Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2013 рік №4 (70)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.439.1:338.436:[339.923:061.1](477)
Борщевський В. В. Перспективи розвитку продовольчого сектору України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС / В. В. Борщевський, І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 7-15.

Літер.: 20


Проаналізовані висунуті вітчизняними та закордонними вченими аргументи щодо потенційних переваг та ризиків для вітчизняного продовольчого сектору в зв’язку з перспективою підписання Україною Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС. Досліджено вплив активізації європейської інтеграції України на формування взаємовідносин з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу в агропродовольчій сфері. 
сільськогосподарське виробництво, зона вільної торгівлі, Європейський Союз, Угода про асоціацію, Російська Федерація 


Проблеми територіального розвиткуРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122^338.43]:332.1(477)
Павлов О. І. Регіональні особливості розвитку сільських територій України / О. І. Павлов // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 16-23.

Літер.: 14


На основі розгляду сучасних наукових публікацій визначено недосконалість емпіричних спостережень, яка проявляється у спотвореному уявленні про регіональні особливості розвитку сільських територій України. Подано авторське визначення поняття сільських територій, здійснено їх типологізацію за різними класифікаційними ознаками, охарактеризовано рівні та різновиди цих соціально-просторових утворень. Визначено методи виявлення регіональних особливостей розвитку сільських територій у контексті їх типів, рівнів та різновидів, яка базується на системному підході, методах аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії, порівняння, типології, прийомах узагальнення та абстрагування. Запропоновано шляхи підвищення наукового рівня дослідження сільських територій та окреслено перспективи подальших розвідок в даному напрямі. 
регіональні особливості розвитку сільських територій, рівні сільських територій, різновиди сільських територій, сільські території, типи сільських територій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:330.131(477.8)
Музика І. С. Особливості кредитного забезпечення розвитку Карпатського регіону України / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 24-32.

Літер.: 3


Здійснено аналіз стану та тенденцій кредитного забезпечення областей Карпатського макрорегіону. Визначено динаміку показників, які характеризують ресурсну базу комерційних банків регіону загалом та в розрізі областей, які входять до його складу. Визначено основні проблеми забезпечення регіону банківськими кредитними ресурсами. 
макрорегіон, банківська система, банки, ресурсна база, кредитне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1: 347.257
Василенко В. М. До питання про критерії визначення впливу економічної ренти на рівень розвитку регіонів / В. М. Василенко // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 33-42.

Літер.: 10


На основі емпіричних даних, що характеризують міжрегіональні відмінності в економічному розвитку, показано спосіб доведення наукової гіпотези про те, що основу цим відмінностям формують рентоутворюючі чинники. Для визначення впливу ренти на рівень економічного розвитку регіонів обґрунтована необхідність використання відповідних критеріїв. Як такі критерії запропоновано використовувати вартісні показники (що дозволяють через перевищення деякого середнього або нормованого рівня отримувати підтвердження про її наявність) і часові показники (що дозволяють через виявлення резервів у використанні робочої сили і / або відпрацьованого фонду робочого часу отримувати підтвердження про наявність рентної складової). 
міжрегіональні відмінності, рівень економічного розвитку, рентоутворюючі чинники, критерії впливу 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.522.4:[338.45:37](477.82)(477)
Юкіш В. В. Стан формування людського капіталу у Волинській області в системі освіти у контексті загальноукраїнських тенденцій / В. В. Юкіш // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 43-50.

Літер.: 10


Розглянуто основні тенденції у розвитку людського капіталу в Україні та специфіку його формування у Волинській області. Здійснено аналіз освітньої складової в якісному становленні людського капіталу області. Графічним способом продемонстровано динаміку змін у формуванні людського капіталу. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності його використання та ліквідації регіональних диспропорцій. 
людський капітал, потенціал, освіта, знання, тенденції, ефективність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:37]:[336.22:352](477.83)
Сторонянська І. З. Удосконалення освітньої мережі як напрямок підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів Львівської області / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 51-60.

Літер.: 8


Досліджено проблеми функціонування та фінансування мережі закладів освіти Львівської області та доведена необхідність її реформування у відповідності до змін в економічній та демографічній ситуації. Акцентовано увагу на тому, що поряд зі зростанням частки видатків місцевих бюджетів Львівської області на освітню галузь у загальних видатках області гострою залишається проблема низької ефективності видатків, що зумовлено існуванням великої кількості малокомплектних шкіл, низькою часткою капітальних видатків в освітній галузі. Здійснена оцінка ефективності видатків освіти залежно від якості середньої освіти. Якість одержаних освітніх послуг запропоновано оцінити за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань. Запропоновані основні напрямки оптимізації мережі навчальних закладів дошкільної, середньої та позашкільної освіти. 
видатки місцевих бюджетів, мережа закладів освіти, ефективність видатків, якість освіти, малокомплектні школи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.52
Ільїч Л. М. Ендогенні та екзогенні детермінанти структурних трансформацій ринку праці на сучасному етапі його розвитку / Л. М. Ільїч // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 61-70.

