Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2009 рік №2 (52)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гаврилюк О. В. Стратегії мінімізації негативних наслідків кризи / О. В. Гаврилюк // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 7-13. 

Розглянуто нові стратегії забезпечення ефективності економіки в умовах кризи та пом’якшення її наслідків. 
криза, ефективність виробництва, валютний курс, протекціонізм 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бойко Є. І. Методологічні положення прогнозування розвитку промислового виробництва регіону / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 14-22. 

Висвітлено методологічні положення формування прогнозів розвитку промислового виробництва регіону. Акцентується увага на забезпеченні оптимальних перспективних управлінських рішень, моделюванні основних задач прогнозування, визначенні основних показників розвитку промислових підприємств: прибутку, собівартості, рентабельності основного капіталу, обсягів продукції і послуг. Розглянуто сценарії для побудови прогнозів. 
прогнозування, розвиток, промислове виробництво, розширене відтворення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Харічков С. К. Стратегічні орієнтири розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Українському Причорномор'ї / С. К. Харічков, О. А. Воробйова, І. М. Дишловий // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 23-30. 

Розглянуто наявний природно-ресурсний потенціал та можливості матеріально-технічної бази сфери рекреації та туризму в Українському Причорномор’ї. Проаналізовано стратегії розвитку рекреаційно-туристичної сфери за областями регіону. Виокремлено стратегічну мету розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Українському Причорномор’ї та основні завдання для її досягнення. 
рекреація, туризм, природно-ресурсний потенціал, матеріально-технічна база, стратегія, Українське Причорномор’я Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Карпінський Б. А. Фінансово-економічний стан та проблемність розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 31-39. 

Здійснено аналіз стану та виділено найбільш поширені проблеми функціонування вугільної промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну, зокрема, фінансові, екологічні, технологічні та запропоновано декілька пріоритетних напрямків щодо їхнього вирішення та усунення. 
вугільний басейн, вугільна промисловість, вуглевидобуток, фінансування, екологічне виробництво, оподаткування, державний контроль Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іщук С. О. Комплексна оцінка ефективності функціонування промислових територіальних систем регіону / С. О. Іщук, С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 40-48. 

Сформовано систему показників для оцінювання ефективності функціонування територіально-виробничих систем за трьома напрямками: фінансовий стан, ділова активність і рівень прибутковості. Запропоновано методичний підхід до вибору основних параметрів диференціації промислових територіальних систем за групами, що характеризують їх виробничо-фінансовий потенціал. Проведено апробаційні розрахунки для промислових територіальних систем Волинської області. 
промислові територіальні системи, ефективність, показники, оцінка 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гладка У. Б. Інвестиційна діяльність та її державне регулювання / У. Б. Гладка // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 49-55. 

Досліджено сутність інвестиційної діяльності та її потребу в державному регулюванні. Запропоновані принципи та пріоритети, на яких повинна базуватися інвестиційна політика України. Розглянуто причини, які призвели до економічної кризи в Україні. Подано рецепт виходу з фінансової кризи. 
інвестиції, державне регулювання, пріоритети інвестиційної діяльності, криза, економічна криза, фінансова криза, ринкова економіка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Другов О. О. Теоретичні засади та сучасний стан інвестиційного забезпечення сфери науки в Україні / О. О. Другов // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 56-65. 

На основі аналізу праць зарубіжних та вітчизняних учених досліджено зв’язок між науковою діяльністю та міжнародною конкурентоспроможністю економіки. Обґрунтовано важливість інвестиційного забезпечення як необхідної умови продуктивної роботи сфери науки. Досліджено теоретико-методологічні засади та нормативно-правове регулювання інвестиційного забезпечення наукових досліджень та робіт в Україні. На основі статистичних даних проаналізовано сучасний стан та динаміку інвестування у сферу української науки, причини, що його стримують. Надано рекомендації щодо його активізації. 
наукова діяльність, інвестиційне забезпечення, сфера науки, регулювання інвестиційного забезпечення, наукові дослідження, інвестування, сучасний стан та динаміка інвестування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Колянко О. В. Організаційні аспекти формування сприятливого інвестиційного клімату регіону / О. В. Колянко // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 66-70. 

Розглядаються аспекти формування інвестиційного клімату в Західному регіоні. Досліджені фактори, які впливають на процес залучення інвестиційного капіталу в регіоні. Запропонована схема організації інвестиційного партнерства. 
інвестиційний клімат, інвестиційний капітал, інвестиційне партнерство, інвестиційні проекти 


Економіка підприємствРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Петрович Й. М. Управлінський потенціал та його вплив на ефективність діяльності машинобудівних підприємств / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 71-80. 

