Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2008 рік №4 (50)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Назарчук З. Т. Національній академії наук України - 90 років / З. Т. Назарчук // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 7-14.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Столярчук Я. М. Суперечності глобальної монополізації капіталу / Я. М. Столярчук // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 15-23. 

Досліджено ключові суперечності, котрі породжуються монополізацією капіталу на глобальній фазі світогосподарського розвитку. Доведено, що в їх основі лежить конфлікт інтересів міжнародних монополій та решти суб’єктів глобальної економічної системи, що вимагає радикальної реорганізації діючої системи інституційного забезпечення глобального економічного розвитку з метою гармонізації інтересів основних акторів міжнародних економічних відносин. 
глобальна монополізація капіталу, монополістичні структури, глобальна експансія, глобальна конкуренція, нерівномірність нагромадження капіталу, злиття і поглинання, національний економічний суверенітет, міжнародний контингент найманих працівників 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Палійчук М. В. Функціонування інфраструктури регіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу / М. В. Палійчук, В. В. Шкварилюк, В. В. Попович, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 24-31. 

Розглянуто і проаналізовано стан, завдання, проблеми і перспективи функціонування мережі агентств регіонального розвитку (АРР) та функціонально адекватних структур в областях і містах України, продемонстровано основні переваги і недоліки ситуації, що склалася. На прикладі досвіду, отриманого в Івано-Франківської області, запропоновано варіант єдиного ідеологічного і методичного забезпечення створення і організації ефективної роботи АРР регіонального рівня у вигляді віртуальної організаційної структури матричного типу за участю всіх учасників процесу економічного розвитку регіону на основі концепції інтелектокористування. 
агентство регіонального розвитку, віртуальна організаційна структура матричного типу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кореняко М. Г. Муніципальні запозичення як інструмент підтримки економічного розвитку регіонів / М. Г. Кореняко // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 32-37. 

Розглядаються джерела фінансування місцевої інфраструктури та обґрунтовується використання муніципальних облігацій як альтернативи банківському та бюджетному фінансуванню. Проведено огляд поточної ситуації на ринку муніципальних запозичень в Україні. З урахуванням досвіду зарубіжних країн із середнім рівнем доходу здійснено аналіз ризиків та вигод застосування інструментарію місцевих запозичень для фінансування розвитку місцевої інфраструктури. 
муніципальні запозичення, муніципальні облігації, внутрішній борг, фіскальна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Каспрук Ю. В. Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області / Ю. В. Каспрук // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 38-44. 

Розглядаються сучасні тенденції у податково-бюджетній сфері та їх вплив на нарощування бюджетних доходів регіону, стан збалансованості місцевого бюджету Львівської області, заборгованість податкових надходжень до бюджету та структура податкового боргу з основних видів податків. 
фінансові ресурси, бюджет, податки, доходи бюджету, видатки бюджету, податковий борг (недоїмка) Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шевчук В. О. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект / В. О. Шевчук, М. М. Мунько // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 45-53. 

Проаналізовано проблему рівноваги попиту і пропозиції та існуючі диспропорції на регіональних споживчих ринках України. Здійснено групування регіонів за показниками розвитку внутрішніх споживчих ринків методом кластерного аналізу. Емпірично досліджено функціональні залежності між роздрібним товарооборотом, промисловим виробництвом та імпортом окремих регіонів. 
регіональні споживчі ринки, внутрішній попит, фактори виробництва, міжрегіональні диспропорції, детермінанти конкурентоспроможності, кластерний аналіз, фільтр Кальмана, Евклідова відстань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мартиняк І. О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення інфраструктури функціонування малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні / І. О. Мартиняк // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 54-62. 

Розглянуто основні напрями формування регіональної політики підтримки інноваційного підприємництва з використанням засад кластерної теорії. Запропоновано зосередити увагу на потенціалі навчальних закладів та використанні програм партнерства держави та бізнесу. 
інновації, кластер, регіональна програма розвитку, бізнес-середовище, кооперація, комерціалізація знань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гощинський А. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій / А. В. Гощинський, Д. Я. Бакушевич // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 63-71. 

Досліджуються роль інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), їх сучасний стан та вплив на процес забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання прикордонних територій, відзначаються переваги та недоліки їх використання. Розроблено рекомендації щодо розвитку ІКТ у транскордонному співробітництві. 
інформаційні та комунікаційні технології, конкурентоспроможність, транскордонне співробітництво, інновації 


Регіональні проблеми природокористуванняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Стеченко Д. М. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 72-80. 