Літер.: 10


Розглянуто теоретичні аспекти аналізу трансформацій ринку праці. Досліджено взаємовплив чинників зовнішнього та внутрішнього порядку, які зумовлюють структурні трансформації ринку праці, та запропоновано заходи щодо запобігання їхнім негативним проявам. 
ринок праці, індустріальна та постіндустріальна економіка, структурна трансформація, детермінанти структурних трансформацій 


Інвестиційна та інноваційна діяльністьРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:332.144:657.412.7
Черкасова С. В. Прогнозування інвестиційного потенціалу вітчизняних недержавних пенсійних фондів / С. В. Черкасова, М. В. Сороківська // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 71-79.

Літер.: 9


Проведено дослідження інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів в Україні, передумов та чинників його формування. Розроблено прогноз показників, що його характеризують, та здійснено оцінку перспектив зростання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів в Україні з урахуванням особливостей посткризового періоду та потреб національної економіки. Вироблено та обґрунтовано напрями такого зростання, які спонукають недержавні пенсійні фонди до залучення додаткових пенсійних внесків і підвищення інвестиційного доходу при підтриманні належного рівня безпеки фондів та їх учасників. 
інвестиційний потенціал, недержавний пенсійний фонд, прогноз, інвестиційний дохід, пенсійні внески 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336. 71-047.64(477)
Слав'юк Р. А. Вплив адекватності капіталу на показники діяльності банків України / Р. А. Слав'юк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 80-85.

Літер.: 7


Розглянуто значимість капіталу банку для забезпечення його фінансової стійкості, обґрунтовано зв’язок між рівнем адекватності банківського капіталу та фінансовою стійкістю банків та банківської системи України в цілому. 
банківський капітал, достатність банківського капіталу, фінансова стійкість, фінансова стійкість банку, норматив адекватності банківського капіталу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.717
Білик О. І. Дослідження процесів диверсифікації активів у комерційних банках України / О. І. Білик, Н. П. Дребот // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 86-95.

Літер.: 17


Досліджено сутність і характеристику диверсифікації, основні її види. Проаналізовано проблеми забезпечення гнучкого управління активами як необхідної умови зміцнення фінансової стійкості комерційного банку. Досліджена вітчизняна практика регулювання банківських активів та сформульовано пропозиції щодо його вдосконалення. 
банківські ресурси, банківські активи, диверсифікація, банківські інвестиції, портфель інвестицій, банківські кредити, портфельна диверсифікація, альтернативні інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:352 (477.83)
Возняк Г. В. Особливості формування місцевих бюджетів у контексті забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 96-105.

Літер.: 9


Проаналізовано сучасні тенденції формування місцевих бюджетів на прикладі Львівської області. Досліджено склад та структуру власних фінансових ресурсів зведеного бюджету області. Визначено особливості забезпечення місцевих бюджетів Львівської області власними доходами. Виокремлено проблеми формування місцевих бюджетів Львівської області та запропоновано можливі напрями вдосконалення процесів нарощення власної дохідної бази. 
місцеві бюджети, фінансова спроможність, органи місцевого самоврядування, доходи бюджету Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.581
Заблоцький М. Б. Ліберально-централізована фінансово-ринкова регулятивна система і причини національно-регіональних платіжних криз / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 106-116.

Літер.: 8


Обґрунтовано методологію формування ліберально-централізованої фінансово-ринкової регулятивної системи. Виявлено відношення пропорцій приватної і неприватної власності як основу ліберального залучення інвестицій і праці задля виробництва продукту та отримання прибутку і централізованого регулювання сукупного попиту як фактора пожвавлення споживання й активізації виробництва. З’ясовано, що ліберально-централізована фінансово-ринкова регулятивна система призводить як до відносної рівноваги фінансового і товарного ринків, так і до виникнення ліквідних і платіжних криз. 
приватна і неприватна власність, сукупний попит, грошова пропозиція, інвестиції, натуральний продукт, криза ліквідності, платіжна криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.336.763.3:331.556
Махонюк О. В. Міграційні облігації як інструмент неінфляційного фінансування національної економіки: приховані ризики сьогодення / О. В. Махонюк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 117-129.

Літер.: 30


Розглянуто загальний принцип кредитування економіки України за допомогою зовнішніх та внутрішніх запозичень. Особливу увагу приділено державному механізму фінансування економіки через облігації внутрішніх державних позик. Здійснено аналіз можливості долучення до цього інструменту нової складової – випуску міграційних облігацій. Розроблено пропозиції для якісного використання даного механізму. 
облігації внутрішніх державних позик України, міграційні облігації, кредитування, НБУ, державний борг, грошові перекази Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.764.1:336.71(477)
Дудинець Л. А. Аналіз стану динаміки проблемних активів банківської системи України / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 130-140.

