Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2015.01.079

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:316.422:008:332.1
Семів Л. К. Вплив новітніх явищ освітньої міграції на політику модернізації соціально-культурної сфери регіону / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 79-86.
Літер.: 15

Автори

Анотація

Розкрито роль новітніх явищ освітньої міграції у формуванні політики модернізації соціально-культурної сфери регіону в розрізі контекстів: ціннісного, свободи руху знань, інтеграційного. Вказано на зростання ролі ціннісного контексту щодо подолання знецінення та збереження інтелектуального капіталу країни, регіону, окремої людини та його впливу на формування інноваційної культури громадян України. Наголошено на необхідності врахування форм реалізації свободи руху знань (академічна мобільність українських студентів, внутрішньо – та міжрегіональна освітня міграція, міжрегіональна освітня міграція із зони АТО та АР Крим, академічна мобільність іноземних студентів) у заходах політики модернізації соціально-культурної сфери регіону. Визначено основні напрями політики модернізації соціально-культурної сфери регіону, формування та реалізація якої зумовлені особливостями інтеграції освітніх мігрантів у місцеву культуру та середовище.

Ключові слова:

модернізація, політика модернізації соціально-культурної сфери, регіон, освітня міграція, ціннісний підхід, свобода руху знань, інтеграція

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:331.330.8 (477.83)
Садова У. Я. Львівська економічна школа праці та зайнятості: минуле, сучасне, майбутнє / У. Я. Садова, Л. К. Семів, Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 109-120.

Літер.: 15


Висвітлено передумови формування та розвитку львівської економічної школи праці та зайнятості у середовищі науковців Інституту регіональних досліджень НАН України. Проведено періодизацію тематики та пошукової роботи представників цієї школи. Вказано на еволюцію самого об’єкта її вивчення у світлі зміни ідеологічних імперативів моделювання економіки та системи державного управління. Звернуто увагу на прогресивність поглядів науковців щодо ролі самої людини та середовища її існування у виробничому процесі, на інноваційність пошукових розробок у сфері формування та використання трудового потенціалу, на послідовність поглиблення теоретичних знань стосовно управління процесами праці та зайнятості (через моделювання регіональних соціально-трудових систем, розробку та реалізацію програм зайнятості, гідної праці, якості життя населення тощо). Наголошено на новітніх чинниках розвитку регіональної економіки та політики, на глобалізації та регіоналізації середовища організації праці та зайнятості. 
зайнятість, наукова школа, праця, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.522.4
Сембер С. В. Особливості відтворення трудового потенціалу пріоритетних видів економічної діяльності Закарпатської області / С. В. Сембер, К. С. Машіко, М. І. Рябак // Регіональна економіка. – 2014. – №4(74). – С. 107-116.

Літер.: 5


Досліджено особливості відтворення трудового потенціалу таких пріоритетних видів економічної діяльності Закарпатської області: сільське господарство, лісове господарство та лісозаготівля, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, машинобудування, туризм. Здійснено аналіз основних параметрів стану та умов формування, розподілу, реалізації і збереження трудового потенціалу пріоритетних видів економічної діяльності регіону. Аналіз зазначених складових здійснювався на основі: інформації органів статистики за 2005-2013 рр.; експертного опитування, проведеного в листопаді-грудні 2013 р. серед представників бізнесу пріоритетних видів економічної діяльності, органів влади та місцевого самоврядування, громадських організації у всіх районах і містах обласного значення Закарпатської області; дослідження системи формальної освіти. Окреслено рекомендації щодо вдосконалення регіональної політики розвитку трудового потенціалу пріоритетних видів економічної діяльності. 
вид економічної діяльності, людські ресурси, регіон, розвиток, трудовий потенціал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:338.43]:330.342.146:338.49:338.439:31.422
Борщевський В. В. Модернізація соціальної інфраструктури села в контексті нарощування економічного потенціалу сільських територій та еволюції аграрного ринку регіону / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 64-70.

Літер.: 10


Досліджується вплив інновацій на розвиток соціальної інфраструктури сільських територій у контексті виявлення чинників нарощування їх економічного потенціалу. Акцентується увага на вагомій ролі соціальної інфраструктури села в процесі еволюції аграрного ринку регіону. Зокрема, наголошується на тому, що модернізація вказаної інфраструктури стимулює зростання попиту та пропозиції на аграрному ринку регіону. Це дає підстави для дослідження соціальної інфраструктури села як однієї зі складових інфраструктури аграрного ринку регіону. За результатами проведеного дослідження формулюються пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо пріоритетних напрямів упровадження інфраструктурних інновацій у соціальній сфері села. Зокрема, пропонується віднести модернізацію об’єктів соціальної інфраструктури, локалізованих на сільських територіях, до числа пріоритетів державної аграрної політики, а також активізувати заходи з налагодження співфінансування проектів з модернізації вказаної інфраструктури за участю підприємницьких структур, органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства тощо. 
соціальна інфраструктура, сільські території, аграрний ринок регіону, модернізація, економічний потенціал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368.02:316.422(477)
Козоріз Г. Г. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 26-34.