Розглядаються методологічні питання використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичної сфери. Акцентується увага на двох напрямах використання системного підходу: синтезі наукових методів дослідження і формуванні моделей складноорганізованих об’єктів. Викладено основні положення авторської інтерпретації регіональної рекреаційно-туристичної системи. 
системний підхід, регіональна рекреаційно-туристична система, інтерпретація, природокористування, наукові методи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Двігун А. О. Пріоритетні напрями регулювання рентних відносин в умовах системного реформування адміністративно-територіального устрою України / А. О. Двігун // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 81-86. 

Проаналізовано особливості розвитку земельних відносин в Україні. Виявлено основні засади регулювання ринку землі у промислово розвинених країнах та запропоновано їх використання у вітчизняній практиці. Обґрунтовано напрями регулювання рентних відносин в умовах реформування адміністративно-територіального устрою. 
рентні відносини, земельні відносини, реформування адміністративно-територіального устрою 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Реверчук Н. Й. Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання / Н. Й. Реверчук, А. О. Ковалюк // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 87-96. 

Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини виникнення банківських криз, їх теоретичні засади, ознаки і класифікації, головні методи їх формування, а також накреслені шляхи подолання цих криз у процесах глобалізаційної економіки. Важливим є застосування історичного системно-структурного і системно-функціонального методів дослідження під час вивчення причин виникнення банківських криз у період останніх двох століть. 
банківські кризи, глобалізаційна економіка, методи дослідження Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Швець Н. Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління / Н. Р. Швець // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 97-103. 

Розглянуто теоретично-практичні аспекти визначення банківських ризиків у контексті адаптації банківського законодавства України до вимог Базельського комітету з банківського нагляду. Важливу увагу приділено системам управління ризиками в банках України та проблемам вдосконалення існуючих банківських систем ризик-менеджменту в напрямку впровадження принципів Нової угоди з регулювання банківського капіталу Базельського комітету з банківського нагляду (Базеля-ІІ). 
банківський нагляд, банківські ризики, система ризик-менеджменту банку, Базельський комітет з банківського нагляду Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кривцун І. М. Управління ризиками комерційного банку / І. М. Кривцун, О. І. Кутник // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 104-108. 

З метою ефективного управління ризиками запропонований поділ банківських ризиків на: “традиційні”, тобто кредитні, депозитні, відсоткові, валютні, інфляційні ризики тощо; “нетрадиційні”, зумовлені спеціалізацією та диверсифікацією діяльності банку. Щодо традиційних ризиків є наявним достатньо потужний арсенал заходів впливу. Запропоновано як систематизацію заходів управління традиційними ризиками банку, так і окремі рекомендації щодо підвищення ефективності управління нетрадиційними банківськими ризиками. 
ризик, комерційний банк, страхування ризиків, лімітування кредитних ризиків Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дзедзик І. Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 109-114. 

Враховуючи інтенсивний розвиток глобалізаційних та інноваційних процесів у банківській системі, стверджується, що жоден банк не може існувати без ефективної системи управління ризиками. Акцентується увага на виконанні банківськими установами функції фінансового моніторингу та реалізації ризикоорієнтованого підходу під час здійснення даного виду операцій. 
фінансовий моніторинг, ризикоорієнтований підхід, управління ризиками, внутрішньобанківський механізм Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Руденко З. М. Оцінка фактичних цілей Національного банку України у формуванні та реалізації грошово-кредитної політики / З. М. Руденко // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 115-119. 

На основі аналізу процентної ставки за кредитами овернайт на міжбанківському ринку проведено емпіричну перевірку проміжних цілей грошово-кредитної політики в Україні. Як альтернативні цільові змінні розглядаються: темпи зміни номінального курсу національної валюти до долара США; логарифм реального ефективного курсу національної валюти, логарифми грошової маси (М0, М3) та грошової бази. Отриманий результат вказує на стійкий зв’язок значень процентної ставки на ринку з рівнем грошової пропозиції, що пояснюється не реакцією Національного банку України на монетарний розвиток, а залежністю значень процентної ставки від рівня грошової пропозиції на ринку. 
процентна ставка, грошова маса, обмінний курс, грошово-кредитна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Руденко М. О. Аналіз діяльності банків України у сфері фінансових інвестицій / М. О. Руденко // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 119-124. 

