Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Возняк Галина ВасилівнаВозняк Галина Василівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: gvoznyak@gmail.com

Сторінки:СпівавториБеновська Лілія Ярославівна

Каспшишак Андрій Володимирович

Козоріз Марія Андріївна

Савчук Наталія Володимирівна

Сторонянська Ірина ЗеновіївнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 314.72; JEL F02, J18, J48
Возняк Г. В., Савчук Н. В., Каспшишак А. В. Вимушена міграція в умовах війни в Україні: інституційні проблеми інтеграції до життя в нових громадах. Регіональна економіка. 2023. №1(107). С. 45-54. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-1-5

Літер.: 18


Проаналізовано інституційні засади захисту прав і гарантій внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Виявлено законодавчі колізії / прогалини, які сповільнюють темпи адаптації, а відтак і інтеграції переміщених осіб до життя в приймаючих громадах. Серед таких у дослідженні виявлено, що не до кінця внормована процедура реєстрації / перереєстрації внутрішньо переміщених осіб, механізми отримання фінансової допомоги є недосконалими, присутній дефіцит доступного житла, важко забезпечити безперешкодний доступ до медичних послуг, є проблеми з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб через дефіцит вакансій і невідповідність кваліфікацій ВПО вимогам ринку праці. Проаналізовано Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб на період до 2024 року та план її реалізації. Наголошено на перевагах і ризиках. Аргументовано, що інформаційні заходи та популяризація підприємництва серед ВПО шляхом проведення різних навчальних тренінгів, які сприятимуть зародженню ідеї та власної справи, – це добра річ, але фінансування, запровадження пільг, заохочень чи матеріальна підтримка є більш дієвим чинником інтеграції ВПО через підвищення їхньої зайнятості. Наголошено на своєчасності запровадження інструменту моніторингу проблем і потреб внутрішньо переміщених осіб з огляду на необхідність покращення інтеграції мешканців у приймаючі громади. 
внутрішньо переміщені особи, війна, територіальні громади, міграція, інтеграція Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.764.1:352/354:005; JEL R50, H70, O18
Возняк Г. В. Підприємницькі активи територіальних громад: теоретико-концептуальні аспекти управління. Регіональна економіка. 2022. №1(103). С. 5-13. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1-1.

Літер.: 12


Розкрито сутність підприємницьких активів територіальної громади, визначено їхні характеристики та місце у структурі активів територіальної громади. Обґрунтовано доцільність ідентифікувати підприємницькі активи за певною класифікаційною ознакою (за формою функціонування, за характером володіння, за впливом на розвиток, за видами діяльності, за типом участі в господарському процесі). Запропоновано та охарактеризовано візію управління підприємницькими активами територіальних громад, яка передбачає поєднання процесів планування, аналізування (динаміки формування та використання активів), мотивації (для керівників і менеджерів) та контролю; вибір моделі управління (зростання, реструктуризації, стабілізації та виживання); чітке визначення завдань, принципів і мети управління. Наголошено на потребі у скороченні тривалості операційного циклу та прискоренні оборотності запасів і готової продукції, оптимізації структури основних засобів, модернізації застарілого устаткування, запровадженні нових технологій чи освоєнні нових потужностей тощо як першорядних детермінант ефективної політики управління підприємницькими активами територіальних громад. 
активи, підприємницькі активи, територіальна громада, розвиток, управління активами Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:332.021(477); JEL О18, О32, О38
Возняк Г. В. Теоретико-методологічні аспекти формування моделі смарт-спеціалізації регіонів України. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 27-36. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-3.

