Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Варналій Захарій СтепановичВарналій Захарій Степанович

доктор економічних наук, професор

професор кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Контакти: vzs1955@gmail.com

Сторінки:СпівавториШевченко Ольга ВалеріївнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 338.2:332.1/332.14; JEL R12, R58, H10, H70
Варналій З. С., Шевченко О. В. Методологічний підхід до розроблення концептуальних засад щодо стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів. Регіональна економіка. 2021. №3(101). С. 5-14. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-1.

Літер.: 21


Сформовано методологічний підхід до розроблення концептуальних засад зі стратегічного регулювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів. Показано, що важливість проведення структурних перетворень у межах України на основі використання внутрішнього потенціалу регіональних економік обумовлює потребу в регулюванні системних характеристик розвитку регіонів, однією з яких є диспропорція соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено цілі стратегічного регулювання диспропорцій на основі використання позитивних характеристик таких диспропорцій. Сформовано концепцію стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів, що ґрунтується на поступовій зміні парадигми подолання диспропорцій парадигмою їх ефективного використання. Запропоновано методологічний синергетично-діяльнісний підхід до розроблення концептуальних засад щодо стратегічного регулювання диспропорцій. Він ґрунтується на поєднанні використання синергетичного підходу до оцінювання та систематизації диспропорцій та упорядкування діяльності інституцій, які формують політику регулювання диспропорцій. Розроблена концепція стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів є базою формування узгодженої системи принципів, методів і функцій для подальшого оцінювання, інтерпретації та моделювання динаміки диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів. Отримані результати можуть бути використані місцевою владою під час розроблення стратегій розвитку регіонів. 
регіон, диспропорції розвитку регіонів, інвестиційні ресурси, місцевий бюджет, стратегія регіонального розвитку, концепція регулювання диспропорцій розвитку регіонів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:33.025(477)
Варналій З. С. Особливості регіонального розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України / З. С. Варналій // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 131-133.


На книгу: Білик Р. Р. Детермінанти регіонального розвитку у вимірі економічної безпеки України : монографія / Р. Р. Білик ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 352 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). ЦитуванняВарналій З. С. (ред.). Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія. К.: НІСД, 2007. 768 c. {re2018.03.010.004}

Варналій З. С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія. К.: НІСД, 2007. 768 с. {re2019.01.024.008}

Варналій З. С., Лупак Р. Л., Рудик С. А. Засоби стимулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях в системі державної політики подолання диспропорцій економічної безпеки України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету: Економічні науки: зб. наук. пр. 2017. Вип. 53. С. 5-9. {re2019.03.049.005}

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / ред.: З. С. Варналій. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. 576 с. {re2020.03.109.009}

Варналій З. Теоретичні засади детінізації економіки України. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1. С. 46-55. {re2021.02.165.008}

Варналій З. С. Теоретичні засади детінізації економіки України. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1. С. 46-53. {re2021.02.178.004}

Варналій З. С. Тіньова економіка в системі інституціональних загроз економічній безпеці України. Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії: матеріали міжвідомчої наук. практ. конф. (Київ, 23 черв. 2017 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 29-32. {re2021.02.186.016}

Varnalii Z., Shevchenko O. Determining disparities level in Ukraine’s regions on the base of fuzzy-plural approach. Economics and Region. 2020. Vol. 1(76). Pp. 6-14. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1912 {re2021.03.005.011}

Varnalii Z., Demydenko L., Nakonechna Y., Miedviedkova N. Lessons From Fiscal Decentralization In Ukraine. Globalization and Business. 2019. № 7. Pp. 73-78. DOI: https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.009 {re2021.03.028.003}

Варналій З. С. Економічна та фінансова безпека держави в умовах глобалізації: монографія. Київ: Знання України, 2020. 423 с. {re2022.04.050.008}

Варналій З. С., Гончарук А. Я., Жаліло Я. А. та ін. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / ред. З. С. Варналій. Київ: НІСД, 2006. 576 с. {re2023.02.093.004}

Варналій З. С., Васильців Т. Г., Левицька О. О. Міграційна безпека держави як основа збереження та розвитку інтелектуального капіталу економіки України. Економіка України. 2022. № 9 (730). С. 3-20. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.09.003 {re2023.03.058.008}


Веб-майстер П. Попадюк