На підставі статистичних даних здійснено аналіз та надано рекомендації щодо проведення ефективної політики банків у сфері фінансових інвестицій. Обґрунтовано комплекс заходів у банківській сфері, а також дій держави, які потребують уточнення, теоретичного, методичного та практичного вирішення для стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності. Розглянуто міжнародний досвід інвестиційної діяльності банків, зокрема інвестування та вкладення коштів у різноманітні види цінних паперів. 
фінансові інвестиції, цінні папери, ринок цінних паперів, портфель цінних паперів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дребот Н. П. Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг / Н. П. Дребот, О. Р. Галько // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 125-131. 

Охарактеризовано основні принципи депозитної політики банку. Проаналізовано етапи формування та реалізації стратегії банку на ринку депозитних послуг відповідно до ієрархічних рівнів. Запропоновано систему комплексного обслуговування клієнта з метою оптимізації депозитної стратегії. 
банківська установа, депозитні послуги, депозитна політика, депозитна стратегія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Галайко Н. Р. Методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку / Н. Р. Галайко // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 132-140. 

Досліджено методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку, необхідність і ефективність застосування стратегічного планування та управління в умовах динамічного внутрішнього середовища перехідного періоду роботи банку. Запропоновано банківську стратегію, яка повинна визначатися такими параметрами, як узгодженість із фінансовими ресурсами, що можуть бути акумульовані банком та спрямовані в активні операції з метою забезпечення прибутковості; узгодженість отриманих результатів і витрат на їх досягнення; досягнення оптимального співвідношення між очікуваною ефективністю та можливими ризиками, які характерні для діяльності банку; узгодженість діяльності банку із загальноекономічними умовами, що склалися в Україні. 
стратегія, банк, ефективність, планування та управління Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Нашкерська Г. В. Особливості визнання та оцінювання умовних зобов'язань / Г. В. Нашкерська // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 141-150. 

Визначено інтерпретацію умовних зобов’язань, враховано вплив майбутніх подій на їх формування. Проведено дослідження відмінностей між зобов’язаннями, непередбачуваними зобов’язаннями і забезпеченнями, визначено умови їх визнання у фінансовій звітності та порядок оцінювання. 
забезпечення, зобов’язання, непередбачувані зобов’язання, визнання, облікова оцінка, теперішня вартість 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Станков О. С. Особливості діяльності арабських фінансових інституцій на світових ринках / О. С. Станков // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 151-156. 

З урахуванням стрімкого приходу іноземного капіталу у фінансово-банківський сектор України, оцінюється поточний стан і перспективи приходу арабських банків на вітчизняний ринок. Доводиться перспективність розвитку міждержавних фінансово-економічних стосунків України і країн арабського Сходу з урахуванням їх специфічності. Наводяться особливості діяльності ісламських банків, перспективні проекти для спільного фінансування, що розглядаються в контексті доцільності поглиблення українсько-арабського співробітництва. Підкреслена доцільність пошуку Україною нових шляхів для втілення загальнодержавної програми і реалізації економічно вигідних проектів, у т. ч. фінансових, на світових ринках. 
двостороння співпраця, контакти міжфінансових інституцій, ісламські фінанси, проектне фінансування, банківські інституції, релігійна основа здійснення фінансових операцій, кредитні послуги, депозит, процентні ставки 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз М. А. Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми / М. А. Козоріз, К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 157-162. 

Обґрунтовано необхідність визначення капіталізації фондової біржі як економічної категорії. Проаналізовано економічний зміст капіталізації фондової біржі як важливого індикатора ділової активності країни. Проведено порівняльний аналіз діяльності фондових бірж у країнах з ринком, що формується (Україна, Угорщина, Чехія і Польща). На основі проведеного аналізу визначено особливості та проблеми розвитку фондових бірж в Україні, а також чинники впливу на капіталізацію фондової біржі та особливості їх прояву. Розроблено комплекс заходів щодо підвищення рівня капіталізації українських фондових бірж. 
фондова біржа, капіталізація, особливості капіталізації фондової біржі, аналіз капіталізації, проблеми капіталізації фондових бірж, заходи щодо підвищення рівня капіталізації фондових бірж Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Колісник М. К. Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу з кризи за допомогою стратегії інтеграції / М. К. Колісник, К. Е. Сміх // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 163-173. 

Досліджено стан підприємств машинобудівної галузі за 2004-2007 рр., зокрема, проаналізовано обсяг реалізованої промислової продукції, імпорт та експорт цієї продукції, фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування машинобудівних підприємств. Описано переваги і етапи проведення стратегії інтеграції для виходу з кризи аналізованих підприємств. Також пропонується перелік підприємств машинобудування західних областей України, які можуть увійти до складу інтеграційного об’єднання. 
машинобудування, стан підприємств, криза, стратегія, стратегія інтеграції, інтеграційне об’єднання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Петришин Н. Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств / Н. Я. Петришин // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 173-184. 