Літер.: 16


Розглянуто теоретико-методологічні аспекти стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації. З’ясовано сутність, особливості та доцільність упровадження розумної спеціалізації на регіональному рівні. Розкрито дуальний характер її функціонування, а саме: як інструменту політики регіонального розвитку та як концепції (технології) визначення пріоритетів для розроблення політики максимізації інноваційного потенціалу регіону. Подано принципи формування регіональних стратегій на засадах смарт-спеціалізації. Запропоновано візію формування регіональної стратегії на засадах смарт-спеціалізації, яка передбачає логічну послідовність етапів з чітким визначенням завдань, переліком наукових методів, методологічних підходів і принципів. Наголошено на неоднозначності концепту смарт-спеціалізації та обґрунтовано існування низки методологічних перешкод для реалізації смарт-стратегій. Доведено, що, попри низку проблем, вирішення яких лежить у площині відшукування балансу інтересів у взаємодії влади, бізнес-середовища, наукової спільноти та представників громадськості, упровадження концепції смарт-спеціалізації у вітчизняну практику стратегування регіонального розвитку не має альтернатив. 
смарт-спеціалізація, стратегування, розвиток регіону, регіональна стратегія, економічне зростання, регіональна політика Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.01:336.02; JEL E60, D81, H70, R10
Возняк Г. В., Беновська Л. Я. Обґрунтування поведінкових закономірностей прийняття рішень суб’єктами фінансово-економічних відносин на регіональному рівні. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 72-80. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-8.

Літер.: 14


Розглянуто основні теорії поведінкових фінансів. Представлено три моделі прийняття управлінських рішень суб’єктами фінансово-економічних відносин: класичну, поведінкову, ірраціональну. Розкрито особливості поведінкової моделі, фактори впливу на прийняття суб’єктом фінансово-економічних відносин ірраціонального рішення. Виділено найбільш поширені ефекти, які провокують ірраціональну поведінку суб’єктів регіональної економіки. Здійснено трансполювання поведінкового підходу на мезорівень, адже ірраціональна поведінка людей прослідковується на всіх рівнях управління, а поведінкові ефекти можна розглядати в контексті підприємства, громади, регіону як сукупності людей та як цілісного «організму». Побудовано модель прийняття ірраціонального управлінського рішення суб’єктом регіональної економіки. З’ясовано наслідки ірраціональних управлінських рішень суб’єктів регіональної економіки та запропоновано інструменти їх корегування. 
ірраціональне управлінське рішення, поведінкові фінанси, регіон, органи влади, фінансово-економічні відносини Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:353:332.122(477); JEL C63, H72
Возняк Г. В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 46-52.

Літер.: 9


Проведено рейтингове оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України, яке базується на розрахунку евклідових відстаней та групуванні показників за обраними напрямами оцінювання: стан і збалансованість бюджету, міжбюджетна взаємодія, стійкість бюджету та боргове навантаження (для бюджетів міст). Застосування кластерного аналізу дозволило здійснити розподіл регіонів за рівнем інтегрального показника бюджетного забезпечення на чотири рівні: кризовий, низький, середній, високий. Побудований рейтинг регіонів дозволив автору судити про їх бюджетні можливості та фінансові домінанти розвитку. Результати аналізу засвідчили нерівномірність бюджетного забезпечення, підтвердили необхідність і своєчасність бюджетної децентралізації. Наголошено на існуванні певних закономірностей формування та реалізації бюджетної політики регіонів України, обумовлених дією низки чинників екзогенного та ендогенного характеру. 
регіон, оцінювання, бюджетне забезпечення, таксонометричний метод, евклідова відстань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [336.14:332.1]:005;JELB49,F02,R58
Возняк Г. В. Методичний інструментарій оцінювання бюджетного забезпечення регіону / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 110-120.

Літер.: 19


Проведено огляд наявних підходів до аналізу та оцінювання бюджетного забезпечення регіонів. Показано, що інструментарій оцінювання базується на традиційних методологічних засадах; не спостерігаються чіткі межі в системі оцінок фінансового стану регіону, бюджетного забезпечення регіону, бюджетного потенціалу регіону; відсутні єдині критерії вибору оціночних показників тощо. На основі критичного аналізу та узагальнення запропоновано вдосконалення методичних підходів до оцінювання бюджетного забезпечення регіонів, яке базується на застосуванні методу порівняльної комплексної оцінки – евклідових відстаней і групуванні показників за чітко обраними напрямами оцінювання, а саме: стан і збалансованість бюджету, міжбюджетна взаємодія, стійкість бюджету та боргове навантаження (для бюджетів міст). Доведено, що запропоновані підходи до аналізу та оцінювання бюджетного забезпечення регіонів дають можливість зробити висновок про рівень забезпечення бюджетними ресурсами, можливості їх використання, виявляти бюджетні ризики та передбачати засоби їх нейтралізації. Бюджетний аналіз з використанням цього інструментарію можна проводити на всіх етапах бюджетного процесу, а його результати слугуватимуть аналітичною базою в практиці органів місцевого самоврядування. 
регіон, оцінювання, бюджетне забезпечення, таксонометричний метод, евклідова відстань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14
Возняк Г. В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 34-43.

