові пріоритети просторової організації / С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 86-97.

Літер.: 22


Досліджено умови, особливості та результати функціонування СЕЗ в Україні. Здійснено комплексне оцінювання ефективності функціонування СЕЗ у Львівській області (на прикладі СЕЗ «Яворів» і СЕЗ туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець») за період 2000-2015 рр. Показано їх вплив на соціально-економічний розвиток Львівської області загалом і м. Трускавець і Яворівського району зокрема. Визначено основні причини невдалого досвіду застосування СЕЗ на територіях регіонів. Ґрунтуючись на отриманих результатах дослідження та враховуючи первинну мету створення СЕЗ, задекларовану законодавством, проведено SWOT-аналіз функціонування СЕЗ в Україні. Встановлено відсутність доцільності продовжувати функціонування СЕЗ у попередньому вигляді та визначено необхідність переходу до СЕЗ третього покоління. У цьому контексті окреслено нові пріоритети просторової організації. 
спеціальні економічні зони, інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність, інноваційна діяльність, нові форми просторової організації бізнесу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322.5:332.1(477)
Іщук С. О. Рейтинг регіонів України за ефективністю інвестицій / С. О. Іщук, С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 132-142.

Літер.: 11


Проведено оцінку зміни позицій регіонів України у рейтингу інвестиційної привабливості. Побудовано рейтинг регіонів за обсягом капітальних і прямих іноземних інвестицій і проаналізовано тенденції їх приросту. Розраховано інтегральний індекс ефективності інвестицій на основі п’яти показників (співвідношення валового регіонального продукту і капітальних інвестицій, фінансового результату прибуткових підприємств і капітальних інвестицій, обсягу промислової продукції і капітальних інвестицій, обсягу наданих послуг і капітальних інвестицій, обсягу реалізованої інноваційної продукції і витрат на інновації) за період 2006-2014 рр. Проведено рейтингування та групування регіонів за рівнем ефективності інвестування. Визначено ключові проблеми інвестиційної діяльності в Україні і окреслено напрями їх вирішення на державному та регіональному рівнях. 
інвестиції, регіон, рейтинг, ефективність, інтегральний індекс Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658:330.341.1:330.352.3:334.025
Панас Я. В. Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект / Я. В. Панас, С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 69-75.

Літер.: 10


Здійснено узагальнення теоретичних підходів до визначення ключових понять управління інноваційною діяльністю. Визначено перелік елементів управління, які потребують неперервного моніторингу для забезпечення ефективності інноваційної діяльності суб’єкта господарювання. Запропоновано двоконтурну схему прийняття і реалізації управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності. 
інновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, контролінг, контролінг інноваційної діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322(477.83)
Ткач С. М. Оцінка рівня ефективності інвестиційної діяльності у містах та районах Львівської області / С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 86-95.

Літер.: 2


На основі розрахунку показників інвестовіддачі, інвестомісткості і рентабельності інвестицій здійснено типологічне групування міст та районів Львівщини за критерієм рівня ефективності інвестицій. Запропоновано шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності у районах Львівської області. 
інвестиції, ефективність, райони, інвестовіддача, інвестомісткість, рентабельність інвестицій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іщук С. О. Комплексна оцінка ефективності функціонування промислових територіальних систем регіону / С. О. Іщук, С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 40-48. 

Сформовано систему показників для оцінювання ефективності функціонування територіально-виробничих систем за трьома напрямками: фінансовий стан, ділова активність і рівень прибутковості. Запропоновано методичний підхід до вибору основних параметрів диференціації промислових територіальних систем за групами, що характеризують їх виробничо-фінансовий потенціал. Проведено апробаційні розрахунки для промислових територіальних систем Волинської області. 
промислові територіальні системи, ефективність, показники, оцінка ЦитуванняТкач С. М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 234 с. {re2018.01.048.005}

Ткач С. М. Спеціальні економічні зони в Україні: досвід і нові пріоритети просторової організації. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 86-97. {re2018.03.070.010}

Ткач С. М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 234 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {re2019.04.120.002}


Веб-майстер П. Попадюк