Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   



Кравців Василь Степанович



Кравців Василь Степанович

доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

директор, завідувач відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: kravciv@ukr.net, (032)270-7168

Сторінки:



Співавтори



Жук Петро Володимирович

Мікула Надія Анатоліївна



Публікації



Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» у 2017-2022 рр.: основні результати діяльності, перспективи розвитку. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 5-20. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-1



Репозитарій ІРД НАНУ
Кравців В. С. Нове дослідження перспективної моделі економічного розвитку Донбасу. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 169-170. URL: http://re.gov.ua/doi/re2019.04.169_u.

Літер.: 1



Репозитарій ІРД НАНУ УДК 001.89; JEL А11
Кравців В. С. Про результати наукової і науково-організаційної діяльності ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» за 2012-2016 рр. / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 5-16.



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 001.89, JEL B30
Кравців В. С. М. І. Долішній: учений, керівник, особистість / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 5-6.



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.6:339.972
Кравців В. С. Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні / В. С. Кравців, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 66-72.

Літер.: 11


Розглянуто питання щодо поняття транскордонної екологічної безпеки. Запропоновано структурну схему чинників екологічної безпеки регіону. Звертається увага на особливості впливу транскордонного фактора на досягнення екологічної безпеки у прикордонних регіонах. Зроблено висновок, що для регіонів України, прилеглих до країн ЄС, завдання зі зменшення антропогенного тиску на навколишнє природне середовище й досягнення рівня екологічної безпеки, який би відповідав показникам сусідів, є більш ніж актуальним. Запропоновано функціонально-структурну схему механізму регулювання транскордонної екологічної безпеки. 
екологічна безпека, транскордонний регіон, екологічні загрози, асиметрія екологічного стану, механізм регулювання транскордонної екологічної безпеки 



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:001.32(477)
Кравців В. С. Інститут регіональних досліджень НАН України: становлення, розвиток, перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 7-17.



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Вагомий внесок в дослідження "зеленого" зростання економіки регіону / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 212-213.



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 001.89«2006/2010
Кравців В. С. Інститут регіональних досліджень НАН України за 2006-2010 рр.: здобутки, проблеми, перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 7-20.


У стислому вигляді викладено основні результати наукової та науково-організаційної діяльності Інституту регіональних досліджень НАН України за 2006-2010 рр. Показано теоретичні здобутки вчених, наведено підсумки впровадження результатів досліджень в практику. Висвітлено найбільш важливі досягнення в науково-організаційній діяльності, виданні наукових праць, розвитку міжнародних зв’язків. Окреслено пріоритетні завдання подальшої наукової та науково-організаційної діяльності Інституту. 
науково-організаційна діяльність, наукові розробки, конференції, видавнича діяльність, співробітництво, наукові кадри 



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки та перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 7-26. 

Висвітлені основні теоретичні та прикладні результати наукових досліджень актуальних проблем соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, здійснені вченими-економістами Західного регіону України за роки незалежності. Показано здобутки наукових економічних шкіл, які сформувались і успішно розвиваються в різних містах регіону. 
економічна наука, наукова школа, концепція, теорія, регіональна політика, економічний розвиток 



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні / В. С. Кравців, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 7-16. 

На основі аналізу чинної системи адміністративно-територіального устрою та організації місцевого самоврядування в Україні обґрунтовується необхідність її реформування. Пропонується авторське бачення перспективної моделі адміністративно-територіального устрою, наведено орієнтовну схему розподілу функцій і повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, показано алгоритм здійснення адміністративно-територіальної реформи. 
адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна одиниця, місцеве самоврядування, територіальна громада, адміністративно-територіальна реформа 



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Інститут регіональних досліджень НАН України - 15 років: здобутки і перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 7-15.



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кравців В. С. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія / В. С. Кравців, Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 221-223.