Літер.: 19


Розглянуто теоретичні підходи до розуміння сутності поняття «регіон» з позиції: територіального, системного та управлінського підходів. Запропоновано класифікацію регіонів за певною класифікаційною ознакою. Подано авторські висновки та узагальнення щодо власного бачення сутності цього терміна. Висвітлено теоретико-методологічні основи «регіонального розвитку» в теоретичній і методологічній площині. Наведено закони, принципи та чинники регіонального розвитку. Систематизовано інструменти фінансування регіонального розвитку та можливе інституційне забезпечення. Виокремлено типи та моделі регіонального розвитку. Сформульовано власне бачення регіонального розвитку. Доведено, що вектор розвитку регіону має бути орієнтований на зниження дотаційності, забезпечення саморозвитку шляхом активізації внутрішніх потенційних можливостей. Сучасна політика регіонального розвитку має базуватися на такій парадигмі, яка б враховувала інтереси регіонів, здобутки міжсекторального співробітництва, децентралізацію влади та збалансованість (бюджетну, економічну, соціальну і політичну). 
регіон, зростання, розвиток, регіональний розвиток, міжрегіональна інтеграція, збалансованість Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14 (477.8)
Возняк Г. В. Бюджетні механізми підтримки розвитку регіонів в умовах модернізації економіки України / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 205-216.

Літер.: 9


Розглянуто наявні механізми формування та реалізації бюджетної політики регіонального розвитку. Визначено їх структурні елементи та подано характеристику. Висвітлено стан бюджетних механізмів підтримки регіонального розвитку, джерелами фінансування яких є Державний і місцеві бюджети. Розглянуто поточні проблеми пошуку та акумулювання фінансових ресурсів у рамках бюджетного забезпечення регіонального розвитку. Зроблено акцент на субвенціях, державних цільових програмах, державних гарантіях і Державному фонді регіонального розвитку (ДФРР) як ключових бюджетних механізмах підтримки розвитку регіонів. Доведено, що процесу виділення субвенцій притаманне «латентне управління з центру», недосконала процедура розподілу бюджетних коштів і надмірна розпорошеність субвенцій;реалізація державних програм розвитку регіонів супроводжується неузгодженістю галузевих і регіональних інституцій, а порядок використання коштів ДФРР має низку недоліків. Сформульовано рекомендації щодо оптимізації наявних і пошуку потенційних джерел фінансових ресурсів задля забезпечення регіонального розвитку. 
бюджетні механізми, розвиток регіонів, Державний бюджет, місцевий бюджет, субвенції, цільові програми Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Сторонянська І. З. Сучасні підходи до організації бюджетного процесу на місцевому рівні / І. З. Сторонянська, Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 209-211.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:352 (477.83)
Возняк Г. В. Особливості формування місцевих бюджетів у контексті забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 96-105.

Літер.: 9


Проаналізовано сучасні тенденції формування місцевих бюджетів на прикладі Львівської області. Досліджено склад та структуру власних фінансових ресурсів зведеного бюджету області. Визначено особливості забезпечення місцевих бюджетів Львівської області власними доходами. Виокремлено проблеми формування місцевих бюджетів Львівської області та запропоновано можливі напрями вдосконалення процесів нарощення власної дохідної бази. 
місцеві бюджети, фінансова спроможність, органи місцевого самоврядування, доходи бюджету Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14 (477.8)
Возняк Г. В. Бюджетне забезпечення розвитку Карпатського регіону: стан, проблеми, перспективи / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 154-163.

Літер.: 5


Проведено аналіз стану та тенденцій бюджетного забезпечення розвитку Карпатського регіону. Визначено особливості та проаналізовано динаміку показників, що формують бюджет проблемного регіону. Виділено проблеми формування власних фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць та окреслено напрями їх вирішення. 
бюджет, забезпечення, Карпатський регіон, фінансові ресурси, міжбюджетні трансферти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:336:005
Возняк Г. В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 107-116.