Літер.: 18


Досліджено особливості функціонування українського страхового ринку у світовому економічному просторі, визначено останні нові тенденції розвитку страхової сфери у світі, запропоновано ключові напрями адаптації та удосконалення страхового ринку України в умовах глобального економічного середовища. 
страховий ринок, страхові премії, страхові виплати, глобалізація, інтеграція, глобальні виклики, модернізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Семів Л. К. Регіональні особливості освітньої міграції / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 131-140. 

В умовах глобалізації зростає роль освітньої міграції як важливої, інтелектуальної за змістом форми міграційних переміщень населення. В Україні левова частка освітньої міграції здійснюється в межах країни, має специфічні прояви на регіональному та міжрегіональному рівнях. Оцінка обсягів регіональних та міжрегіональних освітніх міграцій здійснена за допомогою статистичних показників (кількість приїжджих студентів денної форми навчання, які мають потребу у поселенні в гуртожитки; частка сільської молоді в загальній кількості осіб, які зараховані до вищих навчальних закладів (ВНЗ); кількість відокремлених структурних підрозділів головних ВНЗ у регіонах; кількість іноземних студентів, залучених на навчання). Проведений аналіз показав активну роль регіональної та міжрегіональної освітньої міграції у формуванні контингенту ВНЗ в усіх регіонах, а передусім у великих обласних центрах. За результатами експертного опитування оцінено міграційні настрої представників інтелектуальної еліти Західного регіону України. Зроблено пропозиції щодо державного регулювання освітніх міграцій освітян та науковців. 
освітня міграція, студенти, викладачі, регіон, регіональні особливості, оцінка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:339.138
Пастернак О. І. Ключові тенденції розвитку маркетингу територій: міжнародний досвід та уроки для України / О. І. Пастернак // Регіональна економіка. – 2014. – №4(74). – С. 212-220.

Літер.: 11


Висвітлено ключові тенденції та найкращі світові практики маркетингу територій. Досліджено успішні проекти маркетингу територій: Кафедра регіональної привабливості і маркетингу територій, Територіальний бенчмаркетинг, проект «Ралі Сент-Луїс», брендингова програма «Лише Ліон». Проаналізовано використання на практиці сучасних маркетингових інструментів – краудсорсингу і краудфандингу. Акцентовано на розвитку креативної економіки, зміні ролі громадян у створенні привабливості території їх проживання. Розглянуто появу абсолютно нових підходів і механізмів маркетингу територій, що кардинально відрізняються від традиційного комплексу маркетингових комунікацій. Узагальнено найважливіші тенденції розвитку сучасного маркетингу територій, знання яких дозволить органам влади та іншим зацікавленим суб’єктам реалізувати ефективні стратегії розвитку своїх територій, зокрема креативність, сучасні інтернет-технології, інноваційність і нестандартне мислення, пошук нових джерел фінансування, співробітництво та спільне виконання проектів, нові методи залучення громадян до розробки, реалізації та контролю проектів. 
маркетинг територій, стратегія привабливості території, ключові тенденції, маркетинговий проект, краудсорсинг, краудфандинг Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:314.18:331.55:339.924
Бідак В. Я. Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами / В. Я. Бідак, С. О. Цапок, О. Т. Риндзак // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 121-130.

Літер.: 9


Подано ретроспективний огляд і висвітлено концептуальні підходи та напрацювання українських учених-регіоналістів, що стосуються дослідження соціально-демографічних імперативів розвитку та забезпечення функціонування трудового потенціалу суспільних систем, зокрема таких, як: регіональні суспільні системи, територіальні суспільні системи, територіальні міграційні системи. Обґрунтовано їх роль у розбудові економіки, громадянського суспільства, а також спрямованості країни на інформаційно-інноваційну модель розвитку. З’ясовано значущість видів інноваційної діяльності для загальнонаціонального і регіонального суспільно-економічного поступу. Наголошено, що соціальні імперативи інноваційного розвитку регіональних суспільних систем мають реалізовуватись у комплексному поєднанні, враховуючи такі підструктурні їх елементи, як економічний, демографічний, зокрема етноструктурний, соціогуманістичний, соціально-захисний, міграційний тощо. З врахуванням результатів соціологічних досліджень новітніх міграційних процесів визначено першочергові чинники модернізації економіки, посилення економічної конкурентоспроможності та самодостатності України і її регіонів. 
соціально-демографічні імперативи, регіональні суспільні системи, інформаційно-інноваційна модель розвитку, міграційні процеси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.142.211: 658.27: 316.422 (477.8)
Іщук С. О. Сучасний стан і перспективні напрями модернізації основного капіталу Західного регіону України / С. О. Іщук, Л. Й. Ситар // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 24-33.

Літер.: 5


Висвітлено результати інтегральної оцінки техніко-економічного стану, руху та ефективності використання основного капіталу в Україні і Західному регіоні зокрема. Досліджено динаміку множини показників, які характеризують основний капітал, і встановлено причинно-наслідкові зв’язки між ними за період 2006-1013 рр. Визначено ключові тенденції оновлення основного капіталу в Україні. Проведено групування семи областей Західного регіону за значеннями загального інтегрального індексу основного капіталу промисловості, будівництва і транспорту. Окреслено перспективні напрями модернізації основного капіталу виробничої сфери регіону за видами економічної діяльності. 
основний капітал, інтегральна оцінка, техніко-економічний стан, оновлення, ефективність, виробнича сфера 


Веб-майстер П. Попадюк