Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.150

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:330.131.7
Чаплига В. В. Управління операційним ризиком в забезпеченні ефективності функціонування банку / В. В. Чаплига // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 150-156.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Розглянуто питання визначення та управління операційним ризиком, його безперервного моніторингу і аудиту. Запропоновано інтегрований підхід до формування системи управління операційним ризиком на основі національних та міжнародних стандартів як важливого чинника забезпечення безперервності та підвищення ефективності діяльності банку.

Ключові слова:

операційний ризик, оцінка, моніторинг, система управління ризиком, інтегрований підхід, стандарти, ефективність функціонування, банк

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657:336.71
Колчар Ю. О. Методичний підхід до визначення ставки дисконтування для оцінки нематеріальних активів банку у межах доходного підходу / Ю. О. Колчар // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 123-129.

Літер.: 10


Розкрито суть ставки дисконтування для визначення вартості нематеріального активу у межах доходного підходу. Досліджено методику визначення середньозваженої вартості капіталу банку як базову ставку для знаходження ставки дисконтування при оцінці нематеріального активу. Проаналізовано доцільність застосування різних видів моделі САРМ для визначення вартості власного капіталу банку, на основі проведеного аналізу встановлено оптимальні моделі для визначення вартості власного капіталу банку залежно від активності банку на фондовому ринку. Проаналізовано додаткові премії за ризик та низьку ліквідність, які є обов’язковими елементами ставки дисконтування. 
нематеріальний актив, оцінка, доходний підхід, ставка дисконтування, модель САРМ Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Галайко Н. Р. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах / Н. Р. Галайко // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 185-192.

Літер.: 6


Досліджено поняття «ліквідність банку», проаналізовано сучасний стан ліквідності банків та банківської системи України, проведено залежність між обов’язковим резервуванням та ліквідністю банків, виявлено, що на сьогодні структура активів і пасивів банків не є оптимальною, але прямує до цього. Це може сприяти зменшенню додаткових ризиків і, зокрема, ризику ліквідності. Запропоновано надавати центральним банком внутрішньоденні кредити для підтримки ліквідності банків, що дозволить зменшити значні залишки коштів кореспондентських рахунків, відкритих банками в Національному банку України. 
банк, ліквідність, обов’язкове резервування, активи, пасиви Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Георгіаді Н. Г. Моніторинг стану інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств / Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 121-128. 

Розкрито сутність поняття «моніторинг стану інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства», запропоновано методичні рекомендації до оцінювання стану інтегрованої системи управління економічним розвитком підприємства, які базуються на встановленні залежності між рівнями економічної ефективності та інформаційного забезпечення управління економічним розвитком підприємства. 
моніторинг, управління, інтегрована система, економічний розвиток, машинобудівні підприємства Західного регіону України Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Безштанько Д. В. Капітал на покриття операційного ризику комерційних банків України за методикою базового індикатора / Д. В. Безштанько // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 106-112.

Літер.: 10


Висвітлено динаміку резервів під операційний ризик банківського сектору України та окремих банків. Порівняно частку резервів під операційний ризик у структурі капіталу вітчизняних банків. 
операційний ризик банку, базовий підхід, капітал банку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 37: 351.851: 332.05
Шевчук А. В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем / А. В. Шевчук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 107-113.

Літер.: 6


Сформульовано основні проблемні аспекти реалізації чинних в Україні стандартів освіти як важливих нормативно-правових інструментів розвитку регіональних освітніх систем. Охарактеризовано регламентовані напрями дії стандартів освіти в Україні за традиційним підходом та на основі цього визначено інноваційні вектори їх змін. Систематизовано ключові напрями інноватизації стандартів освіти залежно від їх предметної спрямованості. 
регіональні освітні системи, стандартизація, стандарти освіти, інноваційні стандарти освіти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.764.1:336.71(477)
Дудинець Л. А. Аналіз стану динаміки проблемних активів банківської системи України / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 130-140.

Літер.: 9


Здійснено аналіз стану, динаміки і структури проблемних активів у банківській системі України. Оцінено обсяги резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, сформованих в українській банківській системі за період 2006–2013 рр. Наведено динаміку обсягів проблемних активів та визначено їх вплив на фінансові результати банківської системи. За результатами аналізу статистичних даних сформульовано висновки щодо ефективності управління проблемними активами. 
проблемні активи, проблемні кредити, кредитні операції, банківська система, резерви за активними операціями Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:330.131(477.8)
Музика І. С. Особливості кредитного забезпечення розвитку Карпатського регіону України / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 24-32.

Літер.: 3


Здійснено аналіз стану та тенденцій кредитного забезпечення областей Карпатського макрорегіону. Визначено динаміку показників, які характеризують ресурсну базу комерційних банків регіону загалом та в розрізі областей, які входять до його складу. Визначено основні проблеми забезпечення регіону банківськими кредитними ресурсами. 
макрорегіон, банківська система, банки, ресурсна база, кредитне забезпечення 


Веб-майстер П. Попадюк