Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Патицька Христина ОлегівнаПатицька Христина Олегівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: pelechata@meta.ua

Сторінки:СпівавториЗалуцький Іван Романович

Сторонянська Ірина ЗеновіївнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:338.43]:330.34:005; JEL O10, Q15, R52
Сторонянська І. З., Залуцький І. Р., Патицька Х. О. Методичні основи ідентифікації земельних активів у контексті сталого розвитку функціональних типів територій. Регіональна економіка. 2022. №3(105). С. 5-23. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-3-1

Літер.: 27


Ефективне регулювання земельно-майнових відносин постає необхідною умовою комплексного розвитку територіальної громади на основі достовірної та систематичної інформації про земельні ресурси в межах її території. Досліджено проблему ідентифікації земельних активів у контексті сталого розвитку функціональних типів територій. Обґрунтовано, що в умовах переходу до територіально спрямованої політики розвитку на основі стимулювання використання власного потенціалу територій різних функціональних типів концептуальними засадами ідентифікації земельних активів територіальної громади є методологічна єдність правового регулювання у сфері оцінювання земель і системна повнота відомостей Державного земельного кадастру. Досліджено трактування терміна «активи» у вітчизняних законодавчих актах, виявлено прогалину щодо регламентації поняття «земельний актив» як економіко-правової норми. Доведено відсутність адміністративної та / або статистичної інформації щодо кількісного та якісного обліку земель на рівні територіальних громад. Визначено сутність і види земельного активу. Запропоновано фіксацію в національному законодавстві дефініцій понять «земельні активи», «матеріальний земельний актив», «нематеріальний земельний актив». Обґрунтовано методичний підхід до систематичної актуалізації нормативної та експертної грошової оцінки земельних активів у режимі запровадження онлайн-функціоналу в Державному земельному кадастрі на основі технології Blockchain. 
земельний актив, ідентифікація земельних активів, грошова оцінка земельних активів, функціональні типи територій Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:338.43]:330.34; JEL C13, R12
Сторонянська І. З., Залуцький І. Р., Патицька Х. О. Критерії виокремлення та інструменти розвитку проблемних сільських територій. Регіональна економіка. 2021. №3(101). С. 73-90. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-8.

Літер.: 31


Розглянуто проблему виокремлення та ідентифікації на локальному рівні проблемних сільських територій, які потребують особливої уваги з боку держави, та досліджено підходи до її врегулювання в контексті конкретизації інструментів державної регіональної політики щодо покращення їхнього соціально-економічного стану. Виявлено, що зміст термінів «проблемна територія», «проблемна сільська територія» законодавством України не регламентовано, відсутні критерії виявлення проблемних сільських територій, оцінювання стану їхнього розвитку та класифікації за конкретними ознаками. З огляду на обмеженість інформаційно-статистичного забезпечення чіткої ідентифікації ознак проблемності сільських територій на локальному рівні як основу їх визначення використано адаптовану до європейської методології класифікацію територій адміністративних районів України як малих регіонів рівня NUTS-3 і аналогів місцевих адміністративних одиниць LAU. Виокремлення окремих типів переважно сільських територій здійснено на основі критеріїв демографічного та економічного характеру: густота наявного населення, зміни чисельності наявного населення за останні три роки, зміни кількості юридичних осіб за останні три роки, обсяг податкових надходжень на одну особу. Розроблено пропозиції щодо законодавчого забезпечення формування інструментарію розвитку проблемних територій держави. 
проблемна сільська територія, критерії виокремлення проблемних сільських територій, ідентифікації типів переважно сільських територій, інструменти розвитку проблемних сільських територій Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:316.4.063.4:005; JEL R11, R12
Патицька Х. О. Теоретичні засади визначення центро-периферійних взаємодій в умовах соціально-економічної диференціації регіонального розвитку. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 33-41. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-4.

Літер.: 14


Серед ключових завдань в умовах проведення реформи адміністративно-територіального устрою та фінансової децентралізації в Україні – зниження рівня просторових соціально-економічних диспропорцій розвитку територій та забезпечення повсюдності високої якості життєдіяльності населення та розвитку бізнес-середовища. Це ставить питання центро-периферійних взаємодій серед домінантних в умовах розвитку соціально-економічного простору країни, вимагає окреслення зон впливу центрів та особливостей активізації адаптуючої та стимулюючої ролей, які вони виконують як «полюси росту» та генератори інноваційних зрушень у територіальному розвитку. Досліджено наукові підходи до визначення парних категорій «центр-периферія». Аргументовано потребу виокремлення подвійної природи центро-периферійних взаємодій як явища – топологічної та метричної. Зроблено порівняння характеристик центру, напівпериферії та периферії, виявлено притаманні їм особливості. Визначено суть центро-периферійних взаємодій у регіоні як процесу безпосереднього або опосередкованого взаємного впливу центру та периферії в умовах просторової нерівності та соціально-економічної диференціації регіонального розвитку, який характеризується циклічною причинною залежністю сторін і результується зміною динаміки їх розвитку. Запропоновано типізацію центро-периферійних взаємодій у територіальному вимірі. Обґрунтовано потребу у дослідженні центро-периферійних взаємодій в регіоні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні в контексті дослідження похідних за способом виникнення взаємодій. 
центро-периферійні взаємодії, регіон, центр, периферія, соціально-економічна диференціація регіонального розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.075.1(477.8); JEL O18, R11, R51
Патицька Х. О. Проблемні аспекти формування та розвитку об’єднаних територіальних громад Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 36-44. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-5.