Охарактеризовано сучасний стан вітчизняного машинобудування та проблематику підприємств галузі. Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Сформовано та обґрунтовано систему стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств за проекціями Нортона-Каплана. 
стратегічний показник, ефективність, стратегічне планування, машинобудівне підприємство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Скриньковський Р. М. Методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування / Р. М. Скриньковський // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 185-192. 

Розроблено та запропоновано методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості (ІП) машинобудівних підприємств у системі «інвестор-реципієнт», який дозволить удосконалити методику оцінювання ІП підприємств машинобудування. 
інвестор, реципієнт, інвестиційна привабливість підприємств, машинобудування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Тарасюк Г. М. Основні тенденції та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Житомирської області в нових економічних умовах / Г. М. Тарасюк // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 193-199. 

Розглядаються основні тенденції розвитку харчової промисловості Житомирської області за останні роки, визначені основні проблеми та перспективні напрямки розвитку галузі. 
харчова промисловість, виробництво харчових продуктів, підприємство, регіон, галузь, планування, розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пурська І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України / І. С. Пурська // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 200-207. 

Обґрунтовано необхідність створення загальнодержавної маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України та визначено сучасний стан розвитку в’їзного туризму в країні. Детально проаналізовано основні проблеми, які стримують розвиток даного напряму туризму в регіонах країни, серед яких особливу увагу приділено таким проблемним питанням, як недостатній розвиток матеріально-технічної, транспортної та інформаційної інфраструктури вітчизняного туристичного бізнесу. На основі проведеного аналізу запропоновано альтернативний варіант маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України з одночасним урахуванням досвіду організації туристичної діяльності за кордоном. Також особлива увага приділяється зарубіжному досвіду та практиці стимулювання іноземного туризму у ХХІ ст. 
іноземний (в’їзний) туризм, державна туристична політика, маркетингова стратегія, туристично-рекреаційний потенціал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Слава С. С. Структурування життєздатного розвитку: аналіз підходів та дефініцій / С. С. Слава, В. М. Бондаренко // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 208-214. 

Дослідження охоплює теоретичний аналіз визначень сталого розвитку з метою ідентифікації вагових характеристик різних компонентів, оцінки значень, що вони в собі містять і які їм «присвоєні» різними авторами та громадами, та розуміння ролі управлінських підходів у сталому розвитку. У принциповій управлінській моделі, представленій в результаті дослідження, спільні цілі та об’єднаний менеджмент слугують для поєднання економічних, соціальних питань та проблем, пов’язаних з довкіллям. 
сталий розвиток, визначення, компоненти, управлінська модель сталого розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ригайло С. Я. Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 215-222. 

Здійснено порівняльний аналіз стану кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України. Ідентифіковано наукові школи в академічних установах регіону на базі вибраних критеріїв. Зіставлено показники розвитку науково-технічної сфери Західного регіону України та країн-учасниць ЄС. 
науково-технічний потенціал, наукові кадри, матеріально-технічна база, наукова школа, галузева структура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Босак О. В. Фактори конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в системі формування економіки знань / О. В. Босак // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 223-227. 

Досліджено основні фактори конкурентоспроможності закладів вищої освіти в оцінці замовників. Розглянуто петлю якості в системі менеджменту якості освітньо-наукової установи. Проаналізовано споживчі мотивації на ринку студентів та абітурієнтів Львівщини, а також з’ясовані можливості працевлаштування випускників. 
конкурентоспроможність, економіка знань, вищі навчальні заклади, якість Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кульчицька В. А. Вплив процесів концентрації друкованих засобів масової інформації на ефективність їх рекламної діяльності / В. А. Кульчицька // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 228-236. 

Розглядаються процеси концентрації друкованих засобів масової інформації. Аналізується вплив даних процесів на ефективність рекламної діяльності друкованих ЗМІ. Визначаються критерії ефективності рекламної діяльності. 
концентрація ЗМІ, ефективність, критерії ефективності, рекламна діяльність, друковані засоби масової інформації 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Демченко В. В. Гірська політика в Україні: основи формування та шляхи реалізації / В. В. Демченко // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 237-239.Файл Adobe ReaderАвтори номераФайл Adobe ReaderЗміст за рік


Веб-майстер П. Попадюк