Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.03.121

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:314.18:331.55:339.924
Бідак В. Я. Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами / В. Я. Бідак, С. О. Цапок, О. Т. Риндзак // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 121-130.
Літер.: 9

Автори

Анотація

Подано ретроспективний огляд і висвітлено концептуальні підходи та напрацювання українських учених-регіоналістів, що стосуються дослідження соціально-демографічних імперативів розвитку та забезпечення функціонування трудового потенціалу суспільних систем, зокрема таких, як: регіональні суспільні системи, територіальні суспільні системи, територіальні міграційні системи. Обґрунтовано їх роль у розбудові економіки, громадянського суспільства, а також спрямованості країни на інформаційно-інноваційну модель розвитку. З’ясовано значущість видів інноваційної діяльності для загальнонаціонального і регіонального суспільно-економічного поступу. Наголошено, що соціальні імперативи інноваційного розвитку регіональних суспільних систем мають реалізовуватись у комплексному поєднанні, враховуючи такі підструктурні їх елементи, як економічний, демографічний, зокрема етноструктурний, соціогуманістичний, соціально-захисний, міграційний тощо. З врахуванням результатів соціологічних досліджень новітніх міграційних процесів визначено першочергові чинники модернізації економіки, посилення економічної конкурентоспроможності та самодостатності України і її регіонів.

Ключові слова:

соціально-демографічні імперативи, регіональні суспільні системи, інформаційно-інноваційна модель розвитку, міграційні процеси

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.556.4:332.1(477.8)
Бідак В. Я. Соціальна діагностика територіальних міграційних систем / В. Я. Бідак, С. О. Цапок // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 114-122.

Літер.: 10


Досліджено систему індикаторів діагностики міграційної циркуляції робочої сили. Висвітлено результати аналізу експертного опитування трудових мігрантів щодо оцінки ними явища міграції, а також пов’язаних з нею ризиків та соціальних наслідків. Розглянуто доцільність поєднання кількісних статистичних показників з якісними індикаторами вибіркових соціологічних обстежень при вивченні міграційних процесів в умовах становлення територіальних міграційних систем як специфічно утворюваних ринків праці різного рівня організації. Запропоновано підходи до вивчення міграційної компонентної структури державної соціальної політики, включаючи необхідність соціального захисту трудових мігрантів та використання міграційного капіталу для розвитку економіки регіону. 
міграційні процеси, трудова міграція, територіальна міграційна система, соціологічні індикатори міграційної активності населення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.656.4:332.1(477.8)
Риндзак О. Т. Мобільність населення як передумова становлення територіальних міграційних систем (на прикладі Карпатського регіону) / О. Т. Риндзак // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 123-130.

Літер.: 5


На основі результатів авторського соціологічного дослідження висвітлено особливості територіальної та трудової мобільності населення Карпатського регіону. За допомогою аналізу рівня значущості та міри задоволеності основних компонент та чинників життєдіяльності респондентів виявлено найбільш узгоджені та найменш збалансовані позиції, останні з яких здатні стати факторами можливої еміграції населення. 
мобільність населення, міграція, Карпатський регіон, територіальні міграційні системи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садова У. Я. Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу / У. Я. Садова, С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 122-130. 

Розглядаються проблеми демовідтворення населення суспільних систем на постіндустріальному етапі їх розвитку. Досліджується специфіка формування соціально-демографічного потенціалу у взаємозв’язку з другим демографічним переходом. Акцентується увага на соціальній складовій цього розвитку з детермінацією чинників глобалізаційного соціально-економічного та соціально-психологічного порядку. Аналізуються порівняльні характеристики демовідтворювального процесу в областях Західного, в тому числі Карпатського регіону та типових областях інших регіонів країни з найнижчим рівнем демовідтворення. 
процеси деморозвитку, соціально-демографічний потенціал, регіональні суспільні системи, типи відтворення населення, другий демографічний перехід Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338:48:330.342.146:332.122 (477)
Гулич О. І. Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 76-85.

Літер.: 20


Обґрунтовано необхідність оновлення парадигми «сталого розвитку» і переходу до гармонійного цивілізаційного розвитку із врахуванням його духовної складової. Вказано на значення і завдання рекреації і туризму у забезпеченні гуманістичного вектора розвитку суспільства. Особливу увагу приділено основній (базовій) просторовій формі туристично-рекреаційної діяльності – ландшафту – його гуманістичному ресурсному потенціалу і його гуманістичним цінностям, ландшафтно-рекреаційним гуманістичним ресурсам, нетиповій складовій ландшафту – духовній. Закцентовано на потребі розширеного трактування функціонування туристично-рекреаційної території і запропоновано визначати його як соціогуманістичний потенціал, де туристично-рекреаційний потенціал розглядається як його складова. Згідно із засадами гармонійного розвитку визначено потребу в переході до політики розвитку туристично-рекреаційного сектора економіки держави і регіонів з акцентом на посилення ролі та комплексному використанні їх соціогуманістичного потенціалу. 
рекреація, туризм, туристично-рекреаційний сектор, гармонійний розвиток, соціогуманістична парадигма, соціогуманістичний потенціал, регіон, парадигма Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.336.763.3:331.556
Махонюк О. В. Міграційні облігації як інструмент неінфляційного фінансування національної економіки: приховані ризики сьогодення / О. В. Махонюк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 117-129.

Літер.: 30


Розглянуто загальний принцип кредитування економіки України за допомогою зовнішніх та внутрішніх запозичень. Особливу увагу приділено державному механізму фінансування економіки через облігації внутрішніх державних позик. Здійснено аналіз можливості долучення до цього інструменту нової складової – випуску міграційних облігацій. Розроблено пропозиції для якісного використання даного механізму. 
облігації внутрішніх державних позик України, міграційні облігації, кредитування, НБУ, державний борг, грошові перекази Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5:351.84:339.92:330.837
Паянок Т. М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України / Т. М. Паянок, Л. А. Задорожня // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 76-85.

Літер.: 11


Здійснено комплексний аналіз розвитку регіонів України та розглянуто вплив фінансової кризи. Запропоновано методологію розрахунку коефіцієнта економічного розвитку регіонів, яка ґрунтується на статистичних методах. 
регіон, коефіцієнт економічного розвитку регіону, фінансова криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 322.144:314.18 (477.83)
Бараняк І. Є. Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області) / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 131-137.

Літер.: 4


Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку демографічних процесів на Львівщині. Представлені основи теоретичної моделі прогнозування кількості населення, яка містить три взаємопов’язані блоки прогнозних показників – народжуваності, смертності, міграції. На основі зміни цих показників розраховано прогнозні тенденції до 2050 р. В результаті статистичного моделювання представлені практичні результати демографічного прогнозування, що подаються у трьох варіантах (песимістичному, середньому та оптимістичному) і можуть бути використані для формування напрямків розвитку регіональної демографічної політики. 
механічний рух населення, природний рух населення, прогнозування кількості населення, демографічний процес 


Веб-майстер П. Попадюк