Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Семів Сергій РомановичСемів Сергій Романович

кандидат економічних наук, доцент

докторант, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: centercoop@gmail.com

Сторінки:СпівавториБачинська Марія Володимирівна

Семів Любов КазимирівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК [331.55:37]:[332.1:316.4.066](477.8); JEL F22, R23, I21
Семів Л. К., Бачинська М. В., Семів С. Р. Регіональні детермінанти середовища освітньої еміграції населення Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 29-43. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-4.

Літер.: 26


Виявлено проблемні аспекти середовища освітньої еміграції в областях Карпатського регіону та обґрунтовано напрями їх регулювання. Проблемні аспекти середовища освітньої еміграції розглянуто в розрізі основних детермінант (визначальних факторів): потенціалу освітньої міграції; якості академічного середовища; мотивації освітньої міграції; співпраці університетів і промисловості в дослідженнях; інституційних умов в освітній сфері. Для оцінювання та аналізу середовища освітньої міграції, яке виштовхує студентську молодь за кордон, пропонується розрахунок регіонального індексу формування середовища освітньої міграції. Його обчислено за 28 показниками за даними 2017-2018 н. р. Відібрані показники характеризують різні умови формування середовища освітньої міграції: освітні, освітньо-наукові, інформаційні, соціально-економічні, політичні, соціально-демографічні, інноваційні, інституційні. Обґрунтовано основні напрями регулювання середовища освітньої міграції, які здійснюються у сфері соціальної, науково-технічної, економічної, освітньої, інформаційної політик держави. Запропоновані інструменти та заходи регулювання середовища освітньої міграції мають на меті сповільнення темпів освітньої еміграції населення, попередження ймовірних втрат ресурсного потенціалу й людського капіталу вітчизняних ЗВО та наукових шкіл. 
міграція, освітня міграція, середовище, показники, інтегральний індекс, Карпатський регіон, моніторинг, регулювання Репозитарій ІРД НАНУ УДК [331.55:37]:332.1; JEL I00, I21
Бачинська М. В., Семів Л. К., Семів С. Р. Аналіз освітніх міграційних процесів: регіональний аспект. Регіональна економіка. 2020. №4(98). С. 65-71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-8.

Літер.: 10


Через посилення міждержавних міграційних потоків і розвиток якості системи вищої освіти в закордонних навчальних закладах більшу частку займає міграція з метою отримання освіти, що супроводжується переважно постійною міграцією та виїздом громадян України на постійне місце проживання за кордон. Проаналізовано освітні міграційні процеси в Україні у регіональному розрізі. Визначено основні регіональні центри вищої освіти. Зосереджена увага на міграційних намірах населення щодо навчання за кордоном і здійснена порівняльна характеристика освітніх систем різних країн. Охарактеризовано порядок та етапність вступної кампанії у зарубіжних навчальних закладах. Досліджено сутність та особливості освітньої міграції, а також виокремлено основні причини, які сприяють українським студентам у виборі зарубіжних навчальних закладів вищої освіти. Визначено основні причини та наслідки освітньої міграції, а також її потенційні можливості. Обґрунтовано певні вигоди та витрати, пов’язані з освітніми міграційними процесами. Запропоновано напрями розвитку освітньої міграції та ефективної міграційної політики в Україні та її регіонах. 
міграційні процеси, система освіти, трудова міграція, працевлаштування, освітня міграція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.137.2:339.9:334.735
Семів С. Р. Пріоритети розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації України на регіональному рівні / С. Р. Семів // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 45-51.

Літер.: 18


Аналізуються сучасний стан та проблеми розвитку зовнішньоторговельного співробітництва підприємств та організацій споживчої кооперації України. Розглянуто тенденції та особливості здійснення зовнішньоторговельних операцій на рівні обласних кооперативних організацій. Визначено механізми посилення конкурентоспроможності споживчої кооперації на зовнішньому ринку з врахуванням регіональних конкурентних відмінностей. 
споживча кооперація, зовнішньоторговельна діяльність, зовнішньоторговельна інфраструктура, конкурентоспроможність 


Веб-майстер П. Попадюк