Літер.: 9


Здійснено аналіз стану, динаміки і структури проблемних активів у банківській системі України. Оцінено обсяги резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, сформованих в українській банківській системі за період 2006–2013 рр. Наведено динаміку обсягів проблемних активів та визначено їх вплив на фінансові результати банківської системи. За результатами аналізу статистичних даних сформульовано висновки щодо ефективності управління проблемними активами. 
проблемні активи, проблемні кредити, кредитні операції, банківська система, резерви за активними операціями Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.142.26:332/1(477)
Паранчук С. В. Тенденції фінансування оборотного капіталу в економіці регіонів України / С. В. Паранчук, О. М. Чубка // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 141-149.

Літер.: 7


Удосконалено формулювання терміна «фінансування оборотного капіталу». Наведено статистичну інформацію щодо оборотних активів в економіці України та у Львівському регіоні у 2012 р., а також проведено порівняльну характеристику результатів. Запропоновано класифікацію видів економічної діяльності залежно від структури оборотних активів. Проаналізовано структуру оборотних активів у розрізі окремих елементів (запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, грошових коштів) за видами економічної діяльності. Визначено основні причини нераціональної структури оборотного капіталу. 
оборотний капітал, фінансування, запаси товарно-матеріальних цінностей, дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:330.131.7
Чаплига В. В. Управління операційним ризиком в забезпеченні ефективності функціонування банку / В. В. Чаплига // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 150-156.

Літер.: 10


Розглянуто питання визначення та управління операційним ризиком, його безперервного моніторингу і аудиту. Запропоновано інтегрований підхід до формування системи управління операційним ризиком на основі національних та міжнародних стандартів як важливого чинника забезпечення безперервності та підвищення ефективності діяльності банку. 
операційний ризик, оцінка, моніторинг, система управління ризиком, інтегрований підхід, стандарти, ефективність функціонування, банк 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48
Стеченко Д. М. Наукові аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 157-166.

Літер.: 17


Сформульовано визначення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг. Визначено практичні завдання його реалізації. Обґрунтована доцільність впровадження нормативів забезпеченості територій об’єктами рекреаційно-туристичної інфраструктури. Визначено основні напрями розробки містобудівних нормативів для потреб рекреаційно-туристичної сфери. Розкрито основні функції організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг та методи їх реалізації. 
організаційно-економічний механізм, рекреаційно-туристичні послуги, функції організаційно-економічного механізму, нормативи забезпеченості об’єктами інфраструктури Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.24.01:339.37
Мазур О. Є. Інтересоцентрична модель регіонального управління сферою роздрібної торгівлі / О. Є. Мазур // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 167-174.

Літер.: 9


Висвітлено питання формування ефективної моделі регіонального управління в сфері роздрібної торгівлі. З використанням підходів кібернетики та синергетики запропонована авторська управлінська модель розвитку торгівлі в регіонах, представлене відповідне філософсько-методологічне підґрунтя. Основною ідеєю моделі є орієнтування управління на внутрішні механізми самоорганізації в торговельному бізнесі, врахування природних траєкторій його розвитку, визначення резонансних зон і точок самоорганізації. Підкреслено необхідність формування реальних зворотних зв’язків між торгівлею і регіональними управлінськими структурами. 
роздрібна торгівля, державне управління, регіональне управління, самоорганізація, інтереси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:330.341.1:001.89
Коломієць І. Ф. Інноваційно-технологічний розвиток регіону: сутність та наукові підходи до трактування поняття / І. Ф. Коломієць, Г. В. Гошовська // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 175-181.

Літер.: 15


Проаналізовано понятійно-термінологічний апарат інноваційно-технологічного розвитку. Розкрито наукові підходи до системи вихідних понять «інновація», «технологічний», «розвиток». Подається авторське трактування поняття «інноваційно-технологічний розвиток регіону». 
інновації, технології, розвиток, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71(477.83)
Волкова О. К. Реструктуризація банківського сектора Львівської області / О. К. Волкова // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 182-187.

Літер.: 10


Досліджено динаміку розвитку банківського сектора Львівської області у посткризовий період. Проаналізовано структурні перетворення банківських систем у регіоні. Розглянуто особливості функціонування банків Львівщини, динаміку їх чисельності, насиченість регіону банківськими установами. 
банк, банківська мережа, відділення банку, реструктуризація, концентрація 


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Лібанова Е. М. Теоретико-методологічне забезпечення розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства / Е. М. Лібанова // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 188-189.Файл Adobe ReaderАвтори номераФайл Adobe ReaderЗміст за рік


Веб-майстер П. Попадюк