Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Пелехатий Андрій ОлеговичПелехатий Андрій Олегович

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; доцент кафедри економіки та публічного управління, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: milan1899@meta.ua, pelechatyj_a@i.ua

Сторінки:СпівавториДемченко Володимир Васильович

Левицька Ольга Олександрівна

Сторонянська Ірина ЗеновіївнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Демченко В. В. Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ / В. В. Демченко, А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 164-165.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пелехатий А. О. Другі наукові читання з питань регіоналістики пам’яті академіка НАН України М. І. Долішнього / А. О. Пелехатий, О. О. Левицька // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 160-163.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:332.1:338.24.021.8; JEL R10
Pelekhatyy A. O. Specific features of formation of self-sufficient combined communities in Ukraine [Особливості формування спроможних об’єднаних територіальних громад в Україні] / A. O. Pelekhatyy // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2016. – №4(82). – P. 15-21.

Літер.: 3


Розглянуто особливості формування об’єднаних територіальних громад в Україні згідно з принципом економічної ефективності. Проаналізовано вплив чисельності населення та площі об’єднаної територіальної громади на її фінансове становище та можливість виконувати покладені на неї функції. Доведено, що формування спроможних територіальних громад на добровільній основі не можна охарактеризувати як найбільш вдале, тому при об’єднанні громад потрібно дотримуватися чітко визначених принципів і критеріїв, не допускаючи надто великих відхилень у параметрах їх демографічного й просторового потенціалу, що спричинює значну фінансово-бюджетну диференціацію громад й ускладнює процеси бюджетного регулювання й вирівнювання. Встановлено основні тенденції управлінсько-адміністративного апарату різних за розміром об’єднаних громад. Визначено, що рівень видатків на одного учня в об’єднаних територіальних громадах обернено пропорційний величині громади, відтак у малих громадах значно більші видатки на учнів, ніж у великих. Встановлено, що зі збільшенням чисельності жителів громади зростають її економічний потенціал, фінансова незалежність, а також можливості надання якісних послуг населенню, попри те, зі збільшенням громад управління та послуги стають більш віддаленими від жителів, знижуються можливості у членів громад впливати на прийняття рішень щодо їх розвитку, також у громадах з чисельністю населення понад 15 тис. осіб не прослідковується ефект приросту рівня фінансової незалежності, а витрати в освітній сфері починають зростати. Запропоновано матрицю визначення оптимальних параметрів, згідно з якими мають формуватися об’єднані територіальні громади. Визначено, що громади з чисельністю мешканців 10-15 тис. осіб, у яких не перевищуватимуться параметри допустимої транспортної доступності до адміністративного центру, можна вважати близькими до оптимальних при формуванні ОТГ. Зазначено основні кроки, які держава має здійснити для ефективної реалізації реформи бюджетної децентралізації. Доведено, що формування об’єднаних територіальних громад з визначеними у статті оптимальними параметрами сприятиме ефективному її розвитку та наданню якісних публічних послуг населенню громади. 
спроможні територіальні громади, реформа адміністративно-територіального устрою, фінансова незалежність, видатки місцевих бюджетів, економічна спроможність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пелехатий А. О. Засідання координаційної ради науково-навчального комплексу "Економосвіта" імені академіка Мар'яна Долішнього (30 жовтня 2015 р.) / А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 186-186.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пелехатий А. О. Молоді науковці обговорюють проблеми розвитку економіки України в умовах сучасних геополітичних трансформацій / А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 183-184.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:332.1:338.24.021.8
Сторонянська І. З. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 228-238.

Літер.: 4


Розглянуто питання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад крізь призму реалізації адміністративно-територіальної реформи. Визначено основні перешкоди для досягнення ефективності фінансового забезпечення розвитку територіальних громад. Досліджено структуру доходів місцевих бюджетів Львівської області за 2001-2013 рр. Визначено засадничі положення концепції забезпечення фінансової спроможності територіальних громад. Розглянуто запропоновані урядом України кроки щодо зміни податкової системи та міжбюджетних відносин, спрямованих на децентралізацію державних фінансів. Обґрунтовано необхідність досягнення фінансової спроможності територіальних громад, що забезпечить перенесення основної ваги управлінського процесу на місцевий рівень. Запропоновано нарощення обсягів небюджетних фінансових ресурсів, що впливатимуть на підвищення інвестиційної активності територіальної громади. Визначено першочергові завдання парламенту, що створять підґрунтя до більш якісного і обґрунтованого планування розвитку територій. 
фінансове забезпечення розвитку територіальних громад, адміністративно-територіальна реформа, міжбюджетні трансферти, децентралізація, місцеві фінанси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Storonyanska I. Z. Ways of ensuring financial self-sufficiency of rural territorial communities [Шляхи забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад] / I. Z. Storonyanska, A. O. Pelekhatyy // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2014. – №1(71). – P. 87-93.
Літер.: 7


Досліджуються можливості удосконалення механізму фінансового забезпечення розвитку територіальних громад українських сіл. Обґрунтовано доцільність поширення практики використання такої форми фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад як самооподаткування, як одного з альтернативних джерел фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру. Розроблено алгоритм практичної реалізації самооподаткування на рівні територіальної громади, який дозволить створити підґрунтя для активної участі мешканців у розвитку сільських населених пунктів. Наголошено на необхідності поступового розширення джерел та нарощенні обсягів небюджетних фінансових ресурсів, що впливають на підвищення інвестиційної активності територіальної громади на сільських територіях. Запропоновано основні аспекти формування транскордонного співробітництва із сільськими соціально-просторовими утвореннями. 
сільські територіальні громади, механізм фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад, самооподаткування, імпакт-фактори розвитку сільської громади, політика розвитку сільських районів ЦитуванняПелехатий А. О. Адміністративно-територіальна реформа як інструмент децентралізації фінансових ресурсів / А. О. Пелехатий, О. Р. Західна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – 2014. – С. 167‑175. {re2016.04.015.002}

Сторонянська І., Пелехатий А. Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2014. 190 с. {re2019.04.152.013}

Васьківська К. В., Пелехатий А. О., Галімук Ю. О., Лозінська Л. Д. Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2019. № 8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.8.1 {re2020.02.017.004}

Пелехатий А. О. Бюджетна політика розвитку територій: методологія дослідження. Бізнес Інформ. 2020. № 3. С. 476-484. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-476-484 {re2020.04.086.008}

Пелехатий А. О. Обґрунтування нової парадигми бюджетної політики розвитку територій в умовах реформування публічних фінансів в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 7. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.7.37 {re2020.04.086.009}

Пелехатий А. О., Коломієць І. Ф. Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних громад в Україні. Економіка України. 2017. № 4(665). С. 46-55. {re2020.04.086.010}


Веб-майстер П. Попадюк