Визначено сутність управлінського потенціалу машинобудівних підприємств та його місце в структурі економічного потенціалу, розглянуто стан його професійно-кваліфікаційної характеристики та обґрунтовано вибір основного показника, який відображає результати діяльності підприємства під час впливу на неї управлінського потенціалу. 
структура потенціалу, управлінський потенціал, оцінювання, ефективність використання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Альошина Л. Є. Теоретичні аспекти формування ринкової вартості акцій українських підприємств / Л. Є. Альошина // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 81-87. 

Запропоновано теоретико-методологічний підхід до управління ринковою вартістю неліквідних та низьколіквідних акцій вітчизняних підприємств на основі якісної та кількісної оцінки чинників мікрорівня, які впливають на її формування. 
ринок акцій, корпоративні цінні папери, низьколіквідні та неліквідні акції, корпоративне управління, ринкова вартість акцій, інвестиційна привабливість акцій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Побігун С. А. Засади стратегічного планування розвитку підприємств нафтопереробної галузі / С. А. Побігун, О. Ю. Прокопенко // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 88-94. 

Розглянуто сутність ефективного управління паливно-енергетичним комплексом. Обґрунтовано засади стратегічного планування розвитку підприємств нафтопереробної галузі з врахуванням умов змішаної форми власності та ринкового середовища господарювання. 
паливно-енергетичний комплекс, стратегічне планування, стратегія, конкурентна стратегія, змішана система власності, ринкове середовище господарювання 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз М. А. Основні напрями підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківських установ / М. А. Козоріз, І. М. Лис // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 95-102. 

Висвітлено основні проблеми розвитку банківської системи України, пов’язані з необхідністю забезпечення прозорої та стабільної діяльності банків щодо підвищення рівня їх капіталізації та підтримання ліквідності на основі вдосконалення управління ризиками та проведення консолідації банківської системи. 
власний капітал, регулятивний капітал, ліквідність, капіталізація, прибуток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Неклюдова Т. М. Сутність та принципи організації бюджетування у банку / Т. М. Неклюдова // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 103-112. 

Розкрито необхідність впровадження систем бюджетування у банківських установах. Розглянуто наукові підходи до визначення сутності бюджетування. Обґрунтовано роль бюджетування в системі управління банком через функції бюджетного планування, організації, мотивування, контролю та регулювання. Проаналізовано чинники низької ефективності бюджетування у банках України. Виокремлено принципи організації та складові системи бюджетування банку. Визначено переваги і недоліки основних варіантів формування бюджетів у банківських установах. Конкретизовано етапи та сучасні методи здійснення бюджетування. 
банк, фінансове планування, управління, бюджет, бюджетування, принципи організації бюджетування, система бюджетування банку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Рихліцький В. В. Проблеми залучення коштів українськими банками на міжнародних ринках в умовах фінансової кризи / В. В. Рихліцький // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 113-118. 

Розглядається проблема залучення коштів українськими банками на міжнародних фінансових ринках в умовах кризи. Запропоновано обмежити найризикованіші банківські операції, надати підтримку експортним операціям та стимулювати кредитування виробничого сектора, активізувати державну політику стимулювання заощаджень домогосподарств. 
міжнародні фінансові ринки, ресурси, платіжний баланс, єврооблігація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гнатів О. А. Таргетування інфляції як оптимальний режим монетарної політики в Україні / О. А. Гнатів // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 119-125. 

Проаналізовано проблеми поточного режиму монетарного устрою в Україні. Визначено оптимальний режим монетарної політики на сучасному етапі розвитку економіки країни. Подано порівняльний аналіз макроекономічного розвитку України та інших країн, які перейшли до таргетування інфляції. 
монетарна політика, економічна стабільність, інфляція, таргетування інфляції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Вон-Романов-Кріспін О. О. Вдосконалення процесів планування інвестиційної діяльності банку / О. О. Вон-Романов-Кріспін // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 126-132. 

Подано пропозиції щодо удосконалення структури та процесу планування інвестиційної діяльності в банках, а також формування відповідних планових документів – інвестиційного плану та інвестиційного бюджету банку. Обґрунтована необхідність планування інвестиційної діяльності як складової інвестиційного менеджменту банку, інструмента управління активами і пасивами, підготовки управлінської інформації для прийняття керівництвом банку раціональних рішень щодо інвестування. Відображено авторську схему послідовності здійснення процесу планування банківської інвестиційної діяльності, виходячи з позицій реалізації стратегічних цілей і завдань банку, а також визначення обсягу і якості інвестиційних ресурсів. 
банк, інвестиційна діяльність, інвестиційний план, інвестиційний бюджет, планування інвестиційної діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Герчаківський С. Д. Теоретичний логос фіскальної децентралізації / С. Д. Герчаківський, О. Р. Кабаш // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 133-141. 