Літер.: 7


Проведене аналітичне дослідження формування ОТГ областей Карпатського регіону (Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей). Виявлено особливість об’єднаних громад у регіоні – наявність у складі ОТГ населених пунктів, віднесених Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» до гірських, а також існування прикордонних громад. Проаналізовано відповідність сформованих ОТГ регіону критеріям спроможних територіальних громад (чисельність населення, питома вага базової дотації, витрати на утримання управлінського апарату), визначених Міністерством регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та будівництва, та здійснено порівняння цих показників з середніми показниками по ОТГ України. Зроблено відповідні висновки. Акцентовано на впливі рівня соціально-економічного розвитку регіону на особливості формування внутрішнього потенціалу ОТГ. Виявлено залежність надходжень до бюджетів ОТГ від рівня їх економічного розвитку та розташування на території підприємницьких структур; обґрунтовано відсутність залежності між обсягом власних доходів на одну особу в ОТГ і чисельністю її жителів на основі проведеного ранжування. Проведено дослідження рівня соціально-економічного становища міських і сільських об’єднаних громад, виявлено суттєво нижчі показники дохідності бюджетів сільських територіальних громад на одну особу від міських ОТГ, що є результатом порівняно високого рівня розвитку міст і їх позиціонування як центрів економічного зростання. Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.012.74:[352/354+336]; JEL Н23, Н61, Н73
Сторонянська І. З., Патицька Х. О. Адміністративно-фінансова децентралізація: цілі реформи та результати першого етапу. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 3-13. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-1.

Літер.: 8


У науковій статті акцентовано увагу на результатах проходження першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації в Україні, який тривав чотири роки. Обґрунтовано доцільність розгляду децентралізації як механізму досягнення передовсім активізації економічного зростання в державі за принципом «знизу – вверх» за рахунок ефективного використання власних соціально-економічних ресурсів громад. Визначено основні цілі реформи в розрізі рівнів публічного управління та мету політики у сфері децентралізації. Обґрунтовано можливі ризики негативного впливу фіскальної децентралізації на економічне зростання країни на основі визначення особливостей реалізації реформи в західних країнах. Проведено аналіз інституційного супроводу реформи децентралізації в Україні. Проаналізовано особливості дотримання етапів реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зауважено дуалістичний підхід на концептуальному рівні до децентралізації в Україні. Обґрунтовано особливості формування ОТГ в Україні з позиції визначення кількості місцевих рад, які об’єдналися, та чисельності жителів, а також рівня фінансового забезпечення бюджетів таких адміністративно-територіальних формувань. Визначено основні проблеми формування та розвитку ОТГ в умовах завершення першого етапу реформування та можливі ризики, викликані такими проблемами. 
адміністративно-фінансова децентралізація, цілі реформи, законодавче забезпечення децентралізації, об’єднані територіальні громади, спроможність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.366:334.012.74; JEL O18, O22, H30
Патицька Х. О. Напрями стимулювання економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 39-48. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.039_u.php.


У статті визначено та досліджено основні напрями стимулювання підприємницького середовища територіальних громад в умовах децентралізації. Акцентовано увагу на основних цілях стимулювання підприємницького середовища. Визначено чинники конкурентоспроможності територіальної громади. Виділено основні інструменти формування підприємницького середовища на території громади, серед яких: встановлення місцевих податків і зборів та їх адміністрування, розпорядження комунальною власністю, землекористування та плани розвитку земель, а також правова культура органів місцевого самоврядування. Розглянуто окремі інструменти формування підприємницького середовища: встановлення місцевих податків і зборів, повноваження громади у сфері управління землями. Досліджено особливості встановлення майнових податків в окремих територіальних громадах в Україні. Розглянуто дослідження польських економістів стосовно особливостей адміністрування місцевих податків у гмінах в умовах децентралізації. 
територіальна громада, підприємницьке середовище, місцеві податки та збори, управління земельними ресурсами, децентралізація Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.012.33:334.012.74; JEL Н10, Н70, R12
Сторонянська І. З., Патицька Х. О. Проблеми та напрями оптимізації процесу формування ОТГ: за результатами першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 5-13.