Літер.: 8


Подано теоретичні основи формування та використання фінансового потенціалу реального сектору економіки регіону. Проаналізовано зміст поняття «фінансовий потенціал». Запропоновано авторське бачення розуміння поняття «фінансовий потенціал реального сектору економіки регіону» та його структурних елементів. Запропоновано та обґрунтовано доцільність застосування показників вартості підприємств в якості критерію ефективності використання їх фінансового потенціалу. 
формування, використання, фінансовий потенціал, реальний сектор, регіон, ефективність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз М. А. Капіталізація регіональних активів / М. А. Козоріз, Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 251-253.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Возняк Г. В. Активи регіону: проблеми обліку та капіталізації / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 237-239.ЦитуванняВозняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ : монографія / Г. В. Возняк ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 520 с. {re2016.04.173.001}

Возняк Г. В. Методичний інструментарій оцінювання бюджетного забезпечення регіону / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2016. – № 1. – С. 110-120. {re2017.01.046.007}

Козоріз М. А., Кузнєцова А. Я., Сторонянська І. З., Возняк Г. В. Фінанси регіону: теорія, проблеми, практика: монографія. Київ: УБС НБУ, 2010. 222 с. {re2019.02.036.004}

Сторонянська І. З., Козоріз М. А., Давимука С. А., Возняк Г. В. та ін. Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини: проблеми та напрями підвищення ефективності: наук. доповідь. Львів: ІРД НАН України, 2013. 93 с. {re2019.03.088.003}

Возняк Г. В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу. Регіональна економіка. 2017. № 1. С. 46-52. {re2019.03.106.001}

Возняк Г. В. Бюджетна політика в умовах трансформації фінансових основ місцевого самоврядування в Україні. Економічний часопис-XXI. 2015. № 5-6. С. 82-85. {re2019.04.113.003}

Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 520 с. {re2020.02.017.005}

Возняк Г. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 520 с. {re2022.01.051.006}

Voznyak Н., Mulska O., Bil M. Migration aspirations of territory population: A case study of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2021. Vol. 19(2). Рp. 217-231. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.18 {re2022.02.047.001}

Возняк Г. В. Підприємницькі активи територіальних громад в умовах війни: нові виклики та проблеми управління. Фінанси України. 2022. № 3. C. 38-52. DOI https://doi.org/10.33763/finukr2022.03.038 {re2022.02.094.006}

Возняк Г. В. Теоретико-методологічні аспекти формування моделі смарт-спеціалізації регіонів України. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 27-36. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-3 {re2022.04.021.006}

Voznyak H., Panukhnyk O., Khymych H., Popadynets N. Development of regional economic systems under the impact of financial decentralization: display, challenges and new opportunities. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). 2019. Р. 121-126. DOI: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.24 {re2022.04.021.007}

Voznyak H., Panukhnyk O., Khymych H., Popadynets N. Development of regional economic systems under the impact of financial decentralization: display, challenges and new opportunities. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). 2019. Рp. 121-126. DOI: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.24 {re2022.04.027.006}

Voznyak H., Panukhnyk O., Khymych H., Popadynets N. Development of regional economic systems under the impact of financial decentralization: display, challenges and new opportunities. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). 2019. Рp. 121-126. DOI: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.24 {re2022.04.033.006}

Voznyak H., Panukhnyk O., Khymych H., Popadynets N. Development of regional economic systems under the impact of financial decentralization: display, challenges and new opportunities. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). 2019. Р. 121-126. DOI: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.24 {re2023.01.034.004}

Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти. Фінанси України. 2017. № 4. С. 42-54. {re2023.02.021.008}

Voznyak H., Panukhnyk O., Khymych H., Popadynets N. Development of regional economic systems under the impact of financial decentralization: display, challenges and new opportunities. Advances in Economics, Business and Management Research: Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). 2019. Рp. 121-126. DOI: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.24 {re2023.03.028.005}

Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти. Фінанси України. 2017. № 4. С. 42-54. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_17_04_042_uk.pdf {re2023.04.013.002}


Веб-майстер П. Попадюк