Розглянуто еволюційні аспекти децентралізаційних процесів місцевих фінансів в Європі, охарактеризовано підходи деяких зарубіжних та вітчизняних дослідників до розуміння децентралізації як розширення прав і компетенцій місцевих органів влади у сфері територіального розвитку. Досліджено сутність «фіскальної децентралізації» у контексті формування бюджетів органів місцевого самоврядування з допомогою податків і зборів, а також їхнього впливу на розвиток територій та подолання територіальних диспропорцій. Наголошено, що важливими науковими напрацюваннями у сфері фіскальної децентралізації є розробки В. Оутса та гіпотеза американського економіста Ч. Тібу «голосування ногами». Доведено, що розподіл функцій між бюджетами певною мірою залежить від державного устрою країни. 
фіскальна децентралізація, бюджетний федералізм 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Васьківська К. В. Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій / К. В. Васьківська, І. В. Сембай // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 142-148. 

На основі результатів дослідження визначено рейтинг адміністративних районів та виділено райони з високою, середньою та низькою результативністю за соціально-економічним розвитком. Науково обґрунтована стратегія розвитку сільських територій. Для повноцінного розвитку сільських територій необхідно розвивати їх внутрішній потенціал, підтримувати відродження малого і середнього бізнесу на селі, створювати нові робочі місця, відновлювати соціальну інфраструктуру. 
сільські території, трансформаційні процеси, спеціалізація, інвестиційна привабливість, стратегія розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Машика Ю. В. Територіальна організація регулювання трудоміграційних процесів в умовах лібералізації трудових відносин / Ю. В. Машика // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 149-158. 

Показано, що соціально-економічним підґрунтям міграційних процесів, особливо трудових, є незбалансованість між попитом та пропозицією робочої сили на вітчизняних та зарубіжних ринках праці, бажання частини населення покращити свої умови праці та матеріальне становище, знайти адекватні можливості професійної самореалізації. Сьогодні ринок праці визначає мотиви та спрямованість значної частини міграційних пересувань як всередині України, так і поза її межами. Але відбувається цей процес поза межами державного контролю та регулювання або за його слабкою участю. До внутрішніх потоків можна віднести міграцію із депресивних регіонів, міграційні потоки між містом та селом. До зовнішніх – еміграцію робочої сили з України в інші країни, у тому числі «відплив мізків», зустрічні потоки економічних мігрантів із ближнього та дальнього зарубіжжя. 
еміграція, оплата праці, ринок праці, працівник-мігрант, міграційні потоки 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Безпалько І. Р. Досвід оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах / І. Р. Безпалько // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 159-165. 

Розглядаються особливості оподаткування доходів фізичних осіб розвинених країн світу, де переважно застосовується одна з двох систем побудови прибуткового податку з громадян: шедулярна (Великобританія, Італія) та глобальна (США, Франція, Німеччина, Японія та ін.). 
зарубіжний досвід, доходи населення, податкова система, податок з доходів фізичних осіб Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Грудзевич Я. В. Міжнародний досвід формування органу фінансової розвідки / Я. В. Грудзевич, А. В. Яцковець // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 166-172. 

Розглянуто питання створення інституційної основи боротьби з тіньовою економічною діяльністю і відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, зокрема питання створення органів або підрозділів фінансової розвідки, їх мета, функції, повноваження, основи діяльності. Проаналізовано зарубіжний досвід. 
тіньова економіка, підрозділ фінансової розвідки, відмивання доходів, фінансовий моніторинг, підозріла фінансова операція 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Олійник Я. І. Дослідження ціни як регулятора попиту на електроенергію / Я. І. Олійник // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 173-181. 

В рамках дослідження кон’юнктури ринку електроенергії проаналізовано динаміку ціни на електроенергію в областях Західного регіону. Здійснено аналіз оптових цін (цін закупівлі електроенергії енергопостачальними компаніями на Оптовому ринку електричної енергії України), а також роздрібних тарифів, за якими енергопостачальні компанії регіону реалізують електроенергію споживачам; методики їх формування. Подано пропозиції щодо розширення застосування роздрібних тарифів для управління електроспоживанням. Це особливо важливо для зменшення дефіциту маневрових потужностей в енергосистемі. В дослідженні використано такі методи аналізу кон’юнктури, як метод кількісних порівнянь, метод аналізу рядів динаміки і візуально-графічний метод. 
енергосистема, графік навантаження, економічне регулювання режимів електропостачання, маневрові потужності, ціновий механізм Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пашко П. В. Передумови та принципи побудови системи управління забезпеченням митної безпеки України / П. В. Пашко // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 182-191. 