Літер.: 13


Представлено дослідження процесів адміністративно-фінансової децентралізації в Україні на базовому рівні місцевого самоврядування – на рівні новостворених ОТГ з точки зору перших результатів, ризиків і викликів, які мають місце у сучасних умовах. Проаналізовано зміни до законодавства України в контексті адміністративно-територіальної реформи та реформи фіскальної децентралізації. Визначено місце та роль міст обласного значення в процесі реалізації реформи адміністративно-територіального устрою. Проаналізовано можливості формування міських агломерацій у контексті реформування адміністративно-територіального устрою. Запропоновано заходи щодо покращення фінансової спроможності територій для здійснення місцевими органами влади повноважень у контексті зміни адміністративно-територіального устрою та просторової організації влади на базовому рівні управління. Обґрунтовано шляхи зміцнення фінансової автономії муніципалітетів. 
об’єднана територіальна громада (ОТГ), місто обласного значення, агломерація, фінансова спроможність, адміністративно-фінансова децентралізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [336.14:352]:336.22; JEL E62, H22, H70
Патицька Х. О. Особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Х. О. Патицька // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 53-62.

Літер.: 9


Визначено склад податкових доходів місцевих бюджетів в умовах реформи місцевого самоврядування. Досліджено питання достатності податкових надходжень у складі доходів місцевих бюджетів. Проаналізовано місце і роль кожного податкового платежу у формуванні фінансового ресурсу місцевих бюджетів. Визначено, що всі надходження зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів. Доведено взаємозалежність формування податкових платежів і рівня розвитку економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Досліджено джерела податкових надходжень до місцевих бюджетів і їх спрямування на забезпечення видатків бюджетів. Обґрунтовано необхідність досягнення фінансової спроможності задля реалізації основних функцій, які державою покладено на місцеві органи влади. Визначено роль кожного з податкових доходів місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Запропоновано зміни до визначення та адміністрування податкових платежів до місцевих бюджетів. 
податкові доходи, місцеві бюджети, децентралізація, об’єкт оподаткування, місцеві податки та збори ЦитуванняСторонянська І. З., Патицька Х. О. Адміністративно-фінансова децентралізація: цілі реформи та результати першого етапу. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 3-13. {re2019.03.003.004}

Патицька Х. О. Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4412 {re2019.03.134.004}

Сторонянська І. З., Патицька Х. О. Адміністративно-фінансова децентралізація: цілі реформи та результати першого етапу. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 3-13. {re2021.01.005.003}

Сторонянська І., Патицька Х., Гринчишин I., Чемерис В. Просторові диспропорції у розвитку територіальної громади в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. № 6(4), С. 43-62. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.03 {re2021.01.081.006}

Storonyanska I., Patytska K., Hrynchyshyn I., Chemerys V. Spatial disproportions in development of territorial community under conditions of administrative and financial decentralization. Agricultural and Resource Economics. 2020. Vol. 6(4). Pp. 43-62. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.03 {re2021.03.028.006}

Попадинець Н. М., Патицька Х. О., Пітюлич М. М., Керецман Н. І. Аналіз ефективності використання природно-ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(94). С. 65-76. DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-7 {re2022.04.033.001}

Hrynchyshyn I., Panukhnyk O., Bil M., Popadynets N., Patytska Kh., Leshchukh I. Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). 2019. Р. 314-319. DOI: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.61 {re2022.04.033.003}

Patytska Kh., Panukhnyk O., Popadynets N., Kramarenko I. Forming the Territorial Communities’ Local Budgets in Ukraine Under Decentralization: Current Condition and Management Tasks. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 2021. Vol. 14(2). Pp. 23-30. DOI: https://doi.org/10.22094/joie.2020.677868 {re2022.04.033.011}

Гринчишин І. М., Біль М. М., Лещух І. В., Патицька Х. О., Попадинець Н. М. Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання ендогенного потенціалу / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 300 с. {re2023.01.034.003}

Patytska K., Panukhnyk O., Popadynets N., Kramarenko I. Forming the territorial communities’ local budgets in Ukraine under decentralization: current condition and management tasks. Journal of Optimization in Industrial Engineering. 2021. Vol. 14(2). Pp. 23-30. DOI: https://doi.org/10.22094/joie.2020.677868 {re2023.01.034.005}

Пелехатий А. О., Патицька Х. О. Міська агломерація як механізм взаємодії територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30(69). № 3. С. 116-123. {re2023.02.034.007}

Hrynchyshyn I., Panukhnyk O., Bil M., Popadynets N., Patytska Kh., Leshchukh I. Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 6th. International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). 2019. Р. 314-319. DOI: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.61 {re2023.02.041.002}


Веб-майстер П. Попадюк