Цитування



Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти : довідник / В. С. Кравців, У. Я. Садова та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 228 с. {re2016.04.031.004}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування : монографія / Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – 264 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {re2017.01.023.002}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – 259 с. {re2017.02.016.014}

Кравців В. С. Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 7-16. {re2017.02.098.001}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / ред.: В. С. Кравців. Львів, 2016. 264 с. {re2018.01.030.016}

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2015. 246 с. {re2018.02.003.001}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2016. 264 с. {re2018.02.032.003}

Кравців В. С., Сторонянська І. З., Жук П. В. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності // Економіка України. 2017. №1. С. 41-51. {re2018.02.032.004}

Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації). Львів: ІРД НАН України, 2007. 336 с. {re2018.03.029.008}

Кравців В. С. (ред.). Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ: наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 159 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {re2018.03.054.004}

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації / ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 2017. 120 с. {re2018.03.062.006}

Кравців В. С. Поняття та зміст регіональної екологічної політики // Регіональна політика: методологія, методи, практика / ред. М. І. Долішній. Львів, 2001. C. 94-102. {re2018.03.062.008}

Кравців В. С., Жук П. В. Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні. Регіональна економіка. 2010. № 4. С. 7-16. {re2018.04.017.009}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / наук. ред. В. С. Кравців, Львів, 2016. 264 с. {re2019.01.024.007}

Розвиток транскордонного співробітництва. Тіньовий сектор в економіці прикордонних територій: науково-аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2018. 65 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {re2019.02.079.008}

Кравців В. С., Мельник М. І., Антонов В. Б. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації. Львів, 2011. 366 с. {re2019.03.115.010}

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія: у 8 т. / наук. ред. В. С. Кравців. Т. 7. Інвестиційна привабливість Західного регіону України. Львів, 2011. 204 с. {re2019.03.124.001}

Кравців В. С., Мельник М. І., Антонов В. Б. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. 366 с. {re2019.04.120.001}

Кравців В. С., Жук П. В. Реформа адміністративно-територіального устрою: результати, проблеми, подальші дії. Стратегічна панорама. 2016. № 4. С. 104-113. {re2019.04.152.008}

Кравців В. С., Сторонянська І. З., Жук П. В. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності. Економіка України. 2017. № 1. С. 41-51. {re2019.04.152.009}

Адміністративно-територіальний устрій: методологічні основи та практика реформування: монографія / В. С. Кравців, П. В. Жук, І. З. Сторонянська та ін. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 264 с. {re2019.04.152.010}

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 246 с. {re2019.04.152.011}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ІРД НАНУ, 2016. {re2020.02.005.015}

Кравців В., Сторонянська І., Жук П. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності. Економіка України. 2017. № 1. С. 41-51. {re2020.02.017.008}

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / наук. ред. В. С. Кравців. Т. 1. Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал. Львів: ІРД НАН України, 2013. 336 с. {re2020.03.023.002}

Кравців В. С., Жук П. В., Колодійчук І. А. та ін. Наукові основи формування та шляхи реалізації гірської політики в Україні / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 121 с. {re2020.03.023.003}

Кравців В. С., Жук П. В. Розвиток гірських територій України у парадигмі європейського досвіду. Економіка України. 2018. № 5. С. 61-72. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2018.05.061 {re2020.03.023.006}

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / наук. ред. В. С. Кравців. Т. 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. ред. У. Я. Садова. Львів, 2013. 456 с. {re2021.01.044.009}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 264 с. {re2021.01.072.013}

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / ред. В. С. Кравців, І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 531 с. {re2021.02.005.007}

Кравцив В. С., Жук П. В. Практика использования инструментов эколого-экономического регулирования в Украине. Ochrana zivotneho prostredia z pohladu ekonomickej teorie. Košice, 2010. С. 256-267. {re2021.02.140.001}

Наукові основи формування та шляхи реалізації гірської політики в Україні / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього, 2018. 121 с. {re2021.03.057.009}

Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети України / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». 2018. 157 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {re2022.01.051.007}

Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації). Львів: ІРД НАН України, 2007. 336 c. {re2022.02.005.004}

Кравців В. С., Євдокименко В. К., Габрель М. М., Копач М. В. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування та шляхи реалізації. Чернівці: Прут, 1995. 72 с. {re2022.02.017.027}

Оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону: методичні рекомендації / ред. В. С. Кравців, П. В. Жук; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 22 с. {re2023.02.072.003}


Веб-майстер П. Попадюк