Представлено результати досліджень щодо формування принципового підходу до системи управління забезпеченням митної безпеки. Визначено зміст понять «безпекоспроможність», «митна усталеність», «митна ефективність», «надійність митної системи». 
національна безпека, економічна безпека, митна безпека Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Сапачова М. С. Алгоритм розрахунку оптимальних поставок сировини у спиртовій промисловості / М. С. Сапачова // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 192-198. 

Розглянуто вагомість ланцюга поставок у процесі виробництва. Розглянуто та економічно проаналізовано необхідність застосування показника ефективного радіуса транспортно-сировинної зони. Запропоновано методику застосування ефективного радіуса транспортно-сировинної зони в спиртовій промисловості, яка надасть можливість оптимізувати економічну ефективність виробництва. 
ланцюг поставок, кооперовані зв’язки, спиртова промисловість, ефективний радіус транспортно-сировинної зони Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Соловій І. П. Аналіз індикаторів суспільного прогресу в контексті державної політики, спрямованої на реалізацію пріоритетів сталого розвитку України / І. П. Соловій, М. П. Душна // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 199-205. 

Під час переходу до моделі сталого розвитку важливою є орієнтація на досягнення цілей суспільного прогресу. На підставі аналізу 17 основних індикаторів, що вимірюють різні аспекти суспільного добробуту й застосовуються у міжнародній практиці, зроблено висновок, що найважливішим індикатором, який дає можливість приймати ефективні рішення щодо розвитку всієї соціо-еколого-економічної системи, є інтегральний індикатор – індикатор справжнього прогресу (Genuine Progress Indicator, GPI). Індикатор GPI розраховується у низці країн світу на національному та регіональному рівнях. Взявши до уваги національні особливості статистичної інформації, здійснено розрахунок індикатора справжнього прогресу для України. 
теорія екологічної економіки, індикатор справжнього прогресу, сталий розвиток, суспільний прогрес Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Футало Т. В. Регіональний аспект територіальної оцінки інтенсивності конкурентного середовища у роздрібній торгівлі / Т. В. Футало // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 206-213. 

Визначені сутність інтенсивності конкурентного середовища в роздрібній торгівлі, умови та чинники його формування і розвитку в роздрібній торгівлі. Запропоновано розрахунок територіальної оцінки інтенсивності конкурентного середовища у роздрібній торгівлі на основі визначення ступеня подібності ринкових часток конкурентів, а також з допомогою показників, які враховують динаміку ринку і рентабельність ринку. На базі цього обґрунтовано нові перспективні тенденції та закономірності розвитку роздрібної торгівлі. 
інтенсивність, конкурентне середовище, регіональний аспект, територіальна оцінка інтенсивності конкурентного середовища Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Фадєєва І. Г. Аналіз сучасної методології моделювання і регламентації бізнес-процесів на базі методів нечіткої логіки / І. Г. Фадєєва // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 214-222. 

Запропоновано методологію моделювання і регламентації бізнес-процесів підприємств на базі методів нечіткої логіки і теорії нечітких множин для автоматизованого управління процесами формування витрат у нафтогазодобувній промисловості, особливостями якої є масштабність, багатогранність, мінливість, апріорна та поточна невизначеність тощо. Розглянуто приклади використання методів нечіткої логiки для вирішення завдань планування. Запропонована методика нечіткого оперативного оцінювання витрат на буріння нафтових і газових свердловин. 
бізнес-процеси, методи нечіткої логіки, планування, моделювання, прийняття рішень 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Семів Л. К. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону / Л. К. Семів, С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 223-227.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Транскордонні кластери / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 228-229.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іщук С. О. Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 230-231.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шевчук Л. Т. Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 232-234.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мікула Н. А. Конкурентоспроможність прикордонних територій / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 235-237.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Возняк Г. В. Активи регіону: проблеми обліку та капіталізації / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 237-239.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Демченко В. В. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Дрогобицького району / В. В. Демченко // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 240-241.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Біль М. М. Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти / М. М. Біль, М. М. Шпаківська // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 242-244.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Панчишин С. М. Нетривіальне дослідження ефективності капіталізації і лібералізації економічних систем / С. М. Панчишин // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 245-247.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Чухрай Н. І. Управління взаємозв'язками підприємства зі споживачами продукції / Н. І. Чухрай // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 248-249.


ЮвілеїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Професорові О.Є. Кузьміну - 60 // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 250-251.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк